ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

18. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα οποία καθορίζει-

(α) Τα είδη των οικιακών συσκευών και τα ακριβή μοντέλα κάθε είδους για τα οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11·

(γ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας και ο χώρος στον οποίο θα τοποθετείται η ετικέτα, εφόσον δεν έχει καθοριστεί προηγουμένως με βάση τον περί της Ένδειξης Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμο·

(δ) το περιεχόμενο και όπου κριθεί αναγκαίο το σχήμα και άλλες λεπτομέρειες, που αφορούν το ενημερωτικό δελτίο στο οποίο περιγράφεται η συσκευή·

(ε) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην περίπτωση των οικιακών συσκευών που διατίθενται εξ' αποστάσεως και ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές παρέχονται-

(στ) οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό.