ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απόδειξη καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης

76. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει, πωλεί, ή παραδίδει αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά σύμφωνα με άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι κατέβαλε τον αναλογούντα στα προϊόντα ειδικό φόρο κατανάλωσης, αφού κληθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό προς τούτο, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε δήμευση.

Δήμευση αιθυλικής αλκοόλης

77. Όταν σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση ως αποτέλεσμα διάπραξης ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείμενο στις διατάξεις του παρόντος Νόμου -

(α) αν η διάταξη αυτή καθορίζει την ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης η οποία υπόκειται σε δήμευση, δεν καθορίζει όμως ειδικά ποια αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήμευση, ο Διευθυντής δύναται να κατάσχει το ισοδύναμο της ποσότητας αυτής, η οποία υπολογίζεται σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης από οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη στα αποθέματα του προσώπου αυτού· και

(β) όταν η διάταξη καθορίζει ειδικά την αιθυλική αλκοόλη η οποία υπόκειται σε δήμευση, ο Διευθυντής δύναται να κατάσχει αντί της καθοριζομένης αιθυλικής αλκοόλης, ισοδύναμη ποσότητα, η οποία υπολογίζεται σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, από οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη στα αποθέματα του προσώπου αυτού.

Βεβαίωση δύναμης, πυκνότητας, ειδικού βάρους, βάρους και όγκου αιθυλικής αλκοόλης κτλ

78. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τα μέσα και μεθόδους τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για βεβαίωση της δύναμης, πυκνότητας, του ειδικού βάρους, του βάρους ή του όγκου της αιθυλικής αλκοόλης, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και κάθε υγρού που έχει υποστεί ζύμωση.

Μικροί οινοπαραγωγοί

79. Οι οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά μέσο όρο μέχρι 1000 εκατόλιτρα κρασιού ετησίως απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά με τις φορολογικές αποθήκες και την κυκλοφορία των προϊόντων όπως αυτές καθορίζονται στα Μέρη IV και V του παρόντος Νόμου, υπό όρους και προϋποθέσεις που δυνατόν να καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

Καταστροφή υπολειμμάτων προϊόντων

80. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται υπολείμματα προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν Μέρος να επιτραπεί από το Διευθυντή υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως καταστραφούν νοουμένου ότι δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα η Δημοκρατία.

Ετήσιο πιστοποιητικό στους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς

80Α.-(1)(α) Το Τελωνείο χορηγεί, κατόπιν αιτήματος, σε ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς εγκατεστημένους στο έδαφος της Δημοκρατίας ετήσιο πιστοποιητικό με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί νοούνται-

(i) ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο·

(ii) ανεξάρτητος μικρός οινοπαραγωγός·

(iii) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός λοιπών ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση·

(vi) ανεξάρτητος μικρός παραγωγός ενδιάμεσων προϊόντων· και

(v) ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο.

(β) Το διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των διατάξεων του Μέρους V ή V(A) παραπέμπει στο προβλεπόμενο στο παρόν εδάφιο πιστοποιητικό.

(2) Το Τελωνείο αναγνωρίζει τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν συντρέχουν δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις.

(3) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει, καθορίζει-

(α) το έντυπο του προβλεπόμενου στο εδάφιο (1) πιστοποιητικού· και

(β) τον τρόπο παραπομπής στο εν λόγω πιστοποιητικό στο διοικητικό έγγραφο για τη διακίνηση προϊόντων βάσει των διατάξεων του Μέρους V ή V(Α).