ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Σκοπός της ονομασίας και συστατικά στοιχεία μιας ονομασίας

40.-(1) Η ονομασία μιας ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία θα αποτελεί το γενικό της προσδιορισμό.

(2) Η ονομασία μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε λέξη, συνδυασμό λέξεων, συνδυασμό λέξεων και αριθμών ή συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, με ή χωρίς μια συγκεκριμένη έννοια, νοουμένου ότι αυτά επιτρέπουν την εξακρίβωση της ποικιλίας.

(3) Όταν μια ονομασία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ποικιλία στη Δημοκρατία ή σε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή προτάθηκε ή έχει καταχωρηθεί σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, μόνο η ονομασία εκείνη μπορεί να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου, εκτός αν υπάρχει λόγος απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οποιαδήποτε συνώνυμα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Αιτήσεων και στο Μητρώο.

(4) Για όσο χρόνο μια ποικιλία τυγχάνει εκμετάλλευσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται στην εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας ή ενός Συμβαλλομένου Μέρους μια επωνυμία η οποία είναι πανομοιότυπη ή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την ονομασία της ποικιλίας εκείνης σε σχέση με άλλη ποικιλία του ίδιου είδους ή ενός στενά συγγενικού είδους. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης όταν η ονομασία απόκτησε ειδική σημασία αναφορικά με την ποικιλία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης, αναφορικά με τις ονομασίες οι οποίες είναι καταχωρημένες σε Συμβαλλόμενα Μέρη.

(5) Κάθε πρόσωπο το οποίο προσφέρει για πώληση, πωλεί ή εμπορεύεται άλλως πως πολλαπλασιαστικό υλικό μιας ποικιλίας στην οποία παραχωρήθηκε προστασία είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί την ονομασία εκείνης της ποικιλίας. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης στις ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13.

(6) Η υποχρέωση να χρησιμοποιείται μια ονομασία δεν τελειώνει με το δικαίωμα του δημιουργού το οποίο έδωσε αφορμή γι’ αυτή.

(7) Προηγούμενα δικαιώματα τρίτων μερών δεν επηρεάζονται.

(8) Όταν μια ποικιλία προσφέρεται για πώληση ή άλλως πως τίθεται στο εμπόριο, η χρησιμοποίηση της καταχωρημένης ονομασίας της ποικιλίας σε συνδυασμό με εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή άλλη παρόμοια ένδειξη επιτρέπεται, με την επιφύλαξη ότι η ονομασία παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμη.

Λόγοι απόρριψης καταχώρησης ονομασίας ποικιλίας

41.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται εάν:

(α)Δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40·

(β)δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της ποικιλίας, ιδιαίτερα λόγω έλλειψης διάκρισης ή γλωσσικής ακαταλληλότητας·

(γ)είναι αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον ή την ηθική·

(δ)αποτελείται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις οι οποίες δυνατό να χρησιμοποιούνται για τις ποικιλίες των φυτών και των σπόρων, για να καθορίζουν είδος, ποιότητα, ποσότητα, επιδιωκόμενο σκοπό, αξία, γεωγραφική προέλευση ή χρόνο παραγωγής·

(ε)είναι δυνατό να παραπλανεί ή να προκαλεί σύγχυση ως προς τα χαρακτηριστικά, την αξία ή τη γεωγραφική προέλευση της ποικιλίας, ή τη σχέση της με το δημιουργό ή τον αιτητή· ή

(στ)είναι όμοια ή προκαλεί σύγχυση, με ονομασία που υπάρχει στη Δημοκρατία ή σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος υφιστάμενης ποικιλίας του ιδίου ή ενός στενά συγγενικού είδους, εκτός αν η υφιστάμενη ποικιλία δε χρησιμοποιείται πλέον και η ονομασία αυτή δεν απόκτησε οποιαδήποτε ειδική σημασία.

(2) Το Γραφείο καθορίζει τα στενά συγγενικά είδη μέσα στην έννοια της παραγράφου (στ), του εδαφίου (1).

(3) Η καταχώρηση μιας ονομασίας ποικιλίας απορρίπτεται επίσης όταν η ονομασία περιέχει κάποιο στοιχείο το οποίο εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίσει την ελεύθερη χρήση της επωνυμίας αυτής, ιδιαίτερα κάποιο στοιχείο το οποίο σύμφωνα με τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο δε θα γινόταν αποδεκτό για καταχώρηση ως εμπορικό σήμα για προϊόντα τα οποία έχουν κάποια σχέση με την ποικιλία.

(4) Τέτοιες ονομασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) απορρίπτονται ιδιαίτερα αν ο δικαιούχος του δικαιώματος των προαναφερόμενων στοιχείων έχει καταθέσει στο Γραφείο γραπτή ένσταση στην προτεινόμενη ονομασία.

Διαδικασία ονομασίας ποικιλίας

42.-(1) Η ονομασία η οποία προτείνεται για την ποικιλία πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για προστασία.

(2) Με την επιφύλαξη της πληρωμής του καθορισμένου τέλους και της συμπερίληψης μιας προσωρινής ονομασίας για την ποικιλία στην αίτηση, ο αιτητής μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία για εγγραφή της ονομασίας. Σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής προτείνει μια ονομασία για την ποικιλία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης απαίτησης από το Γραφείο η οποία απευθύνεται στον ίδιο. Αν ο αιτητής δεν υποβάλει πρόταση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση απορρίπτεται.

(3) Αν το Γραφείο δε διαπιστώνει λόγο απόρριψης, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 και δεν περιήλθε στην αντίληψη του οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 41, η προτεινόμενη ονομασία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και θα κοινοποιείται επίσης στις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

(4) Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση, να καταχωρήσει ένσταση στην καταχώρηση της ονομασίας η οποία βασίζεται πάνω σ’ οποιοδήποτε από τους λόγους απόρριψης σύμφωνα με το άρθρο 41. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις.

(5) Οι ενστάσεις και παρατηρήσεις πρέπει να κοινοποιούνται στον αιτητή, ο οποίος έχει προθεσμία τριάντα ημερών για να απαντήσει.

(6) Ο αιτητής μπορεί, με βάση τις ενστάσεις και παρατηρήσεις, να υποβάλει νέα πρόταση.

(7) Όταν η προτεινόμενη ονομασία δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο ζητά από τον αιτητή να υποβάλει νέα πρόταση μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της λήψης της γνωστοποίησης. Η μη υποβολή πρότασης μέσα στην καθορισμένη προθεσμία συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(8) Η νέα πρόταση υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται στο άρθρο αυτό.

(9) Όταν η νέα πρόταση δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 40, το Γραφείο μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση στον αιτητή για να προτείνει μια ονομασία η οποία να ικανοποιεί τις εν λόγω διατάξεις. Η μη συμμόρφωση του αιτητή συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

(10) Κάθε απόφαση του Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης της απόφασης. Η απόφαση πρέπει να γνωστοποιείται στους διάδικους. Η απόρριψη της προτεινόμενης ονομασίας πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έκθεση των λόγων απόρριψης.

(11) Η ονομασία πρέπει να καταχωρείται ταυτόχρονα με τη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

Διαγραφή ονομασίας και καταχώρηση νέας ονομασίας

43.-(1) Το Γραφείο ακυρώνει εγγεγραμμένη ονομασία-

(α)Όταν διαπιστώνεται ότι η ονομασία έχει καταχωρηθεί παρά την ύπαρξη λόγου για απόρριψη σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 41·

(β)όταν το ζητά ο δικαιούχος και αποδεικνύει έννομο συμφέρον· ή

(γ)όταν ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάζει δικαστική απόφαση η οποία απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας σε σχέση με την ποικιλία.

(2) Το Γραφείο πληροφορεί τον κάτοχο για την προτιθέμενη διαγραφή και απαιτεί από τον ίδιο να προτείνει μια νέα ονομασία μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απαίτησης. Αν η ποικιλία δεν προστατεύεται πλέον, η πρόταση για μια νέα ονομασία μπορεί να γίνει από το Γραφείο.

(3) Η προτεινόμενη νέα ονομασία υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης και δημοσίευσης η οποία προνοείται από το άρθρο 42. Η νέα ονομασία πρέπει να εγγράφεται και να δημοσιεύεται μόλις εγκριθεί. Η προηγούμενη ονομασία διαγράφεται ταυτόχρονα.