Ποινικά αδικήματα αναφορικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα

90Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) δίδει οποιαδήποτε πληροφορία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, σε γνώση του ή απερίσκεπτα, προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση η οποία είναι ψευδής ή ανακριβής σε ουσιώδη λεπτομέρεια,

(β) στερεί παράνομα την ηλεκτρονική ταυτότητα από οποιοδήποτε πρόσωπο,

(γ) προβαίνει παράνομα σε οποιαδήποτε καταχώριση, μεταβολή ή εξάλειψη από ηλεκτρονική ταυτότητα ή θεληματικά παραποιεί, αλλοιώνει ή καταστρέφει αυτή,

(δ) κατέχει παράνομα ή χρησιμοποιεί ηλεκτρονική ταυτότητα που ανήκει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,

(ε) κατέχει ηλεκτρονική ταυτότητα που περιέχει οποιαδήποτε ψευδή καταχώριση, μεταβολή ή εξάλειψη,

(στ) αποκτά ή επιχειρεί να αποκτήσει νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, χωρίς προηγουμένως να αναφέρει την απώλεια ή αλλοίωση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής ταυτότητας η οποία δυνατό να είχε εκδοθεί προηγουμένως σε αυτό ή κατέχει περισσότερες από μία ηλεκτρονικές ταυτότητες σε ισχύ,

(ζ) προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου δεν είναι αληθές, αναφορικά με την έκδοση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή επανενεργοποίηση ηλεκτρονικής ταυτότητας,

(η) διαπράττει οποιαδήποτε πράξη ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή παράλειψη, με πρόθεση να εξαπατήσει αναφορικά με την έκδοση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή επανενεργοποίηση ηλεκτρονικής ταυτότητας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ηλεκτρονική ταυτότητα” σημαίνει και μέρος αυτής και περιλαμβάνει το όνομα χρήστη ή/και τους κωδικούς χρήστη.