Π Ι Ν Α Κ Α Σ Β

(Άρθρο 3(β))

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη
Παλαιοί Πάγιοι Μισθοί £ * Νέοι Πάγιοι Μισθοί £
Πάγιος Μισθός:   10.632 Πάγιος Μισθός:   44.677
Πάγιος Μισθός:   10.032 Πάγιος Μισθός:   42.156
Πάγιος Μισθός:     9.112 Πάγιος Μισθός:   38.290
Πάγιος Μισθός:     8.371 Πάγιος Μισθός:   35.176

* Στους νέους Πάγιους Μισθούς που αποτελούν την αντιμισθία των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, έχουν ενσωματωθεί:

(α) οι γενικές αυξήσεις μισθών οι οποίες παραχωρήθηκαν με βάση τις πρόνοιες των πιο κάτω Νόμων, συνολικού ύψους 31,316%:

(i) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμου του 1987 (Νόμος Αρ.156 του 1987)  4%,

(ii) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1990 (Νόμος Αρ.202 του 1990)  5,5%,

(iii) του περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1994 (Νόμος Αρ.13(Ι) του 1994)  5,25%,

(iv) του περί Μελών των Επιτροπών Δημοσίας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 1996 (Νόμος Αρ.80(Ι) του 1996)  2,50%,

(v) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ.53(Ι) του 2000,  3,02% και

(vi) του περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας)     Νόμου του 2003    (Νόμος 2(Ι) του 2003),  7,69% και

(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%.