ΜΕΡΟΣ II ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Υποβολή αιτήσεων και εξέταση από αρμόδιο όργανο

11.—(1) Κάθε αιτητής που επιθυμεί να ασκήσει κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο όργανο συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία.

(2) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το εδάφιο (1), εξετάζονται από το αρμόδιο όργανο χωρίς να επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο άλλες αρμοδιότητες που ασκεί με βάση τις νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που το διέπουν.

Εθνικός φορέας αναφοράς

12.—(1) Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ως εθνικός φορέας αναφοράς για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε υπηκόους κρατών μελών που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε υπηκόους της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που είναι κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία καθώς και για το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Αξιολόγηση αιτήσεων και απόφαση αρμόδιου οργάνου

13.—(1) Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το άρθρο 11, το συντομότερο δυνατό.

(2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία.

(3) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά τα προσκομιζόμενα έγγραφα να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή σε μία από τις επικρατέστερες γλώσσες της Κοινότητας.

(4) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση, και υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα έγγραφα:

Νοείται ότι σε περίπτωση αμφιβολίας σε σχέση με την ακαδημαϊκή αναγνώριση, το αρμόδιο όργανο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

Δικαίωμα προσφυγής

14. Ο αιτητής έχει δικαίωμα να προσβάλει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αρμόδιου οργάνου, περιλαμβανομένης της παράλειψής του να επιληφθεί της αίτησης εντός του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος.

Εθνικός Συντονιστής

15.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο ως Εθνικό Συντονιστή των δραστηριοτήτων των διοικητικών αρχών το οποίο μεριμνά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Εθνικός Συντονιστής επιπρόσθετα διαβιβάζει στην Επιτροπή κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία περιλαμβάνει πίνακα των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Εθνικός Συντονιστής είναι ο εκπρόσωπος της Δημοκρατίας στην ομάδα συντονισμού που συγκαλείται από την Επιτροπή και η οποία απαρτίζεται από τους συντονιστές των κρατών μελών.

Έκδοση Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έκδοση Διατάγματος

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο τροποποιείται το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.