ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Πρόωρη λήξη του δικαιώματος του δημιουργού

21.-(1) Το δικαίωμα του δημιουργού λήγει πριν από την εκπνοή της προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17 -

(α)Όταν ο δικαιούχος του δικαιώματος παραιτείται αυτού, με έγγραφη δήλωση η οποία απευθύνεται στο Γραφείο· ή

(β)όταν το ετήσιο τέλος κατέστη πληρωτέο και δεν καταβλήθηκε μέσα στην προθεσμία.

(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι εκείνη η οποία καθορίζεται στη δήλωση ή, αν δεν καθορίζεται, η ημερομηνία της παραλαβής της δήλωσης. Στην περίπτωση της παραγράφου (β) η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι η ημερομηνία απαίτησης του τέλους.

Ακύρωση του δικαιώματος του δημιουργού

22.-(1) Το Γραφείο κηρύσσει το δικαίωμα του δημιουργού άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα όταν διαπιστώσει:

(α)Ότι η ποικιλία δεν ήταν νέα ή διακεκριμένη κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή όπου ισχύει κατά την ημερομηνία προτεραιότητας·

(β)ότι, όπου η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού βασίστηκε κυρίως πάνω σε πληροφορίες και έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον αιτητή, η ποικιλία δεν ήταν ομοιογενής ή σταθερή κατά την εν λόγω ημερομηνία· ή

(γ)ότι το δικαίωμα του δημιουργού χορηγήθηκε σε πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται και το πρόσωπο το οποίο δικαιούται δεν ήγειρε αγωγή για δικαστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 12 ή αποποιήθηκε το δικαίωμα να εγείρει τέτοια αγωγή.

(2) Τηρούμενης οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, το δικαίωμα του δημιουργού, το οποίο κηρύχθηκε άκυρο και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα, πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε χορηγηθεί.

(3) Κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Γραφείο.

Περιπτώσεις διαγραφής του δικαιώματος του δημιουργού

23.-(1) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού όταν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος δεν ικανοποίησε την υποχρέωσή του σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 45 και ότι η ποικιλία δεν είναι πλέον ομοιογενής ή σταθερή.

(2) Το Γραφείο διαγράφει το δικαίωμα του δημιουργού και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)Όταν δικαιούχος δεν ανταποκρίνεται σε απαίτηση η οποία έγινε από το Γραφείο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 46, για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι ακολουθείται πρόγραμμα διατήρησης του αναλλοίωτου της ποικιλίας· ή

(β)όταν το Γραφείο προτίθεται να διαγράψει την υφιστάμενη ονομασία της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 47 (2) και ο δικαιούχος δεν προτείνει κατάλληλη ονομασία μέσα στην προβλεπόμενη από το εν λόγω άρθρο.

(3) Το δικαίωμα του δημιουργού δεν μπορεί να διαγραφεί παρά μόνο όταν δοθεί στο δικαιούχο σχετική γνωστοποίηση και μια εύλογη περίοδος, που καθορίζεται στη γνωστοποίηση για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις.

(4) Η διαγραφή λαμβάνει ισχύ από την ημερομηνία της καταχώρησης της σύμφωνα με το άρθρο 24.

Δημοσίευση της εκπνοής

24. Η πρόωρη λήξη, η αναδρομική ακύρωση και η διαγραφή του δικαιώματος του δημιουργού, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 ή 24 αντίστοιχα, και οι λόγοι αυτών καταχωρούνται στο Μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.