Έκδοση Διατάγματος

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο τροποποιείται το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.