Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2005.

Ερμηνεία.

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"αντιμισθία" σημαίνει την αντιμισθία, την οποία το μέλος δικαιούται να λάβει δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 των περί της Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1998 και 2002 και περιλαμβάνει την αύξηση της αντιμισθίας που προνοείται στο άρθρο 5 των ίδιων Νόμων, η οποία παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμο του 1987, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1990, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1994, εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1996, εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 2000, καθώς και εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 2003.

"δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 200

"δημόσια υπηρεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2004 και περιλαμβάνει τη δικαστική υπηρεσία καθώς και υπηρεσία στις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και των Βοηθών τους·4.

"Αστυνομία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου

"κρατικός υπάλληλος" σημαίνει αυτόν που κατέχει θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε με αναπλήρωση·

"μισθός παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακας" σημαίνει το μισθό τον οποίο ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει με βάση την καθορισμένη για τη θέση του με τον Προϋπολογισμό ή με ειδικό Νόμο μισθοδοτική κλίμακα και περιλαμβάνει τις αυξήσεις των μισθών που παραχωρήθηκαν με τους περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμους του 1981 έως 1984, τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 1987, τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 1990, τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 1994, τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 1996, τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 2000 και τον περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμο του 2003, καθώς επίσης και μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος ύψους £4543 το χρόνο

"μέλος" σημαίνει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

"Στρατός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί του Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 έως 2003.

Αντικατάσταση μισθοδοτικών κλιμάκων και παγίων μισθών.

3.-(α)  Οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Α, αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες και τους νέους πάγιους μισθούς που εκτίθενται έναντι αυτών στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.

(β)  Οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Β και που αποτελούν την αντιμισθία των μελών, αντικαθίστανται με τους νέους πάγιους μισθούς που εκτίθενται έναντι αυτών στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.

Αναπροσαρμογή μισθών κρατικών υπαλλήλων.

4.  Ο μισθός κάθε κρατικού υπαλλήλου με βάση την παλαιά μισθοδοτική κλίμακά του ή τον παλαιό πάγιο μισθό του, αναπροσαρμόζεται με την τοποθέτησή του στην αντίστοιχη βαθμίδα της νέας μισθοδοτικής κλίμακάς του ή στο νέο πάγιο μισθό, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας προσαύξησης, όπου αυτό εφαρμόζεται:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο πιο πάνω μισθός οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου είναι ψηλότερος από το μισθό της αντίστοιχης βαθμίδας της νέας μισθοδοτικής κλίμακάς του, αυτός διατηρεί το μισθό αυτό μέχρι την ημερομηνία τοποθέτησής του στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας αυτής.

Αντικατάσταση παλαιών μισθοδοτικών κλιμάκων.

5.  Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Νόμου αυτού, οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που αναφέρονται στο Παράρτημα: "Μισθοδοτικές Κλίμακες" Μέρος Α και Β των Δελτίων Δαπανών του πρώτου Πίνακα του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2005 (Νόμος Αριθμός 41(ΙΙ) του 2004), καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε άλλο ειδικό νόμο, αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες και τους νέους πάγιους μισθούς, αντίστοιχα, όπως εκτίθενται στους Πίνακες Α και Β του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

6.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η του μήνα που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσής του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α

(Άρθρο 3(α))

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη
Παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και Παλαιοί Πάγιοι Μισθοί £ * Νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και Νέοι Πάγιοι Μισθοί £
Α1:     1040 Χ   43 – 1556 Α1:          6319, 6362, 6405, 6448, 6491, 6534, 6577, 6651, 6789, 6927, 7065, 7203, 7341.
Α2:     1072 Χ   54 – 1720 Α2:          6354, 6408, 6462, 6516, 6570, 6655, 6828, 7001, 7174,               7347, 7520, 7700, 7950.
Α3:     1190 Χ   65 – 1970 Α3:          6470, 6535, 6600, 6796, 7004, 7212, 7420, 7628, 7906,                   8206,  8506, 8806, 9106.
Α4:     1260 Χ   78 – 2196 Α4:          6537, 6640, 6890, 7140, 7390, 7640, 7985, 8346, 8707, 9068, 9429, 9790, 10151.
Α5:     1415 Χ   90 – 2495 Α5:          6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453, 9869,       10285, 10701, 11117, 11533.
Α5      επεκτεινόμενη κατά           δύο προσαυξήσεις:     1415 Χ  90 – 2675 Α5 (ii):      6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453,9869,                    10285, 10701, 11117, 11533, 11949, 12365.
Α5      επεκτεινόμενη κατά           τρεις προσαυξήσεις:          1415 Χ  90 – 2765 Α5 (iii):      6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453,9869,                    10285, 10701, 11117, 11533, 11949, 12365, 12781.
Α6:     1860 Χ   96 – 2820 Α6:          8595, 9039, 9483, 9927, 10371, 10815, 11259, 11703,               12147, 12591, 13035.
Α6      επεκτεινόμενη κατά   δύο προσαυξήσεις:          1860 Χ   96 – 3012 Α6 (ii):      8595, 9039, 9483, 9927, 10371, 10815, 11259, 11703,                          12147, 12591, 13035, 13479, 13923.
Α7:     2100 Χ 105 – 3150 Α7:          9710, 10195, 10680, 11165, 11650, 12135, 12620, 13105,                13590, 14075, 14560.
Α7      επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          2100 Χ 105 – 3360 Α7(ii):       9710, 10195, 10680, 11165, 11650, 12135, 12620, 13105,                13590, 14075, 14560, 15045, 15530.
Α8:     2272 Χ 111 – 3493 Α8:          10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094,   14607, 15120, 15633, 16146.
Α8      επεκτεινόμενη κατά           μία προσαύξηση:    2272 Χ 111 – 3604 Α8 (i):      10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094,     14607, 15120, 15633, 16146, 16659.
Α8      επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          2272 Χ 111 – 3715 Α8 (ii):      10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094,  14607, 15120, 15633, 16146, 16659, 17172.
Α9:     2821 Χ 136 – 3909 Α9:    13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440,      18069.
Α9      επεκτεινόμενη κατά           μία προσαύξηση:          2821 Χ 136 – 4045 Α9 (i):       13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440,                 18069, 18698.
Α9      επεκτεινόμενη κατά           δύο προσαυξήσεις:          2821 Χ 136 – 4181 Α9 (ii):      13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440,                 18069, 18698, 19327.
Α10:   3180 Χ 152 – 4396 Α10:        14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914, 19617,                   20320.
Α10    επεκτεινόμενη κατά          μία προσαύξηση:          3180 Χ 152 – 4548 Α10 (i):     14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914,                 19617, 20320, 21023.
Α10    επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          3180 Χ 152 – 4700 Α10 (ii):     14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914,                 19617, 20320, 21023, 21726.
Α11:  3759 Χ 152 – 4975 Α11:         17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590,                   22293, 22996.
Α11    επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          3759 Χ 152 – 5279 Α11 (ii):     17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590,                   22293, 22996, 23699, 24402.
Α11    επεκτεινόμενη κατά          τρείς προσαυξήσεις:          3759 Χ 152 – 5431 Α11 (iii):     17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590,                   22293, 22996, 23699, 24402, 25105.
Α12:   4171 Χ 195 – 5536 Α12:   19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689,                 25590.
Α12    επεκτεινόμενη κατά           δύο προσαυξήσεις:          4171 Χ 195 – 5926 Α12 (ii):     19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689,                 25590, 26491, 27392.
Α12    επεκτεινόμενη μέχρι   του ποσού  6100:   4171 Χ 195 –   5926 Χ 174 – 6100 Α12(ii)       επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 28196:      19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689,   25590, 26491, 27392, 28196.
Α13:  4939 Χ 195 – 6109 Α13:         22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239.
Α13    επεκτεινόμενη κατά    μία  προσαύξηση:    4939 X 195 – 6304 Α13 (i):      22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239,                 29140.
Α13    επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:     4939 Χ 195 – 6499 Α13 (ii):     22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239,                29140, 30041.
Α14:   5294 Χ 228 – 6662 Α14:        24470, 25524, 26578, 27632, 28686, 29740, 30794.
Α14   επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:   5294 Χ 228 – 7118 Α14 (ii):     24470, 25524, 26578, 27632, 28686, 29740, 30794,                 31848, 32902
Α15:  6002 Χ 243 – 7217 Α15:         27745, 28868, 29991, 31114, 32237, 33360.
Α15   επεκτεινόμενη κατά           μία προσαύξηση:    6002 Χ 243 – 7460 Α15 (i):      27745, 28868, 29991, 31114, 32237, 33360, 34483.
Α16:  6587 Χ 243 – 7802 Α16:         30449, 31572, 32695, 33818, 34941, 36064.
Α16   επεκτεινόμενη κατά         μία προσαύξηση:          6587 Χ 243 – 8045 Α16 (i):      30449, 31572, 32695, 33818, 34941, 36064, 37187.
Πάγιος Μισθός:   8270 Πάγιος Μισθός:     38227
Πάγιος Μισθός:   8613 Πάγιος Μισθός:     39812
Πάγιος Μισθός:   8950 Πάγιος Μισθός:     41370
Πάγιος Μισθός:   8966 Πάγιος Μισθός:     41444
Πάγιος Μισθός: 11709 Πάγιος Μισθός:     54123

* Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και στους νέους Πάγιους Μισθούς έχουν ενσωματωθεί:

(α) οι γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων συνολικού ύψους 44,447%, με κατώτατο όριο αύξησης £738:

(i) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1981  (Νόμος Αρ.52 του 1981)  10%,

(ii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1987 (Νόμος Αρ.155 του 1987)  4%,

(iii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1990 (Νόμος Αρ. 201 του 1990)  5,5%,

(iv) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1994 (Νόμος Αρ.12(Ι) του 1994)  5,25%,

(v) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1996 (Νόμος Αρ.81(Ι) του 1996)  2,50%,

(vi) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ.52(Ι) του 2000), 3,02% και

(vii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2003 (Νόμος Αρ.1(Ι) του 2003), 7,69%, και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος £4543 το χρόνο.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Β

(Άρθρο 3(β))

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη
Παλαιοί Πάγιοι Μισθοί £ * Νέοι Πάγιοι Μισθοί £
Πάγιος Μισθός:   10.632 Πάγιος Μισθός:   44.677
Πάγιος Μισθός:   10.032 Πάγιος Μισθός:   42.156
Πάγιος Μισθός:     9.112 Πάγιος Μισθός:   38.290
Πάγιος Μισθός:     8.371 Πάγιος Μισθός:   35.176

* Στους νέους Πάγιους Μισθούς που αποτελούν την αντιμισθία των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έχουν ενσωματωθεί:

(α) οι γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων, συνολικού ύψους 31,316%:

(i) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμου του 1987 (Νόμος Αρ.156 του 1987)  4%,

(ii) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1990 (Νόμος Αρ.202 του 1990)  5,5%,

(iii) του περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1994 (Νόμος Αρ.13(Ι) του 1994)  5,25%,

(iv) του περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1996 (Νόμος Αρ.80(Ι) του 1996)  2,50%,

(v) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ.53(Ι) του 2000,  3,02% και

(vi) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας)     Νόμου του 2003    (Νόμος 2(Ι) του 2003),  7,69% και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%.

Σημείωση
7 του Ν. 56(Ι)2018Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 56(Ι)/2018], ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2005 καταργείται.

Σημείωση
8 του Ν. 56(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 56(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 56(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μηνός ο οποίος έπεται του μηνός εντός του οποίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.