Αναπροσαρμογή μισθών κρατικών υπαλλήλων.

4.  Ο μισθός κάθε κρατικού υπαλλήλου με βάση την παλαιά μισθοδοτική κλίμακά του ή τον παλαιό πάγιο μισθό του, αναπροσαρμόζεται με την τοποθέτησή του στην αντίστοιχη βαθμίδα της νέας μισθοδοτικής κλίμακάς του ή στο νέο πάγιο μισθό, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας προσαύξησης, όπου αυτό εφαρμόζεται:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο πιο πάνω μισθός οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου είναι ψηλότερος από το μισθό της αντίστοιχης βαθμίδας της νέας μισθοδοτικής κλίμακάς του, αυτός διατηρεί το μισθό αυτό μέχρι την ημερομηνία τοποθέτησής του στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας αυτής.