Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

6.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η του μήνα που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσής του.