Αντικατάσταση παλαιών μισθοδοτικών κλιμάκων.

5.  Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Νόμου αυτού, οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που αναφέρονται στο Παράρτημα: "Μισθοδοτικές Κλίμακες" Μέρος Α και Β των Δελτίων Δαπανών του πρώτου Πίνακα του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2005 (Νόμος Αριθμός 41(ΙΙ) του 2004), καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε άλλο ειδικό νόμο, αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες και τους νέους πάγιους μισθούς, αντίστοιχα, όπως εκτίθενται στους Πίνακες Α και Β του παρόντος Νόμου.