Αξιολόγηση αιτήσεων και απόφαση αρμόδιου οργάνου

13.—(1) Το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται και αξιολογεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται με βάση το άρθρο 11, το συντομότερο δυνατό.

(2) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά από τον αιτητή οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία θεωρεί αναγκαία.

(3) Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητά τα προσκομιζόμενα έγγραφα να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή σε μία από τις επικρατέστερες γλώσσες της Κοινότητας.

(4) Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των νομοθεσιών που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα στο οποίο αφορά η αίτηση, και υποχρεούται να πληροφορήσει τον αιτητή για την απόφασή του, δεόντως αιτιολογημένη, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα απαραίτητα έγγραφα:

Νοείται ότι σε περίπτωση αμφιβολίας σε σχέση με την ακαδημαϊκή αναγνώριση, το αρμόδιο όργανο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.