Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α

(Άρθρο 3(α))

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη
Παλαιές Μισθοδοτικές Κλίμακες και Παλαιοί Πάγιοι Μισθοί £ * Νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και Νέοι Πάγιοι Μισθοί £
Α1:     1040 Χ   43 – 1556 Α1:          6319, 6362, 6405, 6448, 6491, 6534, 6577, 6651, 6789, 6927, 7065, 7203, 7341.
Α2:     1072 Χ   54 – 1720 Α2:          6354, 6408, 6462, 6516, 6570, 6655, 6828, 7001, 7174,               7347, 7520, 7700, 7950.
Α3:     1190 Χ   65 – 1970 Α3:          6470, 6535, 6600, 6796, 7004, 7212, 7420, 7628, 7906,                   8206,  8506, 8806, 9106.
Α4:     1260 Χ   78 – 2196 Α4:          6537, 6640, 6890, 7140, 7390, 7640, 7985, 8346, 8707, 9068, 9429, 9790, 10151.
Α5:     1415 Χ   90 – 2495 Α5:          6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453, 9869,       10285, 10701, 11117, 11533.
Α5      επεκτεινόμενη κατά           δύο προσαυξήσεις:     1415 Χ  90 – 2675 Α5 (ii):      6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453,9869,                    10285, 10701, 11117, 11533, 11949, 12365.
Α5      επεκτεινόμενη κατά           τρεις προσαυξήσεις:          1415 Χ  90 – 2765 Α5 (iii):      6890, 7178, 7466, 7789, 8205, 8621, 9037, 9453,9869,                    10285, 10701, 11117, 11533, 11949, 12365, 12781.
Α6:     1860 Χ   96 – 2820 Α6:          8595, 9039, 9483, 9927, 10371, 10815, 11259, 11703,               12147, 12591, 13035.
Α6      επεκτεινόμενη κατά   δύο προσαυξήσεις:          1860 Χ   96 – 3012 Α6 (ii):      8595, 9039, 9483, 9927, 10371, 10815, 11259, 11703,                          12147, 12591, 13035, 13479, 13923.
Α7:     2100 Χ 105 – 3150 Α7:          9710, 10195, 10680, 11165, 11650, 12135, 12620, 13105,                13590, 14075, 14560.
Α7      επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          2100 Χ 105 – 3360 Α7(ii):       9710, 10195, 10680, 11165, 11650, 12135, 12620, 13105,                13590, 14075, 14560, 15045, 15530.
Α8:     2272 Χ 111 – 3493 Α8:          10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094,   14607, 15120, 15633, 16146.
Α8      επεκτεινόμενη κατά           μία προσαύξηση:    2272 Χ 111 – 3604 Α8 (i):      10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094,     14607, 15120, 15633, 16146, 16659.
Α8      επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          2272 Χ 111 – 3715 Α8 (ii):      10503, 11016, 11529, 12042, 12555, 13068, 13581, 14094,  14607, 15120, 15633, 16146, 16659, 17172.
Α9:     2821 Χ 136 – 3909 Α9:    13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440,      18069.
Α9      επεκτεινόμενη κατά           μία προσαύξηση:          2821 Χ 136 – 4045 Α9 (i):       13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440,                 18069, 18698.
Α9      επεκτεινόμενη κατά           δύο προσαυξήσεις:          2821 Χ 136 – 4181 Α9 (ii):      13037, 13666, 14295, 14924, 15553, 16182, 16811, 17440,                 18069, 18698, 19327.
Α10:   3180 Χ 152 – 4396 Α10:        14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914, 19617,                   20320.
Α10    επεκτεινόμενη κατά          μία προσαύξηση:          3180 Χ 152 – 4548 Α10 (i):     14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914,                 19617, 20320, 21023.
Α10    επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          3180 Χ 152 – 4700 Α10 (ii):     14696, 15399, 16102, 16805, 17508, 18211, 18914,                 19617, 20320, 21023, 21726.
Α11:  3759 Χ 152 – 4975 Α11:         17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590,                   22293, 22996.
Α11    επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:          3759 Χ 152 – 5279 Α11 (ii):     17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590,                   22293, 22996, 23699, 24402.
Α11    επεκτεινόμενη κατά          τρείς προσαυξήσεις:          3759 Χ 152 – 5431 Α11 (iii):     17372, 18075, 18778, 19481, 20184, 20887, 21590,                   22293, 22996, 23699, 24402, 25105.
Α12:   4171 Χ 195 – 5536 Α12:   19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689,                 25590.
Α12    επεκτεινόμενη κατά           δύο προσαυξήσεις:          4171 Χ 195 – 5926 Α12 (ii):     19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689,                 25590, 26491, 27392.
Α12    επεκτεινόμενη μέχρι   του ποσού  6100:   4171 Χ 195 –   5926 Χ 174 – 6100 Α12(ii)       επεκτεινόμενη μέχρι του ποσού 28196:      19283, 20184, 21085, 21986, 22887, 23788, 24689,   25590, 26491, 27392, 28196.
Α13:  4939 Χ 195 – 6109 Α13:         22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239.
Α13    επεκτεινόμενη κατά    μία  προσαύξηση:    4939 X 195 – 6304 Α13 (i):      22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239,                 29140.
Α13    επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:     4939 Χ 195 – 6499 Α13 (ii):     22833, 23734, 24635, 25536, 26437, 27338, 28239,                29140, 30041.
Α14:   5294 Χ 228 – 6662 Α14:        24470, 25524, 26578, 27632, 28686, 29740, 30794.
Α14   επεκτεινόμενη κατά          δύο προσαυξήσεις:   5294 Χ 228 – 7118 Α14 (ii):     24470, 25524, 26578, 27632, 28686, 29740, 30794,                 31848, 32902
Α15:  6002 Χ 243 – 7217 Α15:         27745, 28868, 29991, 31114, 32237, 33360.
Α15   επεκτεινόμενη κατά           μία προσαύξηση:    6002 Χ 243 – 7460 Α15 (i):      27745, 28868, 29991, 31114, 32237, 33360, 34483.
Α16:  6587 Χ 243 – 7802 Α16:         30449, 31572, 32695, 33818, 34941, 36064.
Α16   επεκτεινόμενη κατά         μία προσαύξηση:          6587 Χ 243 – 8045 Α16 (i):      30449, 31572, 32695, 33818, 34941, 36064, 37187.
Πάγιος Μισθός:   8270 Πάγιος Μισθός:     38227
Πάγιος Μισθός:   8613 Πάγιος Μισθός:     39812
Πάγιος Μισθός:   8950 Πάγιος Μισθός:     41370
Πάγιος Μισθός:   8966 Πάγιος Μισθός:     41444
Πάγιος Μισθός: 11709 Πάγιος Μισθός:     54123

* Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και στους νέους Πάγιους Μισθούς έχουν ενσωματωθεί:

(α) οι γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων συνολικού ύψους 44,447%, με κατώτατο όριο αύξησης £738:

(i) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις των Μισθών) Νόμου του 1981  (Νόμος Αρ.52 του 1981)  10%,

(ii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξησις Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1987 (Νόμος Αρ.155 του 1987)  4%,

(iii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1990 (Νόμος Αρ. 201 του 1990)  5,5%,

(iv) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1994 (Νόμος Αρ.12(Ι) του 1994)  5,25%,

(v) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 1996 (Νόμος Αρ.81(Ι) του 1996)  2,50%,

(vi) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ.52(Ι) του 2000), 3,02% και

(vii) του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2003 (Νόμος Αρ.1(Ι) του 2003), 7,69%, και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος £4543 το χρόνο.