Εθνικός φορέας αναφοράς

12.—(1) Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ως εθνικός φορέας αναφοράς για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο εθνικός φορέας αναφοράς παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε υπηκόους κρατών μελών που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε υπηκόους της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες για τα επαγγέλματα που είναι κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία καθώς και για το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα.