ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Επιβολή διοικητικών προστίμων

22.—(1) Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες λίρες. Σε περίπτωση δεύτερης, ή μεταγενέστερης παράβασης, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι και πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη με αιτιολογημένη απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του.

(3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου θα καθορίζεται ενδεικτικά με βάση οδηγίες του Υπουργού, στις οποίες θα περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ιεραρχική προσφυγή

23.—(1) Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 22, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της κοινοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(3) Ο Υπουργός μπορεί μετά την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, ή σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή κοινοποίηση της απόφασης του Υπουργού.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό διοικητικών προστίμων, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.