Αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή ή διόρθωση

99.—(1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου, κατά την οποία ο κατάλογος είναι εκτεθειμένος για επιθεώρηση, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου το όνομα δεν περιλήφθηκε στον εκλογικό κατάλογο ή του οποίου η περιγραφή στον εκλογικό κατάλογο δεν είναι ακριβής ή/και το οποίο ενίσταται για το ότι άλλο πρόσωπο περιλήφθηκε στον εκλογικό κατάλογο, δύναται να υποβάλει αίτηση προς τον Έπαρχο για εγγραφή, διαγραφή ή διόρθωση, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία να υποστηρίζεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία.

(2) Ο Έπαρχος προβαίνει χωρίς χρονοτριβή στην εξέταση κάθε αίτησης που υποβάλλεται βάσει του εδαφίου (1) και αποφασίζει γι' αυτή, δίδει την αναγκαία γνωστοποίηση της απόφασής του σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο και προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις του εκλογικού καταλόγου. Πριν εκδώσει την απόφασή του για οποιαδήποτε αίτηση ο Έπαρχος έχει εξουσία να προβεί σε τέτοια έρευνα και να υποβάλει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες θα το βοηθήσουν στη λήψη της απόφασής του.

(3) Ο Έπαρχος έχει εξουσία να προβεί και αυτεπάγγελτα σε διόρθωση γραφικού ή άλλου λάθους του εκλογικού καταλόγου αφού ειδοποιήσει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.