Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αμοιβαίο κεφάλαιο» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 13·

«Απόφαση» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«ασφαλιστικές εταιρείες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 μέχρι 2001·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια χρεόγραφα» σημαίνει χρεόγραφα, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από δήμους, άλλες τοπικές αρχές και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα, που εκδίδονται από την Κυβέρνηση άλλων κρατών ή από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία ή που τελούν υπό την εγγύηση άλλων κρατών ή των δημόσιων αυτών διεθνών οργανισμών·

«διαφήμιση» σημαίνει κάθε αγγελία, δήλωση, ανακοίνωση, δημοσίευση, πρόσκληση, παρακίνηση, απεικόνιση ή παρουσίαση, οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, που γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και στοχεύει στην προώθηση των οργανισμών επενδύσεων·

«διευθύνοντες» σε συνάρτηση με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, τον Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Επενδύσεων, σημαίνει τα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο, τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων εκπροσωπούν αυτούς ή, τα οποία χαράζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Επενδύσεων·

«εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει των άρθρων 155 μέχρι 155(στ) του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

«ελεγχόμενη αγορά» σημαίνει την αγορά κινητών αξιών, η οποία λειτουργεί τακτικά και διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σε αυτή, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης κινητών αξιών σε αυτή, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές, που λαμβάνουν χώρα σε αυτή και, η οποία αποτελεί αντικείμενο εποπτείας·

«Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που συνεστήθη και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001·

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002·

«εργάσιμη ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα του έτους εξαιρουμένων των Σαββάτων, των Κυριακών και των δημόσιων αργιών της Δημοκρατίας εκάστου έτους·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

«Εταιρεία Διαχειρίσεως» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41·

«Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» ή συνοπτικά «Εταιρεία Επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Κεφάλαιο I του Μέρους V·

«Θεματοφύλακας» σημαίνει νομικό πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 51, στο οποίο κατατίθενται προς φύλαξη τα στοιχεία ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την έννοια του άρθρου 33·

«καταστατικά έγγραφα», σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας αυτής·

«κινητές αξίες» σημαίνει μετοχές και τίτλους εξομοιούμενους με μετοχές, δημόσια χρεόγραφα, χρεόγραφα, ομόλογα και ομολογίες, τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των διαπραγματεύσιμων συμβάσεων ή δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεσή τους (rights και warrants) καθώς και πιστοποιητικά καταθέσεων και κάθε άλλη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με Απόφαση της Επιτροπής, εξαιρουμένων των παραγώγων·

«Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για το Συντονισμό των Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων σχετικά με Ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 88/220/ΕΟΚ, με την Οδηγία 95/26/ΕΚ και με την Οδηγία 2000/64/ΕΚ·

«Κράτος της αλλοδαπής» σημαίνει κράτος άλλο από τη Δημοκρατία και συμπεριλαμβάνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο πριν την ισχύ του εδαφίου (4) του άρθρου 149·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου» έχει την έννοια, που του αποδίδεται από το άρθρο 31 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002·

«μερίδιο» σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων, σημαίνει μερίδιο σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή μετοχή σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«μεριδιούχος» σε συνάρτηση με οργανισμό επενδύσεων, σημαίνει το δικαιούχο σε μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε μετοχή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

«μέσα χρηματαγοράς» σημαίνει τα επαρκούς ρευστότητας μέσα, που συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιορισθεί ανά πάσα στιγμή και που είναι δυνατό να εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» ή συνοπτικά, «οργανισμός επενδύσεων» σημαίνει οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8·

«ΟΣΕΚΑ» σημαίνει οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 9·

«παράγωγα» σημαίνει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα προαίρεσης (options), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και προθεσμιακά συμβόλαια (forwards), η αξία των οποίων εξαρτάται από την αξία μετοχών, δεικτών μετοχών, επιτοκίων, συναλλάγματος, ομολόγων ή άλλων αξιών, καθώς και κάθε άλλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να ορίζεται ως παράγωγο με Απόφαση της Επιτροπής·

«συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια» σημαίνει είτε τα δύο ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού και, τα οποία λύονται, χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, δημιουργούμενου νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου αυτού, είτε τα αμοιβαία κεφάλαια, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού, εκ των οποίων το ένα (απορροφών) απορροφά ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια (απορροφώμενα), τα οποία λύονται χωρίς να ακολουθεί εκκαθάρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI του Μέρους IV·

«συνδεδεμένα πρόσωπα» σημαίνει-

(α) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος μέχρι και δεύτερου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων, τόσο του φυσικού προσώπου όσο και των συζύγων ως επίσης και τους συζύγους των πιο πάνω εξ αίματος συγγενών

(β) σε σχέση με νομικό πρόσωπο, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, που αποτελούν μεταξύ τους "συνδεδεμένες επιχειρήσεις" ·

(γ) σε σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπό του·

(δ) σε σχέση με φυσικό πρόσωπο, εταιρεία στην οποία το πρόσωπο αυτό κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) τουλάχιστο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου·

(ε) σε σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε σχέση εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό, συμφέροντα με αυτό σύμφωνα με κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής·

«συνδεδεμένες επιχειρήσεις» σημαίνει τις επιχειρήσεις που αποτελούν μεταξύ τους "Όμιλο Εταιρειών" και ειδικότερα-

(α) τις επιχειρήσεις, που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική ή που είναι θυγατρικές επιχειρήσεις της ίδιας μητρικής· ή

(β) τις επιχειρήσεις, στις οποίες η μία κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατό (20%) των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης·

(γ) τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής τελούν σε σχέση· εξάρτησης ή έχουν κοινά σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα, σύμφωνα με κριτήρια τα οποία εξειδικεύονται με Απόφαση της Επιτροπής·

«συνεργατική εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 μέχρι 2001 ·

«τρίτη-χώρα» σημαίνει κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002.

Έκταση εφαρμογής

3.-(1) Στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται οι οργανισμοί επενδύσεων και οι Εταιρείες Διαχειρίσεως που έχουν την έδρα και την κεντρική

τους διοίκηση στη Δημοκρατία καθώς επίσης και κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, οι Θεματοφύλακες και οι οργανισμοί που διαθέτουν μερίδια ως αντιπρόσωποι των Εταιρειών Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 30.

(2) Ως έδρα νοείται, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου, το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

(3) Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ II ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4.-(1) Η διοικητική εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η Επιτροπή εφορεύει τη λειτουργία των οργανισμών επενδύσεων και των Εταιρειών Διαχειρίσεως, καθώς επίσης και, κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, των Θεματοφυλάκων και των κατά το άρθρο 30 αντιπροσώπων, μεριμνά για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των πιο πάνω αναφερομένων και γενικά φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των πιο πάνω αναφερομένων προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει.

(3) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών επενδύσεων καθώς και των Εταιρειών Διαχειρίσεως, για τη λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο μέτρων έναντι αυτών των οργανισμών και εταιρειών, και της διοίκησής τους σε περίπτωση παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας, Κανονισμών και Αποφάσεων της Επιτροπής, των διατάξεων του Κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων ως και των καταστατικών εγγράφων των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και για την άσκηση άλλων εξουσιών, προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου κατά τα ειδικότερα σε επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου οριζόμενα.

(4) Στα πλαίσια άσκησης της εποπτικής της αρμοδιότητας κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (2) και (3), η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει και να εφορεύει την τήρηση Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, ο οποίος εκδίδεται με Απόφαση της Επιτροπής και, ο οποίος θέτει τις βασικές αρχές συμπεριφοράς και ορίζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των οργανισμών επενδύσεων και, στο πλαίσιο που τους αφορά ο παρών Νόμος, των Θεματοφυλάκων και κατά το άρθρο 30 αντιπροσώπων των Εταιρειών Διαχειρίσεως, καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων, που με οποιοδήποτε τρόπο, ιδιότητα ή σχέση, απασχολούνται ή συνεργάζονται με τους ανωτέρω φορείς κατά τη διαχείριση, διάθεση ή προώθηση των οργανισμών επενδύσεων και εν γένει κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους:

Νοείται ότι, στους βασικούς στόχους του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς περιλαμβάνονται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η διασφάλιση της άσκησης της διαχείρισης και της λειτουργίας των οργανισμών επενδύσεων αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων, η αυτονομία της διαχείρισης των οργανισμών επενδύσεων και η αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επενδυτικών αποφάσεων, η οργάνωση και λειτουργία του δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τρόπο που να προστατεύονται τα συμφέροντα των μεριδιούχων και η οργάνωση των Εταιρειών Διαχειρίσεως κατά τρόπο που να ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους και να υποβοηθείται η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου ως και οποιοσδήποτε άλλος στόχος, ο οποίος κατά την κρίση της Επιτροπής συμβάλλει στην προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων ως και στην εύρυθμη λειτουργία και προώθηση των σκοπών του παρόντος Νόμου.

Συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές στη Δημοκρατία και στην αλλοδαπή

5.-(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή έχει εξουσία να απευθύνεται για συνδρομή ή πληροφορία σε οποιεσδήποτε εποπτικές αρχές στη Δημοκρατία, οι οποίες οφείλουν να της παρέχουν κάθε τέτοια συνδρομή και πληροφορία, μαζί με τα αναγκαία έγγραφα και άλλα συναφή στοιχεία, για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές επιφορτισμένες με την άσκηση ανάλογων αρμοδιοτήτων στην αλλοδαπή και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες προς άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες.

(3) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές στη Δημοκρατία και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες, δεδομένου ότι και οι νόμοι που διέπουν τις εποπτικές αυτές αρχές το επιτρέπουν.

(4) Η Επιτροπή δύναται να συνάπτει με άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, μόνο εφόσον οι κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν οι αρχές αυτές, από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο.

(5) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι εμπιστευτικής φύσεως και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται χωρίς την ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής που τις ανακοίνωσε και, στη περίπτωση αυτή, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους οι αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

(6) Η ανακοίνωση από την Επιτροπή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως σε άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές της Δημοκρατίας ή της αλλοδαπής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Επαγγελματικό απόρρητο

6.-(1) Τα πρόσωπα, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στην Επιτροπή σχετικά με την εποπτεία των οργανισμών επενδύσεων, των Εταιρειών Διαχειρίσεως και, κατά την έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, των Θεματοφυλάκων και των κατ' άρθρο 30 αντιπροσώπων των Εταιρειών Διαχειρίσεως, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δύνανται να ανακοινώνονται μόνο σε άλλες αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας και στην Κεντρική Τράπεζα, εφόσον αναφέρονται σε θέματα, που εμπίπτουν στις κατά Νόμο αρμοδιότητές τους.

(2) Οι αρχές προς τις οποίες ανακοινώνονται εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(3) Μέλος της Επιτροπής ή πρόσωπο που διετέλεσε μέλος της Επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο λαμβάνει γνώση, ένεκα της θέσης του ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων του και να μην τις κοινοποιεί, παρά στην έκταση που η κοινοποίηση επιβάλλεται δυνάμει Νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή στην έκταση που οι κοινοποιούμενες πληροφορίες είναι αναγκαίες στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών, που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ή συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος.

(4) Επιτρέπεται εν τούτοις η ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα-

(α) Εφόσον η ανακοίνωση γίνεται υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, κατά τρόπο που να μην μπορεί να διακριβωθεί ο σχετικός οργανισμός επενδύσεων, Θεματοφύλακας ή Εταιρεία Διαχειρίσεων, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης·

(β) στα πλαίσια αστικής διαδικασίας σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης του οργανισμού επενδύσεων, Θεματοφύλακα ή Εταιρείας Διαχειρίσεως, νοουμένου ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν τρίτους που λαμβάνουν μέτρα διάσωσής τους.

Ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα παραβίασης επαγγελματικού απορρήτου

7. Όποιος εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 6, διαπράττει ποινικό αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με

χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές, προκειμένου δε περί μέλους ή υπαλλήλου της Επιτροπής ή δημόσιου υπαλλήλου, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, που τιμωρείται μέχρι και με απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής ή της απόλυσης από την Επιτροπή προκειμένου περί υπαλλήλου της ή απόλυση υπαλλήλου από τη δημόσια υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ III ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Έννοια οργανισμού Επενδύσεων ανοικτού τύπου

8. Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου ως οργανισμός επενδύσεων ανοικτού τύπου λογίζεται κάθε οργανισμός, που αποκλειστικό σκοπό έχει να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις ή σε οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις, οι οποίες καθορίζονται ή ήθελαν καθορισθεί, κεφάλαια, που συγκεντρώνει από το κοινό και, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, ενώ τα μερίδια μετά από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία του ενεργητικού του οργανισμού αυτού.

Διάκριση οργανισμών επενδύσεων ανοικτού τύπου και επέκταση εφαρμογής

9.-(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8, διακρίνονται-

(α) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, που στο εξής θα αναφέρονται ως ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, δεν λογίζεται ως ΟΣΕΚΑ Εταιρεία Επενδύσεων που επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού της μέσω θυγατρικών επιχειρήσεων σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, δε θεωρούνται ως ΟΣΕΚΑ:

(i) οι ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου,

(ii) οι ΟΣΕΚΑ που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν τη διάθεση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος,

(iii) οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι βάσει του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων διαθέτουν μερίδια μόνο στο κοινό τρίτων χωρών,

(iv) στις κατηγορίες των ΟΣΕΚΑ που καθορίζονται από νομοθεσία στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος στο οποίο εδρεύει ο ΟΣΕΚΑ, για τις οποίες, λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής τους πολιτικής, οι κανόνες που προβλέπονται στο Μέρος VI, Κεφάλαιο I και στο άρθρο 111 δεν είναι οι κατάλληλοι.

(β) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις.

Νοείται ότι οι προβλεπόμενοι οργανισμοί επενδύσεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β), δύνανται να διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες βάσει κριτηρίων που αφορούν στη διάρθρωση του ενεργητικού τους στα διάφορα είδη κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς και τραπεζικών καταθέσεων στα οποία επενδύουν και τα κριτήρια αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή με Απόφαση της.

(2) Με Απόφαση της Επιτροπής, δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων ανοικτού τύπου, εκτός από τους προβλεπόμενους στο προηγούμενο εδάφιο, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των οργανισμών αυτών, η επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική τους και το φορολογικό καθεστώς που τους διέπει.

(3) Οι οργανισμοί επενδύσεων υποχρεούνται όπως επενδύουν ολόκληρο το ενεργητικό τους, σε χρονικό διάστημα έξι κατ' ανώτατο όριο μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους.

Νομική μορφή οργανισμών επενδύσεων

10. Οι οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου δύνανται να προσλαμβάνουν τη συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος IV ή την καταστατική μορφή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V, Κεφάλαιο I.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων

11. Για τη σύσταση και λειτουργία οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού, η οποία χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Μέρους IV, Κεφάλαιο I και του Μέρους V, Κεφάλαιο II.

Απαγόρευση μετατροπής ή συγχώνευσης οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου

12. Απαγορεύεται η μετατροπή ενός οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8, σε οργανισμό που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή η συγχώνευσή του με τέτοιο οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ — ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ορισμός και νομική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου

13.-(1) Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, αποτελούμενη από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και χρήματα υπό μορφή τραπεζικών καταθέσεων, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ' αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα και η λειτουργία, του οποίου διέπεται από Κανονισμό. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συνίσταται ύστερα από άδεια συστάσεως χορηγούμενη με απόφαση της Επιτροπής, και καθίσταται αντικείμενο συλλογικής διαχειρίσεως από Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθενται υποχρεωτικά προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας, ενώ οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άδεια σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

14.-(1) Για τη σύσταση και λειτουργία αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον ικανοποιούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 προϋποθέσεις.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από την καθορισμένη στην άδεια, ημερομηνία.

Προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας

15.-(1) Η άδεια προς σύσταση και λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή αφού αυτή ελέγξει τη νόμιμη σύνθεση του ενεργητικού του, κατά πόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων

τους ως προς το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο και αφού εγκριθούν από την Επιτροπή ο Κανονισμός και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου εγκρίνεται από την Επιτροπή αφού ελεγχθεί η νομιμότητά του και εφόσον η Επιτροπή ικανοποιηθεί ότι με αυτόν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων και για τα τυχόν ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που οφείλουν να λαμβάνουν η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο.

(3) Με Απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να εξειδικεύει τα κριτήρια των εδαφίων (1) και (2) και να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια, βάσει των οποίων κρίνονται οι υποβαλλόμενες σε αυτή αιτήσεις για χορήγηση άδειας συστάσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, ιδίως ως προς τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μεριδιούχων, καθώς και πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και τη διαφάνεια της επενδυτικής πολιτικής.

(4) Η Επιτροπή δε χορηγεί άδεια συστάσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VII.

(5) Η Επιτροπή δε χορηγεί άδεια συστάσεως αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν ο Θεματοφύλακας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VIII.

(6) Δε χορηγείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, εάν η ονομασία του κρίνεται ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή εάν οι στόχοι του κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αίτησης με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

(8) Η Επιτροπή δύναται με Απόφασή της να καθορίζει το κόστος διαχείρισης και εν γένει τα είδη των δαπανών και εξόδων, που επιτρέπεται να βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο ως και κάθε ειδικό σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ
Αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου

16.-(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν-

(α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως ως και των προσώπων, που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(β) την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο, την ταυτότητα και τα στοιχεία των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου ως και των προσώπων του Θεματοφύλακα, που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επίβλεψη της σύννομης διαχείρισης της Εταιρείας Διαχειρίσεως·

(γ) κάθε άλλο στοιχείο, που εύλογα απαιτεί η Επιτροπή ιδίως ως προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

17. Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει τα ακόλουθα:

(α) Αναλυτικό κατάλογο των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών τουλάχιστο και να καταβάλλεται σε μετρητά:

Νοείται ότι, το ελάχιστο ύψος του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αυξάνεται με Απόφαση της Επιτροπής·

(β) δήλωση του Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 51 ότι δέχεται να κατατίθενται εις αυτόν τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο·

(γ) Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και τον Θεματοφύλακα· και

(δ) ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Βεβαίωση Θεματοφύλακα

18.-(1) Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία δε δύναται να παραταθεί, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Εάν η Εταιρεία Διαχειρίσεως παραλείψει να το πράξει μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Απαγόρευση διάθεσης μεριδίων

19. Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της άδειας σύστασης και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

Διαφήμιση αμοιβαίου κεφαλαίου

20. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να διαφημίζεται προς το κοινό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110, μόνο μετά τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας του:

Νοείται ότι, εκτός από την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Περιουσία αμοιβαίου κεφαλαίου

21.-(1) Η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίων.

(2) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν ονομαστική αξία.

(3) Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων δε χωρίζονται σε κατηγορίες, δεν έχουν διαφορετικά δικαιώματα και δεν ενοποιούνται, ούτε διαχωρίζονται.

Μερίδια

22.-(1) Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου καταχωρίζονται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στο Μητρώο Μεριδιούχων, που τηρεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σε αυτό το Μητρώο, ενώ η κτήση μεριδίων ισχύει από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Μεριδιούχων και προϋποθέτει την ολοσχερή καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

(2) Για κάθε μεριδιούχο ή ομάδα μεριδιούχων που είναι συνδικαιούχοι, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, τηρείται χωριστή μερίδα.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως αποστέλλει καθημερινώς στο Θεματοφύλακα, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση και αρχείο με τα στοιχεία των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και τον αριθμό των μεριδίων, των οποίων αυτοί είναι δικαιούχοι.

Μητρώο Μεριδιούχων

23.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως τηρεί Μητρώο Μεριδιούχων, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε μεριδιούχου, ο αριθμός ταυτότητος ή διαβατηρίου του ή, επί νομικού προσώπου, η επωνυμία, η έδρα, η διεύθυνση και ο αριθμός εταιρικού μητρώου, ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο για την εξατομίκευση του μεριδιούχου και των μεριδίων του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, στο Μητρώο αναγράφονται τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

(2) Με Απόφαση της Επιτροπής δύνανται να ρυθμισθούν θέματα που αφορούν την ορθή τήρηση του Μητρώου, τα καταχωριζόμενα σε αυτό στοιχεία, τον τρόπο τήρησής του, την επιθεώρησή του και την εξουσία προς διόρθωσή του.

Συνταξιούχοι μεριδίων

24.-(1) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα πρόσωπα, οι συνδικαιούχοι μπορούν να κάνουν μερική ή ολική χρήση των μεριδίων της κοινής μερίδας, είτε από κοινού, είτε ένας ή μερικοί από αυτούς ή ο καθένας συνδικαιούχος ξεχωριστά, χωρίς την σύμπραξη των υπολοίπων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται κατά το άνοιγμα της μερίδας συνδικαιούχων από όλους τους συνδικαιούχους ή από εκείνον από τους συνδικαιούχους που ανοίγει τη μερίδα και καταβάλλει την αξία των αποκτώμενων μεριδίων:

Νοείται ότι, με την εξαγορά μεριδίων κατόπιν αιτήματος των συνδικαιούχων, οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση των μερίδων, χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων, η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού έναντι των λοιπών συνδικαιούχων ως προς τα εξαγορασθέντα μερίδια.

(2) Κατά το άνοιγμα μερίδας συνδικαιούχων σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι δυνατό να ορισθεί ότι με το θάνατο οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, τα μερίδιά του περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους της μερίδας, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.

(3) Για την προσθήκη νέων δικαιούχων απαιτείται συμφωνία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και όλων των συνδικαιούχων της μερίδας.

(4) Σε περίπτωση κτήσεως μεριδίων κατά το εδάφιο (1), για μερίδες συνδικαιούχων εκδίδεται μία βεβαίωση ανά μερίδα.

Βεβαίωση συμμετοχής

25.-(1) Για κάθε διάθεση ή εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχειρίσεως εκδίδει στο δικαιούχο, που αποκτά μερίδια ή, του οποίου τα μερίδια εξαγοράζονται, βεβαίωση συμμετοχής που περιέχει-

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(β) τον αριθμό της άδειας συστάσεως και λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(γ) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και την επωνυμία του Θεματοφύλακα·

(δ) τον αριθμό μερίδας, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητος ή διαβατηρίου του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων ή, προκειμένου περί νομικών προσώπων, τον αριθμό μητρώου τους, και τη διεύθυνση της κατοικίας ή του κεντρικού καταστήματος της έδρας τους·

(ε) προκειμένου περί κτήσεως μεριδίων, τον αριθμό των νέων μεριδίων, που αποκτά ο μεριδιούχος στη μερίδα του, αναγραφομένης της ημερομηνίας κτήσεως των, της καθαρής αξίας, στην οποία αποκτήθηκαν τα νέα μερίδια και της τιμής διάθεσής τους, τον αριθμό των τυχόν μέχρι τότε μεριδίων της μερίδας, καθώς και το συνολικό αριθμό μεριδίων, μετά την κτήση των νέων μεριδίων·

(στ) προκειμένου περί εξαγοράς μεριδίων, τον αριθμό των εξαγοραζομένων από την Εταιρεία Διαχειρίσεως μεριδίων, αναγραφομένης της ημερομηνίας εξαγοράς, της καθαρής αξίας των εν λόγω μεριδίων και της τιμής εξαγοράς τους, τον αριθμό των αμέσως πριν από την εξαγορά μεριδίων της μερίδας, καθώς και τον τυχόν εναπομείναντα αριθμό μεριδίων στη μερίδα του μεριδιούχου, μετά την εξαγορά.

(2) Κατόπιν ειδικού αιτήματος του μεριδιούχου, η βεβαίωση του εδαφίου (1) προσυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα.

(3) Η βεβαίωση συμμετοχής δεν ενσωματώνει δικαιώματα σε μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν αποτελεί έγγραφο ή παραστατικό δεκτικό μεταβιβάσεως, ενώ έχει αξία μόνο υπέρ του αναγραφομένου σ' αυτή ως δικαιούχου για την απόδειξη έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή, κατά περίπτωση, και του Θεματοφύλακα της κτήσεως από αυτόν μεριδίων και του αριθμού τους σύμφωνα με όσα γράφει η βεβαίωση.

(4) Η βεβαίωση συμμετοχής πρέπει να αναγράφει ρητώς τη φύση και λειτουργία της κατά τα ανωτέρω.

Μεταβίβαση μεριδίων

26.-(1) Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συμβατική μεταβίβαση μεριδίων, με εξαίρεση τη μεταβίβαση μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ' αίματος πρώτου και δεύτερου βαθμού σε ευθεία γραμμή.

(2) Η μεταβίβαση μεριδίων κατόπιν κληρονομικής διαδοχής επιτρέπεται.

(3) Για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης απαιτείται γνωστοποίηση της γραπτής σύμβασης περί μεταβιβάσεως στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία, εφόσον ικανοποιείται από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ιδίως τη νομιμοποίηση του μεταβιβάζοντος, ενημερώνει το Μητρώο Μεριδιούχων διαγράφοντας τα μεταβιβαζόμενα μερίδια από τη μερίδα του μεταβιβάζοντος και καταχωρίζοντάς τα στη μερίδα του αποκτώντος:

Νοείται ότι, σχετικώς εκδίδεται υπέρ του αποκτώντος και βεβαίωση συμμετοχής κατά την έννοια του άρθρου 25.

(4) Η μεταβίβαση μεριδίων δεν ολοκληρώνεται πριν από την καταχώρισή της στο Μητρώο Μεριδιούχων.

Ενεχυρίαση μεριδίων

27.-(1) Τα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου δύνανται να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαιτήσεως.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που ανακοινώνεται σε αυτή από το μεριδιούχο ή τον ενεχυριούχο δανειστή:

Νοείται ότι, εφόσον η ανακοίνωση γίνεται από τον τελευταίο, αυτός πρέπει να προσκομίσει και τα πρωτότυπα ή δεόντως πιστοποιημένα αντίγραφα της συμφωνίας ενεχυρίασης, η οποία είναι υπογεγραμμένη από το μεριδιούχο και τον ενεχυριούχο δανειστή.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, κατόπιν αιτήματος του ενεχυριούχου δανειστή ή του μεριδιούχου, εκδίδει βεβαίωση για την καταχώριση της ενεχυρίασης των μεριδίων στο Μητρώο της.

(4) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή πραγματοποιείται με την εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριασθεί και με την απόδοση στον ενεχυριούχο δανειστή της αξίας τους, μέχρι ικανοποιήσεως της απαιτήσεώς του.

(5) Σε περίπτωση μερικής ικανοποιήσεως της εξασφαλιζόμενης με το ενέχυρο απαίτησης, ο ενεχυριούχος δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς την υπόλοιπη, μη ικανοποιηθείσα απαίτηση, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Προϋποθέσεις για τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

28.-(1) Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και την απόκτηση από το μεριδιούχο μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται-

(α) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή τον αντιπρόσωπο της δυνάμει του άρθρου 30, εφόσον το τελευταίο προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, από το μεριδιούχο ή ενός των συνδικαιούχων, η οποία φέρει την υπογραφή του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του σε πρωτότυπη μορφή:

Νοείται ότι, με Απόφαση της Επιτροπής, δύνανται να ορίζονται και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επιτρέπει την υποβολή της αιτήσεως και μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ιδίως μέσω του διαδικτύου, εφόσον διασφαλίζεται ισοδύναμη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πληροφόρηση του επενδυτή, ενώ με την Απόφαση αυτή εξειδικεύονται και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει η Εταιρεία Διαχειρίσεως, η διαδικασία αποδοχής από την Εταιρεία Διαχειρίσεως της υποβαλλόμενης αιτήσεως και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια της όλης διαδικασίας·

(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της τιμής διαθέσεως των μεριδίων, σε μετρητά ή σε κινητές αξίες εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεχθεί τις τελευταίες:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 112:

Νοείται περαιτέρω ότι, καθ' ο μέτρο το ποσό που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων αποτελείται από μετρητά θεωρείται ως καταβληθέν μόνο εάν και όταν τούτο είναι πραγματικά διαθέσιμο στο Θεματοφύλακα καθ' ο δε μέτρο το ποσό αποτελείται από κινητές αξίες θεωρείται ως καταβληθέν μόνο εάν και όταν οι κινητές αξίες μεταβιβασθώσι στο Θεματοφύλακα.

(2) Όταν η καταβολή της αξίας των αποκτώμενων μεριδίων γίνεται σε κινητές αξίες, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η μεταβίβαση των κινητών αξιών στο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002:

Νοείται ότι, η καταβολή κινητών αξιών σε αμοιβαίο κεφάλαιο κατά το παρόν εδάφιο συνιστά επιτρεπόμενη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή κατά την έννοια του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002.

(3) Εφόσον αίτηση συμμετοχής υποβληθεί σε αντιπρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία Διαχειρίσεως το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης από την Εταιρεία Διαχειρίσεως αίτησης για την απόκτηση μεριδίων, τα τυχόν καταβληθέντα χρήματα επιστρέφονται στον αιτητή το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αιτήσεως:

Νοείται ότι, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης της Εταιρείας Διαχειρίσεως να επιστρέψει τα χρήματα αυτή οφείλει να αποζημιώσει τον επενδυτή.

(5) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων αντί της διανομής κερδών σε μετρητά ύστερα από άδεια της Επιτροπής.

Τιμή διάθεσης μεριδίων

29.-(1) Τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή που ορίζεται με βάσει την καθαρή αξία μεριδίου της επόμενης εργάσιμης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) τιμή διάθεσης μεριδίων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 109 σε συνδυασμό με το άρθρο 112.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος κατά το άρθρο 30 αντιπρόσωπος της, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37 και την τελευταία δημοσιευθείσα έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Διάθεση και εξαγορά μεριδίων μέσω αντιπροσώπου

30.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να διαθέτει ή να εξαγοράζει τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και μέσω αντιπροσώπων της όπως ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας Διαχειρίσεως μόνο τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες και συνεργατικές εταιρείες:

Νοείται ότι, με Απόφαση της Επιτροπής, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι κατά το χρόνο έκδοσης της Απόφασης της Επιτροπής οι υπάλληλοι των αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων για να διατηρήσουν τις θέσεις τους πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις που  καθορίζονται με την Απόφαση αυτή. Η Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωση της προς τις Εταιρείες Διαχειρίσεως, η οποία δημοσιεύεται ταυτόχρονα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας καθορίζει την έναρξη της πρώτης εξεταστικής περιόδου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο αντιπρόσωπος δύναται να συνεχίσει να δραστηριοποιείται εφόσον οι υπάλληλοι του που είναι επιφορτισμένοι με τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και  με την εξυπηρέτηση των μεριδιούχων, έχουν επιτύχει στις εν λόγω εξετάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις της πιο πάνω Απόφασης αναφορικά με τους υπαλλήλους των αντιπροσώπων.

(3) Παράδοση της αιτήσεως συμμετοχής ή εξαγοράς σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως νοείται ως παράδοση στην Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(4) Ο αντιπρόσωπος της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διάθεση ή εξαγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ευθύνεται έναντι της και έναντι των μεριδιούχων για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του.

(5) Απαγορεύεται η διάθεση ή εξαγορά μεριδίων στη Δημοκρατία από ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 115 και 116 μέσω αντιπροσώπων χωρίς την προηγούμενη προς τούτο ειδική άδεια της Επιτροπής η οποία δύναται να περιέχει όλους τους αναγκαίους κατά την κρίση της Επιτροπής όρους και προϋποθέσεις.

Καταβολή τιμής διαθέσεως μεριδίων

31.-(1) Για την απόκτηση μεριδίων απαιτείται η καταβολή του επενδυόμενου ποσού ή των εισφερομένων κινητών αξιών στο Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) εδάφιο (1) του άρθρου 28.

(2) Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης των μεριδίων καταβάλλεται ή οι εισφερόμενες κινητές αξίες παραδίδονται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως αυτή οφείλει να καταθέσει το χρηματικό ποσό ή τις κινητές αξίες, το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας στο Θεματοφύλακα:

Νοείται ότι, εάν η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερήσει την κατάθεση και ο μεριδιούχος υποστεί ζημιά, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να τον αποζημιώσει.

(3) Απαγορεύεται η καταβολή της τιμής διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων ως και η παράδοση των εισφερομένων κινητών αξιών στον αντιπρόσωπο που προνοείται από το άρθρο 30.

Αποδοχή, απόρριψη και ανάκληση αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις αποδοχής και απόρριψης από την Εταιρεία Διαχειρίσεως αιτήσεων για την απόκτηση μεριδίων, καθώς και ανάκλησής τους από τον αιτητή.

(2) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να αποδέχονται από αιτητή κινητές αξίες, εάν δεν έχει προηγηθεί η αποδοχή της αίτησης από την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κατάρτιση Κανονισμού

33.-(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

(2) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου διαλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους οποίους η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί.

Ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

34.-(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστο-

(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα·

(β) τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας Διαχειρίσεως στο διαδίκτυο, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως διαθέτει τέτοια ιστοσελίδα:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της δύναται να ορίζει το υποχρεωτικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο·

(γ) το σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κεφαλαίου I ή του Κεφαλαίου II του Μέρους VI και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησης του, στο πλαίσιο του άρθρου 111·

(δ) το είδος των κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(ε) την τιμή των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του

(στ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μεριδιούχος στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων·

(ζ) τις αμοιβές που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως και στο Θεματοφύλακά του και τον τρόπο υπολογισμού αυτών·

(η) τις δαπάνες, τις οποίες δικαιούται να αφαιρεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως από το κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου και τη φύση των δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (8) του άρθρου 15·

(θ) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου και την πολιτική που ακολουθεί για τη διανομή των προσόδων όπως αναφέρεται στο άρθρο 113·

(ι) τους κυριότερους όρους της συμφωνίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως με το Θεματοφύλακα, ιδίως ως προς τα καθήκοντα αυτού, την αμοιβή του και άλλα θέματα, που δύναται να ορίζει με Απόφασή της η Επιτροπή·

(ια) τους όρους διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων·

(ιβ) μνεία της διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου με ρητή αναφορά του εάν αυτό είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας·

(ιγ) αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 13·

(ιδ) τη σχέση της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα και ιδίως εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και σε σχέση με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 56·

(ιε) τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21 έως 29, 30(1), 31, 32, 36, 38, 47, 55, 59, 60, 61 (1) (δ), 105 και 112 στοιχεία και πληροφορίες.

(2) Ο Κανονισμός δύναται να περιέχει και άλλες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις της Επιτροπής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Η Επιτροπή με Απόφασή της δύναται να εξειδικεύει θέματα που αποτελούν σύμφωνα με το εδάφιο (1) υποχρεωτικό περιεχόμενο του Κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων και να καθορίζει τον τρόπο παρουσίασής των προς διασφάλιση της πλήρους και αντικειμενικής πληροφόρησης των επενδυτών, καθώς και να ορίζει πρόσθετα στοιχεία, που πρέπει να περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και τη διαφάνεια της επενδυτικής πολιτικής.

Τροποποίηση του Κανονισμού

35.-(1) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και το Θεματοφύλακα από κοινού.

(2) Για την τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως ελεγχθεί η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων.

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων Κανονισμού

36.-(1) Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν.

(2) Εκτός εάν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει ατομική πληροφόρηση των μεριδιούχων, η γνωστοποίηση γίνεται με τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται ότι, η δημοσίευση αυτή πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται φανερό ότι αφορά σε τροποποίηση Κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου, να είναι ευδιάκριτη, ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να την επισημάνουν και να εξειδικεύει όλες τις διατάξεις του Κανονισμού, που τροποποιήθηκαν:

Νοείται περαιτέρω ότι, η γνωστοποίηση καταχωρείται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχειρίσεως στο διαδίκτυο, εφόσον διαθέτει τέτοια η Εταιρεία.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), να ζητήσουν εξαγορά του μεριδίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προτού τροποποιηθεί.

Ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίου κεφαλαίου

37.-(1) Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και περιέχει κάθε στοιχείο που επιτρέπει στον επενδυτή να μορφώσει τεκμηριωμένη γνώμη για την επένδυση σε μερίδιά του:

Νοείται ότι, υποχρεωτικό περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου αποτελούν τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο I Πρώτου Παραρτήματος και άλλα στοιχεία, που δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

(2) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και πρέπει να προσαρτάται.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημία που προσγίνεται στους επενδυτές από ψευδή πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(4) Οποιαδήποτε τροποποίηση του ενημερωτικού δελτίου υποβάλλεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως στην Επιτροπή τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν κυκλοφορήσει το τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο και η Επιτροπή με απόφασή της δύναται να καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της τροποποίησης:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία Διαχειρίσεως διόρθωση ή αλλαγή των τροποποιήσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτές δεν είναι σύμφωνες με την νομοθεσία ή δε διασφαλίζουν την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των επενδυτών.

(5) Η Επιτροπή εξετάζει την τήρηση των υποχρεώσεων, που θέτει ο παρών Νόμος και εκτιμά εάν το ενημερωτικό δελτίο είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του ως μέσο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει με απόφασή της, τη διόρθωση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στο δελτίο ή την προσθήκη σε αυτό οποιασδήποτε πληροφορίας κρίνεται χρήσιμη για τους επενδυτές. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχειρίσεως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 133 κυρώσεις.

(6) Εάν επέλθει σημαντική μεταβολή σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του άλλως πως υπέχει ευθύνη για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(7) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή ενημερωτικού δελτίου που περιέχει εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, να υποδεικνύει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως σημαντικές μεταβολές στα περιεχόμενα στο ενημερωτικό δελτίο στοιχεία και να απαιτεί διόρθωσή του:

Νοείται ότι, εάν παραλείψει να το πράξει, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους επενδυτές.

(8) Το ενημερωτικό δελτίο οφείλει να μνημονεύει ρητώς ότι η έγκριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Επιτροπή δε σημαίνει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(9) Κάθε ενημερωτικό δελτίο πρέπει να αναγράφει ρητώς και ευκρινώς τον τόπο όπου αυτό διατίθεται, καθώς και ότι "η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές".

(10) Το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται δωρεάν σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

38.-(1) Η εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος:

Νοείται ότι, με την εξαγορά μεριδίων η Εταιρεία Διαχειρίσεως ακυρώνει στο Μητρώο Μεριδιούχων τα εξαγοραζόμενα μερίδια.

(2) Για το σκοπό αυτό, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Εταιρεία Διαχειρίσεως:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς υπό αίρεση.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να μην προβεί σε εξαγορά των μεριδίων χωρίς να διενεργήσει το δέοντα έλεγχο για τη νομιμότητα του αιτητή μεριδιούχου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(4) Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εξαγορά των μεριδίων.

(5) Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του μεριδιούχου για την εξαγορά. Η τιμή εξαγοράς προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 109 σε συνδυασμό με το άρθρο 112.

Αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως

39.-(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, καθώς και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων ή στις προβλεπόμενες στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η αναστολή της εξαγοράς ή της διάθεσης μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός, η οποία δύναται να παραταθεί, με νέα άδεια της Επιτροπής, αναλόγως των λόγων που επιβάλλουν την αναστολή για άλλους τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο:

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικούς όρους που περιέχονται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αναφορικά με την αναστολή:

Νοείται περαιτέρω ότι, με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής δύναται να επιτρέπεται η αναστολή της εξαγοράς ή της διάθεσης και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν απαιτεί τούτο το συμφέρον των μεριδιούχων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει αμέσως την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς ή διάθεσης των μεριδίων προς έγκριση στην Επιτροπή και, εάν διατίθενται μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και σε άλλα κράτη και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών αυτών.

(3) Εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που δικαιολογούν την αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης των μεριδίων πριν από την πάροδο της περιόδου, για την οποία έχει αποφασιστεί η αναστολή, η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να ανακαλέσει την αναστολή.

(4) Η αναστολή της εξαγοράς ή διάθεσης και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, ενώ εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, καταχωρεί τη σχετική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα της:

Νοείται ότι, στην ανακοίνωση της αναστολής καθορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής εξαγοράς ή διάθεσης των μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς ή διάθεσης, ούτε η εξαγορά ή διάθεση μεριδίων.

Αναστολή εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής

40.-(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με απόφασή της δύναται να αναστείλει την εξαγορά ή διάθεση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 39 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράταση της, τη δημοσίευση των ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης ή ανάκλησης της αναστολής και των απαγορεύσεων υποβολής αιτήσεων, εξαγοράς ή διάθεσης, καθώς και εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων ισχύουν και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς ή διάθεσης μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Σκοπός Εταιρείας Διαχειρίσεως.

41.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων είναι εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου και έχει ως κύριο σκοπό να διαχειρίζεται ένα ή περισσότερους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 8:

Νοείται ότι, η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται εν τούτοις να διαχειρίζεται τα ίδια περιουσιακά της στοιχεία.

(2) Τα γενικά, ειδικά καθήκοντα και οι λειτουργίες που οφείλει να διεκπεραιώνει η Εταιρεία Διαχείρισης στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

(3) Με Απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να ορίζει προϋποθέσεις, υπό τις οποίες η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται-

(α) να διαχειρίζεται και άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, εφόσον αυτοί είναι αντικείμενο προληπτικής εποπτείας· και

(β) να παρέχει και άλλες υπηρεσίες:

Νοείται ότι, οι εν λόγω υπηρεσίες, πρέπει να περιέχονται στον περί σκοπού άρθρο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχειρίσεως και να εγκρίνονται από την Επιτροπή.

(4) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως διέπεται από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός κατά την έκταση που προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως

42.-(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων λιρών, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξάνεται με Απόφαση της Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως, οι Εταιρείες Διαχειρίσεως που υφίστανται και λειτουργούν, υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις νέες διατάξεις εντός εξαμήνου από της ενάρξεως ισχύος των:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Διαχειρίσεως που υφίστανται και λειτουργούν, λαμβάνονται υπόψη το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά των εταιρειών αυτών.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να διατηρεί καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας της, καθαρά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον ίσου προς το εκάστοτε ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των Εταιρειών Διαχειρίσεως και ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαίων αυτών καθορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής.

(4) Με αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε κάθε Εταιρεία Διαχειρίσεως αύξηση του καθοριζόμενου στο εδάφιο (3) ποσού, εάν κρίνει ότι η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την οικονομική κατάσταση τον κύκλο εργασιών και τους κινδύνους που αναλαμβάνει αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Άδεια λειτουργίας εταιρείας διαχειρίσεως

43.-(1) Για τη λειτουργία Εταιρείας Διαχειρίσεως απαιτείται άδεια λειτουργίας της Επιτροπής, ενώ άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως εφόσον η αιτήτρια διαθέτει τους κατάλληλους μετόχους, την απαραίτητη οργάνωση, στελέχωση, τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η Επιτροπή εκτιμά τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων και ελέγχει ιδίως-

(α) Την ικανότητα και καταλληλότητα των μετόχων της εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, ποσοστό τουλάχιστο δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της, καθώς και εν γένει των μετόχων, οι οποίοι δύνανται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διοίκησης και την επιχειρηματική πολιτική της αιτήτριας·

(β) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, ιδίως ως προς το εάν διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους και την επαγγελματική πείρα, που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους·

(γ) κατά πόσο το περί σκοπού άρθρο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχειρίσεως είναι σύμφωνο με τον παρόντα Νόμο. (4) Με Απόφαση της Επιτροπής δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια που εφαρμόζει η Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

44.-(1) Ουδεμία τροποποίηση των σκοπών που περιέχονται στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή μείωση του κεφαλαίου της επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, η οποία πρέπει να επισυνάπτεται σε οποιαδήποτε σχετική αίτηση προς το Δικαστήριο.

(2) Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση ή σκοπούμενη τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχειρίσεως, πέραν των διατάξεων του εδαφίου (1), γνωστοποιείται στην Επιτροπή, τουλάχιστο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν καταχωρηθεί η αίτηση για τροποποίηση στο Δικαστήριο σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

(3) Η Επιτροπή, με απόφαση της, δύναται να απαγορεύσει οποιαδήποτε τροποποίηση, εάν αυτή αντίκειται σε διατάξεις της νομοθεσίας ή εν γένει, στην εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης και Διοικητικού Συμβουλίου

45.-(1) Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής απαγορεύεται και είναι άκυρη, σε περίπτωση που ο αποκτών δια της μεταβιβάσεως συγκεντρώνει άμεσα ή έμμεσα, μαζί με τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας εκτιμάται η καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας και του αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 43 και την Απόφαση της Επιτροπής που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου.

(3) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Διαχειρίσεως, για την οποία δεν απαιτείται άδεια, γνωστοποιείται από τον αποκτώντα τις μετοχές στην Επιτροπή, η οποία δικαιούται να ζητά, αναφορικά με μετόχους, όσα στοιχεία θεωρεί απαραίτητα, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατόν οι μέτοχοι αυτοί να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Η Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει τη μεταβίβαση μετοχών Εταιρείας Διαχειρίσεως ή να ζητήσει από μετόχους να μεταβιβάσουν μετοχές τους εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσει, εφόσον κρίνει ότι οι μέτοχοι αυτοί δύνανται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση της διοίκησης και την επιχειρηματική πολιτική της Εταιρείας Διαχειρίσεως και δεν είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διαχείρισής της.

(5) Κάθε μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας Διαχειρίσεως, της σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρεία, ανακοινώνεται αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχειρίσεως:

Νοείται ότι, σε περίπτωση παράλειψης της ανακοινώσεως αυτής, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και πείρα, καλεί την εταιρεία να προβεί σε αντικατάστασή τους.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως

46.-(1) Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχειρίσεως σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν άρχισε να λειτουργεί εντός περιόδου έξι μηνών από τη χορήγηση σ' αυτή της άδειας λειτουργίας·

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως έχει παύσει να διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια για περίοδο τουλάχιστο τριών μηνών-

(γ) διαπιστωθεί ότι η Εταιρεία Διαχειρίσεως εξασφάλισε τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή εάν η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε συμμορφωθεί προς τους τυχόν όρους της άδειας λειτουργίας της·

(δ) η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και εν γένει τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Εταιρειών Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 43·

(ε) η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με την υπόδειξη της Επιτροπής για αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 45· ή

(στ) η Εταιρεία Διαχειρίσεως έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων Κανονισμών και Αποφάσεων, έτσι ώστε να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των μεριδιούχων και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

(2) Προκειμένου περί της τηρούμενης διαδικασίας, των προϋποθέσεων λήψης και του περιεχομένου της αποφάσεως κατά το εδάφιο (1) εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 39 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001.

(3) Πριν η Επιτροπή προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχειρίσεως, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως, ιδίως με τον ορισμό νέας Εταιρείας Διαχειρίσεως των αμοιβαίων κεφαλαίων κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, αποφασίζοντας τη λύση των αμοιβαίων κεφαλαίων και ορίζοντας εκκαθαριστή άλλο από την εν λόγω Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Ευθύνη Εταιρείας Διαχειρίσεως

47.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλειά της ως προς τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν επιτρέπεται ο συμβατικός περιορισμός της ευθύνης αυτής.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνεται εξ' ολοκλήρου με τον κατά το άρθρο 30 οριζόμενο αντιπρόσωπο της για κάθε ζημιά που προσγίνεται στους μεριδιούχους από αμέλεια του αντιπροσώπου της.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ατομικής αγωγής κατά της Εταιρείας Διαχειρίσεως για την αποκατάσταση της ζημιάς που τους προξένησε κατά την άσκηση των καθηκόντων ή παραλείψεών της.

(4) Δεν επιτρέπεται περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας Διαχειρίσεως με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και όρος περί περιορισμού της ευθύνης που τυχόν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό είναι άκυρος.

Παραίτηση Εταιρείας Διαχειρίσεως

48.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρά μόνον εάν εγκριθεί από την Επιτροπή η ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας στη νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται και η απερχόμενη και η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως ευθύνονται εξ' ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις της απερχόμενης απέναντι στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέχρι το χρόνο αναλήψεως των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως.

Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

49.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή προς προστασίαν των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν ασκεί τα καθήκοντά της προς το συμφέρον των μεριδιούχων, με απόφαση της Επιτροπής, η Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως που εγκρίνει η Επιτροπή.

(2) Την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως δύναται να αποφασίσει η Επιτροπή αυτεπαγγέλτως ή εφόσον αυτό προταθεί από το Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου:

Νοείται ότι, οι μεριδιούχοι δε δικαιούνται να ζητήσουν αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Σε περίπτωση αντικαταστάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως κατά το εδάφιο (1), η απερχόμενη Εταιρεία Διαχειρίσεως εξακολουθεί να ευθύνεται πλήρως για τις πράξεις και παραλείψεις της καθόσον χρόνο διαχειριζόταν το αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς να ευθύνεται παράλληλα για αυτές και η νέα Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(4) Η αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως από άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(5) Με την απόφασή της προς αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε όρο εξασφαλιστικό των συμφερόντων των μεριδιούχων.

Υποκατάσταση Εταιρείας Διαχειρίσεως

50. Η υποκατάσταση της Εταιρείας Διαχειρίσεως στην άσκηση των καθηκόντων της και η ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο ορισμένων από τις εξουσίες της επιτρέπεται για λόγους αποδοτικότερης άσκησης των δραστηριοτήτων της, αλλά μόνον κατόπιν εξασφάλισης της σχετικής άδειας από την Επιτροπή προκειμένου περί των κυρίων δραστηριοτήτων που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 41 με Απόφαση της Επιτροπής:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται με Απόφαση της να εξειδικεύει τα καθήκοντα, σε σχέση με τα οποία Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να υποκαθίσταται, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους δύναται να υποκαθίσταται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου

51.-(1) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με Απόφαση της Επιτροπής.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα δύναται να αναλάβει:

(α) Τραπεζικός οργανισμός που δικαιούται να παρέχει βάσει της αδείας λειτουργίας του υπηρεσίες Θεματοφύλακα, είτε έχει την έδρα του στη Δημοκρατία, είτε είναι εγκατεστημένος σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας η Επιτροπή ελέγχει ιδίως την ικανότητα του τραπεζικού οργανισμού να παρέχει υπηρεσίες Θεματοφύλακα προς φύλαξη του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου βάσει της διοίκησης, οργάνωσης τεχνογνωσίας και υποδομής του υποκαταστήματος.

(β) κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής σε νομικό πρόσωπο με έδρα στη Δημοκρατία, το οποίο παρέχει επαρκείς χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές εγγυήσεις ότι είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και πληροί οποιεσδήποτε αναγκαίες προϋποθέσεις που δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

Υποκατάσταση θεματοφύλακα

52.-(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών και παραγώγων ή Κυπριακών κινητών αξιών και παραγώγων εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του. Ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως και την ανάκληση ή παραίτηση του υποκατάστατού του.

(5) Ο Θεματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε τρίτο τη διενέργεια ελέγχου της δραστηριότητας της Εταιρείας Διαχειρίσεως και της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

53.-(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς τον παρόντα Νόμο ή τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των εντολών της από το Θεματοφύλακα.

(3) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να μεριμνά ώστε η Εταιρεία Διαχειρίσεως να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ειδικότερες υποχρεώσεις ελέγχου του Θεματοφύλακα

54.-(1) Ο Θεματοφύλακας συνυπογράφει τις προβλεπόμενες στα άρθρα, 105, 107 και 108 εκθέσεις και καταστάσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Ο Θεματοφύλακας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και των Αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου-

(α) Η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων, καθώς και οι κάθε είδους εγγραφές στο Μητρώο Μεριδιούχων·

(β) ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων·

(γ) η διανομή των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) η καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του θεματοφύλακα

55.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Διαχειρίσεως και των μεριδιούχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(2) Οι μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλειά του προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εξ' ολοκλήρου με τον υποκατάστατο του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 τη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Λειτουργική ανεξαρτησία θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως

56.-(1) Δε δύναται να ασκεί τα καθήκοντα Εταιρείας Διαχειρίσεως και τα καθήκοντα Θεματοφύλακα η ίδια εταιρεία.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν επιτρέπεται να αναθέτει στο Θεματοφύλακα ή σε υποκατάστατο του καθήκοντα της ιδίας πέραν αυτών που αρμόζουν στο Θεματοφύλακα ως προς τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται:

Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται να ανατεθούν στο ίδιο πρόσωπο καθήκοντα υποκατάστασης τόσο από την Εταιρεία Διαχειρίσεως όσο και από Θεματοφύλακα του ιδίου αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

(4) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

Παραίτηση Θεματοφύλακα

57.-(1) Θεματοφύλακας αμοιβαίου κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Εταιρεία Διαχειρίσεως τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως γνωστοποιεί το γεγονός στην Επιτροπή και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία Διαχειρίσεως καθυστερεί αδικαιολόγητα να προτείνει νέο Θεματοφύλακα, αυτός διορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υπό παραίτηση Θεματοφύλακα.

(4) Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να διορίσει ως Θεματοφύλακα τον προτεινόμενο από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, αλλά ενεργεί όπως το συμφέρον των μεριδιούχων κατά περίπτωση το επιβάλλει.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς του παραδίδει βάσει πρωτοκόλλου, τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αντικατάσταση Θεματοφύλακα με απόφαση της Επιτροπής

58.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, με απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ως εκπροσώπου των μεριδιούχων.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του προηγούμενου και να ενημερώνει σχετικά το Θεματοφύλακά του.

(4) Για την περίπτωση της αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων (4) έως (7) του άρθρου 57.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
Σύγκληση συνελεύσεως μεριδιούχων με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως

59.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλεί συνέλευση των Μεριδιούχων προς λήψη αποφάσεως επί συγκεκριμένου ζητήματος.

(2) Η συνέλευση συγκαλείται με ατομική έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως σε κάθε ένα μεριδιούχο και κοινοποιείται προς αυτούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη σύγκληση της συνελεύσεως, στην οποία καθορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και ο χρόνος και ο τόπος της συνελεύσεως. Η πρόσκληση με τα ως άνω στοιχεία καταχωρείται επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχειρίσεως στο διαδίκτυο,

εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως διαθέτει ιστοσελίδα, και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα της συνελεύσεως. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να απαλλάξει την Εταιρεία Διαχειρίσεως από την αποστολή ατομικών εγγράφων προσκλήσεων, εφόσον ο αριθμός των μεριδιούχων υπερβαίνει τα πεντακόσια άτομα και εφόσον η πρόσκληση δημοσιευθεί συνολικώς σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται από τη Συνέλευση αλλά μέχρι την εκλογή προέδρου της συνελεύσεως προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή άλλο πρόσωπο οριζόμενο προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων και ψηφιζόντων μεριδιούχων, ο δε αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου των μεριδιούχων αντιστοιχεί στα μερίδια που κατέχει ο καθένας:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η παράσταση στη συνέλευση μεριδιούχου και μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(5) Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των μεριδιούχων σε κατηγορίες και κάθε μερίδιο παρέχει ένα μόνο δικαίωμα ψήφου:

Νοείται ότι, κλάσματα μεριδίων δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνελεύσεως είναι συμβουλευτικής φύσεως και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχειρίσεως, η οποία είναι η μόνη αρμόδια για τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(7) Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου ρυθμίζει ειδικά θέματα του τρόπου σύγκλησης της συνελεύσεως των μεριδιούχων και της διεξαγωγής των εργασιών της.

Σύγκληση συνελεύσεως Μεριδιούχων κατ' αίτηση Μεριδιούχων

60.-(1) Εκτός εάν ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου προβλέπει μικρότερο ποσοστό από το οριζόμενο στην παρούσα διάταξη, μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία Διαχειρίσεως τη σύγκληση συνελεύσεως των Μεριδιούχων.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως οφείλει να συγκαλεί τη συνέλευση των Μεριδιούχων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), το βραδύτερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση της, κατά το εδάφιο (1), αιτήσεως. Η σύγκληση διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 59.

(3) Η αίτηση προς σύγκληση της συνελεύσεως των Μεριδιούχων υποβάλλεται εγγράφως και καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και τις αιτούμενες πληροφορίες για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Λόγοι λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου

61.-(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται -

(α) Κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του από την Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120·

(β) κατόπιν αποφάσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου παραβλάπτει τα συμφέροντα των μεριδιούχων·

(γ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας του αμοιβαίου κεφαλαίου, εφόσον ο Κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(δ) με την επέλευση άλλου περιστατικού που αποτελεί λόγο λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, προβλεπομένου στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου·

(ε) με τη διάλυση, την πτώχευση ή την παραίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου εάν δεν καταστεί δυνατή ή αντικατάστασή τους·

(στ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου· και

(ζ) με τη συγχώνευσή του με άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

(2) Σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1), το αμοιβαίο κεφάλαιο τίθεται σε θέση εκκαθάρισης, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κεφαλαίου αυτού και σε Απόφαση της Επιτροπής.

(3) Από της λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν επιτρέπονται οι εκδόσεις νέων μεριδίων και η εξαγορά των παλαιών.

Διαδικασία λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

62.-(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου επέρχεται με τη διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι μεριδιούχοι, ο καθένας από αυτούς δύναται να υποβάλει αίτηση για δικαστική διανομή της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αρμόδιο Δικαστήριο καθίσταται το επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Η διανομή γίνεται αυτουσίως εάν η διανεμητέα περιουσία, χωρίς να μειωθεί η αξία της δύναται να διακριθεί σε ομοειδή μέρη, ανάλογα προς τα μερίδια των μεριδιούχων, διαφορετικά διατάσσεται από το Δικαστήριο η πώληση της με δημόσιο πλειστηριασμό και η διανομή γίνεται από το εκπλειστηρίασμα.

(4) Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων επί της περιουσίας του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παραβλάπτονται από τη διανομή.

(5) Η αξίωση των μεριδιούχων προς λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου και προς διανομή δεν υπόκειται σε παραγραφή.

Γνωστοποίηση και δημοσίευση λύσεως αμοιβαίου κεφαλαίου

63.-(1) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η λύση του αμοιβαίου κεφαλαίου παράγει έννομα αποτελέσματα από της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Χρέη Εκκαθαριστή

64.-(1) Χρέη εκκαθαριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτελεί η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Η Επιτροπή, είτε αυτεπάγγελτα, είτε ύστερα από εισήγηση του Θεματοφύλακα δύναται να ορίσει ως εκκαθαριστή άλλο πρόσωπο, εάν κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν είναι ικανή να εκτελέσει τα καθήκοντα του εκκαθαριστή ή γενικότερα σε κάθε περίπτωση λύσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου για λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δε δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της εκκαθάρισης σε άλλο πρόσωπο.

Εκκαθάριση αμοιβαίου κεφαλαίου

65.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως υποβάλλει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης στην Επιτροπή, η οποία ελέγχει εάν η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει παράβαση δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στην Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133, η οποία συγχρόνως υπέχει ευθύνη και έναντι των μεριδιούχων.

(2) Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της λύσεως και της εκκαθάρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(3) Οι δανειστές του αμοιβαίου κεφαλαίου προηγούνται στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους έναντι των μεριδιούχων.

(4) Οι μεριδιούχοι δυνατό να λάβουν την αξία της συμμετοχής τους σε μετρητά, έστω και αν για την απόκτηση των μεριδίων τους είχαν καταβάλει την αξία τους σε κινητές αξίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Συγχώνευση

66.-(1) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσότερων αμοιβαίων κεφαλαίων του ίδιου τύπου που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε με τη λύση τους χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση και τη δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε με την απορρόφηση αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο επίσης εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, ή τις Εταιρείες Διαχειρίσεως του καθενός από τα συγχωνευόμενα αμοιβαία κεφάλαια. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεματοφύλακα του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου, γνωστοποιείται αμέσως στους μεριδιούχους και υποβάλλεται στην Επιτροπή προς έγκριση. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία ή οι Εταιρείες Διαχειρίσεως θα υποβάλει ή θα υποβάλουν σχέδιο συγχώνευσης στην Επιτροπή, στο οποίο θα εκθέτουν τους σκοπούς και τον τρόπο συγχώνευσης, καθώς και τα στοιχεία που καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (7):

Νοείται ότι, το σχέδιο συγχώνευσης ελέγχεται και υπογράφεται από εγκεκριμένο ελεγκτή.

(3) Στην περίπτωση συγχώνευσης με τη λύση δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και τη σύσταση νέου απαιτείται άδεια σύστασης και λειτουργίας του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ στην περίπτωση απορρόφησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτείται έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Κανονισμού του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έγκριση από την Επιτροπή του Κανονισμού και του ενημερωτικού δελτίου του αμοιβαίου κεφαλαίου που προκύπτει από τη συγχώνευση σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(4) Σε περίπτωση έγκρισης της συγχώνευσης από την Επιτροπή, το σχέδιο συγχώνευσης και ο νέος ή ο τροποποιούμενος Κανονισμός, καθώς και το ενημερωτικό δελτίο, τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων στα γραφεία της Εταιρείας ή των Εταιρειών Διαχείρισης και σε όλα τα σημεία διάθεσης μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων εντός εύλογου χρόνου από την παροχή της εγκρίσεως, ενώ περίληψη του σχεδίου συγχώνευσης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή

των Εταιρειών Διαχείρισης στο διαδίκτυο, με σαφή αναφορά των σημείων, στα οποία οι μεριδιούχοι δύνανται να προμηθευθούν το πλήρες κείμενο του σχεδίου συγχώνευσης, του νέου ή του τροποποιημένου Κανονισμού, καθώς και του ενημερωτικού δελτίου.

(5) Για περίοδο ενός μηνός από την τελευταία από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (4) γνωστοποιήσεις στους μεριδιούχους της συγχώνευσης, τα μερίδια των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων διατίθενται και εξαγοράζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς τους.

(6) Μετά το πέρας της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (5), η οποία πρέπει να αναφέρεται ρητώς και συγκεκριμένα στις γνωστοποιήσεις του εδαφίου (4), η έκδοση, μεταβίβαση και εξαγορά των μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων αναστέλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τον ένα ημερολογιακό μήνα, όπως ορίζεται συγκεκριμένα στο σχέδιο συγχώνευσης και δημοσιεύεται με τις γνωστοποιήσεις του εδαφίου (4), για να συμπληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης.

(7) Η Επιτροπή με Απόφασή της, δύναται να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου συγχώνευσης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μεριδιούχων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Εκτίμηση περιουσίας συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων και μεταβίβαση της περιουσίας

67.-(1) Η εκτίμηση της περιουσίας των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από εγκεκριμένο ελεγκτή, ο οποίος συντάσσει έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση και την αποτίμηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ημέρα προσδιορισμού της αξίας του ενεργητικού και των δύο συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι εκείνη της επόμενης εργάσιμης ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία του εδαφίου (5) του άρθρου 66:

Νοείται ότι, η Επιτροπή με απόφασή της δύναται να εξειδικεύει θέματα του παρόντος εδαφίου.

(2) Οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων που συγχωνεύονται με τη διαδικασία λύσεως για τη δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου ή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου δικαιούνται να λάβουν μερίδια του νέου ή του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά περίπτωση, με βάση την κατά το εδάφιο (1) αποτίμηση του ενεργητικού των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 66:

Νοείται ότι, για την ανεύρεση του ακριβούς αριθμού μεριδίων που αντιστοιχούν σε κάθε μεριδιούχο, είναι νοητή και η απόκτηση κλάσματος μεριδίων.

(3) Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων που συγχωνεύονται για τη δημιουργία νέου ή, κατά περίπτωση, απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μεταβιβάζεται εκ του παρόντος Νόμου στο σύνολο του στους μεριδιούχους του νέου ή του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίοι καθίστανται εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ' ιδίαν στοιχείων του. Το αργότερο εντός τριμήνου από τη συγχώνευση το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι επενδυμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό του.

Αποτελέσματα της συγχώνευσης

68. Αποτελέσματα της συγχώνευσης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και η μεταβίβαση στο νέο αμοιβαίο κεφάλαιο ή, κατά περίπτωση, στο απορροφών αμοιβαίο κεφάλαιο, του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) των αμοιβαίων κεφαλαίων που συγχωνεύονται για τη δημιουργία νέου ή του απορροφώμενου αμοιβαίου κεφαλαίου, αντιστοίχως, έναντι απόδοσης στους μεριδιούχους μεριδίων του νέου ή του απορροφώντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ V ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I — ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Νομικό καθεστώς Εταιρειών Επενδύσεως μεταβλητού κεφαλαίου

69.-(1) Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, από τους οποίους και διέπονται:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν σε Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διαβάζονται σε συνάρτηση με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σαν να επρόκειτο για ενιαίο νομοθέτημα, εφόσον όμως προσκρούουν σε αυτές, και κατά την έκταση που προσκρούουν με αυτές, υπερισχύουν.

(2) Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν σύμφωνα με τα καταστατικά τους έγγραφα ως αποκλειστικό σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9.

(3) Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV.

(4) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 96, η διαχείριση των υποθέσεων των Εταιρειών Επενδύσεων ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V.

Μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

70.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναφέρουν, αντί των ζητημάτων που εκτίθενται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί Εταιρειών Νόμου, ότι-

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο προς την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας· και

(β) το εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υποδιαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται ονομαστική αξία εις αυτές.

(2) Ο τύπος που εκτίθεται στον Πίνακα Β του συνημμένου στον περί Εταιρειών Νόμο Πρώτου Παραρτήματος, εφαρμόζεται επί των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπό τις αναγκαίες ως εκ των διατάξεων του εδαφίου (1), τροποποιήσεις.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, τα καταστατικά έγγραφα των οποίων προβλέπουν-

(α) Ως αποκλειστικό τους σκοπό τη συλλογική επένδυση σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9·

(β) ότι η πραγματική αξία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι κατά πάντα χρόνο ίση προς την αξία των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της· και

(γ) ότι οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται, κατ' αίτηση των δικαιούχων από την εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, από στοιχεία του ενεργητικού της κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά της έγγραφα.

(4) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις, κάθε όμως διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

(5) Στον περί Εταιρειών Νόμο -

(α) Κάθε μνεία που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα και την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του Μέρους αυτού και κάθε μνεία που γίνεται σε μετοχή ή μετοχικό κεφάλαιο ερμηνεύεται αναλόγως·

(β) κάθε μνεία που γίνεται στην ονομαστική αξία παραχωρηθείσας μετοχής ή παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, ερμηνεύεται, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ως μνεία στην αξία, στην οποία η μετοχή ή το μετοχικό κεφάλαιο παραχωρήθηκε.

Διάθεση και εξαγορά μετοχών

71.-(1)(α) Για την απόκτηση μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου απαιτείται-

(i) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναλόγως της περιπτώσεως εφαρμογής ή μη των διατάξεων του άρθρου 96-

(ii) γραπτή αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου- και

(iii) ολοσχερής καταβολή της τιμής διαθέσεως των μετοχών σε μετρητά ή κινητές αξίες, εφόσον η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου αναλόγως της περιπτώσεως δεχθεί τις τελευταίες:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 112.

(β) Η καταβολή της τιμής των μετοχών σε κινητές αξίες, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2002.

(γ) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μετοχών ύστερα από άδεια της Επιτροπής.

(δ) Η τιμή διάθεσης των μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως προς απόκτηση των μετοχών ή, εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), με βάση την αξία της μετοχής της ημέρας αυτής.

(ε) Για τον προσδιορισμό της αξίας κάθε μετοχής διαιρείται το σύνολο της καθαρής αξίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112.

(στ) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, αναλόγως της περίπτωσης, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μετοχών, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση των μετοχών, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 84.

(2)(α) Η εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μέτοχος.

(β) Η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να εξαγοράζει ίδιες μετοχές υπό τους προβλεπόμενους στα καταστατικά της έγγραφα όρους.

(γ) Δεν επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου να εξαγοράζει ίδιες μετοχές εκτός εάν αυτές είναι πλήρως αποπληρωμένες.

(δ) Η αξία των μετοχών που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για εξαγορά των μετοχών.

(ε) Οι μετοχές εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς των μετοχών της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μετόχου για την εξαγορά ή εναλλακτικά, της επόμενης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως, εφόσον αυτό προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας με βάση την αξία της μετοχής της ημέρας αυτής.

(στ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν υπέχει υποχρέωση προς δημιουργία αποθεματικών, σχετικά με την εξαγορά ίδιων μετοχών.

Ακύρωση μετοχών

72. Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια την εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 ακυρώνονται και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρεία για την εξαγορά των μετοχών.

Αναστολή εξαγοράς μετοχών με απόφαση της εταιρείας

73.-(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μετόχων ή στις προβλεπόμενες στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιπτώσεις, επιτρέπεται με απόφαση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της ίδιας της Εταιρείας Επενδύσεων, εάν αυτή δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, η αναστολή της εξαγοράς των μετοχών.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 39.

Αναστολή εξαγοράς με απόφαση της Επιτροπής

74.-(1) Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς το συμφέρον των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

(2) Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40.

Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου καθορισμένης χρονικής διάρκειας

75.-(1) Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να προβλέπει στα καταστατικά της έγγραφα την εκκαθάριση και διάλυσή της μετά το πέρας καθορισμένου χρόνου ή αφότου επισυμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα, περιστατικό:

Νοείται ότι, η εν λόγω εταιρεία υπόκειται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) μέχρι και (5).

(2) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν υπόκειται-

(α) Στη διάταξη του άρθρου 261(1)(α) που αφορά την υποχρέωση της εταιρείας να εγκρίνει ψήφισμα περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας σε γενική συνέλευση·

(β) στις διατάξεις των άρθρων 262(1) και 263 του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων εκκαθαρίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 261 (1), του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου ή την επέλευση του καθορισμένου περιστατικού που επάγεται την εκκαθάριση της εταιρείας ή από την έγκριση ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισής της, δημοσιεύει γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Η εκούσια εκκαθάριση λογίζεται ότι αρχίζει κατά την ημέρα έγκρισης του ψηφίσματος περί εκούσιας εκκαθάρισης της εταιρείας ή παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας ή κατά την ημέρα επέλευσης του προβλεπόμενου στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας περιστατικού.

(5) Μέσα σε προθεσμία είκοσι μιας ημερών αφ' ότου λογίζεται ότι άρχισε η εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 263 του περί Εταιρειών Νόμου, η εταιρεία σε γενική συνέλευση διορίζει εκκαθαριστή.

Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

76.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει πλήρως αποπληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο, του οποίου το ελάχιστο ύψος ορίζεται στο ένα εκατομμύριο λίρες και, το οποίο δύναται να αυξηθεί με Απόφαση της Επιτροπής.

(2) Σε περίπτωση αυξήσεως του κατώτατου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών που υφίστανται και λειτουργούν λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών αυτών.

Εξαίρεση από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου

77. Επί των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 31, 38 και 39,41 και 42,45 έως 51, η επιφύλαξη στο άρθρο 57(1), , τα άρθρα 60 έως 62, τα άρθρα 64 έως 69, τα άρθρα 84, 108, 118, 124, 141 έως 147, 149 έως 152, 158 έως 169, 355 έως 359 και 361 του περί Εταιρειών Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άδεια σύστασης και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων

78.-(1) Για τη σύσταση και εγγραφή Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, κατά τις οικείες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρείας, που χορηγείται από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εφόσον ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 81 προϋποθέσεις.

Άδεια της Επιτροπής απαιτείται και για τη μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σταθερού κεφαλαίου σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υπαγόμενη στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής προς χορήγηση της άδειας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και κοινοποιείται συγχρόνως στον Έφορο Εταιρειών. Η άδεια λειτουργίας ισχύει από της καθορισμένης στην άδεια ημερομηνίας.

(3) Απαγορεύεται η διαφήμιση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή η διάθεση μετοχών ή η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας από την εταιρεία αυτή πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της άδειας λειτουργίας της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2).

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων

79.-(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τύπο και περιέχει στοιχεία που αφορούν-

(α) Στην ταυτότητα των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την εταιρεία·

(β) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα της εταιρείας·

(γ) στην επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο και την ταυτότητα των προσώπων, που κατονομάζονται στην αίτηση ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως της εταιρείας·

(δ) κάθε άλλο στοιχείο, που εύλογα απαιτεί κατά περίπτωση η Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δύναται οποτεδήποτε μετά την υποβολή της αιτήσεως να απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.

Έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

80.-(1) Με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συνυποβάλλονται-

(α) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων

(β) δήλωση του προσώπου που στην αίτηση ορίζεται ως Θεματοφύλακας ότι αποδέχεται να κατατίθενται σε αυτόν τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων προς φύλαξη·

(γ) δήλωση του προσώπου που κατονομάζεται στην αίτηση ως Εταιρεία Διαχειρίσεως, ότι αποδέχεται τη διαχείριση της εταιρείας·

(δ) το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας Επενδύσεων.

Προϋποθέσεις για χορήγηση της άδειας λειτουργίας

81.-(1) Η άδεια σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου χορηγείται από την Επιτροπή μόνον εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτήν, η Εταιρεία Επενδύσεων, τα καταστατικά της έγγραφα, η επιλογή του Θεματοφύλακα και η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ελέγχεται η νομιμότητα της Εταιρείας Επενδύσεων και των καταστατικών της εγγράφων και εάν με τα καταστατικά έγγραφα λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων.

(3) Η επιλογή της Εταιρείας Διαχειρίσεως δεν εγκρίνεται εκτός εάν αυτή ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου V.

(4) Η επιλογή του Θεματοφύλακα δεν εγκρίνεται από την Επιτροπή παρά μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι η χρηματοοικονομική και η τεχνική οργάνωσή του καθιστά αυτόν ικανό για την άσκηση των καθηκόντων του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο IV.

(5) Δε χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων όταν οι διευθύνοντες αυτήν, τον Θεματοφύλακα ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν παρέχουν τα εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την πείρα, που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό, ανακοινώνονται στην Επιτροπή η ταυτότητα των διοικητικών συμβούλων και των διευθυνόντων της Εταιρείας Επενδύσεων, της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα, όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών.

(6) Δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Επενδύσεων εάν η επωνυμία της κριθεί ανεπιθύμητη ή παραπλανητική ή εάν οι στόχοι της εταιρείας κριθούν ως μη ευλόγως εφικτοί.

(7) Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της επί της αιτήσεως με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

(8) Η απόφασή της επί της αιτήσεως πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ — ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων

82.-(1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου περιέχουν τουλάχιστον-

(α) Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου 69·

(β) την επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων και την ιδιότητά της ως Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου·

(γ) το σκοπό της εταιρείας, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της, στα πλαίσια των διατάξεων του Μέρους VI, Κεφάλαιο I, και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής της στα πλαίσια του άρθρου 111 και το είδος των κινητών αξιών, τραπεζικών καταθέσεων ή άλλου είδους επενδύσεων, στις οποίες δύναται να επενδύει το κεφάλαιό της·

(δ) κάθε ζήτημα που αφορά στη διαδικασία διορισμού, παραίτησης και αντικατάστασης των διοικητικών της συμβούλων και τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους·

(ε) τις κατηγορίες μετοχών που η εταιρεία δύναται να εκδίδει και τα συναπτόμενα σε αυτές δικαιώματα·

(στ) τη διαδικασία διορισμού Θεματοφύλακα και Εταιρείας Διαχειρίσεως και τους όρους του διορισμού τους·

(ζ) την αμοιβή που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στο Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχειρίσεως, τη μέθοδο υπολογισμού της και κάθε άλλα έξοδα που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεως·

(η) την τιμή των μετοχών κατά το χρόνο της συστάσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, και τον τρόπο προσδιορισμού της αξίας της μετοχής κατά τη διάθεσή της και εξαγορά·

(θ) την προμήθεια που καταβάλλει ο μέτοχος κατά τη διάθεση και εξαγορά μετοχών·

(ι) το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μετόχους των κερδών της εταιρείας·

(ια) τους όρους έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς μετοχών·

(ιβ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων·

(ιγ) μνεία της διάρκειας της εταιρείας και κατά πόσο αυτή είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας·

(ιδ) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 στοιχεία για προσδιορισμό της αξίας των πάσης φύσεως στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.

(2) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύνανται να περιέχουν και άλλες διατάξεις, κάθε διάταξη όμως που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι άκυρη.

Τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων

83.-(1) Για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων απαιτείται άδεια της Επιτροπής, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 36.

(3) Οι μέτοχοι Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της εταιρείας, να ζητήσουν εξαγορά των μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών εγγράφων προτού τροποποιηθούν.

Ενημερωτικό δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων

84.-(1) Κάθε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συντάσσει και δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στον Τύπο II του συνημμένου στον παρόντα Νόμο Πρώτου Παραρτήματος.

(2) Για το ενημερωτικό δελτίο των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 37.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων

85.-(1) Το ενεργητικό της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε ένα Θεματοφύλακα, κατά τα οριζόμενα με Απόφαση της Επιτροπής.

(2) Καθήκοντα Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αναλάβει τραπεζικός οργανισμός ή άλλο νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 51.

Υποκατάσταση Θεματοφύλακα

86.-(1) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε άλλο πρόσωπο νομιμοποιούμενο να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας που να το επιτρέπει.

(2) Ο Θεματοφύλακας επιτρέπεται να αναθέτει τη φύλαξη αλλοδαπών κινητών αξιών ή κυπριακών κινητών αξιών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο Θεματοφύλακα της αλλοδαπής.

(3) Η κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(4) Ο Θεματοφύλακας δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλεί τον υποκατάστατο του και ανάκληση ή παραίτηση του Θεματοφύλακα επάγεται συγχρόνως την ανάκληση ή την παραίτηση του υποκατάστατού του.

Γενικά καθήκοντα Θεματοφύλακα

87.-(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία, σύμφωνα με τις εντολές της Εταιρείας Επενδύσεων ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση.

(2) Ο Θεματοφύλακας οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να διασφαλίζει ότι διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων-

(α) Η έκδοση, η πώληση, η εξαγορά ή εξόφληση και η ακύρωση των μετοχών της εταιρείας·

(β) η διανομή των κερδών της εταιρείας·

καταβολή του αντιτίμου για τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό της Εταιρείας Επενδύσεων μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

88.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και των μετόχων για κάθε ζημιά που τους προσγίνεται από αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(2) Οι μέτοχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που υπέστησαν από αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(3) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται εις ολόκληρο με τον υποκατάστατό του, στον οποίο ανέθεσε κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 86 τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων.

Λειτουργική ανεξαρτησία θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων και Εταιρείας Διαχειρίσεως

89.-(1) Ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή η Εταιρεία Διαχειρίσεως, εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση, οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων.

(2) Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

Δικαιώματα του Θεματοφύλακα

90. Ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του δύναται-

(α) Να του κοινοποιείται κάθε έγγραφο αναφορικά με γενική συνέλευση που κατά νόμο κοινοποιείται στους μετόχους·

(β) να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις και να λαμβάνει το λόγο για κάθε ζήτημα υπό συζήτηση, το οποίο αφορά στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) να συγκαλεί γενική συνέλευση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο·

(δ) να λαμβάνει από τους διευθύνοντες την εταιρεία κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ε) να έχει πρόσβαση σε εκθέσεις, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα υπό εξέταση σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, γενική συνέλευση ή συνέλευση μετόχων ειδικής κατηγορίας, εκτός εάν τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού του.

Παραίτηση θεματοφύλακα

91.-(1) Θεματοφύλακας Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεση του στην Εταιρεία Επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως εάν αυτή τελεί υπό διαχείριση, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως και (6) του άρθρου 57 ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση παραίτησης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς διορισμό νέου Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

92.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεών του ή προς προστασία των συμφερόντων των μετόχων, σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μετόχων, με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να αντικατασταθεί από νέο Θεματοφύλακα.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 58 (2) έως (4) ισχύουν κατά πάντα στην περίπτωση αντικατάστασης Θεματοφύλακα Εταιρείας Επενδύσεων, νοουμένου ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχειρίσεως, την πρόταση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα υποβάλλει η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα

93.-(1) Εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που διαθέτουν τις μετοχές τους αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων χρηματιστηρίων αξιών τρίτων κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό κατόπιν γνώμης της Επιτροπής, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι μετοχές αυτές, εφόσον οι κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού τους αναγράφονται στα καταστατικά τους έγγραφα:

Νοείται ότι, επί των εταιρειών αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71, 74, 109 και 112.

(2) Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να την εξαιρεί από την υποχρέωση προς διορισμό Θεματοφύλακα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις -

(α) Η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστο το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων χρηματιστηρίων αξιών τρίτων κρατών, εγκεκριμένων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), και καθορισμένων στα καταστατικά της έγγραφα·

(β) οι μετοχές είναι επισήμως εισηγμένες στα χρηματιστήρια αξιών των χωρών, στο έδαφος των οποίων διατίθενται·

(γ) οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε τιμές χρηματιστηρίου αποκλειστικά·

(δ) στα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας αναγράφεται το χρηματιστήριο της χώρας εμπορίας, του οποίου οι τιμές καθορίζουν τις τιμές των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών της εταιρείας σε αυτή τη χώρα·

(ε) παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη προς αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων που έχει Θεματοφύλακα.

Υποχρεώσεις εταιρειών που στερούνται Θεματοφύλακα

94. Οι Εταιρείες Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 εξαιρούνται της υποχρέωσης προς διορισμό Θεματοφύλακα, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να αναγράφουν στα καταστατικά τους έγγραφα τις μεθόδους υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών·

(β) να παρεμβαίνουν στην αγορά ώστε η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους να μην αποκλίνει κατά ποσοστό ανώτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) από την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών αυτών·

(γ) να καταρτίζουν την καθαρή αξία του ενεργητικού των μετοχών, να την ανακοινώνουν στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα και να τη δημοσιεύουν κατά τον καθορισμένο από την Επιτροπή τρόπο δύο φορές το μήνα· και

(δ) ένας ανεξάρτητος εγκεκριμένος ελεγκτής να ελέγχει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα εάν ο υπολογισμός της αξίας των μετοχών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας και αν το ενεργητικό της εταιρείας έχει επενδυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Εταιρεία Διαχειρίσεως Εταιρειών Επενδύσεων

95.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 96, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 41.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 ισχύουν κατά πάντα, νοουμένου ότι κάθε μνεία στις διατάξεις αυτές σε "αμοιβαίο κεφάλαιο" και "Κανονισμό" λογίζεται ως μνεία σε "Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου" ή "καταστατικά έγγραφα" αντιστοίχως.

(3) Η διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχειρίσεως προβλέπεται στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων.

(4) Με Απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχειρίσεως των Εταιρειών Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Εξαίρεση από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως

96.-(1) Η Επιτροπή δύναται να εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, εάν ικανοποιείται ότι-

(α) Οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων είναι ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υποθέσεις της εταιρείας· και

(β) παρέχεται στους μετόχους της εταιρείας αυτής προστασία, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στους μετόχους μιας Εταιρείας Επενδύσεων, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχειρίσεως.

(2) Με Απόφαση της Επιτροπής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή εξαιρεί την Εταιρεία Επενδύσεων από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχειρίσεως, όλες οι κατά Νόμο υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μιας Εταιρείας Διαχειρίσεως αναλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΟΣΕΚΑ
Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

97.-(1) Το ενεργητικό ενός οργανισμού επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, επιτρέπεται να επενδύεται μόνο-

(α) Σε κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σε οποιαδήποτε άλλη εποπτευόμενη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, η οποία ορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής·

(β) σε κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλη ελεγχόμενη αγορά κράτους-μέλους υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό·

(γ) σε κινητές αξίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο σε κράτος της αλλοδαπής και σε άλλη ελεγχόμενη αγορά σε κράτος της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και εγκρίνεται εκάστοτε από τον Υπουργό μετά από γνώμη της Επιτροπής·

(δ) σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό τον όρο ότι η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε χρηματιστήριο που λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με την παράγραφο (α) ή σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής ή σε άλλη ελεγχόμενη αγορά κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους (β) και (γ), εφόσον η επιλογή του χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων·

(ε) υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των πιο κάτω αξιών και τίτλων δεν υπερβαίνει κατά την τοποθέτηση το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να επενδύει, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής:

(i) σε λοιπές κινητές αξίες, εκτός από τις αναφερόμενες στις προηγούμενες παραγράφους·

(ii) σε πιστωτικούς τίτλους, οι οποίοι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εξομοιώνονται με κινητές αξίες εφόσον είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και, των οποίων η αξία δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ημερησίως. Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με απόφασή της τους τίτλους που πληρούν τα ως άνω κριτήρια. Ο κατάλογος των πιστωτικών τίτλων, η τυχόν τροποποίηση και οι λόγοι που επέβαλαν την εξομοίωση των τίτλων με κινητές αξίες καθώς και οι τυχόν μεταβολές, νέες εξομοιώσεις και τα αίτια αυτών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ανακοινώνονται από την Επιτροπή σε ενδιαφερόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής·

(στ) δευτερευόντως σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις, μέσα της χρηματαγοράς και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να καθορίζει με Απόφασή της τα κριτήρια και τα όρια προς εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

(2) Οι οργανισμοί επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτούν πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους ούτε κινητές αξίες εταιρειών που επενδύουν σε αυτά.

(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων επιτρέπεται να αποκτά τα κινητά και ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Μέσα και τεχνικές για αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού

98.-(1) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού τους.

(2) Οι οργανισμοί επενδύσεων δύνανται να χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές που αποσκοπούν στην κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης του ενεργητικού τους.

(3) Η Επιτροπή καθορίζει εκάστοτε με Απόφασή της, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως των μέσων και των τεχνικών που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).

Τοποθέτηση ενεργητικού ΟΣΕΚΑ

99.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) και (3) ο ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και πέραν του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του:

Νοείται ότι, στο πλαίσιο του παρόντος εδαφίου οι κινητές αξίες που εκδίδονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη.

(2) Επιτρέπεται η τοποθέτηση, μέχρι του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε δημόσια χρεόγραφα του ίδιου ή περισσότερων εκδοτών, κράτους, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημόσιου διεθνούς οργανισμού, που εκδίδουν ή που εγγυώνται τα δημόσια χρεόγραφα:

Νοείται ότι, το σύνολο των τοποθετήσεων σε δημόσια χρεόγραφα των ανωτέρω εκδοτών επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατόν επί τοις εκατόν (100%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(α) Ο ΟΣΕΚΑ κατέχει δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν τουλάχιστο σε έξι διαφορετικές εκδόσεις και τα δημόσια χρεόγραφα που ανήκουν στην ίδια έκδοση να μην υπερβαίνουν το τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των στοιχείων του ενεργητικού του·

(β) τα κράτη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί που εκδίδουν ή εγγυούνται τα δημόσια χρεόγραφα, στα οποία προτίθεται ο οργανισμός επενδύσεων να τοποθετήσει πέραν του τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του, αναγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Σχετική αναφορά της άδειας της Επιτροπής και των ως άνω κρατών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων διεθνών οργανισμών συμπεριλαμβάνεται, σε εμφανή θέση, που να επισύρει την προσοχή του κοινού, στο ενημερωτικό δελτίο ή στα διαφημιστικά δημοσιεύματα του οργανισμού επενδύσεων.

(3) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν πρόκειται για ομολογίες που εκδίδονται από τραπεζικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό· κρατικό έλεγχο, που διαφυλάσσει την προστασία των κατόχων των ομολογιών αυτών. Ιδιαίτερα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών πρέπει, δυνάμει νόμου, να επενδύονται σε στοιχεία του ενεργητικού του εκδότη, τα οποία καλύπτουν επαρκώς και για όλη τη διάρκεια της ισχύος των ομολογιών τις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις, προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνομιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ένας ΟΣΕΚΑ έχει επενδύσει πέραν του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του σε ομολογίες που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη δυνάμει του εδαφίου αυτού, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα επί τοις εκατόν (80%) των στοιχείων ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(4) Η Επιτροπή έχει εξουσία να μην επιτρέπει την επένδυση κατά τα οριζόμενα στην επιφύλαξη του εδαφίου (2), εάν κρίνει ότι στους μεριδιούχους δεν παρέχεται προστασία ανάλογη με αυτή που παρέχεται στους μεριδιούχους δυνάμει του εδαφίου (1), του εδαφίου (2) εξαιρουμένης της επιφύλαξης αυτού και του εδαφίου (3).

(5) Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών ομολογιών και των εκδοτών που κρίνει ότι ικανοποιούν τα τιθέμενα στο εδάφιο (3) κριτήρια, τον δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον κοινοποιεί σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής.

(6) Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) δε συνυπολογίζονται για την εφαρμογή του ορίου του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(7) Τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1), (2) και (3) όρια, δεν επιτρέπεται να εφαρμοστούν αθροιστικώς προκειμένου περί του ίδιου εκδότη και ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη δυνάμει των διατάξεων αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) των στοιχείων του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ.

Επένδυση σε μερίδια άλλου οργανισμού επενδύσεων

100.-(1) Κάθε ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων εκτός αν αυτοί είναι οργανισμοί που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 8:

Νοείται ότι, η συνολική αξία των εν λόγω μεριδίων δε δύναται να υπερβαίνει το πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(2) Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχειρίσεως ή κάθε άλλη Εταιρεία Διαχειρίσεως εφόσον οι εν λόγω Εταιρείες Διαχειρίσεως αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα:

Νοείται ότι, ο περιορισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης των εν λόγω εταιρειών.

(3) Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της Επιτροπής και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, η απόκτηση από αμοιβαίο κεφάλαιο μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκειται στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, όταν το τελευταίο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό του, εξειδικευμένο σε επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία Διαχειρίσεως δεν εισπράττει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια για πράξεις επί των μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.

(4) Τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και στην περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μετοχές άλλης Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον υπάρχει μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και μεταξύ οιωνδήποτε εκ των εν λόγω Εταιρειών Επενδύσεων και των Εταιρειών Διαχειρίσεως που τυχόν έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους, σχέση συνδεδεμένων προσώπων κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή εφόσον από την πραγματοποίηση της επενδύσεως δημιουργείται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

(5) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (4), τα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και στην περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου ή αντιστρόφως και στην περίπτωση που ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποκτά μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον μεταξύ των Εταιρειών Διαχειρίσεως που έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους υπάρχει σχέση συνδεδεμένων προσώπων κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή εφόσον από την πραγματοποίηση της επένδυσης δημιουργείται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Απόκτηση μετοχών

101.-(1) Εταιρεία Διαχειρίσεως, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται και Εταιρεία Επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%), ποσοστό το οποίο της επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διαχείριση του εκδότη.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ο οργανισμός επενδύσεων δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα επί τοις εκατόν (10%)-

(α) Των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη·

(β) του συνόλου των ανεξόφλητων κατά το χρόνο κτήσεως από τον οργανισμό ομολογιών του ίδιου εκδότη·

(γ) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων ενός. οργανισμού επενδύσεων ανοικτού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 8·

(δ) των μετοχών εταιρείας μέλους χρηματιστηρίου.

(3) Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) δυνατό να μην τηρηθούν κατά την απόκτηση, αν κατά το χρόνο εκείνο δεν μπορεί να υπολογιστεί το ακαθάριστο ύψος των ομολογιών ή το καθαρό ύψος των εκδοθέντων μεριδίων.

(4) Οι περιορισμοί των εδαφίων (1) έως και (3) δεν ισχύουν για τα δημόσια χρεόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 99.

Εγκυρότητα συμβάσεων και έλεγχος των επενδύσεων του οργανισμού

102.-(1) Συμβάσεις που συνήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 97 έως και 101 είναι έγκυρες.

(2) Το επιτρεπόμενο ύψος τοποθετήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 97 έως και 101, πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ημέρα εκάστης τοποθετήσεως αλλά και όσο διαρκεί η τοποθέτηση, υπολογίζεται δε με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του εδαφίου (1) του άρθρου 112.

(3) Η Επιτροπή ελέγχει εάν τηρούνται τα όρια και κριτήρια των άρθρων 97 έως και 101, δυναμένη, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα ως και κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 133 σε βάρος των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των Εταιρειών Επενδύσεων, εάν δεν έχει ορισθεί Εταιρεία Διαχείρισης, του Θεματοφύλακα, των τυχόν υποκατάστατών τους ή των διευθυνόντων τους.

(4) Η Επιτροπή προτού λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παραβάσεως, δύναται να θέσει στον υπαίτιο εύλογη προθεσμία για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Η Επιτροπή δύναται με Απόφασή της να εξειδικεύει περαιτέρω τις σχετικές υποχρεώσεις κατά την τοποθέτηση του ενεργητικού των οργανισμών επενδύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 97 έως και 101, και τη διαδικασία συμμόρφωσης προς αυτές.

(6) Κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής οι νεοϊδρυθέντες οργανισμοί επενδύσεων επιτρέπεται να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 99 για χρονικό διάστημα έξι κατ' ανώτατο όριο μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους.

(7) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της που προβλέπει το εδάφιο (3), η Επιτροπή συνεκτιμά και το εάν οι υπερβάσεις των ορίων τών άρθρων 97 έως και 101 οφείλονται σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του οργανισμού επενδύσεων.

Επιτρεπτή παρέκκλιση από τα όρια των άρθρων 99,100 και 101

103.-(1) Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 προκειμένου περί μετοχών, που αποκτά ο οργανισμός επενδύσεων κατά την άσκηση του προτιμησιακού δικαιώματος κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας κατέχει μετοχές.

(2) Ο οργανισμός επενδύσεων οφείλει να εκποιεί τις μετοχές, που αποκτά κατά το εδάφιο (1) καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στα άρθρα 99, 100 και 101, το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός τριών μηνών από την απόκτησή τους, έστω και αν προβλέπει, μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, σημαντική αύξηση στην τιμή της μετοχής.

(3) Υπαίτια παράλειψη εκποίησης των μετοχών, που αποκτά ο οργανισμός επενδύσεων κατά το παρόν άρθρο, συνιστά παράβαση υποχρεώσεως και επισύρει τις συνέπειες των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 102.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Επενδυτική πολιτική οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις

104.-(1) Ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις επενδύει το ενεργητικό του σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε τραπεζικούς οργανισμούς, εφόσον-

(α) Αναφέρει ρητά στον Κανονισμό του, στα καταστατικά του έγγραφα, στο ενημερωτικό του δελτίο και στα διαφημιστικά του έντυπα ότι είναι οργανισμός επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις·

(β) δεν τοποθετεί περισσότερο από το είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του ενεργητικού του στον ίδιο τραπεζικό οργανισμό ή σε τραπεζικούς οργανισμούς του ίδιου ομίλου·

(γ) δεν τοποθετεί περισσότερο από το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, εκτός εάν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του εδαφίου (2) του άρθρου 99.

(2) Επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκ μέρους του οργανισμού επενδύσεων του παρόντος άρθρου κατάθεσης στο Θεματοφύλακα, εφόσον είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

(3) Εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό, οι οργανισμοί επενδύσεων του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να επενδύουν μέχρι ποσοστό είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του ενεργητικού τους σε κινητές αξίες, εφαρμοζομένων αναλόγως των κανόνων του Κεφαλαίου I περί των ΟΣΕΚΑ.

(4) Ως προς το κύρος των συμβάσεων που συνάπτονται κατά παράβαση των εδαφίων (1) έως και (3), τον έλεγχο των επενδύσεων των οργανισμών, που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο και τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής για την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεως εφαρμόζονται αναλόγως, με την κατάλληλη προσαρμογή, οι διατάξεις του άρθρου 102.

ΜΕΡΟΣ VII ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου και περιοδικών εκθέσεων και δημοσίευση συνοπτικών καταστάσεων

105.-(1) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, για καθένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλουν να καταρτίζουν-

(α) Ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 37 και 84·

(β) ετήσια έκθεση ανά διαχειριστική χρήση·

(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι μήνες της διαχειριστικής χρήσης.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως, για καθένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται και η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλουν να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν-

(α) Συνοπτική κατάσταση ενεργητικού και εξόδων κατά τη λήξη του πρώτου, δεύτερου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου·

(β) συνοπτική κατάσταση ενεργητικού και εξόδων κατά τη λήξη του τελευταίου τριμήνου της διαχειριστικής χρήσεως, η οποία θα περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τη διάθεση κερδών για το σύνολο της κλεισμένης χρήσεως.

(3) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(4) Οι συνοπτικές καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου υποβάλλονται στην Επιτροπή και δημοσιεύονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται.

(5) Η συνοπτική κατάσταση του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου υποβάλλεται στην Επιτροπή και δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου.

Διαχειριστική χρήση

106.-(1) Η διαχειριστική χρήση του οργανισμού επενδύσεων έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία του οργανισμού.

Ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και τριμηνιαίες συνοπτικές αταστάσεις

107.-(1) Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης, τα στοιχεία τα προβλεπόμενα στον Τύπο III του Πρώτου Παραρτήματος και κάθε πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να μορφώσουν γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του οργανισμού επενδύσεων.

(2) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα στοιχεία, τα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια I έως IV του Τύπου III του Πρώτου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο οργανισμός επενδύσεων έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές επί του μερίσματος, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δεικνύουν το αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν οι φόροι για το σχετικό εξάμηνο και οι προκαταβολές επί του μερίσματος που ο οργανισμός έχει καταβάλει ή προτίθεται να καταβάλει.

(3) Οι τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις ενεργητικού και εξόδων περιέχουν κατάλογο όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων και τουλάχιστο των δέκα μεγαλυτέρων επενδύσεων, αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων αυτών, του ενεργητικού και του καθαρού ενεργητικού του οργανισμού και ειδική αναφορά στα έξοδα, προμήθειες, αμοιβές και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, με τις οποίες χρεώθηκε ο οργανισμός επενδύσεων κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου τριμήνου:

Νοείται ότι, η συνοπτική κατάσταση που αφορά το τελευταίο τρίμηνο της διαχειριστικής χρήσεως, περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τη διάθεση των κερδών της αντίστοιχης διαχειριστικής χρήσεως.

Υποβολή εκθέσεων και καταστάσεων, έλεγχος, διάθεσή στους μεριδιούχους και δημοσίευση

108.-(1) Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 105. Οι εκθέσεις αυτές διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στους τόπους που ορίζει προς τούτο το ενημερωτικό δελτίο. Οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, ο οποίος και υποβάλλει σχετική έκθεση.

(2) Οι τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις ενεργητικού και εξόδων υποβάλλονται στην Επιτροπή και δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας μέσα στις προθεσμίες που τάσσονται στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 105. Οι καταστάσεις αυτές διατίθενται επίσης δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στους τόπους, που ορίζει προς τούτο το ενημερωτικό δελτίο.

(3) Με Απόφαση της Επιτροπής, δύναται να μεταβάλλεται και να διευρύνεται το υποχρεωτικό πληροφοριακό περιεχόμενο και να ορίζεται ενιαίος τύπος της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης και της συνοπτικής καταστάσεως ενεργητικού και εξόδων, έτσι ώστε να εμφανίζεται με σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οργανισμού επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δημοσίευση άλλων στοιχείων

109.-(1) Η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων, η καθαρή αξία μεριδίου και η τιμή διαθέσεως και εξαγοράς του μεριδίου, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και δημοσιεύονται στον τύπο της επόμενης ημέρας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας.

(2) Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 112 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού το σύνολο των υποχρεώσεών του. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας μεριδίου διαιρείται η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του.

(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντιστοίχως, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Διαφήμιση οργανισμού επενδύσεων

110.-(1) Η διαφήμιση ενός οργανισμού επενδύσεων πρέπει να είναι αληθής και να παρέχει την πραγματική εικόνα του οργανισμού επενδύσεων.

(2) Στη διαφήμιση αναγράφεται η ονομασία του οργανισμού επενδύσεων και ο αριθμός της άδειας σύστασής του.

(3) Η διαφήμιση περιέχει αναφορά του τόπου όπου διατίθεται το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού επενδύσεων και αναφέρει με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι "η επένδυση σε μερίδια του οργανισμού δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές".

(4) Με Απόφαση της Επιτροπής δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες, που οφείλει να τηρεί ένας οργανισμός επενδύσεων κατά τη διενέργεια διαφημίσεων.

(5) Οι διαφημίσεις του οργανισμού υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι και τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα πριν τη δημοσιοποίησή τους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή οποτεδήποτε διαπιστώσει παράβαση, δύναται να ζητά την τροποποίηση των διαφημίσεων.

ΜΕΡΟΣ VIII ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ
Σύναψη δανείων

111.-(1) Δεν επιτρέπεται να δανείζονται-

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων·

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως και ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό οργανισμού επενδύσεων.

(2)(α) Επιτρέπεται εν τούτοις στην Εταιρεία Επενδύσεων ή στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, όταν ενεργεί για λογαριασμό οργανισμού επενδύσεων να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης ("back to back"). Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής.

(β) Δάνεια αντιστήριξης (back to back), νοούνται όσα συνάπτονται σε συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον οργανισμό επενδύσεων κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με την ταυτόχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή ενός ποσού σε ημεδαπό νόμισμα ίσου η μεγαλύτερου από το ποσό του δανείου.

(γ) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) δεν εφαρμόζονται στα δάνεια αντιστήριξης.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται στην Εταιρεία Επενδύσεων και στην Εταιρεία Διαχειρίσεως ενεργούσα για λογαριασμό οργανισμού επενδύσεων, να συνάπτουν προσωρινά, μέχρι τριών μηνών, δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατόν (10%) της αξίας του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων ή του αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, εφόσον κρίνεται ασύμφορη η πώληση κινητών αξιών:

Νοείται ότι, προς εξασφάλιση των δανείων αυτών δύναται να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του οργανισμού επενδύσεων.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η Εταιρεία Επενδύσεων δύναται να συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού ίσου προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του καθαρού ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια αυτά και τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) δε δύνανται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) του καθαρού ενεργητικού της.

(5) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, μέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε επί τοις εκατόν (15%) των ίδιων κεφαλαίων της για την απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της.

Αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων

112.-(1) Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων που χρήζουν αποτίμησης γίνεται, υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (4), κατά τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Η αξία των εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών αποτιμάται με βάση τη μέση σταθμική τιμή κλεισίματος των κινητών αξιών, εφόσον πρόκειται για κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε άλλη αγορά όπου υπολογίζεται ημερησίως και είναι διαθέσιμη τέτοια τιμή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αξία των εισηγμένων κινητών αξιών αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των κινητών αξιών, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τους κανόνες που εφαρμόζονται στην αντίστοιχη αγορά. Για την αποτίμηση, λαμβάνεται υπόψη η διαμορφωθείσα τιμή κατά τη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της ίδιας ημέρας, ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους διαφοράς ώρας, λαμβάνεται υπόψη η διαμορφωθείσα τιμή κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας·

(β) εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή κατά τη συνεδρίαση, που λαμβάνεται ως βάση για την αποτίμηση κινητής αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο (α), και εφόσον στην αντίστοιχη αγορά δεν ισχύει ειδικός κανόνας για τον τρόπο υπολογισμού της αντίστοιχης τιμής κινητής αξίας, για την αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη τιμή της προηγούμενης συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και, εάν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ημέρα χρηματιστηριακή συναλλαγή, η τιμή της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης. Εάν και εκείνη την ημέρα δεν έχει γίνει χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία διαμορφωθείσα σε προηγούμενη συνεδρίαση αντίστοιχη τιμή·

(γ) η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών, που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένων και των αξιών, των οποίων είναι υποχρεωτική η εισαγωγή τους σε χρηματιστήριο εντός ορισμένου χρόνου από την έκδοσή τους, γίνεται κατά τους κανόνες που θεσπίζονται με Απόφαση της Επιτροπής·

(δ) τα δυνάμενα ευχερώς να αποτιμηθούν και ρευστοποιηθούν στοιχεία του ενεργητικού της παραγράφου 97(1)(ε)(ii) και του εδαφίου 97(1)(στ) αποτιμώνται σε τρέχουσες τιμές.

(2) Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, ή του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων αφαιρούνται οι εν γένει αμοιβές της Εταιρείας Διαχειρίσεως για τη διαχείριση του ενεργητικού του οργανισμού, του Θεματοφύλακα, οι προμήθειες των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι δαπάνες του οργανισμού, που ορίζονται στον Κανονισμό του ή στα καταστατικά του έγγραφα ότι το βαρύνουν και τα κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη.

(3) Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα Νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, κάθε δημοσίευση σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με δαπάνη της Εταιρείας Διαχειρίσεως.

(4) Η Επιτροπή κατά την κρίση της δύναται με Απόφασή της να ορίζει και να εξειδικεύει άλλους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων, σε αντικατάσταση ή επιπλέον των οριζομένων στις υποπαραγράφους (α) έως και (δ) του εδαφίου (1), ως επίσης και να τροποποιεί τους υφιστάμενους κανόνες.

Διανομή κερδών οργανισμού επενδύσεων

113. Οι πρόσοδοι του οργανισμού επενδύσεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη προκύπτοντα από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιον, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 112. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχειρίσεως, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος της χρήσεως κεφαλαιακές ζημιές. Σε περίπτωση που οι πρόσοδοι ή τα κέρδη του οργανισμού επενδύσεων δε διανέμονται στους μεριδιούχους κατά τα προαναφερθέντα, το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται στον Κανονισμό και στα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού επενδύσεων.

Απαγόρευση πιστώσεων εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

114.-(1) Δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτων και να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις ("short selling") κινητών αξιών-

(α) Η Εταιρεία Επενδύσεων·

(β) η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού επενδύσεων.

(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) δεν αποκλείει την απόκτηση από μέρους των οργανισμών επενδύσεων κινητών αξιών που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

ΜΕΡΟΣ IX ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥΣ
Διάθεση μεριδίων οργανισμού επενδύσεων που εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία

115.-(1) ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του άρθρου 9, που έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετήματος του κράτους-μέλους που υιοθετεί τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, δύναται να διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, τηρώντας τις ισχύουσες στη Δημοκρατία νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που δεν εμπίπτουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την πιο πάνω Κοινοτική Οδηγία.

(2) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1)-

(α) Δύναται να διαφημίζεται στη Δημοκρατία, υποκείμενος στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας που αφορούν στη διαφήμιση·

(β) υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους, που βρίσκονται στη Δημοκρατία, οι πληρωμές, η διάθεση των μεριδίων, η εξαγορά τους και η καταβολή του προϊόντος της και εν γένει η άσκηση των δικαιωμάτων των μεριδιούχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων, και η δημοσίευση των πληροφοριών, που αναφέρονται στο άρθρο 117.

Προϋποθέσεις για διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία

116.-(1) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115 και προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή, υποβάλλοντας συγχρόνως-

(α) Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της έδρας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο οργανισμός αυτός ικανοποιεί τις προϋποθέσεις, που τίθενται στην Κοινοτική Οδηγία 85/611/ΕΟΚ·

(β) τον Κανονισμό του, προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα, προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων·

(γ) το ενημερωτικό δελτίο·

(δ) την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του·

(ε) πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στη Δημοκρατία.

(2) Κάθε ΟΣΕΚΑ, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 115, δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία δύο μήνες μετά την κοινοποίηση των δικαιολογητικών κατά το εδάφιο (1), εκτός εάν η Επιτροπή διαπιστώσει με απόφασή της που θα λάβει και θα κοινοποιήσει πριν τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, ότι ο προβλεπόμενος τρόπος λειτουργίας του οργανισμού στη Δημοκρατία αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της κειμένης στη Δημοκρατία νομοθεσίας.

(3)(α) Η διάθεση μεριδίων ή μετοχών κάθε ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπόκειται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ενός ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος άλλο από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής, βάσει διαδικασίας που καθορίζει αυτή, με ειδική προς τούτο Απόφασή της. Στην Απόφασή της αυτή εξειδικεύονται τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τη χορήγηση της άδειας:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει τη διάθεση των μεριδίων ή μετοχών σε οποιοδήποτε όρο κρίνει σκόπιμο κατά περίπτωση.

(β) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 115 εφαρμόζονται και ως προς δραστηριοποίηση των οργανισμών του παρόντος εδαφίου στη Δημοκρατία.

(4) Η Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο μέτρων έναντι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 116 και που διαθέτουν τα μερίδιά τους στη Δημοκρατία, σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 115 έως και 117 και των αποφάσεων της Επιτροπής, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους, είτε αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είτε όχι.

Δημοσίευση πληροφοριών

117.-(1) ΟΣΕΚΑ που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 115 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 116 και που διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να δημοσιεύει στην Ελληνική γλώσσα τα έγγραφα και τις πληροφορίες, που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο κράτος της έδρας του και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο κράτος αυτό:

Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται για τους ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να επιτρέψει τη δημοσίευση των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών στην Αγγλική γλώσσα,  εφόσον τα μερίδια διατίθενται μόνο σε άτομα, τα οποία εγγράφως δηλώνουν ότι γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε βαθμό που να κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών.

(2) Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός αυτός δύναται να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως "εταιρεία επενδύσεων" ή "αμοιβαίο κεφάλαιο" που χρησιμοποιεί στο κράτος που έχει την έδρα του. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη.

Διάθεση μεριδίων οργανισμών επενδύσεων με έδρα τη Δημοκρατία στην αλλοδαπή

118.-(1) Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 9 με έδρα στη Δημοκρατία που επιθυμεί να διαθέτει τα μερίδιά του στην αλλοδαπή, υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την Επιτροπή παρέχοντάς της κάθε αναγκαία πληροφορία περί της σκοπούμενης ανάπτυξης δραστηριότητας και να ζητήσει βεβαίωση ανάλογη με την προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 116 περί της λειτουργίας του σύμφωνα προς το κυπριακό δίκαιο.

(2) Η Επιτροπή δύναται με Απόφασή της, να εξειδικεύει τα στοιχεία που της γνωστοποιούν οι οργανισμοί που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμους κατά περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή με απόφασή της ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 120 ή αναστείλει την εξαγορά ή διάθεση των μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 ή λάβει άλλο σοβαρό μέτρο έναντι του οργανισμού επενδύσεων, η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών, στα οποία τυχόν διατίθενται μερίδια του οργανισμού επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ Χ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ
Αποφάσεις της Επιτροπής

119.-(1) Η Επιτροπή οφείλει να αιτιολογεί επαρκώς κάθε απόφασή της-

(α) Με την οποία απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας σύστασης ή μετατροπής και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων·

(β) να επιβάλλει στα εποπτευόμενα κατά τον παρόντα Νόμο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οιασδήποτε μορφής διοικητικές κυρώσεις·

(γ) να ανακαλεί άδεια λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων και

(δ) που είναι δυσμενής και που λαμβάνει σχετικά με τις δραστηριότητες ενός οργανισμού επενδύσεων.

(2) Η Επιτροπή ανακοινώνει κάθε απόφασή της, στα πρόσωπα, στα οποία αυτές αναφέρονται.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής έναντι ενός οργανισμού επενδύσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του Συντάγματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση όπου δεν έχει εκδοθεί απόφαση μετά πάροδο έξι μηνών από την υποβολή αίτησης άδειας λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, είτε αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είτε όχι.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων

120.-(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία, κατά την κρίση της, να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε σε έναν οργανισμό επενδύσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή προς χορήγηση της άδειας δεν ικανοποιείται πλέον·

(β) όταν το επιβάλλει το συμφέρον των μεριδιούχων

(γ) όταν η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων ή ο Θεματοφύλακας ή τα πρόσωπα που τους διοικούν, παραβούν ουσιώδεις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία ή προβούν σε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις·

(δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο επιβάλλεται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας που χορηγήθηκε· ή

(ε) σε περίπτωση που η υποχρέωση του οργανισμού επενδύσεων δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 9 δεν έχει ικανοποιηθεί.

(2) Πριν εκδώσει την απόφασή της προς ανάκληση της άδειας λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλιστεί η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς εκκαθάριση του οργανισμού μέσω δικαστηρίου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Παραστάσεις σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 119, 120 και 133

121. Προκειμένου περί της τηρούμενης διαδικασίας, των προϋποθέσεων λήψης και του περιεχομένου των κατ' άρθρο 119 και 120 αποφάσεων της Επιτροπής ως και περί της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 133, εφαρμόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 39 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001:

Νοείται ότι, τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 39 του εν λόγω Νόμου αναγνωρίζονται υπέρ και ασκούνται από το πρόσωπο που αφορά άμεσα η εκάστοτε δυσμενής απόφαση της Επιτροπής.

Δημοσίευση ανάκλησης άδειας

122. Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός οργανισμού επενδύσεων δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση οδηγιών από την Επιτροπή

123.-(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες προς την Εταιρεία Διαχειρίσεως ή την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα οποτεδήποτε κρίνει ότι συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση από τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 120.

(2) Οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού δύναται να επιβάλλει-

(α) Την αναστολή της διάθεσης ή της εξαγοράς μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου ή μετοχών ή ορισμένης κατηγορίας μετοχών της Εταιρείας Επενδύσεων για το καθορισμένο στην οδηγία διάστημα·

(β) την υποβολή αιτήσεως προς διάλυση και εκκαθάριση του οργανισμού από το Δικαστήριο·

(γ) την εκούσια ή την υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων·

(δ) τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου, που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), απόφαση της Επιτροπής για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων δεν επηρεάζει την ισχύ προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της Επιτροπής που τελούσε σε ισχύ κατά την ανάκληση.

(4) Σε περίπτωση που εκδίδεται δικαστικό διάταγμα εκκαθάρισης του οργανισμού επενδύσεων, κάθε προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία της Επιτροπής παύει να ισχύει.

(5) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί προηγουμένως εκδοθείσα οδηγία, εάν κρίνει την ανάκληση ή την τροποποίηση δικαιολογημένη υπό τις περιστάσεις. Η Επιτροπή ενεργεί προς ανάκληση ή τροποποίηση της οδηγίας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας Επενδύσεων, της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή του Θεματοφύλακα.

Κοινοποίηση και δημοσίευση οδηγιών

124.-(1) Οι οδηγίες που εκδίδει η Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123, κοινοποιούνται εγγράφως, στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στην Εταιρεία Επενδύσεων και το Θεματοφύλακα, ενώ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά τον αυτό τρόπο κοινοποιείται και δημοσιεύεται κάθε απόφαση της Επιτροπής προς ανάκληση ή τροποποίηση προηγουμένως εκδοθείσας οδηγίας της.

Αιτήματα προς έγκριση

125. Η Επιτροπή οφείλει να γνωστοποιεί την απόφασή της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος, σε περίπτωση που υποβάλλονται στην Επιτροπή από την Εταιρεία Διαχειρίσεως προκειμένου περί αμοιβαίου κεφαλαίου ή από την Εταιρεία Επενδύσεων, αιτήματα προς έγκριση-

(α) Τροποποίησης του Κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης περί αντικατάστασης του Θεματοφύλακα ή της Εταιρείας Διαχειρίσεως του οργανισμού επενδύσεων·

(β) σημαντικής αλλαγής στο ενημερωτικό δελτίο·

(γ) αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης του οργανισμού·

(δ) εκκαθάρισης·

(ε) αντικατάστασης ενός από τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχειρίσεως, την Εταιρεία Επενδύσεων ή το Θεματοφύλακα, ή το διορισμό νέου διευθύνοντος, ή τη μείωση ή την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

(στ) οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που κατά τον παρόντα Νόμο απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής.

Απόρριψη αιτημάτων

126. Δεν εγκρίνεται οποιαδήποτε αίτηση της Εταιρείας Διαχειρίσεως ή της Εταιρείας Επενδύσεων, εφόσον τυχόν αποδοχή της θα προσέκρουε στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις προς χορήγηση της άδειας σύστασης και λειτουργίας του οργανισμού επενδύσεων.

Ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή από ελεγκτές

127.-(1) Ελεγκτής που ελέγχει τις εκθέσεις οργανισμού επενδύσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 108, καθώς και τους λογαριασμούς της Εταιρείας Διαχειρίσεως, έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που αφορά τον οργανισμό επενδύσεων ή την Εταιρεία Διαχειρίσεως, το οποίο περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων, που δυνατό-

(α) Να συνιστά ουσιώδη παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου, του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιασδήποτε Απόφασης της Επιτροπής·

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία του οργανισμού επενδύσεων· ή

(γ) να οδηγήσει στην άρνησή του ελεγκτή να πιστοποιήσει τις εκθέσεις ή να εκφράσει επιφυλάξεις σ' αυτές.

(2) Ο εν λόγω ελεγκτής έχει την ίδια υποχρέωση και όσον αφορά οποιοδήποτε στοιχείο ή απόφαση που περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση του ελέγχου των εκθέσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 108 σχετικά με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, τις Εταιρείες Διαχειρίσεως ή τις Εταιρείες Επενδύσεων και σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τελούν σε σχέση εξάρτησης ή έχουν ουσιωδώς κοινά συμφέροντα με τις εταιρείες αυτές.

(3) Η καλή τη πίστει ανακοίνωση πληροφοριών στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δε συνιστά παράβαση οποιουδήποτε επαγγελματικού απορρήτου, που επιβάλλεται δυνάμει σύμβασης ή Νόμου, Κανονισμών ή αποφάσεων της Επιτροπής και ο εν λόγω ελεγκτής που προβαίνει στην ανακοίνωση αυτή δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη.

Ανάθεση ελέγχου σε εγκεκριμένους ελεγκτές

128. Η Επιτροπή έχει εξουσία να αναθέτει σε εγκεκριμένους ελεγκτές την άσκηση του ειδικού ή γενικού, τακτικού ή έκτακτου ελέγχου των Εταιρειών Διαχειρίσεως, των Εταιρειών Επενδύσεων και, στην έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, του Θεματοφύλακα και των αντιπροσώπων κατά το άρθρο 30, ως προς τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων και εν γένει ως προς τη σύννομη λειτουργία τους εφαρμοζομένων αναλογικά του άρθρου 50 και του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001:

Νοείται ότι, τις υποχρεώσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 50 του εν λόγω Νόμου υπέχουν τα υποκείμενα στον ανωτέρω έλεγχο πρόσωπα.

Υποβολή δημοσιεύσεων στην Επιτροπή

129.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5) του άρθρου 110 περί της διαφήμισης των οργανισμών επενδύσεων και των διατάξεων που ορίζουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή στοιχείων, εγγράφων, και εκθέσεων στην Επιτροπή, όλες οι δημοσιεύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, των Εταιρειών Διαχειρίσεως και των Εταιρειών Επενδύσεων, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που γίνονται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται το ταχύτερο στην Επιτροπή και πάντως εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίησή τους.

(2) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή η Εταιρεία Επενδύσεων οφείλει, εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή να προβαίνει με δικά της έξοδα σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις, εάν από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης ή εσφαλμένης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

Εξουσία Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών και επιβολή διοικητικού προστίμου

130.-(1) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο παρών Νόμος και να απευθύνει σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς κάθε πρόσωπο που ευλόγως εικάζεται ότι είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες.

(2) Σχετικά με τη διαδικασία παροχής πληροφοριών και ιδίως σχετικά με τις προθεσμίες, τις υποχρεώσεις των εποπτευόμενων προσώπων, το τραπεζικό απόρρητο, τις ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην ανωτέρω υποχρέωση, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και την έκταση της εν λόγω υποχρέωσης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 33 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001.

Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

131. Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης των δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεων.

Διαδικασία εισόδου και έρευνας, επιβολή διοικητικού προστίμου

132. Σχετικά με την έκταση και τους όρους των ερευνών και ιδίως σχετικά με την τηρούμενη διαδικασία και τον τηρούμενο τύπο, τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις υπέρ των προσώπων εναντίον των οποίων διενεργείται η έρευνα, τους περιορισμούς, το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώπων ή παροχής ανακριβών στοιχείων και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών και στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001. Τα άρθρα 36 και 37 του εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται αναλογικά, εφόσον στον παρόντα Νόμο δεν ορίζεται άλλως και ειδικώς.

Διοικητικές κυρώσεις

133.-(1) Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, είτε αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είτε όχι, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στο Θεματοφύλακα ή στην Εταιρεία Επενδύσεων, διοικητικό πρόστιμο ύψους, που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθύνοντες ή σε άλλους αξιωματούχους, στους υπαλλήλους των Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα ή των Εταιρειών Επενδύσεων καθώς και στους αντιπροσώπους των Εταιρειών Διαχειρίσεως κατά το άρθρο 30 συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσώπων των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 30, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των αποφάσεων, είτε αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είτε, όχι και των Κανονισμών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, διοικητικό πρόστιμο ύψους που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (Λ Κ 100.000) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο υπαίτιος της παράβασης προσπορίστηκε αθέμιτο όφελος από την παράβαση αυτή, η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι του διπλασίου του οφέλους που ο υπαίτιος αποδεδειγμένα αθεμίτως προσπορίστηκε από την παράβαση:

Νοείται ότι, η Επιτροπή στην περίπτωση αυτή συντάσσει σχετικό πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται και ποινική δίωξη του υπαιτίου της παράβασης.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου

134. Σχετικά με την είσπραξη του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 41 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001.

ΜΕΡΟΣ XI ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό

135. Οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία οργανισμού επενδύσεων, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται σε περίπτωση καταδίκης με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς πληροφορίες ή απόκρυψη πληροφοριών

136. Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει, κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και αποφάσεων της Επιτροπής, είτε αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είτε όχι, σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει οτιδήποτε ουσιώδες, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

137. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι Εταιρειών Διαχειρίσεως, του Θεματοφύλακα των Εταιρειών Επενδύσεων καθώς και των αντιπροσώπων των Εταιρειών Διαχειρίσεων κατά το άρθρο 30 συμπεριλαμβανομένων και των αντιπροσώπων των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (5) του άρθρου 30, όπως επίσης και οι ελεγκτές, που παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττουν αδίκημα που τιμωρείται σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

138. Ποινική ευθύνη για τα κατά τον παρόντα Νόμο προβλεπόμενα αδικήματα τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο, υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και οποιοσδήποτε από τους διευθύνοντες, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος του νομικού προσώπου, που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

ΜΕΡΟΣ XII ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Φορολόγηση οργανισμών επενδύσεων ως "οργανισμών προσώπων"

139. Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου υπέχουν φορολογική υποχρέωση "οργανισμού προσώπου" όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα-

(α) Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

(β) περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο·

(γ) περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο·

(δ) περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΟΣΕΚΑ
Ειδικό φορολογικό καθεστώς οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

140.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, τα κέρδη των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου φορολογούνται με το πενήντα τοις εκατόν (50%) των φορολογικών συντελεστών όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο3 (2) του Δεύτερου Παραρτήματος, που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι, η επιφύλαξη της παραγράφου (2) του Δεύτερου Παραρτήματος που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, και η παράγραφος (2) του άρθρου 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δεν εφαρμόζονται και ουδεμία ισχύ έχουν στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη Δημοκρατία ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία που καταβάλλει μέρισμα προς οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, δεν υποχρεούται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου αυτού, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λαμβάνει μέρισμα, υποχρεούται να εφοδιάσει τον καταβάλλοντα το μέρισμα με βεβαίωση από την Επιτροπή που να πιστοποιεί την έγκριση και λειτουργία του οργανισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαλλαγή μεριδιούχων από φορολογία

141. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε άλλου Νόμου που επιβάλλει φορολογία ή εισφορά, εξαιρουμένης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς που καταβάλλεται σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, οι μεριδιούχοι ενός οργανισμού ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται της φορολογίας ή εισφοράς αναφορικά με εισόδημα ή κέρδος ή οποιοδήποτε άλλο όφελος που προσπορίζονται από την επένδυση και διάθεση μεριδίων σε οργανισμό επενδύσεων όπως αυτός καθορίζεται στο Μέρος αυτό.

Απαλλαγή οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ από υποχρέωση παρακράτησης φόρου

142. Ο οργανισμός επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εξαιρουμένου του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, απαλλάσσεται οποιασδήποτε υποχρέωσης για αποκοπή φόρου ή εισφοράς από πληρωμές που κάνει προς μεριδιούχους.

Ισχύς διατάξεων του παρόντος μέρους έναντι άλλων Νόμων

143. Οι διατάξεις των άρθρων 139, 140, 141 και 142 υπερισχύουν οποιασδήποτε διάταξης άλλου Νόμου προς την οποία τυχόν προσκρούουν.

ΜΕΡΟΣ XIII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

144.-(1) Για την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος I του Δεύτερου Παραρτήματος.

(2)(α) Οι οργανισμοί επενδύσεων που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού τους, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος II του Δεύτερου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου συνολική αξία του ενεργητικού των οργανισμών επενδύσεων σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού κατά το έτος στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(β) Οι Εταιρείες Διαχειρίσεως που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταβάλλουν στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά κατά τα οριζόμενα στο Μέρος III του Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του άρθρου αυτού λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής.

(4) Η Επιτροπή δύναται με Απόφασή της να μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές που προβλέπονται στο εδάφιο (3).

Μεταβατική διάταξη

145.-(1) Μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, θα ισχύει η ακόλουθη διάταξη που προστίθεται αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (1) του άρθρου 99, ως παράγραφος (β), του υφιστάμενου κειμένου του εδαφίου (1) αναριθμουμένου σε εδάφιο (1) παράγραφος (α):

«Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, επιτρέπεται να τοποθετεί πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, ο οποίος διαθέτει τις αξίες του μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή ενός ή περισσότερων χρηματιστηρίων τρίτων κρατών που εκάστοτε εγκρίνονται από τον Υπουργό, στα οποία είναι επισήμως εισηγμένες οι αξίες αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδότης συμμετέχει στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν (10%). Σε τέτοια περίπτωση ο οργανισμός επενδύσεων επιτρέπεται να τοποθετεί ποσοστό του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του εκδότη μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής του εκδότη στη χρηματιστηριακή αγορά:

Νοείται ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου το ποσό της επένδυσης υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού ενός οργανισμού επενδύσεων, το ποσό που υπερβαίνει το δέκα επί τοις εκατόν δεν προσμετράται προς συνυπολογισμό του ποσοστού του σαράντα επί τοις εκατόν (40%) που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού.».

(2) Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παύει να ισχύει η πιο πάνω διάταξη και το κείμενο του εδαφίου (1) του άρθρου 99 ισχύει υπό την αρχική του διατύπωση.

Μεταβατικές διατάξεις για τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος-μέλος ή τρίτη χώρα

145Α.-(1) ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια των άρθρων 115 και 116,  που  διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, δύνανται να συνεχίσουν να διαθέτουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στην Επιτροπή -

(α) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 116, εντός επτά μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου· ή

(β) αίτηση για χορήγηση άδειας διάθεσης των μεριδίων στην Δημοκρατία κατά τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3)  του άρθρου 116, εντός επτά μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της για έγκριση ή απόρριψη των δικαιολογητικών ή για χορήγηση ή  για απόρριψη της αίτησης για  άδεια λειτουργίας εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία  υποβολής  των δικαιολογητικών ή της αίτησης.

(3)(α) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών ή της αίτησης για χορήγηση     άδειας διάθεσης των μεριδίων, οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο εδάφιο (1) παύουν να διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία και σε τέτοια περίπτωση οφείλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους μεριδιούχους, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(β) Σε περίπτωση απόρριψης των δικαιολογητικών ή της αιτήσεως για χορήγηση άδειας διάθεσης των μεριδίων, οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο εδάφιο (1) παύουν να διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία και σε τέτοια περίπτωση οφείλουν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους μεριδιούχους,  το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής.

Μεταβατική διάταξη για αντιπροσώπους των ΟΣΕΚΑ

145Β. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30(2), εταιρείες οι οποίες ενεργούν στη Δημοκρατία ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 115 και 116, και οι οποίες παρέχουν ως επιπρόσθετη υπηρεσία την υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2003, συνεχίζουν, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, να ενεργούν στη Δημοκρατία ως αντιπρόσωποι των ΟΣΕΚΑ, νοουμένου ότι:

(α) καθόσον αφορά τους αντι-προσώπους των ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 115 και 116, έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και

(β) καθόσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 115 και 116, έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά ή την αίτηση χορήγησης άδειας διάθεσης των μεριδίων τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 145Α.

Έκδοση Κανονισμών

146.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέπουν αδικήματα που υπόκεινται σε ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και τις δύο ποινές μαζί, σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης των εν λόγω Κανονισμών.

Έκδοση αποφάσεων

147. Επιπρόσθετα των επί μέρους διατάξεων του παρόντος Νόμου που παρέχουν εξουσία στην Επιτροπή προς έκδοση συγκεκριμένων και ειδικών αποφάσεων, η Επιτροπή δύναται με αποφάσεις κανονιστικού ή ατομικού περιεχομένου, να ρυθμίζει, συμπληρώνει, διευρύνει, επεκτείνει, περιορίζει, εξειδικεύει, καθορίζει, ερμηνεύει ή διευκρινίζει οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται ή εγείρεται στον παρόντα Νόμο ή στους Κανονισμούς ή στις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου είτε αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας είτε όχι, προς το σκοπό της αποτελεσματικής εφαρμογής των προνοιών του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση υφιστάμενου Νόμου

148. Ο περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2001 διά του παρόντος Νόμου καταργείται.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

149.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τη 17η Μαρτίου 2003.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις των άρθρων 69 έως και 96 τίθενται σε ισχύ κατά μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θέτει διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ισχύος για οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 97 τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΤΥΠΟΣ 1

(άρθρο 37(1))

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

1. Ονομασία αμοιβαίου κεφαλαίου και αριθμός της άδειας της Επιτροπής.

2. Η ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

3. Μνεία της διαρκείας, αν είναι περιορισμένη.

4. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις.

5. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο και κυρίως πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών, τα οποία καταβάλλονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο στους μεριδιούχους.

6. Ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής χρήσεως και προϋποθέσεις της διανομής κερδών και συχνότητα των διανομών.

7. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετήσιων εξαμηνιαίων εκθέσεων και των τριμηνιαίων συνοπτικών καταστάσεων.

8. Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως—

(α) Του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο, συμβατικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο•

(β) της σημασίας της εγγραφής στο Μητρώο Μεριδιούχων και της βεβαίωσης συμμετοχής•

(γ) των μερίδων στις οποίες καταχωρούνται τα μερίδια και των χαρακτηριστικών των μεριδίων ως ονομαστικά. Μνεία κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται•

(δ) της περιγραφής του δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων σε Συνέλευση Μεριδιούχων•

(ε) των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες δύναται να αποφασιστεί η λύση και η εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των τεχνικών λεπτομερειών της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

9. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι διάθεσης μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες δύναται να ανασταλεί η διάθεση.

10. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες δύναται να ανασταλεί η εξαγορά.

11. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων και κερδών.

12. Περιγραφή των επενδυτικών στόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου, της επενδυτικής του πολιτικής, όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

13. Επεξήγηση της σημασίας της ονοματολογικής κατάταξης του αμοιβαίου κεφαλαίου για την επενδυτική του πολιτική.

14. Κανόνες για την εκτίμηση του ενεργητικού.

15. Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων και ειδικότερα—

(α) Μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών•

(β) μνεία των εξόδων για τη διάθεση και εξαγορά μεριδίων•

(γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών.

16. Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που οφείλει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα ή τρίτους και των εν γένει εξόδων που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως φόροι, έξοδα δημοσιεύσεων, τέλη και εν γένει προμήθειες.

17. Πληροφορίες ως προς τους ειδικούς κινδύνους του αμοιβαίου κεφαλαίου, ιδίως σε σχέση με τον τύπο και την επενδυτική του πολιτική.

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

4. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των καθαρών κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχειρίσεως στο τέλος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.

5. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα 1 - 5 πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

 

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Κύρια δραστηριότητα και σχέση του Θεματοφύλακα με την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στα 1 - 2 πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Μνεία των επιχειρήσεων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους βαρύνει το αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και των εν γένει υποκατάστατων της Εταιρείας Διαχειρίσεως και του Θεματοφύλακα—

(α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία της επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή το όνομα του συμβούλου•

(β) τα κύρια σημεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχειρίσεως με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις αμοιβές της•

(γ) άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

2. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά των μεριδίων και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο.

 

 

ΤΥΠΟΣ II

(άρθρο 84(1))

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή και μνεία του γεγονότος ότι είναι μεταβλητού κεφαλαίου εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

 

2. Ημερομηνία σύστασης. Μνεία της διάρκειας αν είναι περιορισμένη.

 

3. Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό τα καταστατικά έγγραφα και οι περιοδικές εκθέσεις.

 

4. Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην εταιρεία. Πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιουχικών κερδών, τα οποία καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων στους μετόχους.

 

5. Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών.

 

6. Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων των ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων.

 

7. Ενδεχομένως μνεία των χρηματιστηρίων ή των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

 

8. Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή πώλησης μετοχών και τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς των μετοχών και προϋποθέσεις που η εξαγορά δύναται να ανασταλεί.

 

9. Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των εσόδων.

 

10. Περιγραφή των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας Επενδύσεων, της επενδυτικής της πολιτικής, όρια αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που δύνανται να χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων.

 

11. Κανόνες για την εκτίμηση του ενεργητικού.

 

12. Καθορισμός των τιμών έκδοσης, πώλησης και εξαγοράς των μετοχών και ειδικότερα—

(α) Μέθοδος και συχνότητα υπολογισμού των τιμών•

(β) μνεία των εξόδων για την έκδοση, πώληση, εξαγορά των μετοχών•

(γ) στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τους τόπους και τη συχνότητα δημοσίευσης των τιμών αυτών•

 

13. (α) Τα ονόματα, ταυτότητα και θέση στην Εταιρεία Επενδύσεων των μελών των διοικητικών, Διευθυντικών και Ελεγκτικών Οργάνων της και λεπτομέρειες ως προς τις κύριες ασχολίες τους, εκτός της εταιρείας, οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν σημαντικές για την Εταιρεία.

(β) Λεπτομέρειες ως προς το κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων και το είδος και κύρια χαρακτηριστικά των μετοχών, τα δικαιώματά τους και των τίτλων που εκδίδονται ως και τις προϋποθέσεις διάλυσης της εταιρείας.

 

14. Στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η εταιρεία στους διευθύνοντες και στα μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή τρίτους και όλων των εξόδων που επιστρέφει η εταιρεία στους διευθύνοντες, το Θεματοφύλακα ή τρίτους.

 

 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 

(Εφόσον η Εταιρεία Επενδύσεων τελεί υπό διαχείριση)

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Ημερομηνία σύστασης της Εταιρείας Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη.

3. Μνεία των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που τυχόν διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχειρίσεως.

4. Το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχειρίσεως με διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου.

5. Ταυτότητα και καθήκοντα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Εταιρεία Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία Διαχειρίσεως.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχειρίσεως είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα 1 - 5 πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική της εταιρεία.

 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

 

1. Εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, εταιρική έδρα και κύρια διοικητική έδρα, αν είναι διαφορετική από την εταιρική.

2. Κύρια δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας είναι θυγατρική εταιρεία άλλης εταιρείας, πληροφορίες, κατά τα 1 - 5 πιο πάνω, αναφορικά με τη μητρική του εταιρεία.

 

Δ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1. Μνεία των γραφείων παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, εφόσον η προσφυγή στις υπηρεσίες τους προβλέπεται με σύμβαση και η αμοιβή τους καταβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων—

(α) Όνομα ή εταιρική επωνυμία του γραφείου ή όνομα του συμβούλου.

(β) τα κύρια σημεία της σύμβασης με την Εταιρεία Επενδύσεων ή με την Εταιρεία Διαχειρίσεως, με εξαίρεση εκείνα, που αφορούν την αμοιβή τους.

(γ) άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

 

2. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μετόχους, η εξαγορά των μετοχών και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία Επενδύσεων.

 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ III

(άρθρο 107)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(α) Κινητές αξίες•

(β) πιστωτικοί τίτλοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 97(1)(ε)(ϊϊ) εξομοιώνονται με κινητές αξίες•

(γ) διαθέσιμα σε τράπεζες, μέσα χρηματαγοράς και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους•

(δ) τυχόν άλλου είδους επενδύσεις•

(ε) σύνολο του ενεργητικού•

(στ) παθητικό•

(ζ) καθαρή αξία ενεργητικού.

 

II. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

 

III. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

 

IV. ΤΙΤΛΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ—

(α) Των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε χρηματιστήρια αξιών•

(β) των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά•

(γ) διαθέσιμα σε τράπεζες, μέσα χρηματαγοράς και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους-

(δ) των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 97(1 )(δ)•

(ε) των λοιπών κινητών αξιών, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 97(1)(ε)(i))•

(στ) των πιστωτικών τίτλων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 97(1 )(ε)

(ii) εξομοιώνονται με κινητές αξίες.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ σύμφωνα με τα πλέον κατάλληλα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (π.χ. σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.λ.π.) σε ποσοστό του ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του οργανισμού.

ΜΝΕΙΑ των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

 

V. ΜΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(α) Εισόδημα από επενδύσεις•

(β) άλλα εισοδήματα•

(γ) έξοδα Θεματοφύλακα, δηλαδή σύνολο αμοιβών και κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων απολαβών του, στο βαθμό που επιτρέπονται•

(δ) άλλα βάρη και φόροι•

(ε) καθαρό εισόδημα•

(στ) διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα•

(ζ) αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου•

(η) ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων•

(θ) οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του οργανισμού•

(ι) έξοδα Εταιρείας Διαχειρίσεως, δηλαδή σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, στο βαθμό που επιτρέπονται•

(ια) σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες, μέλη του χρηματιστηρίου και κάθε είδους επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

(ιβ) συγκεντρωτικά, το σύνολο αμοιβών και κάθε είδους προμηθειών που καταβλήθηκαν στην Εταιρεία Διαχειρίσεως, το Θεματοφύλακα, τους κάθε είδους συμβούλους και σε κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τόσο ως απόλυτος αριθμός όσο και ως ποσοστό του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς.

 

VI. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ να περιέχει για κάθε χρήση στο τέλος αυτής—

(α) Τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού•

(β) την καθαρή αξία μεριδίου.

 

VII. ΜΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, που απορρέουν από καθεμία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 98 που πραγματοποίησε ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

(άρθρο 144(1))

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας σύστασης/ μετατροπής και λειτουργίας οργανισμού επενδύσεων £1.000.

2. Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως για τροποποίηση του Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων Εταιρείας Επενδύσεων £400.

3. (α) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ή προς μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχειρίσεως £1.500.

(β) Δικαίωμα για την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας για τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχειρίσεως £250.

4. Δικαίωμα για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης και παροχή των σχετικών αδειών και εγκρίσεων £ 1.000.

5. Δικαίωμα για την εξέταση οποιασδήποτε άλλης αιτήσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή £150.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ II

(άρθρο 144(2))

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 

(α) Επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού Οργανισμού Επενδύσεων, οι επιβαλλόμενες ετήσιες εισφορές είναι—
Κ£
— Για κάθε εκατομμύριο μέχρι τα πέντε εκατομμύρια: 500
— Για κάθε εκατομμύριο πέραν των πέντε και μέχρι τα δέκα εκατομμύρια: 300
— Για κάθε εκατομμύριο πέραν των δέκα εκατομμυρίων: 200:
Νοείται ότι, η εισφορά υπολογίζεται κατ' αναλογίαν, σε περίπτωση που μέρος της καθαρής αξίας του ενεργητικού Οργανισμού Επενδύσεων αποτελεί μέρος του εκατομμυρίου.
Κ£
(β) Ετήσια εισφορά Εταιρειών Διαχειρίσεως: 500.
Σημείωση
153 του Ν.200(I)/2004Μεταβατικές διατάξεις για τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 155 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.200(I)/2004], οι διατάξεις των περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοιχτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του 2003 αφορούν τους ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, και τους αντιπροσώπους ΟΣΕΚΑ, συνεχίζουν να ισχύουν.

Σημείωση
155 του Ν.200(I)/2004Κατάργηση

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 153 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.200(I)/2004], οι περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ.2) του 2003, δια του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.200(I)/2004] καταργούνται.

Σημείωση
156 του Ν.200(I)/2004Έναρξη ισχύος του Ν.200(Ι)/2004

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.200(I)/2004] τίθεται σε ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το Μέρος IX, εξαιρουμένων του άρθρου 123, των εδαφίων (1), (7), (8) και (9) του άρθρου 124 και των εδαφίων (1), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 125, τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόσον αφορά τις Εταιρείες Διαχείρισης κρατών μελών, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.200(I)/2004] αναφορικά με τις Εταιρείες Διαχείρισης τρίτων χωρών ανεξάρτητα από αναφορά σε «τρίτη χώρα» ή «κράτος μέλος».