Έκδοση Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.