Αντικατάσταση μισθοδοτικών κλιμάκων και παγίων μισθών.

3.-(α)  Οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες και οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Α, αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες και τους νέους πάγιους μισθούς που εκτίθενται έναντι αυτών στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.

(β)  Οι παλαιοί πάγιοι μισθοί που εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Πίνακα Β και που αποτελούν την αντιμισθία των μελών, αντικαθίστανται με τους νέους πάγιους μισθούς που εκτίθενται έναντι αυτών στη δεύτερη στήλη του Πίνακα αυτού.