ΜΕΡΟΣ IV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

19. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Εξουσία έρευνας ελέγχου, εξέτασης και κατακράτησης οικιακών συσκευών

20.—(1) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο, εξαιρουμένης κατοικίας, με σκοπό να επιθεωρήσει οικιακές συσκευές οι οποίες διατίθενται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο·

(β) να διεξάγει τους απαιτουμένους ελέγχους, εξετάσεις ή δοκιμές οποιασδήποτε οικιακής συσκευής για την οποία έχει εύλογη υποψία ότι διενεργείται παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου·

(γ) εάν απαιτείται να μεταφέρει και κατακρατήσει την οικιακή συσκευή σε χώρο που είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

(2) Η κατακράτηση οικιακής συσκευής, δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να υπερβεί το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεξαγωγή, κατά περίπτωση, ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

(3) Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη υποψία ότι οι πληροφορίες αναφορικά με την ένδειξη της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου που περιέχονται στην ετικέτα ή το ενημερωτικό δελτίο είναι ανακριβείς και παραπλανητικές, μπορεί να απαιτήσει από τον προμηθευτή της οικιακής συσκευής να του παραδώσει ή να του παρέχει αντίγραφα οποιωνδήποτε στοιχείων συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 11 που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της ακρίβειας των πληροφοριών.

Γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή

21. Όταν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός υποβάλει σε έλεγχο ή εξέταση ή δοκιμή οικιακή συσκευή δυνάμει του άρθρου 20, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο του οποίου η οικιακή συσκευή κατακρατείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για το αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης ή της δοκιμής.