Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.—(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«αλλοδαπός» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας», σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 113∙

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών κατά την ημέρα των γενεθλίων του·

«αποβιώσας» σημαίνει πρόσωπο που γεννήθηκε ζωντανό και απεβίωσε και δεν περιλαμβάνει θνησιγονία·

«αριθμός εγγραφής» σημαίνει τα γράμματα και τους αριθμούς με τα οποία αναγνωρίζεται ο τόμος του ληξιαρχικού μητρώου και ο αύξων αριθμός της εγγραφής στο μητρώο·

«αρμόδιος πληροφοριοδότης», σε σχέση με τη γέννηση, σημαίνει κάθε πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου αυτού και, σε σχέση με το θάνατο, σημαίνει κάθε πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου αυτού·

«Αρχείο Πληθυσμού» σημαίνει το Αρχείο στο οποίο συλλέγονται και συγκεντρώνονται τα προσωπικά στοιχεία για το σύνολο των κατοίκων της Κύπρου και περιλαμβάνει το μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας, το ληξιαρχικό μητρώο, το ειδικό μητρώο καταχώρισης γεννήσεων Κυπρίων πολιτών οι οποίες επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου, το ειδικό μητρώο θανάτων Κυπρίων πολιτών οι οποίοι επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου, τον εκλογικό κατάλογο, το μητρώο δελτίων ταυτοτήτων και το μητρώο αλλοδαπών·

«αρχή εγγραφής» σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Γραφείο ή τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων που είναι υπεύθυνα για την εγγραφή των γεννήσεων και θανάτων, για την έκδοση των δελτίων ταυτοτήτων και των προσφυγικών ταυτοτήτων·

«αστυνομικός» σημαίνει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου·

«γενικό ληξιαρχείο» σημαίνει το γραφείο του Γενικού Ληξίαρχου Γεννήσεων και Θανάτων και περιλαμβάνει το γραφείο του Λειτουργού Εγγραφής·

«Γενικός Ληξίαρχος» σημαίνει το Γενικό Ληξίαρχο ή Αρχιληξίαρχο Γεννήσεων και Θανάτων και περιλαμβάνει το Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο και το Ληξίαρχο, που διορίζονται όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου αυτού·

«γέννηση» σημαίνει γέννηση ζώντος ή θνησιγονία·

«γέννηση ζώντος» σημαίνει τη γέννηση παιδιού που ανέπνευσε μετά την πλήρη εκβολή ή απόσπαση του από τη μητέρα του·

«γέννηση παιδιού» σημαίνει την πλήρη εκβολή ή απόσπαση από τη μητέρα του·

«δελτίο ταυτότητας» σημαίνει δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 ή που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 84 του Νόμου αυτού·

«δημόσιο νοσοκομείο» σημαίνει νοσοκομείο, σανατόριο ή αγροτικό υγειονομικό κέντρο που λειτουργεί κάτω από τη διοίκηση του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

«διαβατήριο» σημαίνει επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να ταξιδεύει εκτός Κύπρου·

«διάθεση» σε σχέση με πτώμα σημαίνει διάθεση για ταφή, καύση ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο·

«διεξαγωγή ταφής» σημαίνει την ταφή με θρησκευτική λειτουργία ή άλλη τελετή κατά την ταφή ή τη διάθεση του πτώματος με άλλα μέσα·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Επαρχιακό ή Οικογενειακό Δικαστήριο·

«εγγραφή» σημαίνει την καταχώριση προσωπικών στοιχείων των κατοίκων της Κύπρου στα μητρώα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο·

«έκθετο βρέφος» σημαίνει κάθε νεογέννητο άγνωστου γονέα·

«εκλογέας» σημαίνει κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο-

«εκλογικό βιβλιάριο» σημαίνει το εκλογικό βιβλιάριο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 95 του Νόμου αυτού·

«εκλογικός κατάλογος» σημαίνει τον κατάλογο εκλογέων για την εκλογική περιφέρεια που καταρτίζεται δυνάμει των προνοιών του Νόμου αυτού·

«εκτοπισθείς» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει έγκυρη προσφυγική ταυτότητα·

«Έλληνας εκλογέας» σημαίνει τον εκλογέα που είναι εγγεγραμμένος στον ελληνικό εκλογικό κατάλογο·

«έντυπο καταχώρησης γεννήσεων» σημαίνει το έντυπο με το οποίο παρέχονται στο Ληξίαρχο λεπτομέρειες που αφορούν τη γέννηση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου αυτού·

«Επαρχία» σημαίνει μία από τις έξι Διοικητικές Επαρχίες της Κύπρου·

«Επαρχία Καταχώρησης Γεννήσεων και Θανάτων» σημαίνει την Επαρχία όπου έλαβε χώρα η γέννηση ή ο θάνατος-

«Έπαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας·

«ευρετήριο» σημαίνει τον υπό μορφή βιβλίου ή καρτέλας ή μαγνητικό μέσο ηλεκτρονικού υπολογιστή ή υπό άλλη μορφή μηχανισμό προς το σκοπό ταχείας εύρεσης οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο·

«ηλεκτρονική ταυτοποίηση» σημαίνει τη διαδικασία χρήσης δεδομένων ταυτοποίησης προσώπου σε ηλεκτρονική μορφή, που αντιπροσωπεύουν, κατά τρόπο μοναδικό, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένα φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο·

«ηλεκτρονική ταυτότητα» σημαίνει το μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται, ανανεώνεται, αναστέλλεται, ανακαλείται ή επανενεργοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου του Κεφαλαίου Τρίτου του παρόντος Νόμου και που επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση υψηλού επιπέδου διασφάλισης (high assurance level) και τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και περιλαμβάνει ένα ζεύγος ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική ταυτοποίηση και ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική υπογραφή·

«θανατικός ανακριτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει εξουσία σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο να διεξάγει θανατική ανάκριση·

«θνησιγονία» σημαίνει το θάνατο εμβρύου το οποίο γεννιέται με βάρος τουλάχιστον πεντακοσίων (500) γραμμαρίων ή με ηλικία κύησης τουλάχιστον είκοσι δύο (22) συμπληρωμένων εβδομάδων ή με μήκος σώματος από την κορυφή της κεφαλής έως την πτέρνα τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εκατοστόμετρων·

«ιατρός» σημαίνει εγγεγραμμένο ιατρό σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο·

«ιδιωτικό νοσοκομείο» σημαίνει νοσοκομείο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Ιδιωτικών Νοσοκομείων (Έλεγχος) Νόμο·

«Ίδρυμα» σημαίνει δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτικό νοσοκομείο, φυλακή ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή κοινωφελές ίδρυμα, όπως ήθελε αποφασισθεί από το Γενικό Ληξίαρχο και καθορισθεί με Κανονισμούς·

«καθορισμένο» σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"καταχώρηση" σημαίνει ολόκληρη την καταχώρηση εγγραφής γέννησης ή θανάτου, ή μέρος αυτής, στο μητρώο·

«καταχωρώ» σημαίνει καταχωρώ στο μητρώο γραπτώς, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, με δακτυλογραφημένο έντυπο, φωτοτυπία ή με άλλο μέσο·

«κάτοχος Ιδρύματος» σημαίνει πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του Ιδρύματος·

«κάτοχος οικίας» σημαίνει τον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή άλλο πρόσωπο που διαμένει στην οικία·

«Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών» [Διαγράφηκε]

«κοιμητήριο» σημαίνει κοιμητήριο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Ταφής Νόμο·

«Κυβέρνηση» σημαίνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«Κύπριος» σημαίνει πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου ο γονέας ή οι γονείς είναι κυπριακής καταγωγής·

«Κύπρος» σημαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβανομένου του εδάφους των Βρετανικών Στρατιωτικών Βάσεων·

«Λειτουργός» [Διαγράφηκε]

«ληξιαρχείο» σημαίνει το γραφείο του Ληξίαρχου γεννήσεων και θανάτων της Επαρχίας·

«ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου» σημαίνει το έντυπο με το οποίο παρέχονται στο Ληξίαρχο λεπτομέρειες που αφορούν το θάνατο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου·

«ληξιαρχικό μητρώο» σημαίνει το μητρώο το οποίο τηρεί ο Ληξίαρχος και στο οποίο καταχωρίζει τις γεννήσεις και τους θανάτους της Επαρχίας του·

«ληξίαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, ο οποίος θεωρείται Ληξίαρχος γεννήσεων και θανάτων για την Επαρχία του·

«μαία» σημαίνει πρόσωπο που ενασκεί μαιευτική σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο και περιλαμβάνει και τον ιατρό·

«μητρώο δελτίων ταυτοτήτων» σημαίνει οποιοδήποτε μητρώο που εγκαθιδρύεται και τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Νόμου αυτού·

«μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας» σημαίνει το μητρώο στο οποίο εγγράφονται όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ξένη χώρα» σημαίνει οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας·

«οικία» σημαίνει οικιστική μονάδα και περιλαμβάνει ξενοδοχείο, ξενώνα, οικοτροφείο και κοινόβιο το οποίο δε θεωρείται Ίδρυμα·

«Παράρτημα Δ'» σημαίνει το Παράρτημα Δ' της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως·

«πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής  ταυτότητας» ή «πάροχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμου·

«πιστοποιητικό γέννησης» σημαίνει το καθοριζόμενο από το άρθρο 49 του Νόμου αυτού πιστοποιητικό γέννησης·

«πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής» σημαίνει πιστοποιητικό που, σύμφωνα με το άρθρο 121Α, εκδίδεται σε πρόσωπα, των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα είναι εκτοπισθέντες·

«πιστοποιητικό θανάτου» σημαίνει το καθοριζόμενο από το άρθρο 49 του Νόμου αυτού πιστοποιητικό θανάτου·

«πολιτογραφημένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού·

«πρόσωπο κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε στην Κύπρο, πριν από τις 16 Αυγούστου 1960, κατά το χρόνο που οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατάγεται από τέτοια πρόσωπα·

«πτώμα» σημαίνει το σώμα ανθρώπου που απεβίωσε·

«συγγενής» περιλαμβάνει συγγενή εξ αγχιστείας και, σε σχέση με το πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα υιοθεσίας σύμφωνα με τον περί Υιοθεσίας Νόμο, οποιοδήποτε ο οποίος θα ήταν συγγενής εάν το πρόσωπο που υιοθετήθηκε ήταν παιδί του υιοθετήσαντος που γεννήθηκε από νόμιμο γάμο·

«ταξιδιωτικό έγγραφο» σημαίνει επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να ταξιδεύει εκτός Κύπρου και περιλαμβάνει διαβατήριο και προσωρινό διαβατήριο·

«ταφή» σημαίνει τη διάθεση πτώματος για ταφή ή με άλλα μέσα·

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης·

«υπεύθυνος κοιμητηρίου» σημαίνει το πρόσωπο από το οποίο συνήθως εξασφαλίζεται η άδεια ταφής στο κοιμητήριο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, κάθε αναφορά σε παιδί στον Νόμο αυτό θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε νόμιμο τέκνο, οι δε όροι «γονέας», «ανιόντας» και «κατιόντος» θα ερμηνεύονται ανάλογα.

(3)(α) Γέννηση παιδιού πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος που προσεγγίζουν την Κύπρο καταχωρείται σε οποιαδήποτε Επαρχία αλλά το παιδί θεωρείται ότι γεννήθηκε στην Επαρχία όπου αποβιβάστηκε από το πλοίο ή το αεροσκάφος.

(β) Γέννηση παιδιού από αλλοδαπούς καταχωρείται κατά τον ίδιο πιο πάνω τρόπο.

(4) Για τους σκοπούς του Έβδομου Κεφαλαίου του Νόμου αυτού ενήλικο πρόσωπο θεωρείται το πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαοκτώ ετών κατά την ημέρα των γενεθλίων του, με πλήρη ικανότητα, αν δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή του είδους και βαθμού που τον καθιστά ανίκανο να διαχειρίζεται προσωπικά τις υποθέσεις του.

(5) Για τους σκοπούς του Μέρους Τρίτου του Κεφαλαίου Τρίτου-

(α) ο όρος “γραπτώς” σημαίνει με επιστολή, που αποστέλλεται με το ταχυδρομείο ή μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(β) οποιοιδήποτε άλλοι όροι αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Διοίκηση
Γενικός Ληξίαρχος και Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος

3. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως Γενικός Ληξίαρχος. Ως Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος ορίζεται ο Διευθυντής. Ο Γενικός Ληξίαρχος ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από το Νόμο αυτό. Ο Βοηθός Γενικός Ληξίαρχος βοηθεί το Γενικό Ληξίαρχο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναπληρώνει αυτόν κατά την απουσία του ή λόγω κωλύματος.

Ληξίαρχος

4. Για κάθε Επαρχία Ληξίαρχος Γεννήσεων και Θανάτων είναι ο οικείος Έπαρχος.

Ληξιαρχεία

5.—(1) Το γραφείο του Γενικού Ληξίαρχου θα είναι γνωστό ως Γενικό Ληξιαρχείο και κάθε μέρος όπου φυλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα ή άλλως πως τα μητρώα ή έγγραφα από το Γενικό Ληξίαρχο, σύμφωνα με το Νόμο αυτό, θα λογίζεται ως τμήμα του Γενικού Ληξιαρχείου.

(2) Τα γραφεία των Ληξιάρχων θα είναι γνωστά ως Ληξιαρχεία της οικείας Επαρχίας.

Καθήκοντα Ληξίαρχου

6. Ο Ληξίαρχος ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν σύμφωνα με το Νόμο αυτό για την Επαρχία του και συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του Γενικού Ληξίαρχου καθώς και του Βοηθού Γενικού Ληξίαρχου.

Εκχώρηση εξουσιών

7.—(1) Οποιαδήποτε πράξη και οτιδήποτε απαιτείται από οποιοδήποτε νόμο να γίνει από, προς ή ενώπιον του Γενικού Ληξίαρχου, μπορεί να γίνει και από, προς ή ενώπιον Ληξίαρχου οποιασδήποτε Επαρχίας. Ο Γενικός Ληξίαρχος μπορεί για το σκοπό αυτό να εκχωρήσει τις εξουσίες του σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

(2) Οποιαδήποτε πράξη και οτιδήποτε απαιτείται από οποιοδήποτε Νόμο να γίνει από, προς ή ενώπιον του Γενικού Ληξίαρχου, μπορεί να γίνει από, προς ή ενώπιον του Βοηθού Γενικού Ληξίαρχου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Καταχώρηση Γεννήσεων
Εγγραφή γέννησης

8.—(1) Κάθε γέννηση στην Κύπρο πρέπει να εγγράφεται από το Ληξίαρχο της Επαρχίας όπου έλαβε χώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη Επαρχία της οποίας ο Έπαρχος/Ληξίαρχος θα ενεργεί για λογαριασμό του Επάρχου/Ληξίαρχου της Επαρχίας όπου έγινε η γέννηση για τελική καταχώρηση στο μητρώο γεννήσεων της επαρχίας. Οι λεπτομέρειες που πρέπει να καταχωρούνται θα παρέχονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της γέννησης στο Ληξίαρχο με το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων και θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που αφορούν το παιδί και τους γονείς του, το όνομα, διεύθυνση και υπογραφή αρμόδιου πληροφοριοδότη και πιστοποίηση ιατρού ή μαίας.

(2) Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να δώσουν όνομα στο παιδί το οποίο δε θα μπορεί να περιλαμβάνει πέραν των τριών ονομάτων, αλλά ως επώνυμο του παιδιού, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό για όλα τα τέκνα, καταχωρείται υποχρεωτικά το οικογενειακό επώνυμο της οικογένειάς του ή το επώνυμο του πατέρα ή της μητέρας, είτε συνδυασμός των επωνύμων των δύο γονέων, αλλά σε καμιά περίπτωση δε θα είναι περισσότερα των δύο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, οι χαρακτήρες των οποίων δε θα υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση τον αριθμό 35.

(3) Με το ονοματεπώνυμο της πρώτης αυτής εγγραφής θα είναι γνωστό το παιδί που γεννήθηκε και καταχωρήθηκε στο Ληξιαρχείο. Η καταχώρηση αυτή θα είναι δεσμευτική για κάθε δημόσια/ημικρατική υπηρεσία.

(4)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους «καταγωγή» σημαίνει τον τόπο προέλευσης.

(β) Η καταγωγή παιδιού μπορεί να είναι-

(i) Ο τόπος της συνήθους διαμονής των γονιών του κατά το χρόνο της γέννησής του·

(ii) ο τόπος καταγωγής του πατέρα ή της μητέρας.

(γ) Η καταχώρηση της καταγωγής παιδιού, που είναι κοινή για όλα τα παιδιά της οικογένειας, γίνεται με κοινή έγγραφη δήλωση των γονιών του, ενώπιον του Ληξίαρχου, του τόπου γέννησης του παιδιού κατά την καταχώρηση της γέννησης. Σε περίπτωση διαφωνίας ή άλλως το παιδί αποφασίζει για τον τόπο καταγωγής του, όταν ενηλικιωθεί.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο μεταγλωττισμός σε επίσημα έγγραφα του ονόματος ή του επωνύμου πολίτη της Δημοκρατίας στο ρομανικό αλφάβητο, εκτός από τις επίσημες γλώσσες, δεν είναι έγκυρος χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των γονέων του σε περίπτωση ανηλίκου, στο οποίο αναφέρεται.

Αρμόδιος πληροφοριοδότης

9. Σχετικά με τη γέννηση, αρμόδιος πληροφοριοδότης για την παροχή στο Ληξίαρχο των πληροφοριών που χρειάζονται και οι οποίες αναφέρονται στο παιδί και τους γονείς του είναι-

(α) Η μητέρα του παιδιού,

(β) ο πατέρας του παιδιού,

(γ) κάθε πρόσωπο που παρίσταται στη διαδικασία του τοκετού,

(δ) κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη του παιδιού,

(ε) ο ιατρός ή η μαία, ή ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος Ιδρύματος ή οικίας όπου γεννήθηκε το παιδί.

Αρμόδιο πρόσωπο για παροχή πληροφοριών

10. Κάθε αρμόδιος πληροφοριοδότης οφείλει να παράσχει, εάν του ζητηθεί, όσο καλύτερα γνωρίζει και πιστεύει, προς τον Υπεύθυνο του Ιδρύματος στο οποίο γεννήθηκε το παιδί ή στον ιατρό ή τη μαία που διενήργησαν τη γέννηση του παιδιού ή στο Ληξίαρχο της Επαρχίας, τις απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στο παιδί και τους γονείς του και να υπογράφει το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων.

Γέννηση εντός Ιδρύματος

11. Κάθε φορά που διενεργείται οποιαδήποτε γέννηση στο Ίδρυμα ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του Ιδρύματος οφείλει να συμπληρώσει και καταγράψει στο έντυπο καταχώρησης γεννήσεων τις πληροφορίες και λεπτομέρειες αναφορικά με το παιδί και τους γονείς του, το όνομα, τη διεύθυνση, και αφού υπογραφτεί από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη και πιστοποιηθεί από τον ιατρό ή τη μαία, αποστέλλει το έντυπο αυτό στο Ληξίαρχο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της γέννησης. Αντίγραφο του πιο πάνω εντύπου δίδεται στους γονείς του παιδιού.

Γέννηση εκτός Ιδρύματος

12. Κάθε φορά που διενεργείται οποιαδήποτε γέννηση σε οικία ή οπουδήποτε εκτός Ιδρύματος, ο ιατρός που διενήργησε τον τοκετό ή η μαία πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων και να καταγράψουν τις πληροφορίες αναφορικά με το παιδί και τους γονείς του, το όνομα, τη διεύθυνση και αφού υπογραφτεί από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη και πιστοποιηθεί από τον ιατρό ή τη μαία, το έντυπο αυτό αποστέλλεται στο Ληξίαρχο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της γέννησης. Σε περίπτωση απουσίας ιατρού ή μαίας το έντυπο καταχώρησης γεννήσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφτεί από τους γονείς του παιδιού ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, που έτυχε να είναι παρόν κατά τον τοκετό.

Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

13. Όταν ο Ληξίαρχος πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη για την καταχώρηση της γέννησης εκδίδει πιστοποιητικό γέννησης, αν πεισθεί ότι τα γεγονότα είναι ορθά, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα και πληροφορεί κατάλληλα το δικαιούχο πρόσωπο για την παραλαβή του πιστοποιητικού, και για τον προσωπικό αριθμό του νεογέννητου. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται:

Νοείται ότι, εάν είναι γνωστό στο Ληξίαρχο ότι το παιδί έχει αποθάνει, ή πρόκειται για περίπτωση θνησιγονίας, δε χορηγείται προσωπικός αριθμός:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εμβρύου ηλικίας 22 εβδομάδων και άνω χορηγείται προσωπικός αριθμός έστω και αν το παιδί αποθάνει στη συνέχεια.

Καθήκοντα Ληξίαρχου για κλήση πληροφοριοδότη

14. Ο Ληξίαρχος δύναται να χρησιμοποιεί κάθε μέσο που είναι στη διάθεση του ώστε να ενημερώνεται για τις γεννήσεις που λαμβάνουν χώραν στην Επαρχία του και να μεριμνά ούτως ώστε οι λεπτομέρειες που αφορούν τις γεννήσεις αυτές να αποστέλλονται στο Ληξιαρχείο για καταχώρηση. Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας ο Ληξίαρχος δύναται, εάν ακόμη δεν του έχουν αποσταλεί πληροφορίες που αφορούν τη γέννηση, να ζητήσει γραπτώς από αρμόδιο πληροφοριοδότη όπως αυτός δώσει μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη λήψη της απαίτησης τις αναγκαίες πληροφορίες για την καταχώρηση της γέννησης.

Τήρηση Αρχείου γεννήσεων σε κάθε Ίδρυμα

15. Ο κάτοχος Ιδρύματος όπου λαμβάνουν χώραν γεννήσεις τηρεί στοιχεία των γεννήσεων και κάθε ιατρός ή μαία που διενεργούν γεννήσεις εκτός Ιδρυμάτων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση στοιχείων αναφορικά με τις γεννήσεις αυτές. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο άρθρο 9 του Νόμου αυτού και οι οποίες θα παρέχονται στο Ληξίαρχο όταν αυτός προβεί σε έλεγχο και επιθεώρηση των πληροφοριών αυτών.

Καταχώρηση γέννησης

16.—(1) Σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της γέννησης, η γέννηση μπορεί να καταχωρηθεί από το Ληξίαρχο συγχρόνως με την παροχή σ' αυτόν των λεπτομερειών από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη και με την πιστοποίηση του ιατρού ή της μαίας που διενήργησαν τη γέννηση ως και την καταβολή του επιβαρυντικού τέλους, που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία γέννησης, η γέννηση καταχωρείται μόνο με την έγκριση του Ληξίαρχου, αφού προηγουμένως παρασχεθεί τέτοια μαρτυρία την οποία ήθελε αυτός ορίσει και με την καταβολή του καθορισμένου επιβαρυντικού τέλους το οποίο θα είναι διπλάσιο από το τέλος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού. Σημειώνεται ότι όλες οι καταχωρήσεις γεννήσεων, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία γέννησης, πρέπει να συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση της παρασχεθείσας μαρτυρίας στην οποία στηρίχθηκε η έγκριση του Ληξίαρχου:

Νοείται ότι το καθορισμένο επιβαρυντικό τέλος δεν διπλασιάζεται στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης καταχώρισης γέννησης εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019.

Καταχώρηση γέννησης παιδιού γεννημένου Χωρίς γάμο των γονέων του

17. Σε περίπτωση παιδιού που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, του οποίου ο πατέρας είναι άγνωστος, το όνομα του πατέρα καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν αυτό δεν καταχωρούνται στο μητρώο και στο παιδί δίδεται το πατρικό επώνυμο της μητέρας του ως επώνυμο:

Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς του παιδιού αυτού ήταν νυμφευμένοι αλλά ο γάμος τους διαλύθηκε εντός των αμέσως προηγούμενων της γέννησης δέκα μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι λεπτομέρειες που αφορούν τον πατέρα θα καταχωρούνται σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την καταχώρηση της γέννησης εάν προσαχθεί στο Ληξιαρχείο έγγραφη συγκατάθεση και των δύο γονέων, όπως προβλέπεται στον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο ή Δικαστικό Διάταγμα που καθορίζει την πατρότητα.

Καταχώρηση στοιχείων έκθετου βρέφους

18. Κάθε πρόσωπο που βρίσκει και αναλαμβάνει την ευθύνη έκθετου βρέφους οφείλει, πριν παρέλθουν επτά ημέρες από την εύρεση, να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στο Ληξίαρχο της Επαρχίας όπου βρέθηκε το βρέφος και ο Ληξίαρχος προβαίνει στην ανάλογη καταχώρηση με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει ο Γενικός Ληξίαρχος. Η γενομένη σύμφωνα με το άρθρο αυτό εγγραφή ακυρώνεται εάν σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο η ταυτότητα του έκθετου βρέφους ήθελε εξακριβωθεί και εάν έγινε ή μπορεί να γίνει η καταχώρηση των πραγματικών γεγονότων.

Γέννηση παιδιού σε πλοίο ή αεροσκάφος.

19.—(1) Γέννηση παιδιού πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος που βρίσκεται νόμιμα μέσα στα χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο της Κύπρου καταχωρείται σε οποιαδήποτε Επαρχία αλλά το παιδί θεωρείται ότι γεννήθηκε στην Επαρχία στην οποία αποβιβάστηκε από το πλοίο ή το αεροσκάφος.

(2) Γέννηση παιδιού από αλλοδαπούς γονείς καταχωρείται στα μητρώα της οικείας Επαρχίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

(3) Με την καταχώριση γέννησης προσώπου το οποίο έχει την κυπριακή υπηκοότητα, το πρόσωπο αυτό εγγράφεται αυτόματα και στο μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Θάνατος και Ταφή
Καταχώρηση θανάτου

20. Ο θάνατος κάθε προσώπου που αποθνήσκει στην Κύπρο καταχωρείται στα μητρώα του Ληξίαρχου της Επαρχίας. Οι λεπτομέρειες που καθορίστηκαν θα παρέχονται στο Ληξίαρχο στο ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου, όπως αυτό καθορίζεται από το Διευθυντή, και θα περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν τον αποβιώσαντα, τον αρμόδιο πληροφοριοδότη, ιατρική πιστοποίηση του θανάτου, άδεια και βεβαίωση ταφής:

Νοείται ότι στην περίπτωση εύρεσης πτώματος και ελλείψει πληροφοριών σχετικά με την αιτία, το χρόνο θανάτου και την ταυτότητα του αποθανόντος, ο θάνατος καταχωρείται από τον Έπαρχο της Επαρχίας όπου βρέθηκε το πτώμα, μετά το πόρισμα Θανατικής Ανάκρισης.

Αρμόδιος πληροφοριοδότης

21. Αρμόδιος πληροφοριοδότης για την παροχή πληροφοριών προς το Ληξίαρχο για το θάνατο προσώπου είναι-

(α) Οποιοσδήποτε συγγενής του προσώπου που απεβίωσε και παρευρίσκετο κατά το θάνατο του ή τον έχει περιθάλψει κατά την τελευταία του ασθένεια·

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο που παρευρίσκετο κατά το θάνατο ή πρόσωπο που έχει περιθάλψει τον αποβιώσαντα κατά την τελευταία του ασθένεια ή πρόσωπο που προκάλεσε λόγω δυστυχήματος το θάνατο·

(γ) οποιοσδήποτε συγγενής του αποβιώσαντος που διαμένει ή βρίσκεται στο χωριό ή την πόλη όπου συνέβηκε ο θάνατος·

(δ) ο κάτοχος του Ιδρύματος ή ο κάτοχος της οικίας όπου συνέβηκε θάνατος·

(ε) αυτός που διενήργησε την ταφή του πτώματος-

(στ) αστυνομικός, ή ιατρός ή πρόεδρος κοινοτικού συμβουλίου/κοινοτάρχης.

Καθήκοντα αρμόδιου πληροφοριοδότη

22. Κάθε αρμόδιος πληροφοριοδότης οφείλει, εάν ήθελε κληθεί γι' αυτό το σκοπό να παράσχει, όσο καλύτερα γνωρίζει και πιστεύει, στον κάτοχο Ιδρύματος όπου συνέβηκε ο θάνατος, ή στον ιατρό που περιέθαλψε τον αποβιώσαντα κατά την τελευταία του ασθένεια ή στον ιατρό που κλήθηκε μετά το θάνατο, ή σ' αυτόν που διενήργησε την ταφή ή σε αστυνομικό, ή στο Ληξίαρχο της Επαρχίας, τις καθορισμένες λεπτομέρειες και να υπογράψει το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου.

Έντυπο ιατρικής πιστοποίησης θανάτου

23.—(1) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που έτυχε ιατρικής περίθαλψης κατά την τελευταία του ασθένεια, ο ιατρός που τον περιέθαλψε πρέπει να συμπληρώνει και υπογράφει το καθορισμένο έντυπο ιατρικής πιστοποίησης θανάτου.

(2) Σε περίπτωση που το πτώμα προσώπου που δεν έτυχε ιατρικής περίθαλψης κατά την τελευταία του ασθένεια εξετάζεται από ιατρό, ο ιατρός που θα εξετάσει το πτώμα αυτό μπορεί, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να συμπληρώσει και υπογράψει το καθορισμένο έντυπο ιατρικής πιστοποίησης θανάτου.

(3) Οι πρόνοιες του άρθρου αυτού δεν ισχύουν όταν υπάρχει εύλογος υποψία ότι ο αποβιώσας έτυχε βίαιου ή μη φυσιολογικού ή αγνώστου αιτίας θανάτου ή απέθανε από άλλες συνθήκες για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο.

Θάνατος μέσα σε Ίδρυμα

24.—(1) Κάθε φορά που συμβαίνει θάνατος μέσα σε Ίδρυμα, ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος του Ιδρύματος υποχρεούται να καταχωρήσει στο ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου τις προσωπικές λεπτομέρειες του αποβιώσαντα, τα στοιχεία του αρμόδιου πληροφοριοδότη και ιατρική πιστοποίηση θανάτου, και μεριμνά για την παράδοση του πιο πάνω εντύπου σε αυτόν που διενήργησε την ταφή.

(2) Το πρόσωπο που διενεργεί την ταφή οφείλει να αποστείλει το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου στον οικείο Ληξίαρχο.

Θάνατος εκτός Ιδρύματος πιστοποιημένος ιατρικώς

25. Εάν οποιοδήποτε άτομο αποβιώσει εκτός Ιδρύματος και εάν πριν το θάνατο του έτυχε ιατρικής περίθαλψης ή εάν το πτώμα εξέτασε μετά το θάνατο ιατρός σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου αυτού, ο ιατρός αυτός πρέπει να συμπληρώσει το καθορισμένο ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου και να μεριμνήσει για την παράδοσή του σε αυτόν που διενεργεί την ταφή και στο Ληξίαρχο.

Πιστοποιητικό θανάτου

25A. Ο Ληξίαρχος αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη για την καταχώρηση του θανάτου και εφόσον πεισθεί ότι τα γεγονότα είναι ορθά, εκδίδει πιστοποιητικό θανάτου, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα.

Ταφή

26. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διενεργήσει ταφή και κανένας υπεύθυνος κοιμητηρίου δεν μπορεί να επιτρέψει την ταφή παρά μόνο με την παρουσίαση του ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου ή με τη συμπλήρωση από τον ίδιο του σχετικού προς το σκοπό αυτό μέρους του πιο πάνω εντύπου πάνω στο οποίο επίσης φαίνεται ή επισυνάπτεται ένα από τα ακόλουθα:

(α) Ιατρική πιστοποίηση θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου αυτού·

(β) διάταγμα που εξουσιοδοτεί την ταφή σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου·

(γ) άδεια ταφής που εκδόθηκε από το Ληξίαρχο σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου αυτού.

Υποχρεώσεις προσώπου που διενεργεί την ταφή

27. Κάθε πρόσωπο που διενεργεί την ταφή αποβιώσαντος πρέπει να αποστείλει στο Ληξίαρχο προ της παρόδου δεκαπέντε ημερών από την ταφή, μαζί με ένα από τα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος Νόμου, το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου σε σχέση με τον αποβιώσαντα, το οποίο προσήχθηκε σ' αυτό σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Νόμου αυτού ή συμπληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου αυτού, και πάνω στο οποίο πρέπει να πιστοποιήσει την ημερομηνία και τον τόπο της ταφής.

Άδεια ταφής από το Ληξίαρχο

28.—(1) Τίποτε στο παρόν Μέρος δεν εμποδίζει το Ληξίαρχο να δεχθεί το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου που φέρει τις λεπτομέρειες που αφορούν τον αποβιώσαντα και τον αρμόδιο πληροφοριοδότη, καθώς και την ιατρική πιστοποίηση θανάτου και να προβεί στην καταχώρηση του θανάτου. Σε περίπτωση καταχώρησης θανάτου πριν την ταφή, ο Ληξίαρχος μπορεί να εκδώσει γραπτή άδεια ταφής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

(2) Σε περίπτωση που έχει μεταφερθεί το πτώμα στην Κύπρο για ταφή ο Ληξίαρχος της Επαρχίας της ταφής εκδίδει γραπτή άδεια ταφής σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφόσον ικανοποιείται ότι ο θάνατος έχει καταχωρηθεί κατάλληλα στη χώρα στην οποία συνέβηκε.

(3) Άδειες ταφής σύμφωνα με το άρθρο αυτό εκδίδονται πάνω σε ειδικό έντυπο που ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Ληξίαρχος, με βάση κριτήρια που θα καθορισθούν με Κανονισμούς.

Μετακίνηση πτώματος εκτός Κύπρου

29. Κανένας δεν μπορεί να μετακινήσει εκτός Κύπρου πτώμα προσώπου που απεβίωσε στην Κύπρο, εκτός εάν κατέχει πιστοποιητικό θανάτου στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο θάνατος έχει κατάλληλα καταχωρηθεί.

Καθήκοντα Ληξίαρχου για κλήση πληροφοριοδότη

30. Είναι καθήκον του Ληξίαρχου να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο έχει στη διάθεσή του ούτως ώστε να ενημερώνεται για τους θανάτους και τις ταφές που συμβαίνουν στην Επαρχία του και να μεριμνά ούτως ώστε οι λεπτομέρειες που αφορούν τους θανάτους και τις ταφές να αποστέλλονται στο Ληξιαρχείο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού. Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την ταφή, ο Ληξίαρχος μπορεί, εάν δεν έχουν ακόμη αποσταλεί σ' αυτόν οι πληροφορίες που αφορούν το θάνατο και την ταφή, να απαιτήσει γραπτώς από αρμόδιο πληροφοριοδότη σχετικά με το θάνατο αυτό ή από αυτόν που διενέργησε την ταφή, όπως αυτός παράσχει μέσα σε επτά μέρες από τη λήψη της απαίτησης τις αναγκαίες λεπτομέρειες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Τήρηση Αρχείου θανάτων σε Ίδρυμα

31. Ο κάτοχος Ιδρύματος τηρεί στοιχεία των θανάτων που συμβαίνουν στο Ίδρυμα και κάθε ιατρός τηρεί στοιχεία θανάτων των προσώπων τα οποία περιέθαλψε κατά την τελευταία τους ασθένεια, ή για τα οποία συμπλήρωσε και υπέγραψε έντυπο ιατρικής πιστοποίησης θανάτου και κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη συμπλήρωση του ληξιαρχικού εντύπου δήλωσης θανάτου οφείλει να τηρεί τα αναγκαία στοιχεία για το θάνατο, με βάση τα οποία συμπληρώθηκε το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου και κάθε υπεύθυνος κοιμητηρίου οφείλει να τηρεί στοιχεία που αφορούν τις ταφές που γίνονται στο κοιμητήριο. Τα στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες και θα αποκαλύπτονται στο Ληξίαρχο εάν και όταν ζητηθούν.

Καταχώρηση θανάτου μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών

32. Μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία θανάτου, ο θάνατος καταχωρείται μόνο με την έγκριση του Ληξίαρχου, αφού παρασχεθεί τέτοια δικαιολογία/μαρτυρία από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και θεωρηθεί από το Ληξίαρχο ως ικανοποιητική και με την καταβολή του καθορισμένου επιβαρυντικού τέλους, που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα, εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Θανατική ανάκριση

33.—(1) Κάθε φορά που διεξάγεται θανατική ανάκριση σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο, ο θανατικός ανακριτής αποστέλλει στο Ληξίαρχο της Επαρχίας όπου διεξήχθηκε η θανατική ανάκριση και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας αντίγραφο του πορίσματος της ανάκρισης.

(2) Κάθε φορά που θάνατος προσώπου παραπέμπεται στο θανατικό ανακριτή και ο θανατικός ανακριτής αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου, ότι δεν είναι αναγκαία η διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης αυτός, μέσα σε επτά μέρες από την απόφαση, αποστέλλει στο Ληξίαρχο της Επαρχίας στην οποία συνέβηκε ο θάνατος αντίγραφο του πορίσματος της διεξαχθείσας νεκροψίας σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο.

Θάνατος σε πλοίο ή αεροσκάφος

34. Θάνατος προσώπου που επεσυνέβη πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος που βρίσκεται νόμιμα στα χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο της Κύπρου, καταχωρείται στην Επαρχία στην οποία το πτώμα μετακομίσθηκε από το πλοίο ή το αεροσκάφος.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Αρχείο Γεννήσεων και Θανάτων
Αρχείο γεννήσεων και θανάτων

35. Ο Γενικός Ληξίαρχος τηρεί Γενικό Αρχείο των γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σε όλες τις Επαρχίες, ο δε Ληξίαρχος τηρεί ειδικό Αρχείο γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σε κάθε Επαρχία, ξεχωριστά:

Νοείται ότι ο Γενικός Ληξίαρχος μπορεί, με τη συγκατάθεση του Υπουργού να μη ζητεί την τήρηση Ειδικού Αρχείου σε οποιαδήποτε Επαρχία για ορισμένες κατηγορίες εγγράφων, με βάση ειδικά κριτήρια που θα καθορισθούν με Κανονισμούς.

Έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο

36. Τα έγγραφα που τηρούνται στο Αρχείο πρέπει να είναι τα πρωτότυπα των εντύπων καταχώρησης γεννήσεων ή θανάτων ή αντίγραφα αυτών που έγιναν όπως προνοείται από το άρθρο 39 του Νόμου αυτού.

Τρόπος τήρησης Αρχείων

37. Ο τρόπος καταχώρησης γεννήσεων και θανάτων και ο τρόπος τήρησης των Αρχείων αποφασίζεται από το Γενικό Ληξίαρχο, με βάση Κανονισμούς που θα καθορισθούν για το σκοπό αυτό.

Επαρχιακά Αρχεία Γεννήσεων και Θανάτων

38. Αρχεία που περιέχουν καταχωρήσεις που έγιναν σύμφωνα με τους περί Καταχώρησης Γεννήσεων και Θανάτων Νόμους, θεωρούνται σαν Επαρχιακά Αρχεία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού. Αρχεία που τηρούνται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων/κοινοτάρχες, σχετικά με τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς, πρέπει να παραδοθούν για φύλαξη από το Ληξίαρχο σε χρόνο τον οποίο ήθελε ορίσει ο Γενικός Ληξίαρχος.

Αντίγραφα πρωτοτύπων

39. Ο Γενικός Ληξίαρχος μεριμνά για τη δημιουργία ή διαφύλαξη των Γενικών και/ή Επαρχιακών Αρχείων, μπορεί όμως να ετοιμάσει αντίγραφα των πρωτοτύπων καταχωρήσεων με κατάλληλη εκτύπωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με φωτοτυπίες ή με άλλα μέσα. Βεβαιώσεις του πιστού των πιο πάνω αντιγράφων πρέπει να γίνονται για κάθε αντίγραφο που περιλαμβάνεται στα Γενικά ή Επαρχιακά Αρχεία. Αντίγραφα καταχωρήσεων πιστοποιημένα σύμφωνα με το άρθρο αυτό θεωρούνται σαν πρωτότυπες καταχωρήσεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

Τροποποίηση ή και Διόρθωση Αρχείου

40.—(1)(α) Οποιαδήποτε καταχώρηση στο Αρχείο Πληθυσμού μπορεί να διορθωθεί ή/και τροποποιηθεί, κατόπιν αιτιολογημένης έγκρισης του Διευθυντή, αφού υποβληθεί σε αυτόν έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου και καταβληθεί σχετικό τέλος, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

(β) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η διόρθωση ή/και τροποποίηση περιλαμβάνει τη διόρθωση λαθών, οποιαδήποτε προσθήκη, αλλαγή ονόματος, επωνύμου, αλλαγή φύλου και ακύρωση οποιασδήποτε εγγραφής.

(2) Κανένα λάθος δεν απαλείφεται από χειρόγραφο ή από έντυπο καταχώρησης στο Αρχείο και καμία προσθήκη ή διόρθωση δεν μπορεί να καλύψει ή να αφανίσει την πρώτη εγγραφή.

Διόρθωση λάθους

41. Ο Διευθυντής εγκρίνει τη διόρθωση λάθους σε καταχώριση στο Αρχείο Πληθυσμού η οποία προέκυψε εξ αβλεψίας των αρμόδιων λειτουργών που προέβησαν στην εν λόγω καταχώριση.

Προσθήκη στοιχείων στο Αρχείο

42. Ο Διευθυντής μπορεί, κατόπιν έγγραφης αίτησης από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και με την καταβολή του τέλους των 80 ευρώ, στη βάση μαρτυρίας που παρέχεται σε αυτόν και τη θεωρεί ικανοποιητική, να εγκρίνει την καταχώρηση πρόσθετων στοιχείων.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού «πρόσθετο στοιχείο» περιλαμβάνει-

(α) Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν το έκθετο ή εγκαταλειμμένο βρέφος,

(β) λεπτομέρειες που αφορούν τον πατέρα που δεν καταχωρήθηκε αρχικά με βάση το άρθρο 17,

(γ) ημερομηνία μεταγενέστερου γάμου του πατέρα με τη μητέρα του παιδιού,

(δ) πορίσματα θανατικής ανάκρισης ή νεκροψίας που έγινε σύμφωνα με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο,

(ε) οποιεσδήποτε από τις λεπτομέρειες που έχουν καθοριστεί και δεν παρασχέθησαν κατά το χρόνο καταχώρησης της γέννησης ή του θανάτου,

(στ) αποφάσεις Δικαστηρίων που αφορούν θέματα του παρόντος Νόμου.

Όνομα ή αλλαγή ονόματος

43.— Ο Διευθυντής, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου και με την καταβολή του τέλους των 80 ευρώ, στη βάση μαρτυρίας που παρέχεται σε αυτόν και τη θεωρεί ικανοποιητική μπορεί:

(α) Στις περιπτώσεις που κατά το χρόνο της καταχώρησης δε δόθηκε όνομα ή επώνυμο στο παιδί, να μεριμνήσει για την εγγραφή ονόματος ή/και επωνύμου,

(β)  να μεριμνήσει για την καταχώρηση πρόσθετου ονόματος ή πρόσθετου επωνύμου, νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων δε θα είναι περισσότερα των τριών και ότι το σύνολο των επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο,

(γ) να μεριμνήσει για την εγγραφή αλλαγής ονόματος ή επωνύμου, νοουμένου ότι το σύνολο των ονομάτων δε θα είναι περισσότερα των τριών και ότι το σύνολο των επωνύμων δε θα είναι περισσότερα των δύο, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού ονόματος και επωνύμου, αντίστοιχα.

Ακύρωση γέννησης ή θανάτου

44. Στις περιπτώσεις που η γέννηση ή ο θάνατος έχει καταχωρηθεί και ο Ληξίαρχος ικανοποιείται, με βάση σχετική μαρτυρία ότι η εν λόγω εγγραφή πρέπει να ακυρωθεί, μπορεί να επιφέρει την ακύρωση της καταχώρησης στο Αρχείο με όποιο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Ληξίαρχος.

Επανακαταχώρηση γέννησης υιοθετηθέντος παιδιού.

45.—(1) Με την παραλαβή κοινοποίησης από το δικαστήριο ότι εκδόθηκε διάταγμα υιοθεσίας προσώπου του οποίου η γέννηση καταχωρήθηκε, ο Ληξίαρχος της Επαρχίας όπου καταχωρήθηκε η γέννηση θα προβαίνει στην επανακαταχώρηση της γέννησης στο Επαρχιακό Αρχείο Γεννήσεων. Κατά την επανακαταχώρηση πρέπει να καταχωρούνται μόνο λεπτομέρειες που αφορούν τους υιοθετούντες καθώς και το όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης και Επαρχία Γέννησης αυτού που υιοθετήθηκε, καμιά δε άλλη λεπτομέρεια που φαίνεται στην πρώτη καταχώρηση. Στην επανακαταχώρηση πρέπει να σημειώνεται αναφορά στο σχετικό διάταγμα υιοθεσίας.

(2) Ο Ληξίαρχος μεριμνά ώστε η αρχική καταχώρηση να σημανθεί με ειδική σφραγίδα ούτως ώστε στο εξής να μη εκδίδονται κεκυρωμένα αντίγραφα για την καταχώρηση αυτή.

Κατάρτιση ευρετηρίου

46.—(1) Ο Γενικός Ληξίαρχος φροντίζει για την κατάρτιση ευρετηρίων περιλαμβανομένων και ηλεκτρονικών, των εγγράφων γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό και για τη φύλαξή τους στο Γενικό Ληξιαρχείο.

(2) Ευρετήρια γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό στην Επαρχία και ευρετήρια γεννήσεων και θανάτων που έχουν καταχωρηθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του Νόμου αυτού καταρτίζονται όπως ήθελε εγκρίνει ο Γενικός Ληξίαρχος.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Πληροφορίες από τα Αρχεία
Επιθεώρηση Αρχείου

47. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κανένας δεν μπορεί να επιτρέψει την επιθεώρηση οποιουδήποτε Ληξιαρχικού Αρχείου ή να αποκαλύψει πληροφορίες που περιέχονται στο Αρχείο ή να αντιγράψει ή να εκδώσει αντίγραφο όλης ή μέρους εγγραφής στο Αρχείο, εκτός όπως ο Γενικός Ληξίαρχος ήθελε αποφασίσει.

Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης και κεκυρωμένου αντιγράφου

48.—(1) Με τη λήψη προφορικής ή γραπτής αίτησης από ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, ο Ληξίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό γέννησης από το μητρώο το οποίο βρίσκεται φυλαγμένο από αυτόν στο Ληξιαρχείο. Αυτά τα πιστοποιητικά γέννησης υπογράφονται και σημαίνονται με σφραγίδα.

(2) Πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να λάβουν κεκυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι-

(α) Το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφαίνεται στην καταχώρηση,

(β) ο γονέας, αδελφός, αδελφή, σύζυγος, απόγονος ή παππούς του προσώπου για το οποίο έγινε η καταχώρηση γέννησης ή θανάτου,

(γ) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτών που αναφέρονται στο (α) ή (β) πιο πάνω,

(δ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του Γενικού Ληξίαρχου ή του Ληξίαρχου.

Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και θανάτου

49. Το πιστοποιητικό γέννησης, και το πιστοποιητικό θανάτου χορηγούνται πάνω σε καθορισμένα έντυπα από το Γραφείο του Ληξίαρχου οποιασδήποτε Επαρχίας άσχετα με την Επαρχία στην οποία επισυνέβηκε η γέννηση ή ο θάνατος.

Συνοπτικός τύπος πιστοποιητικού γέννησης

50. Αυτός που ζητά κεκυρωμένο αντίγραφο καταχώρησης από το μητρώο, μπορεί κατόπιν αιτήσεως του ή κατά την κρίση του Γενικού Ληξίαρχου ή του Ληξίαρχου και με την καταβολή του ειδικού τέλους, που θα καθορισθεί με Κανονισμούς, να εφοδιαστεί με το σχετικό Πιστοποιητικό Γέννησης, το οποίο παρέχει μόνο λεπτομέρειες αναφορικά με το όνομα, επώνυμο και φύλο του παιδιού, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και τον αριθμό εγγραφής του στο Αρχείο.

Στατιστική γεννήσεων και θανάτων

51. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος φροντίζουν για να παρασχεθούν στο Διευθυντή του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών τέτοιες λεπτομέρειες, αν και όταν ζητηθούν, με σκοπό την κατάρτιση στατιστικής γεννήσεων και θανάτων, αναφορικά με τις εγγραφές στα μητρώα των γεννήσεων και θανάτων.

Λεπτομέρειες για άλλα κυβερνητικά τμήματα

52. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος μπορούν να προβαίνουν σε διευθετήσεις για την παροχή λεπτομερειών γεννήσεων και θανάτων προς το Διευθυντή οιουδήποτε άλλου Κυβερνητικού Τμήματος. Κάθε τέτοια διευθέτηση πρέπει να γίνεται γραπτώς, και να καθορίζει τις ζητούμενες λεπτομέρειες.

Μελέτη Αρχείου

53. Ο Γενικός Ληξίαρχος και ο Ληξίαρχος μπορεί να επιτρέψει σε ορισμένα πρόσωπα τη μελέτη των Αρχείων, με βάση ειδικά κριτήρια και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, που θα καθορισθούν με Κανονισμούς, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και αφού καταβάλει χρηματικό τέλος ύψους 200 ευρώ. Απαγορεύεται από το πρόσωπο αυτό η αποκάλυψη οποιωνδήποτε λεπτομερειών που αφορούν οποιαδήποτε καταχώρηση στο Αρχείο.

Έρευνα Αρχείων και ευρετηρίων

54.—(1) Έρευνα Αρχείων που τηρούνται ή των ευρετηρίων τα οποία φυλάσσονται στο Γενικό Ληξιαρχείο ή Ληξιαρχείο, για το σκοπό εντόπισης εγγραφής γέννησης ή θανάτου οποιουδήποτε προσώπου και για το σκοπό εξακρίβωσης οποιωνδήποτε λεπτομερειών που έχουν καταχωρηθεί σχετικά με το πρόσωπο αυτό, διεξάγεται με την υποβολή αίτησης από ένα από τα πιο κάτω πρόσωπα προς το Γενικό Ληξίαρχο ή Ληξίαρχο:

(α) Από αυτόν που ζητά πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση της γέννησής του,

(β) από γονέα, αδελφό, αδελφή, σύζυγο, απόγονο ή παππού του προσώπου για το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες για την καταχώρηση γέννησης ή θανάτου,

(γ) από αντιπρόσωπο των πιο πάνω (α) ή (β) εξουσιοδοτημένων γραπτώς για το σκοπό αυτό,

(δ) από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση του Γενικού Ληξίαρχου,

(ε) από δικηγόρο:

Νοείται ότι, αίτηση για έρευνα σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς με όποιο τρόπο ήθελε ορίσει ο Γενικός Ληξίαρχος και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους ύψους 50 ευρώ για κάθε πρόσωπο για το οποίο ζητείται έρευνα.

(2) Με τη συμπλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο Γενικός Ληξίαρχος ή ο Ληξίαρχος αποστέλλει στον αιτητή γραπτή έκθεση για τα πορίσματα της έρευνας.

Γεννήσεις ή θάνατοι που καταχωρήθηκαν σε μη διαθέσιμα μητρώα

55.—(1) Στην περίπτωση που πρόσωπο ζητά κεκυρωμένο αντίγραφο καταχώρησης από το μητρώο γεννήσεων ή θανάτων και ο Ληξίαρχος πιστεύει ότι το Αρχείο στο οποίο έχει καταχωρηθεί η γέννηση ή ο θάνατος καταστράφηκε ή χάθηκε ή δεν είναι γενικά διαθέσιμο, αυτός μπορεί, ύστερα από εξέταση της μαρτυρίας που προσκομίσθηκε από τον αιτητή, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μαρτυρίας, να εφοδιάσει τον αιτητή με πιστοποιητικό γέννησης ή θανάτου, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, με την καταβολή ειδικού τέλους που καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Το πιστοποιητικό γέννησης ή θανάτου χορηγείται πάνω σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό με Κανονισμούς και το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από το Ληξίαρχο.

(3) Στοιχεία όλων των πιστοποιητικών γεννήσεων ή θανάτων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο αυτό και με βάση τη μαρτυρία που προσκομίσθηκε ή άλλως πως παρασχέθηκε, πρέπει να τηρούνται με όποιο πρόσφορο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Ληξίαρχος, όπως καθορίζεται με Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - Γεννήσεις και Θάνατοι εκτός Κύπρου
Καταχώρηση γέννησης που επεσυνέβηκε εκτός Κύπρου

56. Ο Γενικός Ληξίαρχος τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των γεννήσεων που επεσυνέβησαν εκτός Κύπρου. Στο ειδικό αυτό μητρώο καταχωρούνται τα στοιχεία για-

(α) Κάθε τέκνο του οποίου ο πατέρας ή η μητέρα ζούσε κατά το χρόνο της γέννησής του ή αν δε ζούσε κατά το χρόνο της γέννησης, ο γονέας του ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου του, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας,

(β) κάθε τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του, του οποίου η μητέρα ήταν κατά το χρόνο της γέννησής του πολίτιδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταχώρηση θανάτου που επεσυνέβηκε εκτός Κύπρου

57.—(1) Ο Γενικός Ληξίαρχος τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των θανάτων που επισυμβαίνουν εκτός Κύπρου, για όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο του θανάτου τους ήταν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Κεκυρωμένα αντίγραφα των εγγραφών όλων των γεννήσεων και θανάτων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας που επισυμβαίνουν εκτός Κύπρου και καταχωρούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Έβδομου Κεφαλαίου του Νόμου αυτού από λειτουργούς της Δημοκρατίας ή από λειτουργούς οποιασδήποτε άλλης χώρας, η οποία ανέλαβε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, πρέπει να αποστέλλονται προς το Γενικό Ληξίαρχο και να καταχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό στα ειδικά Αρχεία.

Εγγραφή πολίτη της Δημοκρατίας που γεννήθηκε εκτός Κύπρου

58. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, τα ακόλουθα πρόσωπα που βρίσκονται στη Δημοκρατία και τα οποία γεννήθηκαν εκτός Κύπρου θα εγγράφονται σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στον παρόντα Νόμο:

(α) Πολίτες της Δημοκρατίας,

(β) πρόσωπα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα είναι κυπριακής καταγωγής,

(γ) αλλοδαποί νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου, ανεξάρτητα αν διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Εγγραφή πολιτών της Δημοκρατίας και δελτία ταυτότητας
Μητρώο πολιτών της Δημοκρατίας

59.—(1) Ο Γενικός Ληξίαρχος μεριμνά ώστε να τηρείται μητρώο ή μητρώα για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας που εγγράφονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό, στο οποίο ή στα οποία θα καταχωρούνται οι πιο κάτω λεπτομέρειες για κάθε πρόσωπο:

(α) Ο αριθμός εγγραφής,

(β) το πλήρες ονοματεπώνυμο,

(γ) το πλήρες ονοματεπώνυμο του πατέρα,

(δ) το πλήρες ονοματεπώνυμο της μητέρας,

(ε) το φύλο,

(στ) η κοινότητα,

(ζ) ο τόπος γέννησης,

(η) η ημερομηνία γέννησης,

(θ) η καταγωγή των γονέων,

(ι) η θρησκευτική ομάδα.

(2) Οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, δεόντως εξουσιοδοτημένος από το Ληξίαρχο για το σκοπό αυτό, μπορεί κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων του να επιθεωρεί οποιοδήποτε τέτοιο μητρώο.

Εγγραφή πολιτών της Δημοκρατίας

60.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, τα πρόσωπα που έχουν την κυπριακή υπηκοότητα και βρίσκονται στη Δημοκρατία εγγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τέτοια πρόσωπα δεν έχουν εγγραφεί, υποχρεούνται να το πράξουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορούν να εγγραφούν σύμφωνα με τον τρόπο που προνοείται στο Νόμο αυτό, έστω και αν δεν κατοικούν στη Δημοκρατία.

Υποχρέωση για απόκτηση δελτίου ταυτότητας

61. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 84, κάθε πρόσωπο που έχει την κυπριακή υπηκοότητα και έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του υποχρεούται να κατέχει δελτίο ταυτότητας και κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών δύναται να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας.

Έκδοση Δελτίων Ταυτότητας

62. Η αρχή εγγραφής μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν, να παράσχει τέτοια έγγραφη ή άλλη μαρτυρία για την αλήθεια των πληροφοριών τις οποίες το πρόσωπο αυτό έχει εξουσία να παράσχει.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Έκδοση δελτίων ταυτότητας
Έκδοση δελτίου ταυτότητας

63.-(1) Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία των αιτητών, περιλαμβανομένων και των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών.

(2) Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το δελτίο ταυτότητας αποφασίζονται από το Διευθυντή κατ’ ανάλογο τρόπο με τα διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία.

(3) Η αίτηση για χορήγηση δελτίου ταυτότητας υποβάλλεται απευθείας στους  Επάρχους, στους προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών, στα Κέντρα  Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη που λειτουργούν στα ταχυδρομικά γραφεία, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(4) Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να είναι δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το Διευθυντή για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών.

(5) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την έκδοση δελτίου ταυτότητας, και διαγράφονται εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την έκδοση του δελτίου ταυτότητας.

(6) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο παραλείπει με πρόθεση να προβεί στη διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προνοείται στο εδάφιο (5), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας

64.—(1) Αν κατά την κρίση της αρχής εγγραφής οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που καταχωρήθηκαν στο μητρώο, αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο που γράφτηκε ή θεωρείται ότι έχει γραφτεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό, είναι ή έχουν, μετά την εγγραφή καταστεί ανακριβείς ή παραπλανητικές, ή οποιαδήποτε φωτογραφία που μεταφέρεται αυτόματα σε οποιοδήποτε δελτίο ταυτότητας δεν είναι, ή δεν έχει, ή δυνατό να παύσει να έχει ομοιότητα με τον πολίτη, η αρχή εγγραφής μπορεί να ζητήσει από το επηρεαζόμενο πρόσωπο να παραδώσει το δελτίο ταυτότητάς του και να καλέσει αυτόν να υποβάλει νέα αίτηση, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, για αντικατάσταση του δελτίου που επιστράφηκε.

(2) Όταν το πρόσωπο αυτό υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, παραδίδει ταυτόχρονα το προηγούμενο δελτίο ταυτότητάς του, αν δεν παραδόθηκε ήδη στην αρχή εγγραφής, η οποία μπορεί να εκδώσει νέο δελτίο ταυτότητας σε αντικατάσταση του προηγούμενου δελτίου, που επιστράφηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 63 του Νόμου αυτού.

(3) Η χρονική ισχύς του δελτίου ταυτότητας καθορίζεται για τα πρόσωπα ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ χρόνων σε πέντε χρόνια και για τα πρόσωπα των οποίων η ηλικία είναι πέραν των δεκαοκτώ χρόνων σε δέκα χρόνια.

Υποχρέωση για ασφαλή φύλαξη δελτίου ταυτότητας

65.—(1) Κάθε πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε δελτίο ταυτότητας είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη του.

(2) Όταν δελτίο ταυτότητας απωλέσθηκε, καταστράφηκε, αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε, ούτως ώστε οι λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτό να μην είναι πια ευανάγνωστες, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για την έκδοση άλλου δελτίου ταυτότητας για αντικατάσταση του προηγούμενου δελτίου. Η αρχή εγγραφής μπορεί να εκδώσει τέτοιο δελτίο σε αντικατάσταση αυτού που απωλέσθηκε, καταστράφηκε, αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε, με την καταβολή του επιβαρυντικού τέλους που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να προβεί σε οποιαδήποτε αναφορά, που απαιτείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Ηλεκτρονικές Ταυτότητες
Έκδοση και ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Α.-(1) Κάθε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, δικαιούται, κατόπιν υποβολής αίτησης, να αποκτήσει ηλεκτρονική ταυτότητα.

(2) Η αίτηση για έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλλεται, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού.

(3) Η αίτηση για ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας υποβάλλεται, στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και δύναται, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή, να υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου προσώπου.

(4) Η έκδοση ή  ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας υπόκειται σε έλεγχο, ώστε να αποδεικνύεται η αυθεντικότητα της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου και ότι αυτό-

(α) έχει την κυπριακή υπηκοότητα,

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,

(γ) είναι κάτοχος εν ισχύι δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά χαρακτηριστικά, και

(δ) δεν κατέχει άλλη ηλεκτρονική ταυτότητα σε ισχύ.

(5) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση ή ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής δίδει εντολή στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας να εκδώσει ή ανανεώσει ηλεκτρονική ταυτότητα και τέτοια εντολή δύναται να παρέχεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με τη λήψη δε της εντολής, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και εκδίδει ή ανανεώνει την ηλεκτρονική  ταυτότητα.

(6) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση ή ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής απορρίπτει την αίτηση, οι δε λόγοι, για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση, κοινοποιούνται γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας.

(7) Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες ισχύουν για τρία (3) έτη.

Υποχρέωση για ασφαλή φύλαξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Β.-(1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο εκδόθηκε ηλεκτρονική ταυτότητα, είναι υπεύθυνο τόσο για την ασφαλή φύλαξή της όσο και για την ασφαλή φύλαξη των κωδικών ταυτοποίησης.

(2) Σε περίπτωση που ηλεκτρονική ταυτότητα απωλεσθεί ή εκτεθεί σε κίνδυνο, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας οφείλει να ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας που έχει εκδώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα και να ζητήσει την αναστολή ή την ανάκλησή της, κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Η υποχρέωση ενημέρωσης, που προβλέπεται στο εδάφιο (2), καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Ε.

(4) Πρόσωπο το οποίο δεν ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

Αναστολή της ισχύος ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Γ.-(1) Η ισχύς ηλεκτρονικής ταυτότητας αναστέλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας-

(α) όταν ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει απωλεσθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση απώλειας, εντός προθεσμίας που αποφασίζεται από τον Υπουργό με Διάταγμά του, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας δύναται να ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  για την ανεύρεσή της, ώστε η ηλεκτρονική ταυτότητα να επανενεργοποιηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και, εάν η καθοριζόμενη προθεσμία παρέλθει, χωρίς ενημέρωση του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας από μέρους του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας περί ανεύρεσής της, η ηλεκτρονική ταυτότητα ανακαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(β) κατόπιν ενημέρωσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  από το Διευθυντή ότι υφίσταται εύλογη υπόνοια ότι οποιαδήποτε στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι ή έχουν, μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καταστεί αναληθή, ανακριβή ή παραπλανητικά:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώνεται γραπτώς από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας για τους λόγους της απόφασης για αναστολή της ισχύος της ηλεκτρονικής ταυτότητας και ταυτόχρονα καλείται να προσκομίσει, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το Διευθυντή, αποδεικτικά στοιχεία περί της ορθότητας των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας και, εάν η καθοριζόμενη προθεσμία παρέλθει, χωρίς ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας να προσκομίσει ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία περί της ορθότητας των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, ο Διευθυντής δίδει εντολή στον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας να ανακαλέσει την ηλεκτρονική ταυτότητα,

(γ) σε περίπτωση φυλάκισης του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, κατόπιν ενημέρωσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας και του Διευθυντή από το Διευθυντή Φυλακών.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μεριμνά για την τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο και το λόγο αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας, για το σκοπό δε αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή αναφορικά με το χρόνο και το λόγο αναστολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Ανάκληση ηλεκτρονικής ταυτότητας

65Δ.-(1) Η ηλεκτρονική ταυτότητα ανακαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας,  όταν-

(α) ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας  την ανάκλησή της,

(β) ο κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει απωλεσθεί ή  κλαπεί,

(γ) ο Διευθυντής ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι έχει καταχωρισθεί ο θάνατος του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(δ) εκδοθεί νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου για ανανέωση ηλεκτρονικής ταυτότητας, η οποία επίκειται να λήξει,

(ε) ο Διευθυντής ενημερώσει τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας ότι έχουν γίνει μεταβολές στα προσωπικά στοιχεία του κατόχου, που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως αυτά καθορίζονται στο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 65Ζ,

(στ) όταν συντρέχουν οι λόγοι που καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Γ.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μεριμνά για την τήρηση αρχείου αναφορικά με το χρόνο και το λόγο ανάκλησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, για το σκοπό δε αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή αναφορικά με το χρόνο και το λόγο ανάκλησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

Μέθοδοι αναφοράς και ενημέρωσης

65Ε. Ο Διευθυντής καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους τις πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του  εδαφίου (2) του άρθρου 65Β, την ενημέρωση του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας από τους κατόχους ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Γ και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 65Δ, περιλαμβανομένων των σχετικών προθεσμιών και της ενημέρωσης του Διευθυντή από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 65Γ και του εδαφίου (2) του άρθρου 65Δ.

Διοικητικό πρόστιμο

65ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι πρόσωπο προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις κατά παράβαση του παρόντος Μέρους ή των δυνάμει του παρόντος Νόμου σχετικών εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, δύναται να επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν  δύναται  να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση που συντελείται ημερησίως, ανεξαρτήτως εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης.

(2) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής γραπτών παραστάσεων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, η οποία-

(α) καθορίζει την παράβαση,

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος,

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω κοινοποίησή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει το πρόστιμο αυτό, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Έκδοση Διαταγμάτων

65Ζ. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με το οποίο καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) O τρόπος και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης και επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(β) ο τύπος της αίτησης έκδοσης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης και επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθώς και τα τέλη για την υποβολή της,

(γ) ο τρόπος, τα μέσα και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας με το σύστημα αρχείου πληθυσμού, για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

(δ) τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική ταυτότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Είδη, χρονική ισχύς και προϋποθέσεις έκδοσης διαβατηρίων/ταξιδιωτικών εγγράφων
Δικαιούχοι ταξιδιωτικού εγγράφου

66.-(1) Ταξιδιωτικό έγγραφο χορηγείται μόνο σε πρόσωπο που είναι πολίτης της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.

(2) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ατομικά, εκδίδονται προσωπικά στο όνομα του αιτητή ή της αιτήτριας και διαχωρίζονται σε-

(α) διαβατήρια, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω σε-

(i) κανονικά·

(ii) διπλωματικά·

(iii) υπηρεσιακά·

(iv) διαβατήρια που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου·

(β) προσωρινά διαβατήρια, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω σε-

(i) προσωρινά διαβατήρια τύπου laissez passer·

(ii) προσωρινά διαβατήρια που εκδίδονται σε αλλοδαπούς.

(3)(α) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται με ισχύ δέκα (10) ετών στις περιπτώσεις κανονικών διαβατηρίων, εξαιρουμένων των διαβατηρίων που εκδίδονται σε πρόσωπα ηλικίας μέχρι δεκαοχτώ (18) χρονών, στα οποία χορηγείται διαβατήριο περιορισμένης ισχύος πέντε (5) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα πέντε (5) έτη:

Νοείται ότι, στα πρόσωπα ηλικίας δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαοχτώ (18) χρονών, τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τα οποία δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, χορηγείται διαβατήριο περιορισμένης χρονικής διάρκειας, η ισχύς του οποίου καθορίζεται από το Διευθυντή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει διαβατήρια περιορισμένης χρονικής ισχύος, κατά την κρίση του, με ισχύ μέχρι πέντε (5) έτη.

(β) Η ισχύς των διπλωματικών και των υπηρεσιακών διαβατηρίων καθορίζεται από το Διευθυντή σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών.

(γ) Η ισχύς των διαβατηρίων που εκδίδονται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου, καθορίζεται από το Διευθυντή.

(δ) Η ισχύς των προσωρινών διαβατηρίων καθορίζεται από την εκδίδουσα αρχή.

(4) Για τη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αίτηση στον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με την καταβολή του τέλους που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα, μαζί δε με κάθε αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης·

(β) πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου ή πολιτικής συμβίωσης, εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που έχει τελέσει γάμο ή συνάψει πολιτική συμβίωση ή που είναι χήρος ή χήρα και το οποίο επιθυμεί να αναγραφεί στο διαβατήριο το επώνυμο του συζύγου ή του συμβίου, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) πρωτότυπο πιστοποιητικό κυπριακής ιθαγένειας, στην περίπτωση που ο αιτητής ή αιτήτρια απέκτησε την κυπριακή ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση·

(δ) μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους 4X5 εκατοστών·

(ε) το προηγούμενο διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής ή η αιτήτρια είναι ήδη κάτοχος διαβατηρίου·

(στ) το δελτίο ταυτότητας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία και δεδομένα, εκτός του δελτίου ταυτότητας, έχουν καταχωρισθεί προηγουμένως στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, η προσκόμισή τους είναι προαιρετική:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται δωρεάν έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου, αλλά καταβάλλει τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο τέλη, εξαιρουμένων των προσώπων στα οποία εκδίδονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), καθώς και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), όταν αυτά εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασίας υποχρεωτικής απομάκρυνσης των αλλοδαπών από τη Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τη χορήγηση του διαβατηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και του προσωρινού διαβατηρίου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εν λόγω εδαφίου υποβάλλονται μαζί με την αίτηση τα έγγραφα που καθορίζονται από το Διευθυντή:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου σε αλλοδαπούς διενεργείται στο πλαίσιο διαδικασίας υποχρεωτικής απομάκρυνσής τους από τη Δημοκρατία, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης.

(5) Σε ανηλίκους εκδίδονται ταξιδιωτικά έγγραφα, νοουμένου ότι-

(α) παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή

(β) παρέχεται η συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων-

(i) που έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου, ή

(ii) όταν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου η οποία επιτρέπει την έκδοση ή/και ανανέωση ταξιδιωτικών εγγράφων του ανήλικου τέκνου χωρίς να είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα, ή

(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται, όταν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, με την οποία κηρύσσεται ο άλλος γονέας σε αφάνεια, ή

(δ) συγκατατίθεται η μητέρα, όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του και είναι αγνώστου πατρός.

(6) Η αίτηση για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(7) Ο Διευθυντής, ο Έπαρχος και οι προξενικές αρχές δύναται να χορηγούν προσωρινά διαβατήρια τύπου laissez passer σε Κύπριους πολίτες, περιορισμένης τοπικής και χρονικής ισχύος, σε πρόσωπα στερούμενα διαβατηρίων για την επιστροφή τους στην Κύπρο ή για τη μετάβασή τους στη χώρα που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει προσωρινό διαβατήριο τύπου laissez passer σε αλλοδαπό για τη μετάβασή του στη χώρα προέλευσής του, στην οποία έχει τη μόνιμη διαμονή του, ή στη χώρα της επιλογής του, νοουμένου ότι στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου της χώρας από την οποία προέρχεται.

(9) Η μορφή, ο τύπος, τα σχέδια και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σχετικά με το ταξιδιωτικό έγγραφο καθορίζονται από το Διευθυντή, λαμβανομένου υπόψη και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2009, καθώς και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων

67. - (1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7) του άρθρου 66, τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται από το Διευθυντή, ο οποίος έχει εξουσία να λαμβάνει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία και τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτητών:

Νοείται ότι, τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια εκδίδονται κατόπιν σύστασης του Υπουργείου Εξωτερικών.

(2)(α) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου υποβάλλεται απευθείας στους Επάρχους, στους προϊσταμένους των κυπριακών προξενικών αρχών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Κέντρα Πολίτη που λειτουργούν στα ταχυδρομικά γραφεία.

(β) Η αίτηση για διπλωματικό ή υπηρεσιακό διαβατήριο υποβάλλεται στο Διευθυντή με τη σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών.

(3) Οι λειτουργοί που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πρέπει να είναι δεόντως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι από το Διευθυντή και για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτητών.

(4) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση διαβατηρίου και διαγράφονται εντός 48 ωρών από την έκδοση του διαβατηρίου.

(5) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο με πρόθεση παραλείπει να προβεί στην διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως προνοείται στο εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

68.—(1) Για την έκδοση ππροσωρινού διαβατηρίου τύπου laissez passer από τις Κυπριακές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 66 του Νόμου αυτού.

(2) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται και για την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου σε μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού από το Διευθυντή.

Τοπική ισχύς ταξιδιωτικών εγγράφων

69.—(1) Τα ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από το Λειτουργό, τους Επάρχους και τις Κυπριακές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού ισχύουν για όλες τις χώρες του κόσμου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει ταξιδιωτικό έγγραφο που να ισχύει για καθορισμένη χώρα, αν τούτο επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Αντικατάσταση διαβατηρίων
Αντικατάσταση ταξιδιωτικού εγγράφου πριν από τη λήξη του

70.-(1) Η αντικατάσταση των ταξιδιωτικών εγγράφων πριν από την ημερομηνία λήξης τους είναι δυνατή σε περίπτωση που-

(α) δεν υπάρχουν κενές σελίδες και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η περαιτέρω χρησιμοποίησή τους.

(β) έχουν διενεργηθεί μεταβολές στην προσωπική κατάσταση του κατόχου, όπως αλλαγή επωνύμου.

(γ) έχουν διαπιστωθεί αλλοιώσεις στη φωτογραφία ή στις εσωτερικές εγγραφές ή η φωτογραφία που τοποθετήθηκε στο ταξιδιωτικό έγγραφο δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πραγματικά χαρακτηριστικά του κατόχου.

(δ) έχουν απολεσθεί ή φθαρεί.

(2) Σε περίπτωση απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου, μαζί με την αίτηση για την αντικατάστασή του, υποβάλλονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

(α) Βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή ή της αιτήτριας για την απώλεια του ταξιδιωτικού εγγράφου.

(β) ένορκη δήλωση του αιτητή ή της αιτήτριας για τις συνθήκες απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής

71.—(1) Για την έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής καταβάλλονται τα διπλάσια των προβλεπόμενων τελών:

Νοείται ότι οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που η φθορά ή η κλοπή δεν είναι λόγω υπαιτιότητας του κατόχου.

(2)  Αν δηλωθεί περίπτωση απώλειας ταξιδιωτικού εγγράφου για δεύτερη  ή περισσότερες φορές, τα τέλη που καταβάλλονται για την απόκτηση ταξιδιωτικού εγγράφου είναι διπλάσια της προηγούμενης για κάθε φορά.

(3) [Διαγράφηκε]

(4) [Διαγράφηκε]

(5) [Διαγράφηκε]

Ακυρότητα ταξιδιωτικού εγγράφου

72. Οποιαδήποτε σκόπιμη αλλοίωση των αρχικών στοιχείων του ταξιδιωτικού εγγράφου και ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στην ημερομηνία λήξης, ή η αλλοίωση της φωτογραφίας και των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, συνεπάγεται ακυρότητα και αφαίρεση του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Ανεύρεση ταξιδιωτικού εγγράφου

73. Οποιοδήποτε πρόσωπο ανεύρει ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο δεν του ανήκει υποχρεούται να το παραδώσει στην αρχή που το εξέδωσε, ή στην πλησιέστερη Αστυνομική ή Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας.

Παράδοση διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση καταδίκης

73Α.-(1) Ο Διευθυντής Φυλακών ενημερώνει το Τμήμα σε περίπτωση καταδίκης πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους και άνω και ο καταδικασθείς πολίτης υποχρεούται να παραδώσει σε αυτόν, αμέσως και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταδίκη του, το ταξιδιωτικό έγγραφο και το δελτίο ταυτότητάς του.

(2) Σε περίπτωση που ο καταδικασθείς πολίτης της Δημοκρατίας δεν παραδώσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξιδιωτικό έγγραφο και το δελτίο ταυτότητάς του στο Διευθυντή Φυλακών εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, ο Διευθυντής ακυρώνει το ταξιδιωτικό έγγραφο και το δελτίο ταυτότητας, εάν αυτά βρίσκονται σε ισχύ.

Ψευδής παράσταση ή δήλωση για απόκτηση διαβατηρίου

74. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Άσκηση Εποπτείας
Εποπτεία και άσκηση ελέγχου

75. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Ποικίλες Διατάξεις
Προσκόμιση και επιθεώρηση δελτίων ταυτότητας.

76.—(1) Οποιοσδήποτε επί καθήκοντι αστυνομικός και οποιαδήποτε αρχή εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως από τον Διευθυντή, για το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητάς του, ή αν το πρόσωπο αυτό παραλείψει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας, όταν του ζητηθεί, μπορεί να απαιτήσει από αυτό να το προσκομίσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, όπως ήθελε κριθεί αναγκαίο.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή και που φαίνεται ότι ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, παρουσιάζει, αν αυτό ζητηθεί από το πρόσωπο από το οποίο απαιτήθηκε η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας, τη γραπτή εξουσιοδότηση με βάση την οποία φαίνεται ότι ενεργεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 76 του Νόμου αυτού.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αρνείται ή παραλείπει να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητάς του, όταν αυτό ζητείται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή εντός του χρονικού διαστήματος που τίθεται από το πρόσωπο που νόμιμα ζητά την προσκόμισή του είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ανεύρεση δελτίου ταυτότητας

77. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει, ή το οποίο κατέχει δελτίο ταυτότητας που δεν του ανήκει, οφείλει να το επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στο δικαιούχο πρόσωπο ή σε αστυνομικό σταθμό ή αρχή εγγραφής. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει το δελτίο ταυτότητας οποιουδήποτε αποβιώσαντος προσώπου, οφείλει να το παραδώσει σε αστυνομικό σταθμό ή στην αρχή εγγραφής το ταχύτερο δυνατό.

Εγγραφή, μεταβολή, εξάλειψη, παραποίηση κ.λ.π. δελτίου ταυτότητας

78. Κανένα πρόσωπο, εκτός από την αρχή εγγραφής ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γραπτώς από Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο για το σκοπό αυτό, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε εγγραφή, μεταβολή ή εξάλειψη από δελτίο ταυτότητας ή άλλως πως παραποιεί, αλλοιώνει ή καταστρέφει αυτό.

Βάρος απόδειξης

79. Το βάρος απόδειξης της αλήθειας των όσων περιέχονται σε δελτίο ταυτότητας βαρύνει το πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί το δελτίο ταυτότητας.

Αποστολή εγγράφων με συστημένο ταχυδρομείο

80. Κάθε ειδοποίηση, πληροφορία, δήλωση, πιστοποιητικό, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο αυτό πρέπει να αποστέλλεται ή να παραδίδεται, με συστημένο ταχυδρομείο.

Αποκάλυψη πληροφοριών

81. Κανένας δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει πληροφορίες που δόθηκαν σ' αυτόν προς το σκοπό καταχώρησης γέννησης ή θανάτου εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Κανονισμοί
Κανονισμοί

82. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους καθορίζονται-

(α) Τα έντυπα που απαιτούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(β) τα απαιτούμενα τέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού·

(γ) οτιδήποτε περαιτέρω χρειάζεται για να καθορισθεί, σύμφωνα με το Νόμο αυτό, όπως-

(i) ο τύπος του δελτίου ταυτότητας·

(ii) η καταχώρηση στο αρχείο ή αφαίρεση από αυτό, των στοιχείων, οποιουδήποτε προσώπου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την έκδοση, παράδοση, διόρθωση ή ακύρωση οποιουδήποτε δελτίου ταυτότητας/εγγράφου·

(iii) η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή παραποίησης οποιουδήποτε δελτίου ταυτότητας και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του·

(iv) η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται όταν οποιοδήποτε εγγεγραμμένο πρόσωπο έχει αλλάξει το όνομά του ή αλλάζει τον τόπο διαμονής του ή την ταχυδρομική του διεύθυνση ή εγκαταλείπει το έδαφος της Δημοκρατίας ή αποβιώνει·

(ν) τα τέλη, αν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να επιβάλλονται για την έκδοση, αντικατάσταση, ανανέωση του δελτίου ταυτότητας·

(vi) απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο ή από οποιαδήποτε κατηγορία προσώπων να μεταφέρουν δελτία ταυτότητας μαζί τους σε τέτοια χρονικά διαστήματα, που θα καθοριστούν·

(vii) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Κατάθεση τελών στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

83. Όλα τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού κατατίθενται στο Πάγειο Ταμείο της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Επιφυλάξεις
Επιφυλάξεις

84.—(1) Κάθε καταχώρηση που έγινε, πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή κάθε άλλη εγγραφή που έγινε σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό, που καταργείται από τον Νόμο αυτό, θα εξακολουθήσει να ισχύει όπως εάν ίσχυε κατά το χρόνο της έναρξης της εφαρμογής του Νόμου αυτού, και θα έχει αποτέλεσμα ως εάν έγινε ή εκδόθηκε σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου αυτού.

(2) Κάθε έντυπο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που καταργείται από το Νόμο αυτό, θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ως εάν είχε καθορισθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό, μέχρις ότου καθορισθούν άλλα έντυπα.

(3) Στις περιπτώσεις που η προθεσμία προσδιορίζεται σε οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό που καταργείται από το Νόμο αυτό και δεν παρήλθε από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, οι σχετικές περί προθεσμίας διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται ως εάν αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη της προθεσμίας αυτής.

(4) Κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε διάταξη του Νόμου αυτού ή κανονισμό που καταργείται θα ερμηνεύεται, εκτός εάν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, με αναφορά στην αντίστοιχη διάταξη του Νόμου αυτού.

(5) Οποιαδήποτε εγγραφή που έγινε ή δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκτάκτου Ανάγκης Εξουσιών (Εγγραφή Περιοχών) Κανονισμών του 1956, καθώς και του περί Εγγραφής των Κατοίκων Νόμου, θεωρείται ότι έχει γίνει ή εκδοθεί, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, μέχρις ότου η εγγραφή αυτή ή το δελτίο ταυτότητας λήξει ή ακυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Αδικήματα και ποινές
Παράλειψη πληροφοριοδότη να παράσχει τις δέουσες πληροφορίες

85. Όποιος-

(α) Είναι υπεύθυνος Ιδρύματος στο οποίο επεσυνέβηκε γέννηση, ή ο ιατρός ή η μαία που παρευρίσκετο σε γέννηση εκτός Ιδρύματος, αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παραδώσει στο Ληξίαρχο έντυπο καταχώρησης γέννησης που περιέχει τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία, που αφορούν τη γέννηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία από τη γέννηση, ή

(β) είναι υπεύθυνος Ιδρύματος στο οποίο επισυνέβηκε θάνατος ή είναι ιατρός που περιέθαλψε πρόσωπο κατά την τελευταία του ασθένεια, αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παραδώσει ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου στο οποίο να περιέχονται λεπτομέρειες αναφορικά με το θάνατο του προσώπου ή επιτρέπει την ταφή του πτώματος αυτού, ή

(γ) διεξάγει την ταφή αποβιώσαντος και αρνείται ή παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία, να παραδώσει στο Ληξίαρχο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ταφή το ληξιαρχικό έντυπο δήλωσης θανάτου σχετικά με τον αποβιώσαντα, ή

(δ) είναι αρμόδιος πληροφοριοδότης σύμφωνα με το Νόμο αυτό και ενώ καλείται να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες που αναφέρονται στη γέννηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου αυτού, ή αφορούν σε θάνατο σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου αυτού, αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στο Ληξίαρχο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί και ταυτόχρονα το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τον πληροφοριοδότη να εκτελέσει το καθήκον που επιβάλλεται σ' αυτόν από το Νόμο αυτό.

Ταφή χωρίς πιστοποιητικά

86. Όποιος-

(α) Διενεργεί την ταφή αποβιώσαντος, ή

(β) είναι υπεύθυνος κοιμητηρίου, επιτρέπει την ταφή αποβιώσαντος, ή

(γ) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει τη μετακίνηση πτώματος εκτός Κύπρου,

χωρίς την προσκόμιση σ' αυτόν μιας από τις τρεις πιστοποιήσεις που καθορίζονται από το άρθρο 26 του Νόμου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.

Πλαστογράφηση ή παραποίηση πιστοποιητικών ή δηλώσεων

87. Όποιος πλαστογραφεί ή παραποιεί πιστοποιητικό, δήλωση ή διάταγμα σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή σε γνώση του χρησιμοποιεί ή παραδίδει ή αποστέλλει σε οποιοδήποτε σαν γνήσιο, ψεύτικο ή πλαστογραφημένο πιστοποιητικό, δήλωση ή διάταγμα για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί.

Παράλειψη συμμόρφωσης προς το Νόμο και τους Κανονισμούς

88. Όποιος θεληματικά παραλείπει ή παραβαίνει οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου αυτού ή Κανονισμών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο αυτό ή από Κανονισμούς που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Νόμο αυτό, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ, ή σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί.

Πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων

89.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Πλαστογραφεί ταξιδιωτικό έγγραφο, ή αλλοιώνει οποιοδήποτε στοιχείο του ή κάνει οτιδήποτε που αποσκοπεί στην πλαστογράφηση ή αλλοίωση του περιεχομένου του, ή

(β) σε γνώση του κατέχει ή χρησιμοποιεί πλαστογραφημένο ή αλλοιωμένο ταξιδιωτικό έγγραφο, ή

(γ) χρησιμοποιεί ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, ή

(δ) επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί το δικό του ταξιδιωτικό έγγραφο, ή

(ε) προς το σκοπό απόκτησης ή ανανέωσης ταξιδιωτικού εγγράφου, προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου του δεν είναι αληθές, ή

(στ) προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή σε εσκεμμένη καταστροφή ταξιδιωτικού εγγράφου, ή

(ζ) διαθέτει ή αποπειράται να διαθέσει προς πώληση ή να προβεί στην αγορά ταξιδιωτικού εγγράφου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή/και στις δύο ποινές μαζί.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανευρεθέν ταξιδιωτικό έγγραφο στην πλησιέστερη προξενική ή αστυνομική αρχή της Δημοκρατίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή/και στις δύο ποινές μαζί.

Παράληψη εγγραφής στο Αρχείο Πληθυσμού

90.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Ενώ είναι πρόσωπο που υπόκειται σε εγγραφή δυνάμει του Νόμου αυτού παραλείπει να γραφτεί στο Αρχείο Πληθυσμού ή να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεο να εγγραφεί ή εντός τέτοιας μεγαλύτερης περιόδου που εφαρμόζεται σε αυτό ως ήθελε καθοριστεί,

(β) δίδει οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, σε γνώση του ή απερίσκεπτα προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση η οποία είναι -ψευδής ή ανακριβής σε ουσιώδη λεπτομέρεια,

(γ) στερεί παράνομα το δελτίο ταυτότητας από οποιοδήποτε πρόσωπο,

(δ) προβαίνει παράνομα σε οποιαδήποτε καταχώρηση, μεταβολή ή εξάλειψη από δελτίο ταυτότητας ή θεληματικά παραποιεί, αλλοιώνει ή καταστρέφει αυτό,

(ε) κατέχει παράνομα ή χρησιμοποιεί δελτίο ταυτότητας που ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

(στ) αναφέρει ψευδώς ότι δεν έχει γραφτεί προηγουμένως, ή διαπράττει οποιαδήποτε πράξη ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή παράλειψη με σκοπό να εξαπατήσει αρχή εγγραφής,

(ζ) κατέχει δελτίο ταυτότητας που περιέχει οποιαδήποτε ψευδή καταχώρηση, μεταβολή ή εξάλειψη,

(η) αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει καινούργιο δελτίο ταυτότητας από αρχή εγγραφής χωρίς προηγουμένως να αναφέρει στην αρχή αυτή την απώλεια, αλλοίωση, ή φθορά οποιουδήποτε δελτίου ταυτότητας, το οποίο δυνατό να έχει εκδοθεί προηγουμένως σε αυτό ή κατέχει παράνομα περισσότερα από ένα δελτία ταυτότητας,

(θ) με πρόθεση να εξαπατήσει-

(i) προβαίνει σε ψευδή παράσταση ότι αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται δελτίο ταυτότητας,

(ii) εκτός από τις περιπτώσεις που μπορούν να καθοριστούν, επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να κατέχει δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε σε αυτό, ή

(iii) πλαστογραφεί ή αλλοιώνει δελτίο ταυτότητας ή καταρτίζει ή κατέχει οποιοδήποτε έγγραφο που ομοιάζει τόσο πολύ με δελτίο ταυτότητας ώστε να μπορεί να εξαπατήσει,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί, εξαιρουμένης της περίπτωσης καταδίκης προσώπου για αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), λόγω παράλειψης εγγραφής στο Αρχείο Πληθυσμού εντός τεσσάρων (4) μηνών, για την οποία το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται μόνο σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενώ είναι πρόσωπο που απασχολείται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι κατά τη συνήθη απασχόληση ή για σκοπούς διαδικασίας σε Δικαστήριο, οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε από αυτό κατά την απασχόλησή του,

(β) έχοντας, με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 59 του Νόμου αυτού, επιθεωρήσει το αρχείο, δημοσιεύει ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι κατά τη συνήθη απασχόλησή του ή για σκοπούς διαδικασίας σε Δικαστήριο, οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτήθηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο,

(γ) ενώ έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε πληροφορία γνωρίζοντας ότι αυτή έχει αποκαλυφθεί κατά παράβαση του Νόμου αυτού, δημοσιεύει ή κοινοποιεί την πληροφορία αυτή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όχι για σκοπούς διαδικασίας σε Δικαστήριο,

(δ) ενώ είναι πρόσωπο που εξαιρείται από την υποχρέωση να γραφτεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό, αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει δελτίο ταυτότητας,

(ε) ενώ είναι πρόσωπο που κατέχει δελτίο ταυτότητας άλλου προσώπου παραλείπει να παραδώσει το δελτίο ταυτότητας σε αστυνομικό σταθμό ή αρχή εγγραφής εντός της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 77 του Νόμου αυτού,

(στ) ενώ είναι πρόσωπο που απαιτείται να παραδώσει το δελτίο ταυτότητάς του σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 64 του Νόμου αυτού παραλείπει να παραδώσει αυτό το δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ.

Ποινικά αδικήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα

90Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) δίδει οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, σε γνώση του ή απερίσκεπτα, προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση η οποία είναι ψευδής ή ανακριβής σε ουσιώδη λεπτομέρεια,

(β) στερεί παράνομα την ηλεκτρονική ταυτότητα από οποιοδήποτε πρόσωπο,

(γ) προβαίνει παράνομα σε οποιαδήποτε καταχώριση, μεταβολή ή εξάλειψη από ηλεκτρονική ταυτότητα ή θεληματικά παραποιεί, αλλοιώνει ή καταστρέφει αυτή,

(δ) κατέχει παράνομα ή χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ταυτότητα που ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

(ε) κατέχει ηλεκτρονική ταυτότητα που περιέχει οποιαδήποτε ψευδή καταχώριση, μεταβολή ή εξάλειψη,

(στ) αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, χωρίς προηγουμένως να αναφέρει την απώλεια ή αλλοίωση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής ταυτότητας η οποία δυνατό να είχε εκδοθεί προηγουμένως σε αυτό ή κατέχει περισσότερες από μία ηλεκτρονικές ταυτότητες σε ισχύ,

(ζ) προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου δεν είναι αληθές, αναφορικά με την έκδοση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή επανενεργοποίηση ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(η) διαπράττει οποιαδήποτε πράξη ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή παράλειψη, με πρόθεση να εξαπατήσει αναφορικά με την έκδοση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή επανενεργοποίηση ηλεκτρονικής ταυτότητας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ηλεκτρονική ταυτότητα” σημαίνει και μέρος αυτής και περιλαμβάνει το όνομα χρήστη ή/και τους κωδικούς χρήστη.

Διάπραξη αδικήματος

91.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιχειρεί να διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή κατά παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό, θεωρείται ένοχο για το αδίκημα αυτό.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βοηθά ή υποκινεί τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή κατά παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο αυτό θεωρείται ένοχο για το αδίκημα αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Δικαίωμα του εκλέγειν
Δικαίωμα του εκλέγειν

92. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού δικαίωμα του εκλέγειν έχει κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων, και ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο για περίοδο έξι μηνών αμέσως προ της ημερομηνίας κτήσεως των εκλογικών προσόντων, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η διαμονή αυτή δεν είναι συνεχής σε ένα και το αυτό μέρος ο εν λόγω πολίτης της Δημοκρατίας θα εγγράφεται στο μέρος του εκλογικού καταλόγου το αναφερόμενο στο δήμο, ή την κοινότητα, ανάλογα με την περίπτωση, όπου είχε την μακρότερη διαμονή κατά τη διάρκεια της εξαμηνίας αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και όσα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, κατέχουν οργανική θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και μετέχουν διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των συζύγων των εν λόγω προσώπων.

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν

93.—(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν κάθε πρόσωπο το οποίο έχει στερηθεί δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση δικαστηρίου του δικαιώματος του εκλέγειν.

(2) Όταν πρόσωπο στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν-

(α) Το Τμήμα προβαίνει αμέσως σε διαγραφή του εκλογέα από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο που ισχύει κατά το χρόνο που του στερείται το εν λόγω δικαίωμα·

(β) το εκλογικό βιβλιάριο του εκλογέα που στερήθηκε του δικαιώματος του εκλέγειν παραδίδεται αμέσως στο Τμήμα, για την παράδοση δε αυτή έχει υποχρέωση ο εκλογέας ή, αν τούτο δεν είναι λόγω των περιστάσεων δυνατό, από το πρόσωπο που έχει τη διαχείριση της περιουσίας του εκλογέα.

Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

94.—(1) Σε κανένα δεν μπορεί να επιτραπεί να ψηφίσει σε εκλογή που διεξάγεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού αν-

(α) δε βεβαιωθεί η ταυτότητά του διά της παρουσίασης του εκλογικού του βιβλιαρίου ή του δελτίου ταυτότητάς του,

(β) δε βεβαιωθεί ότι είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, και

(γ) δε βεβαιωθεί ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει.

(2) Όταν παραδοθεί σε εκλογέα ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε εκλογή, ο εκλογέας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, σε κατάλληλο χώρο δίπλα από το όνομά του, με σκοπό να τεκμηριωθεί ότι έχει ψηφίσει.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Εκλογικοί κατάλογοι
Ετοιμασία εκλογικών καταλόγων

95.—(1) Η επιμέλεια της κατάρτισης και αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου ανήκει στον Υπουργό.

(2) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει αρμοδιότητα για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη μέριμνα για τη σύνταξη του εκλογικού καταλόγου και περιοδική αναθεώρησή του·

(β) την κατάρτιση, μηχανογράφηση, εκτύπωση και διάθεση του εκλογικού καταλόγου· και

(γ) τη χορήγηση εκλογικών βιβλιαρίων.

(3) Στο Γραφείο του Επάρχου κάθε επαρχίας λειτουργεί υπηρεσία εκλογικού καταλόγου η οποία έχει αρμοδιότητα να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τη σύνταξη, κατάρτιση, μηχανογράφηση και περιοδική αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου της εκλογικής περιφέρειας και για τη χορήγηση εκλογικών βιβλιαρίων.

(4) Σε κάθε εκλογέα εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο χορηγείται εκλογικό βιβλιάριο το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα και/ή από την Υπηρεσία Εκλογικού Καταλόγου που λειτουργεί στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων. Ο τύπος και η μορφή του εκλογικού βιβλιαρίου καθορίζεται με Κανονισμούς.

Διαίρεση εκλογικού καταλόγου κατά δήμους, κοινότητες και ενορίες

96.—(1) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται για κάθε δήμο, ή κοινότητα και όταν ο δήμος, ή η κοινότητα αποτελούνται από περισσότερες από μια ενορίες, για κάθε ενορία αυτών.

(2) Οι καταχωρήσεις στον εκλογικό κατάλογο, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, θεωρούνται ότι είναι ακριβείς.

(3) Κάθε κατάλογος που καταρτίστηκε δυνάμει του εδαφίου (1) αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό στο Τμήμα, η οποία προβαίνει αμέσως στην κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου κατά τον καθορισμένο τρόπο και τύπο.

(4) Ο εκλογικός κατάλογος περιέχει τον αριθμό του εκλογικού βιβλιαρίου, το επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, την ημερομηνία γεννήσεως και την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του εκλογέα, την κοινότητα στην οποία ανήκει, δηλ. την ελληνική ή τουρκική κοινότητα, το όνομα και επώνυμο του πατέρα του και τον αριθμό και την ημερομηνία του Στρατιωτικού Μητρώου, αν ο εκλογέας υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη αν ο εκλογέας είναι εκτοπισθείς, και σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται το κατεχόμενο μέρος, δηλ. από ποια εκλογική περιφέρεια, δήμο ή κοινότητα και από ποια ενορία του κατεχόμενου δήμου ή της κατεχόμενης κοινότητας προέρχεται ο εκλογέας.

(5) Ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται με αυτόν τον τρόπο, όπως θα ήθελε αναθεωρηθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, θα είναι ο εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο θα διεξάγεται οποιαδήποτε εκλογή έστω και αν η εκλογή αυτή θα ήθελε διεξαχθεί χωριστά λόγω διαμονής εκτοπισθέντων σε οποιαδήποτε κοινότητα.

Υποχρέωση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο

97.—(1) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν υποχρεούται να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, ενεργεί δε όπως προνοείται στο εδάφιο (3).

(2) Κάθε εκλογέας δικαιούται μόνο σε μία εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο.

(3) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν υποχρεούται μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων να υποβάλει αίτηση στον οικείο Έπαρχο για την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο, κατά τον καθορισμένο τρόπο:

Νοείται ότι ως ημερομηνία κτήσεως των εκλογικών προσόντων για σκοπούς του εδαφίου αυτού, όπως ορίζεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 101 του Νόμου αυτού, θεωρείται η ημέρα των εκάστοτε εκλογών, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι πολίτες της Δημοκρατίας που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους την ημέρα των εκάστοτε εκλογών, δύνανται να υποβάλουν την αίτησή τους για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προηγουμένως, όχι όμως αργότερα από την αμέσως προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατάρτισης του εκάστοτε συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου.

(4) Η εγγραφή όλων όσων έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στον εκλογικό κατάλογο ενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Επάρχου.

(5) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας του, είτε στην ίδια εκλογική περιφέρεια είτε σε άλλη εκλογική περιφέρεια, να υποβάλει, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, αίτηση στον οικείο Έπαρχο, στην εκλογική περιφέρεια του οποίου έχει τη νέα διεύθυνση της

κατοικίας του, κατά τον καθορισμένο τρόπο, για διόρθωση του εκλογικού καταλόγου.

(6) Κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο υποχρεούται όπως, σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος του είτε λόγω γάμου είτε λόγω άλλης αιτίας, μέσα σε τριάντα μέρες από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, να υποβάλει αίτηση στον οικείο Έπαρχο κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(7) Κάθε πρόσωπο που ενώ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δεν υποβάλλει αίτηση για την εγγραφή του στον οικείο εκλογικό κατάλογο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ ή και στις δύο ποινές μαζί.

(8) Κάθε πρόσωπο που ενώ είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο παραλείπει να ειδοποιήσει τον Έπαρχο για την αλλαγή της διεύθυνσης της κατοικίας του ή του ονόματος του, όπως αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6), αντίστοιχα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ, ή και στις δύο αυτές ποινές.

97(Α).Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου και από τις διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος Νόμου, σε κοινότητες των οποίων ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων είναι κάτω από 200, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν δικής τους επιλογής, ως εκλογείς των κοινοτήτων αυτών και πρόσωπα που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους εκεί, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α)Ο εκλογέας κατάγεται από την κοινότητα ή είναι σύζυγος ή παιδί τέτοιου εκλογέα, και

(β)κατέχει κατοικία στην εν λόγω κοινότητα είτε ο ίδιος ή συγγενής του ως ανωτέρω:

Νοείται ότι, οι εκλογείς που εγγράφονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται να αλλάξουν την εγγραφή τους πριν παρέλθουν δέκα χρόνια από την εν λόγω εγγραφή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 15 του περί Δήμων Νόμου, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με δημοτικά διαμερίσματα των οποίων ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων δεν υπερβαίνει τους (200) εκλογείς κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δήμων Νόμου του 2022.

Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου

98. Όταν ο εκλογικός κατάλογος για την εκλογική περιφέρεια συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον Έπαρχο και εκτίθεται για επιθεώρηση για δέκα μέρες από την ημερομηνία της δημοσιεύσεως της γνωστοποιήσεως, από κάθε ενδιαφερόμενο, σε τέτοιο μέρος και σε ώρες όπως θα οριστεί με γνωστοποίηση του Επάρχου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος θα έφερε το περιεχόμενο της σε γνώση κάθε ενδιαφερομένου.

Αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή ή διόρθωση

99.—(1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου, κατά την οποία ο κατάλογος είναι εκτεθειμένος για επιθεώρηση, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου το όνομα δεν περιλήφθηκε στον εκλογικό κατάλογο ή του οποίου η περιγραφή στον εκλογικό κατάλογο δεν είναι ακριβής ή/και το οποίο ενίσταται για το ότι άλλο πρόσωπο περιλήφθηκε στον εκλογικό κατάλογο, δύναται να υποβάλει αίτηση προς τον Έπαρχο για εγγραφή, διαγραφή ή διόρθωση, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία να υποστηρίζεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία.

(2) Ο Έπαρχος προβαίνει χωρίς χρονοτριβή στην εξέταση κάθε αίτησης που υποβάλλεται βάσει του εδαφίου (1) και αποφασίζει γι' αυτή, δίδει την αναγκαία γνωστοποίηση της απόφασής του σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Πριν εκδώσει την απόφασή του για οποιαδήποτε αίτηση ο Έπαρχος έχει εξουσία να προβεί σε τέτοια έρευνα και να υποβάλει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες θα το βοηθήσουν στη λήψη της απόφασής του.

(3) Ο Έπαρχος έχει εξουσία να προβεί και αυτεπάγγελτα σε διόρθωση γραφικού ή άλλου λάθους του εκλογικού καταλόγου αφού ειδοποιήσει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Διόρθωση εκλογικού καταλόγου

100.—(1)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 101 του Νόμου αυτού, όταν ο εκλογέας που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο αλλάξει τη διεύθυνση της κατοικίας του και το γεγονός αυτό περιέλθει σε γνώση του Τμήματος, ή της Υπηρεσίας Εκλογικού Καταλόγου που λειτουργεί στις Επαρχιακές Διοικήσεις, η Υπηρεσία προχωρεί στην εξέταση του θέματος αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).

(β) Πληροφορία ως προς την αλλαγή της διεύθυνσης της κατοικίας εκλογέα δύναται να δοθεί στο Τμήμα από τον οικείο Έπαρχο ή από τον κοινοτάρχη της κοινότητας στην οποία διέμενε ο επηρεαζόμενος εκλογέας ή από οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(2) Όταν ληφθεί τέτοια πληροφορία το Τμήμα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαραίτητη έρευνα αφού ακούσει και το επηρεαζόμενο πρόσωπο, με σκοπό να εκδώσει την απόφαση της.

(3) Μετά τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας το Τμήμα εκδίδει την απόφασή της την οποία γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου.

(4) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου διαδικασία, για διόρθωση του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας εκλογέα, δεν εφαρμόζεται για περίοδο ενός χρόνου πριν από εκλογές που διενεργούνται για τα δημοτικά και/ή για τα κοινοτικά συμβούλια.

Μηχανογράφηση εκλογικού καταλόγου

101.—(1) Όταν συμπληρωθεί ο εκλογικός κατάλογος με τις αναγκαίες εγγραφές και διαγραφές όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, ο Έπαρχος φροντίζει για την άμεση μηχανογράφηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου για την οικεία εκλογική περιφέρεια.

(2) Το Τμήμα προβαίνει, το ταχύτερο δυνατό, στην κατάρτιση και μηχανογράφηση του εκλογικού καταλόγου όλων των Εκλογικών Περιφερειών, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τους Επάρχους και μεριμνά για τη χορήγηση στους εγγεγραμμένους εκλογείς εκλογικού βιβλιαρίου από τους Επάρχους κατά τον καθορισμένο τύπο.

(3) Ο Έπαρχος προβαίνει στην ετοιμασία συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου τη 2α Ιανουαρίου, τη 2α Απριλίου, τη 2α Ιουλίου και τη 2α Οκτωβρίου κάθε χρόνου, η συμπλήρωση δε αυτή γίνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εκλογικά προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 92 του Νόμου αυτού και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη τριμηνία, αντίστοιχα, δυνάμει των εδαφίων (3), (5) και (6) του άρθρου 97 του Νόμου αυτού.

(4) Αμέσως μετά την ετοιμασία αυτή ο Έπαρχος εφαρμόζει, τηρουμένων των αναλογιών, τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 98, 99 και 101 του Νόμου αυτού.

(5) Με τη συμπλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, ο Έπαρχος φροντίζει για την άμεση μηχανογράφηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου και διαβιβάζει χωρίς χρονοτριβή τα απαιτούμενα στοιχεία, στο Τμήμα, το οποίο προβαίνει στην ενσωμάτωσή τους στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο.

(6) Η καταχώρηση του ονόματος προσώπου ως εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο αποτελεί πλήρη απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής και, νοουμένου ότι κατέχει το εκλογικό του βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του, παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα να ψηφίσει σε οποιαδήποτε εκλογή.

(7) Για τους σκοπούς κατάρτισης του εκλογικού καταλόγου ή ετοιμασίας συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, η αμέσως προηγούμενη της κατάρτισης ή ετοιμασίας 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου ή 1η Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, ανάλογα με την περίπτωση, θα θεωρείται ως η ημερομηνία αποκτήσεως εκλογικών προσόντων, σε περίπτωση δε εκλογής που προκηρύσσεται ή ορίζεται μέσα σε οποιαδήποτε τριμηνία οποιουδήποτε χρόνου ο εκλογικός κατάλογος ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ την πρώτη μέρα της τριμηνίας ενσωματώθηκε στον κατάλογο αυτό τουλάχιστο δεκαπέντε, μέρες πριν από την εκλογή αυτή, θα θεωρείται ως ο εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο θα διεξαχθεί η εκλογή.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 97 του Νόμου αυτού, αναφορικά με τη διαμονή οποιουδήποτε προσώπου προς απόκτηση των εκλογικών προσόντων, σε περίπτωση εκλογής η οποία προκηρύσσεται ή ορίζεται μέσα σε οποιαδήποτε τριμηνία οποιουδήποτε χρόνου, το πρόσωπο αυτό, ανεξάρτητα από αλλαγή διαμονής, θα θεωρείται ότι είναι έγκυρα εγγεγραμμένο, αναφορικά με τη διαμονή του, στον εκλογικό κατάλογο ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ την πρώτη μέρα της τριμηνίας αυτής, μαζί με οποιοδήποτε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο ο οποίος ενσωματώθηκε στον κατάλογο αυτό, τουλάχιστο δεκαπέντε μέρες πριν από την εκλογή αυτή:

Νοείται ότι κατά την ετοιμασία από τον Έπαρχο του αμέσως επόμενου της αλλαγής της διαμονής αυτής συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου δυνάμει του εδαφίου (3), το εν λόγω πρόσωπο, ανεξάρτητα από την περίοδο διαμονής, θα θεωρείται ότι έχει το εκλογικό προσόν το οποίο έχει σχέση με τη διαμονή και θα εγγράφεται στο μέρος του εκλογικού καταλόγου το οποίο αναφέρεται στο δήμο ή την κοινότητα, ανάλογα με την περίπτωση, όπου είχε τη μακρύτερη διαμονή του μέσα στην εξαμηνία η οποία αμέσως προηγείται του εν λόγω συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου.

(9)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η ετοιμασία συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου περιλαμβάνει την εγγραφή εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, διαγραφή εκλογέα απ' αυτόν και κάθε διόρθωση σ' αυτόν σχετικά με εκλογέα.

(β) Στα εδάφια (7) και (8) του παρόντος άρθρου «πρώτη ημέρα της τριμηνίας» σημαίνει την 1η Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου ή την 1η Οκτωβρίου, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία περιλαμβάνεται στην τριμηνία·«τριμηνία» σημαίνει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Μαρτίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, από 1ης Απριλίου μέχρι 30ής Ιουνίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, ή από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, κάθε χρόνου.

Εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές

102. Κάθε εκλογικός κατάλογος που καταρτίστηκε ή ετοιμάστηκε δυνάμει του Νόμου αυτού θα είναι ο εκλογικός κατάλογος βάσει του οποίου θα διεξάγεται εκλογή δυνάμει του Νόμου, και καμιά ένσταση δύναται να υποβληθεί κατ' αυτού.

Παροχή ψευδών ειδήσεων

103. Κάθε πρόσωπο που εν γνώσει του παρέχει ψευδή πληροφορία σε σχέση με τη σύνταξη εκλογικού καταλόγου η σε οποιαδήποτε έρευνα που γίνεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ή σκόπιμα αρνείται να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

104. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο δύναται ή πρέπει να καθοριστεί και άνευ επηρεασμού της γενικότητας της διάταξης αυτής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Επιπρόσθετα καθήκοντα και εξουσίες του Τμήματος και του Επάρχου σχετικά με τη σύνταξη, κατάρτιση, μηχανογράφηση, συμπλήρωση και αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου και για κάθε θέμα που σχετίζεται με αυτές·

(β) εξακρίβωση των προσόντων εκλογέα και τρόπους για την εν λόγω εξακρίβωση·

(γ) τύπους για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ή σχετικά με τον εκλογικό κατάλογο·

(δ) διαδικασία για την περιοδική αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου·

(ε) επιβολή δικαιωμάτων για/ή σχετικά με οποιοδήποτε τύπο ή τον εκλογικό κατάλογο·

(στ) επιβολή ποινής προστίμου το οποίο δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ για οποιαδήποτε παράβαση των Κανονισμών.

Παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Νόμου

105. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν συμμορφούται με οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου αυτού για τις οποίες δεν προνοείται ποινή είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εκλογικός κατάλογος κατεχόμενων περιοχών

106. Παρά τις διατάξεις του Νόμου αυτού για τους σκοπούς της εκλογής κάθε πρόσωπο το οποίο κέκτηται τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα και είναι εκτοπισθείς, θεωρείται ότι είχε τη συνήθη διαμονή του στην εκλογική περιφέρεια η οποία είναι, εν όλω ή εν μέρει, κατεχόμενο έδαφος για τη νενομισμένη περίοδο που απαιτείται για την εγγραφή του ως εκλογέα της περιφέρειας αυτής:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και μόνο για σκοπούς εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ο όρος "εκτοπισθείς" περιλαμβάνει τον επαναπατρισθέντα μετανάστη ο οποίος πριν ή/και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής διέμενε στο εξωτερικό και έλκει την καταγωγή του από την επαρχία στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί ως εκλογέας.

Κατάρτιση χωριστού εκλογικού καταλόγου για τους εκτοπισθέντες εκλογείς

107. Το Τμήμα, επιπρόσθετα από την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, συντάσσει χωριστούς εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εκλογέας» περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία αποκτούν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα και των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας
Πολίτης της Δημοκρατίας

108. Πολίτες της Δημοκρατίας είναι τα πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού απέκτησαν ή δικαιούνται να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ή τα οποία μετά τη ρηθείσα ημερομηνία αποκτούν την ιδιότητα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή με βάση το Παράρτημα Δ' της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Ιδιότητα του πολίτη δυνάμει γέννησης ή καταγωγής

109.—(1) Πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960, είναι πολίτης της Δημοκρατίας αν κατά το χρόνο της γέννησής του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας αυτού ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ζούσε ο γονέας αυτός κατά το χρόνο της γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας αυτός θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο διαφορετικά ήθελε διατάξει, σε περιπτώσεις όπου η είσοδος ή η παραμονή στην Κύπρο οποιουδήποτε των γονέων του εν λόγω προσώπου ήταν παράνομη.

(2) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 σε οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι πολίτης της Δημοκρατίας, αν κατά το χρόνο της γέννησής του ήταν πολίτης της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε γονέας αυτού ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν ζούσε ο γονέας αυτός κατά το χρόνο της γέννησης του εν λόγω προσώπου, ο γονέας αυτός θα εδικαιούτο, αν δεν είχε αποβιώσει, να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας είτε δυνάμει του Παραρτήματος Δ' είτε δυνάμει του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσώπου μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, εκτός εάν η γέννησή του εγγραφεί κατά τον καθορισμένο τρόπο.

(3) Πρόσωπο που γεννήθηκε κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 και κατάγεται από πρόσωπο το οποίο-

(α) Κατέστη Βρετανός υπήκοος με βάση τα περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διατάγματα εν Συμβουλίω του 1914 μέχρι 1943· ή

(β) γεννήθηκε στην Κύπρο μεταξύ της 5ης Νοεμβρίου 1914 και της 16ης Αυγούστου 1960, καθ όν χρόνον οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο, δικαιούται εφόσον είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και υποβάλει αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και αφού δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστης στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα, να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας.

Ιδιότητα του πολίτη δυνάμει εγγραφής

110.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή χώρας της Κοινοπολιτείας, ο οποίος είναι πρόσωπο Κυπριακής καταγωγής, ενήλικο και πλήρους ικανότητας, μπορεί, όταν υποβάλει σχετική αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο και όταν δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία κατά τον καθορισμένο τρόπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου, να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας, εάν το πρόσωπο αυτό ικανοποιεί τον Υπουργό ότι-

(α) Διαμένει συνήθως στην Κύπρο και /ή διέμενε στην Κύπρο, για συνεχές διάστημα δώδεκα μηνών ή τέτοιο μικρότερο χρονικό διάστημα το οποίο δυνατόν ο Υπουργός να αποδεχθεί κάτω από ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, ή υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας·

(β) είναι καλού χαρακτήρα·

(γ) σκοπεύει να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία, ή ανάλογα με την περίπτωση, εξακολουθεί να υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού-

«πρόσωπο κυπριακής καταγωγής» σημαίνει πρόσωπο που γεννήθηκε στην Κύπρο κατά το χρόνο που οι γονείς του διέμεναν συνήθως στην Κύπρο και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατάγεται από τέτοια πρόσωπα·

«Χώρα της Κοινοπολιτείας» σημαίνει κάθε χώρα, εκτός της Δημοκρατίας, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού είναι μέλος της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας και περιλαμβάνει και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και οποιαδήποτε άλλη χώρα που κηρύχθηκε με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ως χώρα της Κοινοπολιτείας για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Υπουργός μπορεί, όταν υποβληθεί αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο και δοθεί διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία στον τύπο ο οποίος καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, να μεριμνήσει για την εγγραφή ως πολίτη της Δημοκρατίας, οιουδήποτε προσώπου, που είναι ενήλικο και πλήρους ικανότητας πρόσωπο και που ικανοποιεί τον Υπουργό ότι-

(α) Είναι ο/η σύζυγος ή ο χήρος ή η χήρα πολίτη της Δημοκρατίας ή, ήταν ο/η σύζυγος προσώπου το οποίο, αν δεν είχε αποβιώσει, θα είχε καταστεί ή θα είχε δικαίωμα να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας·

(β) διαμένει με το/τη σύζυγο του στην Κύπρο για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριών χρόνων

(γ) είναι καλού χαρακτήρα· και

(δ) προτίθεται να εξακολουθήσει να διαμένει στη Δημοκρατία ή, ανάλογα με την περίπτωση, να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομική Δύναμη της Δημοκρατίας και μετά την εγγραφή του ως πολίτη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες οποιασδήποτε συγκεκριμένης περίπτωσης, να μεριμνήσει για τη συντέλεση της εγγραφής δυνάμει του παρόντος εδαφίου, έστω και αν ο/η σύζυγος είχε διαμείνει με τη/το σύζυγο του/της στην Κύπρο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών χρόνων, αλλά όχι μικρότερο των δύο χρόνων. Στις περιπτώσεις προσώπων που μένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, η διαμονή με το/ τη σύζυγο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερη από τρία χρόνια:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός εισέρχεται ή παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να εξαιρέσει από την εφαρμογή των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης αλλοδαπό/ή σύζυγο Κύπριου πολίτη που παρέμενε παράνομα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο που απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να μεταφέρει το δικαίωμα εγγραφής ως Κυπρίου πολίτη σε τέκνο του που δεν είναι τέκνο του/της συζύγου ή σε επόμενο αλλοδαπό ή αλλοδαπή σύζυγο, ανάλογα με την περίπτωση.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «διαμένει με το/τη σύζυγο της/ του στην Κύπρο» σημαίνει διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο τουλάχιστο για έξι μήνες κάθε χρόνο και, εν πάση περιπτώσει, η συνολική διαμονή του ζεύγους στην Κύπρο κατά την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων, αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να μην είναι λιγότερη από δύο χρόνια.

(3) Ο Υπουργός μπορεί να μεριμνήσει όπως το ανήλικο παιδί οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από το γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού.

(4) Πρόσωπο το οποίο αποκήρυξε την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας ή την στερήθηκε δε δικαιούται να εγγραφεί ως πολίτης της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί όμως να εγγραφεί με την έγκριση του Υπουργού.

(5) Πρόσωπο που γράφτηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό γίνεται πολίτης της Δημοκρατίας ύστερα από εγγραφή από την ημερομηνία κατά την οποία εγγράφεται.

Ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει πολιτογράφησης

111.-(1) Ο Υπουργός, όταν υποβληθεί σ' αυτόν αίτηση κατά τον καθορισμένο τύπο και τρόπο από οποιοδήποτε αλλοδαπό ενήλικα και με πλήρη ικανότητα, ο οποίος ικανοποιεί τον Υπουργό ότι κατέχει τα προσόντα για πολιτογράφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111Β, δύναται να χορηγήσει σ' αυτόν πιστοποιητικό πολιτογράφησης. Το πρόσωπο αυτό, στο οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό πολιτογράφησης στον τύπο που καθορίζεται στον Τρίτο Πίνακα, μόλις δώσει επίσημη διαβεβαίωση πίστεως στη Δημοκρατία, στον τύπο που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα, καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας κατόπιν πολιτογράφησης, από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται σ' αυτόν το πιο πάνω πιστοποιητικό:

Νοείται ότι, με πρόταση του Υπουργού σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να απορρίψει την αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού πολιτογράφησης, εκτός εάν ο αιτητής αποκηρύξει την ιδιότητα του πολίτη οποιασδήποτε άλλης χώρας την οποία αυτός κατέχει:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να επιτρέψει για ανθρωπιστικούς λόγους τη χορήγηση πιστοποιητικού πολιτογράφησης σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι πλήρους ικανότητας, ανεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β.

(2) Κάθε χορηγούμενο πιστοποιητικό πολιτογράφησης υπογράφεται από τον Υπουργό ή από οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο.

Τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος

111Α(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής υψίστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία, οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση, να επιτρέψει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως τιμητικά πολιτογραφηθεί αλλοδαπός χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β.

(2)  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ή/και των μελών της oικογένειάς τους χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β.

(3)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ως άνω εδάφια (1) και (2) απαιτείται όπως ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(4) Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 117 στους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τα οποία επιτρέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ή/και των μελών της oικογένειάς τους, χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 111Β, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης, οι οποίοι επιπροσθέτως προνοούν για τις υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τις κυρώσεις που δύναται να τους επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τους Κανονισμούς, για τη σύσταση επιτροπής προς εποπτεία και έλεγχο αυτών και για τη σύσταση μονάδας ελέγχου πολιτογραφήσεων και τις αρμοδιότητές τους για σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αναπηρία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου.

“ανήλικο τέκνο” σημαίνει νόμιμο άγαμο τέκνο των συζύγων, των συμβίων ή του ενός εξ αυτών, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, και περιλαμβάνει προγονό, εκτός γάμου αναγνωρισμένο τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο.

“μέλη της οικογένειας” σημαίνει-

(α) το σύζυγο, τη σύζυγο, το σύμβιο ή τη συμβία του αλλοδαπού, ανάλογα με την περίπτωση∙

(β) τα ανήλικα τέκνα του αλλοδαπού ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών∙

(γ) τους γονείς του αλλοδαπού ή/και τους γονείς του συζύγου, της συζύγου, του συμβίου ή της συμβίας, ανάλογα με την περίπτωση∙

(δ) το οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο του αλλοδαπού:

Νοείται ότι οι όροι “σύμβιος” και “συμβία”, ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου.

“οικονομικά εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο” σημαίνει-

(α) άγαμο νόμιμο τέκνο των συζύγων ή ενός εξ αυτών το οποίο έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) αλλά δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας του, νοουμένου ότι αυτό εξακολουθεί να φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχει ως κύρια δραστηριότητά του τη φοίτηση και περιλαμβάνει προγονό, εκτός γάμου αναγνωρισμένο τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο.

(β) πρόσωπο με αναπηρία που το καθιστά ανίκανο προς εργασία.

“σύζυγος” σημαίνει το ένα των μερών σε έννομη σχέση μεταξύ δύο προσώπων, ως αποτέλεσμα γάμου αναγνω-ρισμένου από την πολιτεία.

Προσόντα για πολιτογράφηση

111Β.-(1) Αλλοδαπός ο οποίος υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111 δύναται να πολιτογραφηθεί, νοουμένου ότι πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία για το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησής του:

Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν διακόπτουν το πιο πάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα· και

(β) άνευ επηρεασμού των μικρότερων συνολικών χρονικών περιόδων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων δέκα (10) ετών από το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο (α), είτε διέμενε νόμιμα στη Δημοκρατία είτε διετέλεσε στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας είτε μερικώς το ένα και μερικώς το άλλο, για χρονικά διαστήματα τα οποία αθροιζόμενα δεν είναι μικρότερα των επτά (7) ετών· και

(γ) είναι καλού χαρακτήρα:

Νοείται ότι, στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν τον καλό χαρακτήρα είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(i) Δεν έχει επιδείξει με έργα ή με λόγια έλλειψη νομιμοφροσύνης ή καταφρόνηση προς τη Δημοκρατία·

(ii) δεν έχει συμπεριφερθεί κατά τρόπο που συνιστά αποδοχή της παράνομης διοίκησης στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτή και ούτε κατέχει, έχει παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές η οποία ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη·

(iii) δεν έχει επιδοθεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου διεξάγεται από τη Δημοκρατία σε συναλλαγή και ούτε έχει επικοινωνήσει με τον εχθρό ή επιδοθεί στη διεξαγωγή επιχείρησης ή συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση κατά τρόπο που να έχει υποβοηθήσει τον εχθρό·

(iv) δεν έχει καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(v) δεν καταζητείται με ευρωπαϊκό ή διεθνές ένταλμα σύλληψης για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο συνιστά αδίκημα στη Δημοκρατία και επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(vi) δεν του επιβλήθηκε καθεστώς κυρώσεων και ούτε το όνομά του είναι ενταγμένο σε κατάλογο κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμου·

(vii) δεν εκκρεμεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική υπόθεση στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών και άνω·

(viii) δεν έχει εισέλθει από παράνομο σημείο εισόδου ή εισέλθει ή διαμείνει στη Δημοκρατία κατά παράβαση oπoιασδήπoτε απαγόρευσης, όρου, περιορισμού ή επιφύλαξης, σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσία της Δημοκρατίας·

(ix) δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης του αλλοδαπού σε άλλη χώρα, απαιτείται όπως η καταδίκη αφορά σε αδίκημα το οποίο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία και το οποίο, ως ανωτέρω προβλέπεται, επισύρει ποινή φυλάκισης· και

(δ) έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1, όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση τα καθοριζόμενα σε Διάταγμα του Υπουργού πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του εν λόγω επιπέδου, τα οποία χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αλλοδαπού σε γραπτή και προφορική εξέταση, η οποία διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα του Υπουργού:

Νοείται ότι, εξαιρούνται από την πιο πάνω υποχρέωση οι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική·

(ε) έχει επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας, η διαδικασία και ο τρόπος αξιολόγησης της οποίας καθορίζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως· και

(στ) διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του και για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη-

(i) το εισόδημα από προσοδοφόρα πλήρη απασχόληση ή/και το εισόδημα από άλλες πηγές σταθερού και νόμιμου χαρακτήρα·

(ii) εάν είναι ή υπήρξε μακροχρόνια άνεργος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Δημοκρατία· και

(iii) εάν, συνεπεία δυσπραγίας ή δυσχερούς οικονομικής κατάστασής του, έχει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Δημοκρατία λάβει οποιοδήποτε χρηματικό βοήθημα ή επίδομα· και

(ζ) έχει πρόθεση, σε περίπτωση χορήγησης σε αυτόν πιστοποιητικού πολιτογράφησης-

(i) να διαμένει στη Δημοκρατία· ή

(ii) να εισέλθει ή να εξακολουθήσει να διατελεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, διαμονή για σκοπούς πολιτογράφησης σημαίνει τη φυσική παρουσία του αλλοδαπού στη Δημοκρατία, βάσει των μεταναστευτικών διατυπώσεων που ισχύουν ανά περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, στον υπολογισμό της περιόδου διαμονής δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος κατά την οποία ο αλλοδαπός διέμεινε ως αιτητής διεθνούς προστασίας ή ως κάτοχος συμπληρωματικής ή προσωρινής προστασίας ή ως κάτοχος άδειας φοιτητή.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων (β) και (δ) του εδαφίου (1), σε περίπτωση προσώπου το οποίο διαμένει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία ή παρόμοιας φύσεως πλαίσιο προσέλκυσης εταιρειών ή/και ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, και το οποίο έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 ή Β1, όπως καθορίζεται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση τα καθοριζόμενα σε Διάταγμα του Υπουργού πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του εν λόγω επιπέδου, τα οποία χορηγούνται κατόπιν υποβολής του αλλοδαπού σε γραπτή και προφορική εξέταση, η οποία διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα, ή το οποίο κατέχει απολυτήριο αναγνωρισμένου ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, τα αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα εντός των προηγούμενων δέκα (10) ετών από το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν είναι μικρότερα των τεσσάρων (4) ετών για τον κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 ή των τριών (3) ετών για τον κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 ή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αντί των επτά (7) ετών:

Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες ετησίως δεν λογίζονται ως απουσία για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας διαμονής και συνυπολογίζονται στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

(3) Μέλος της οικογένειας προσώπου το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) και αιτείται πολιτογράφηση δυνάμει αυτών δύναται να αιτηθεί πολιτογράφηση ή/και πολιτογραφηθεί ταυτόχρονα με το πρόσωπο αυτό, νοουμένου ότι πληροί το προσόν της νόμιμης και συνεχούς διαμονής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), και συμπληρώνει την απαιτούμενη συνολική διάρκεια διαμονής εντός των προηγούμενων δέκα (10) ετών από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, που απαιτείται για το πρόσωπο αυτό, χωρίς να απαιτείται τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα να συντρέχουν με τα χρονικά διαστήματα που συμπλήρωσε το εν λόγω πρόσωπο:

Νοείται ότι, περίοδοι απουσίας από τη Δημοκρατία που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες ετησίως δεν λογίζονται ως απουσία για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας διαμονής και συνυπολογίζονται στην απαιτούμενη συνολική διάρκεια διαμονής των τεσσάρων (4) ή τριών (3) ετών, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ο/η σύζυγος ή/και ο σύμβιος ή η συμβία πρέπει να πληροί τα ίδια κριτήρια γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατ’ αντιστοιχία:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο κατά την υποβολή της αίτησης του γονέα του δυνάμει του εδαφίου (2) ήταν ανήλικο και ενηλικιώνεται πριν από την πολιτογράφηση του γονέα δύναται να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση, νοουμένου ότι πληροί μόνο το κριτήριο του καλού χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), και η εν λόγω αίτηση εξετάζεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί για λόγους που σχετίζονται με τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες της αίτησης.

(4) Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο εδάφιο (2) δύναται να αναθεωρείται και εν πάση περιπτώσει δημοσιεύεται με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αναπηρία” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου·“μέλος της οικογένειας” σημαίνει-

(α) τον σύζυγο, τη σύζυγο, τον σύμβιο ή τη συμβία του αλλοδαπού, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης του αλλοδαπού και ο όρος “σύζυγος” σημαίνει το ένα εκ των μερών σε έννομη σχέση μεταξύ δύο προσώπων, ως αποτέλεσμα γάμου αναγνωρισμένου από την πολιτεία, οι δε όροι “σύμβιος” και “συμβία” ερμηνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου·

(β) εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο, ήτοι πρόσωπο με αναπηρία η οποία το καθιστά ανίκανο προς εργασία και δικαιοπραξία.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εάν το κρίνει ορθό υπό τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε συγκεκριμένης περίπτωσης-

(α) να επιτρέψει, σε περίπτωση προσώπου κυπριακής καταγωγής, όπως διαμονή σε ξένη χώρα πριν από τις 16 Αυγούστου 1960 λογισθεί, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως εάν ήταν διαμονή στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, “πρόσωπο κυπριακής καταγωγής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 110·

(β) να επιτρέψει όπως διαμονή στην πρώην Αποικία της Κύπρου ή υπηρεσία στην Κυβέρνησή της πριν από τις 16 Αυγούστου 1960 λογισθεί, για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως εάν ήταν διαμονή στη Δημοκρατία ή υπηρεσία σε αυτή·

(γ) να επιτρέψει όπως πολιτογραφηθεί πρόσωπο κυπριακής καταγωγής το οποίο αποκήρυξε την κυπριακή υπηκοότητα, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαμονής που προβλέπεται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, “πρόσωπο κυπριακής καταγωγής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 110.

(7) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) εξετάζονται με διαδικασία ταχείας εξέτασης μη υπερβαίνουσας τους οκτώ (8) μήνες,  με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(8) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, τα προσόντα για πολιτογράφηση που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δύναται να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση:

Νοείται ότι, τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) έως (3) ελάχιστα χρονικά διαστήματα νόμιμης διαμονής στη Δημοκρατία, καθώς και τα άλλα προβλεπόμενα σε αυτά προσόντα δύναται να κατέχονται πριν από ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αιτήσεις για πολιτογράφηση των οποίων η εξέταση εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023 εξετάζονται και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής τους:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι αιτήσεις που υποβληθήκαν μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, εξετάζονται και διεκπε-ραιώνονται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά την εξέτασή τους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Αποκήρυξη και στέρηση της ιδιότητας του πολίτη
Αποκήρυξη της ιδιότητας πολίτη

112.—(1) Εάν οποιοσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος είναι ενήλικας και πλήρους ικανότητας και ο οποίος έχει επίσης την ιθαγένεια οποιασδήποτε ξένης χώρας δώσει βεβαίωση αποκήρυξης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο, ο Υπουργός μεριμνά όπως η βεβαίωση εγγραφεί και μόλις γίνει αυτή η εγγραφή το πρόσωπο αυτό παύει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας βεβαίωσης εάν αυτή γίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου τον οποίο η Δημοκρατία μπορεί να διεξάγει ή όταν ο Υπουργός έχει τη γνώμη ότι αυτή γίνεται σκόπιμα για αποφυγή οποιασδήποτε υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας την οποία αυτός υπέχει ή οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση στην οποία αυτός θα υπόκειτο.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε γυναίκα η οποία έχει νυμφευθεί θεωρείται ενήλικας.

Στέρηση της ιδιότητας του πολίτη

113.—(1) Πολίτης της Δημοκρατίας ο οποίος είναι πολίτης σύμφωνα με εγγραφή ή είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, παύει να είναι πολίτης της Δημοκρατίας εάν στερηθεί της ιδιότητας του πολίτη με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει αποστερηθεί την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας την οποία απέκτησε δυνάμει του άρθρου 111Α, ουδεμία επένδυση ή/και εισφορά χρημάτων ή/και δωρεά που έγινε προς τη Δημοκρατία ή/και που αποτέλεσε τον λόγο για τη χορήγηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο έχει αποστερηθεί την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας την οποία απέκτησε δυνάμει του άρθρου 111 ή του άρθρου 111Α, ή του εδαφίου (2) του άρθρου 111Β την ιδιότητα αυτή δυνατόν να αποστερηθούν και μέλη της οικογένειάς του τα οποία απέκτησαν την ιδιότητα αυτή ως μέλη της οικογένειάς του συνδεδεμένα με το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει οποιοδήποτε τέτοιο πολίτη από την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας εάν ικανοποιηθεί ότι η εγγραφή ή το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να στερήσει από οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας που είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 111 ή του άρθρου 111Α ή του άρθρου 111Β ή εγγεγραμμένο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 110, την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό-

(α) με έργα ή με λόγια επέδειξε έλλειψη νομιμοφροσύνης ή καταφρόνηση προς τη Δημοκρατία,

(β) συμπεριφέρεται κατά τρόπο που συνιστά αποδοχή της παράνομης διοίκησης στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτήν ή κατέχει ή έχει παράνομα εισέλθει, προκαλέσει ζημιά ή παρέμβει σε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές η οποία ανήκει σε άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη,

(γ) επιδόθηκε κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε πολέμου διεξάγεται από τη Δημοκρατία σε συναλλαγή ή επικοινώνησε με τον εχθρό ή επιδόθηκε στη διεξαγωγή επιχείρησης ή συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχείρηση κατά τρόπο που να έχει υποβοηθήσει τον εχθρό, ή

(δ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης αυτού σε άλλη χώρα, απαιτείται όπως η καταδίκη αφορά σε αδίκημα το οποίο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία και το οποίο, ως ανωτέρω προβλέπεται, επισύρει ποινή φυλάκισης,

(ε) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και άνω ή για άλλο σοβαρό αδίκημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα:

Νοείται ότι, το αδίκημα για τη διάπραξη του οποίου καταζητείται το εν λόγω πρόσωπο συνιστά αδίκημα και στη Δημοκρατία το οποίο, ως ανωτέρω αναφέρεται, επισύρει ποινή φυλάκισης,

(στ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του, του επιβλήθηκε καθεστώς κυρώσεων ή το όνομά του είναι ενταγμένο σε κατάλογο κυρώσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117,

(ζ) σε διάστημα δέκα (10) ετών από την εγγραφή ή την πολιτογράφησή του, διαπιστώνεται ότι κατ’ εξακολούθησιν δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια ή/και τις επιπρόσθετες προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 111Α και 117.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα να στερήσει οποιονδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, το οποίο είναι πολιτογραφημένο πρόσωπο, την ιδιότητα του ως πολίτη εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό διέμενε συνήθως σε ξένες χώρες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα επτά ετών και εάν κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν-

(α) Διετέλεσε καθ' οιονδήποτε χρόνο στην υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Διεθνούς Οργανισμού του οποίου η Δημοκρατία είναι μέλος, ή

(β) γνωστοποιούσε κάθε χρόνο, κατά τον καθορισμένο τρόπο, σε Προξενείο της Δημοκρατίας την πρόθεσή του να διατηρήσει την ιδιότητά του ως πολίτη της Δημοκρατίας.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο, προτού εκδώσει Διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου βάσει οποιουδήποτε από τους καθοριζόμενους στα εδάφια (2) και (3) λόγους, ενημερώνει γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο για τον λόγο βάσει του οποίου πρόκειται να εκδοθεί το εν λόγω Διάταγμα, όπως και για το δικαίωμά του να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

(6) Καθιδρύεται Επιτροπή καλουμένη “Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας” ή «Ανεξάρτητη Επιτροπή», η οποία συγκροτείται από τον πρόεδρο και δύο (2) μέλη, για να συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο για θέματα αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.

(7) Ως πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ως μέλη ο Γενικός Λογιστής και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  ή εκπρόσωποι αυτών.

(8) Η Ανεξάρτητη Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να καλεί ενώπιόν της το επηρεαζόμενο πρόσωπο για να εκφράσει τη θέση του ή να το εξετάσει βάσει του ενώπιόν της ευρισκόμενου υλικού, εφόσον ειδοποιήσει προηγουμένως το πρόσωπο αυτό ώστε να αποστείλει γραπτώς τη θέση του, δύναται δε να καλεί και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή/και να απαιτεί την προσκόμιση από οποιοδήποτε όργανο, υπηρεσία ή/και αρχή εγγράφων ή/και άλλων στοιχείων.

(9) Η Ανεξάρτητη Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής της λαμβανομένης κατά πλειοψηφία, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει τη γνώμη της Ανεξάρτητης Επιτροπής, ώστε να ικανοποιηθεί ότι με βάση τα ενώπιόν του στοιχεία ενδείκνυται να προχωρήσει σε πράξη αποστέρησης από συγκεκριμένο πρόσωπο ή από μέλος της οικογένειάς του της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - Ποικίλες Διατάξεις
Νομιμοποίηση παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του

114.—(1) Παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και που νομιμοποιήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο που αφορά στην προσωπική νομική κατάσταση τυγχάνει από την ημερομηνία της νομιμοποίησης ή από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου αυτού, μεταχείρισης ως να ήταν νόμιμο παιδί.

(2) Ανήλικο παιδί που υιοθετήθηκε σύμφωνα με το δίκαιο που αφορά στην προσωπική νομική κατάσταση τυγχάνει από την ημερομηνία της υιοθεσίας ή από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου αυτού, μεταχείρισης ως να ήταν νόμιμο παιδί.

(3) Ενήλικο τέκνο υιοθετηθέν από πολίτη της Δημοκρατίας δεν αποκτά με την υιοθεσία την ιδιότητά του πολίτη της Δημοκρατίας. Το εν λόγω υιοθετηθέν τέκνο δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας με πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Νόμου αυτού.

Πιστοποιητικό της ιδιότητας του πολίτη σε περίπτωση αμφιβολίας

115. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρεί αυτό σωστό, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο υπάρχει αμφιβολία ως προς την ιδιότητά του ως πολίτη της Δημοκρατίας, είτε για θέμα που εγείρεται από πραγματικά γεγονότα, είτε για νομικό θέμα, να πιστοποιήσει ότι το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης της Δημοκρατίας· πιστοποιητικό δε που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό αποτελεί, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αποκτήθηκε με δόλο, ψευδή παράσταση ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος, οριστική απόδειξη για το ότι το πρόσωπο αυτό είχε την ιδιότητα αυτή του πολίτη της Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία του πιστοποιητικού χωρίς όμως επηρεασμό οποιασδήποτε απόδειξης για το ότι είχε την ιδιότητα αυτή του πολίτη σε προγενέστερη ημερομηνία.

Ψευδής δήλωση

116.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, με σκοπό να προκαλέσει οτιδήποτε να επιτευχθεί ή όχι σύμφωνα με το Νόμο αυτό, δίδει οποιαδήποτε βεβαίωση σε γνώση του ότι αυτή είναι ψευδής ως προς το ουσιώδες στοιχείο της ή όποιος από βαρειά αμέλεια δίδει οποιαδήποτε βεβαίωση η οποία είναι ψευδής ως προς το ουσιώδες στοιχείο της, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτόν από Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό σχετικά με την επιστροφή πιστοποιητικών πολιτογράφησης είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

Κανονισμοί και θεσμοί

117.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να προνοήσει γενικά μεν για την πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου αυτού και ειδικά-

(α) Για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο σύμφωνα με το Νόμο αυτό χρειάζεται να καθορισθεί,

(β) για την εγγραφή κάθε απαιτουμένου ή εξουσιοδοτημένου όπως εγγραφεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό,

(γ) για την παροχή βεβαίωσης πίστης στη Δημοκρατία σύμφωνα με το Νόμο αυτό, για το χρόνο μέσα στον οποίο η επίσημη βεβαίωση μπορεί να δοθεί και για την εγγραφή της επίσημης βεβαίωσης,

(δ) για την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης που απαιτείται ή είναι εξουσιοδοτημένη να δοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο αυτό,

(ε) για την ακύρωση της εγγραφής προσώπων που αποστερήθηκαν την ιδιότητα του πολίτη σύμφωνα με το Νόμο αυτό και την ακύρωση και τροποποίηση πιστοποιητικών πολιτογράφησης που δεν αφορούν τα πρόσωπα αυτά και για την απαίτηση επιστροφής τέτοιων πιστοποιητικών για τους πιο πάνω σκοπούς,

(στ) για την εγγραφή γεννήσεων και θανάτων προσώπων οποιασδήποτε κατηγορίας ή τάξης που γεννήθηκαν ή πέθαναν σε ξένη χώρα από προξενικούς λειτουργούς ή άλλους λειτουργούς στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, ή, προκειμένου για ξένη χώρα στην οποία η Δημοκρατία δεν διατηρεί, κατά καιρούς, διπλωματικούς ή προξενικούς αντιπροσώπους, από πρόσωπα που υπηρετούν στη διπλωματική, προξενική ή άλλη εξωτερική υπηρεσία οποιασδήποτε χώρας η οποία σύμφωνα με διευθέτηση με τη Δημοκρατία ανέλαβε να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της Δημοκρατίας στη χώρα αυτή, ή από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό για το σκοπό αυτό,

(ζ) για την επιβολή και είσπραξη τελών για οποιαδήποτε αίτηση που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό ή για κάθε εγγραφή, ή κάθε δήλωση, ή τη χορήγηση κάθε πιστοποιητικού, ή την παραλαβή κάθε επίσημης βεβαίωσης, εξουσιοδοτημένων για να γίνουν, ή να χορηγηθούν ή να παραληφθούν από ή σύμφωνα με το Νόμο αυτό, έγκυρου ή άλλου αντίγραφου κάθε ειδοποίησης, πιστοποιητικού, διατάγματος, δήλωσης ή καταχώρησης, που δόθηκαν, χορηγήθηκαν, εκδόθηκαν ή έγιναν όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(2) Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού να εκδώσει Θεσμούς για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις παραπομπές στην Επιτροπή Έρευνας. Οι Θεσμοί αυτοί μπορούν να προνοούν για την παραχώρηση στην Επιτροπή Έρευνας οποιωνδήποτε εξουσιών και δικαιωμάτων ή προνομίων οποιουδήποτε Δικαστηρίου και να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή για ενάσκηση των εξουσιών αυτών.

Εκπρόθεσμη αίτηση για απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας

118. Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Νόμο αυτό εξαρτάται από την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης, μέσα σε προθεσμία, στην οποία δεν απέκτησε την ιδιότητα του πολίτη από αμέλεια ή παράλειψη να εκτελέσει την απαιτούμενη πράξη ή υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση και εάν το πρόσωπο αυτό σε περίπτωση κατά την οποία είχε σημειωθεί η ρηθείσα παράλειψη θα ήταν πολίτης της Δημοκρατίας, αμέσως πριν την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, το πρόσωπο αυτό δικαιούται να γίνει πολίτης της Δημοκρατίας με την εκτέλεση της απαιτούμενης πράξης ή με υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, ως εάν δεν είχε εκπνεύσει η προθεσμία που τέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Δ'.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Προσφυγικές Ταυτότητες
Εκτοπισθείς

119. Εκτοπισθείς θεωρείται το πρόσωπο του οποίου—

(α) Η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη,

(β) η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη (Ο.Η.Ε) ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς,

(γ) πριν και μέχρι την εισβολή, η συνήθης διαμονή του ήταν στις ελεύθερες περιοχές, λόγω του επαγγέλματός του, αλλά η κατοικία και η ακίνητη ιδιοκτησία του βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη ή βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη (Ο.Η.Ε) ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, ή

(δ) πριν και μέχρι την εισβολή, η προσωρινή διαμονή του ήταν στο εξωτερικό και εφόσον δεν ήταν μετανάστης, αλλά η κατοικία του και η ακίνητη ιδιοκτησία του ήταν στις κατεχόμενες περιοχές και η οποία κατέστη απροσπέλαστη ή βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη (Ο.Η.Ε) ή αν εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς:

Νοείται ότι, τα παιδιά των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και, συνεπώς, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρούνται εκτοπισθέντες από το ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο πατέρας τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα παιδιά των οποίων μόνο η μητέρα είναι εκτοπισθείσα θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις κατεχόμενες περιοχές και θεωρούνται εκτοπισθέντες από το μέρος από το οποίο προέρχεται η μητέρα τους, αποκλειστικά για σκοπούς οποιασδήποτε κρατικής παροχής ή άλλου ωφελήματος που παραχωρείται σε εκτοπισθέντες, χωρίς ο τόπος καταγωγής τους να συνδέεται με οποιαδήποτε εκλογικά δικαιώματα ή εκλογική διαδικασία.

Χρήση προσφυγικής ταυτότητας από μη δικαιούχα πρόσωπα

120. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί προσφυγική ταυτότητα, ενώ δεν είναι εκτοπισθείς, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή/και στις δύο ποινές μαζί.

Έκδοση προσφυγικής ταυτότητας

121. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι διατάξεις των άρθρων 59,60,61,62,63 και 64 του Τρίτου Κεφαλαίου, (Μέρος Πρώτο και Δεύτερο), του Νόμου αυτού, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε θέμα σχετικά με την εξέταση της αίτησης, που υποβάλλεται για έκδοση και χορήγηση και/ή αντικατάσταση προσφυγικής ταυτότητας.

Πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής

121Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, πρόσωπο, του οποίου ο πατέρας ή η μητέρα θεωρείται εκτοπισθείς ή εκτοπισθείσα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 119, μπορεί να ζητήσει από το Διευθυντή την έκδοση σ΄ αυτόν, πιστοποιητικού εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής, στον τύπο που καθορίζεται στον Πέμπτο Πίνακα του παρόντος Νόμου.

(2) Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), βεβαιώνει ότι το πρόσωπο που καθορίζεται σ΄ αυτό, είναι τέκνο εκτοπισθέντος γονέα με τον ίδιο τόπο καταγωγής, νοουμένου ότι η καταγωγή του είναι η ίδια με εκείνην που έχει καταχωρηθεί στο οικείο μητρώο γεννήσεων, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 8 ή, μετά από διόρθωση του Αρχείου, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 40.

(3) Το πιστοποιητικό, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εκλογικά δικαιώματα ή εκλογική διαδικασία και δεν καθιστά τον κάτοχό του δικαιούχο οποιασδήποτε κρατικής παροχής ή άλλου ωφελήματος.

Κανονισμοί

122. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος, για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του Νόμου αυτού και ειδικά για τον τύπο των αιτήσεων και των προσφυγικών ταυτοτήτων και /ή για τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για χορήγηση ή/και αντικατάσταση προσφυγικών ταυτοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Μεταβατικές Διατάξεις
Μεταβατικές Διατάξεις Ισχύς υφιστάμενων δελτίων ταυτότητας μέχρι να αντικατασταθούν

123. Σε περίπτωση αλλαγής του τύπου του δελτίου ταυτότητας με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 82 του Νόμου αυτού κάθε δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε πριν από την αλλαγή αυτή θα είναι έγκυρο μέχρι να ακυρωθεί ή αντικατασταθεί με νέο δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Καταργήσεις

124.—(1) Με τον Νόμο αυτό οι ακόλουθοι Νόμοι καταργούνται:

(α) Ο περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμος.

(β) Ο περί Εγγραφής των Κατοίκων Νόμος.

(γ) Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος.

(δ) Ο περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμος.

(2) Οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων που καταργούνται, μέχρι να τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, εφαρμόζονται σαν να εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Οποιοδήποτε διάταγμα ή γνωστοποίηση εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων που καταργούνται, μέχρι να τροποποιηθεί ή ανακληθεί με νέο διάταγμα ή νέα γνωστοποίηση, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού και θα εφαρμόζεται σαν να εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού

125. [Διαγράφηκε]
Ειδική διάταξη

125.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 98, ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Απριλίου 2004, θα εκτεθεί για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο για τρεις μέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρα 13, 16, 25Α, 32, 63, 64, 65, 66, 109, 110, 111, 111Α και 112)

ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβατήριο 70 ευρώ
Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος 45 ευρώ
Προσωρινό διαβατήριο τύπου laissez passer 20 ευρώ
Προσωρινό διαβατήριο που εκδίδεται σε αλλοδαπούς 70 ευρώ
Επιπρόσθετο τέλος για ταχεία έκδοση διαβατηρίου και προσωρινού διαβατηρίου που εκδίδεται σε αλλοδαπούς 50 ευρώ
ΤΕΛΗ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας 30 ευρώ
Έκδοση, ανανέωση ή αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο 20 ευρώ
ΤΕΛΗ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης 5 ευρώ
Εκπρόθεσμη καταχώριση γέννησης 30 ευρώ
Έκδοση Πιστοποιητικού Θανάτου 5 ευρώ
Εκπρόθεσμη καταχώριση θανάτου 30 ευρώ
ΤΕΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Έκδοση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας (Αίτηση Μ71, Μ72) 20 ευρώ
Για εγγραφή δυνάμει του άρθρου 109(2) (Αίτηση Μ121) 20 ευρώ
Για εγγραφή δυνάμει του άρθρου 109(4) (Αίτηση Μ123) 50 ευρώ
Για εγγραφή δυνάμει του άρθρου 110(1) (Αίτηση Μ124) 80 ευρώ
Για εγγραφή δυνάμει του άρθρου 110(2) (Αίτηση Μ125) 300 ευρώ
Για εγγραφή δυνάμει του άρθρου 110(3) (Αίτηση Μ126) 80 ευρώ
Για πολιτογράφηση
(α) Κανονική πολιτογράφηση δυνάμει του άρθρου 111 (Αίτηση  Μ127)
Υποβολή αίτησης Μ127 500 ευρώ
Έκδοση Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης 500 ευρώ
(β) Κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση δυνάμει του άρθρου 111Α(1)
Υποβολή αίτησης Μ127 ατελώς
Έκδοση Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης 50 ευρώ
(γ) Κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση δυνάμει του άρθρου 111Α(2)
Υποβολή αίτησης Μ127 2.000 ευρώ
Έκδοση Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης 5.000 ευρώ
Για αποκήρυξη της ιδιότητας του πολίτη δυνάμει του άρθρου 112 (Αίτηση Μ130) 30 ευρώ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 110(1) και (2) και άρθρο 111)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εγώ, .......................................................................................................................

επίσημα διαβεβαιώ πίστη στην Κυπριακή Δημοκρατία και σεβασμό προς τους Νόμους αυτής.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πατήστε εδώ για τον ΤΡΙΤΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρα 13, 32, 50)

 

Μέχρι της εκδόσεως Κανονισμών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,  ισχύουν και εισπράττονται τα εις τον παρόντα Πίνακα προβλεπόμενα τέλη:

Για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης  (άρθρο 13)

£ 0.50
Για καταχώρηση θανάτου μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την ημερομηνία θανάτου (άρθρο 32) £15.00
Για έκδοση συνοπτικού τύπου πιστοποιητικού γέννησης (άρθρο 50) £3.00
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 121Α)

Πιστοποιητικό Εκτοπισμένου δυνάμει Καταγωγής

 

Πιστοποιείται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο Αρχείο Πληθυσμού, το πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω είναι εκτοπισμένο δυνάμει καταγωγής, δεδομένου ότι ο πατέρας / η μητέρα του είναι εκτοπισμένος/εκτοπισμένη από τον ίδιο τόπο προέλευσης.

Όνομα: ……………………………………………………….

Επώνυμο: ……………………………………………………

Αρ. Ταυτότητας: …………………………………………

Τόπος Γέννησης: …………………………………………

Τόπος Διαμονής: …………………………………………

Τόπος Καταγωγής: ………………………………………

Ονοματεπώνυμο πατέρα: …………………………………

Ονοματεπώνυμο μητέρας: …………………………………

 

Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
22 του Ν.65(I)/2003Έναρξη της ισχύος του βασικού νόμου και του Ν.65(I)/2003

Ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.65(I)/2003] τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.65(I)/2003] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 9(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 9(Ι)/2019

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ: δηλαδή ο Ν. 9(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2020.

(2) Οι όροι υπό τους οποίους διενεργείται η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του βασικού νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 9(Ι)/2019], εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο εν λόγω άρθρο Κανονισμών.

Σημείωση
5 του Ν. 59(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 59(Ι)/2021]

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 59(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
Κ.Δ.Π. 121/2022

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 62.282, ημερομηνίας 29.6.2005 και δυνάμει της Πράξης του Προέδρου της Δημοκρατίας με Αρ. 756/2019 ημερομηνίας 3.10.2019, ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος, Ν. 59(Ι)/2021 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 4830, στο Παράρτημα Πρώτο, Μέρος (Ι), σελ. 344, ημερομηνίας 20.4.2021, τίθεται σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2022, μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16.3.2022.