ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ανάκτηση δαπανών

24.—(1) Στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 22 για παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε οικιακή συσκευή, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, επιπρόσθετα από το διοικητικό πρόστιμο, να απαιτήσει από το πρόσωπο στο οποίο έχει υποβληθεί το διοικητικό πρόστιμο να του αποδώσει οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί σε σχέση με οποιαδήποτε κατακράτηση των οικιακών συσκευών.

(2) Η καταβολή των δαπανών δυνάμει του εδαφίου (1) πραγματοποιείται, μετά την επίδοση αναλυτικής βεβαίωσης των δαπανών αυτών και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 23.

Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού

25. Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Παρακωλύει ή παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό, να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτό από εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή δήλωση κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας προς τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

26. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.