ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Κατάλογος των επαγγελματικών ενώσεων ή οργανώσεων που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο (β), της ερμηνείας του όρου «κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα».

(Α) ΙΡΛΑΝΔΙΑ

(α) The Institute of Chartered Accountants in Ireland, The Institute of Certified Public Accountants in Ireland, The Association of Certified Accountants, για τους σκοπούς αποκλειστικά της δραστηριότητας ελέγχου των λογαριασμών,

(β) Institution of Engineers of Ireland,

(γ) Irish Planning Institute.

Ιρλανδοί υπήκοοι είναι επίσης μέλη των ακόλουθων ενώσεων ή οργανώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Institute of Actuaries.

Faculty of Actuaries.

The Chartered Institute of Management Accountants.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators.

Royal Town Planning Institute.

Royal Institution of Building.

 

(Β) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(α) Institute of Chartered Accountants in England and Wales,

(β) Institute of Chartered Accountants of Scotland,

(γ) Institute of Chartered Accountants in Ireland,

(δ) Chartered Association of Certified Accountants,

(ε) Chartered Association of Certified Accountants,

(στ) Chartered Institute of Management Accountants,

(ζ) Institute of Chartered Secretaries and Administrators,

(η) Chartered Insurance Institute.

(Θ) Institute of Actuaries,

(i) Faculty of Bankers,

(ια) Chartered Institute of Bankers,

(ιβ) Institute of Bankers in Scotland,

(ιγ) Royal Institution of Chartered Surveyors,

(ιδ) Royal Town Planning Institute,

(ιε) Chartered Society of Physiotherapy,

(ιστ) Royal Society of Chemistry,

(ιζ) British Psychological Society,

(ιη) Library Association,

(ιθ) Institute of Chartered Foresters,

(κ) Chartered Institute of Building,

(κα) Engineering Council,

(κβ) Institute of Energy,

(κγ) Institution of Structural Engineers,

(κδ) Institution of Civil Engineers,

(κε) Institution of Mining Engineers,

(κστ) Institution of Mining and Matallurgy.

(κζ) Institution of Electrical Engineers,

(κη) Institution of Gas Engineers,

(κθ) Institution of Mechanical Engineers.

(λ) Institution of Chemical Engineers,

(λα) Institution of Production Engineers,

(λβ) Institution of Marine Engineers,

(λγ) Royal Institution of naval Architects,

(λδ) Royal Aeronautical Society,

(λε) Institute of Metals,

(λστ) Chartered Institution of Building Services Engineers,

(λζ) Institute of Measurement and Control,

(λη) British Computer Society.