Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν

94.—(1) Σε κανένα δεν μπορεί να επιτραπεί να ψηφίσει σε εκλογή που διεξάγεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού αν-

(α) δε βεβαιωθεί η ταυτότητά του διά της παρουσίασης του εκλογικού του βιβλιαρίου ή του δελτίου ταυτότητάς του,

(β) δε βεβαιωθεί ότι είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, και

(γ) δε βεβαιωθεί ότι δεν έχει ήδη ψηφίσει.

(2) Όταν παραδοθεί σε εκλογέα ψηφοδέλτιο για οποιαδήποτε εκλογή, ο εκλογέας υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο, σε κατάλληλο χώρο δίπλα από το όνομά του, με σκοπό να τεκμηριωθεί ότι έχει ψηφίσει.