Έναρξη ισχύος

51. -(1) Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου 1, τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 31 τίθενται σε εφαρμογή από τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 και μετά σ’ ό,τι αφορά στα Ταμεία, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία και τα οποία κατά την 23η Σεπτεμβρίου 2005 δεν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο ρυθμιστικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα εν λόγω εδάφια:

Νοείται ότι, τα Ταμεία τα οποία επιθυμούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συστήματα σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 36, δεν προβαίνουν στη διαχείριση αυτή μέχρι να συμμορφωθούν με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου 1 το άρθρο 32(1)(στ) τίθεται σε εφαρμογή από τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 στα Ταμεία, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα Ταμεία που επιθυμούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συστήματα σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 36, δεν προβαίνουν στη διαχείριση αυτή μέχρι να συμμορφωθούν με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.