ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Ετήσιο τέλος

44.-(1) Ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλλει ετήσιο τέλος για να διατηρεί το δικαίωμα του δημιουργού σε ισχύ.

(2) Το τέλος καθίσταται οφειλόμενο κατά την αρχή του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται. Το τέλος είναι πληρωτέο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Διατήρηση της ποικιλίας

45.-(1) Ο δικαιούχος υπέχει υποχρέωση να διατηρεί την ποικιλία στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά για όλη τη διάρκεια του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Ο δικαιούχος οφείλει να προμηθεύει το Γραφείο ή κάποια άλλη αρχή η οποία ορίζεται από το Γραφείο, μέσα στην καθορισμένη περίοδο, με τις πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την επαλήθευση της διατήρησης της ποικιλίας.

Επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας

46.-(1) Το Γραφείο επαληθεύει το γεγονός ότι η ποικιλία και όπου είναι σχετικό, τα κληρονομικά της συστατικά διατηρούνται καθόλη την περίοδο της προστασίας.

(2) Όταν υπάρχει υποψία ότι η ποικιλία δε διατηρείται και οι υποψίες δεν εξαλείφονται από τις πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από το δικαιούχο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 45, το Γραφείο ζητά την επαλήθευση της διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας κάτω από όρους οι οποίοι καθορίζονται από αυτό. Η επαλήθευση περιλαμβάνει καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες δοκιμές κατά τις οποίες το υλικό το οποίο υποβάλλεται από τον κάτοχο συγκρίνεται με την επίσημη περιγραφή και το επίσημο δείγμα της ποικιλίας.

(3) Όταν η επαλήθευση καταδεικνύει ότι ο δικαιούχος απέτυχε να διατηρήσει την ποικιλία, ο δικαιούχος πρέπει να έχει δικαίωμα ακρόασης πριν να ληφθεί απόφαση για διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 23.

Προμήθεια και διαφύλαξη δειγμάτων

47.-(1) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος προμηθεύει το Γραφείο ή οποιαδήποτε αρχή η οποία υποδεικνύεται από αυτό, μέσα σε καθορισμένη περίοδο, με κατάλληλα δείγματα της ποικιλίας στην οποία έχει παραχωρηθεί προστασία ή, όπου είναι σχετικό, των κληρονομικών της συστατικών με σκοπό -

(α)Να αποδείξει ή να ανανεώσει το επίσημο δείγμα της ποικιλίας· ή

(β)να αναλάβει τη συγκριτική εξέταση άλλων ποικιλιών για σκοπούς προστασίας.

(2) Κατόπιν αιτήματος του Γραφείου, ο δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ή διαφυλάσσει το επίσημο δείγμα για λογαριασμό του Γραφείου.