Εκκαθάριση Ταμείου

44. -(1) Κάθε Ταμείο από τη διάλυση του τελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, μέχρι δε την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως και για τις ανάγκες αυτής λογίζεται υφιστάμενο.

(2) Η εκκαθάριση, εφ’ όσον οι κανόνες λειτουργίας του Ταμείου δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Σε περίπτωση δε, που δεν υπάρχει Διαχειριστική Επιτροπή, ο εκκαθαριστής, διορίζονται από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Ο εκκαθαριστής υπέχει θέση διοικούντος του Ταμείου, η δε εξουσία αυτού περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης.

(4) Ο εκκαθαριστής ευθύνεται σε αποζημίωση για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του.