97(Α). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου και από τις διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος Νόμου, σε κοινότητες των οποίων ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων είναι κάτω από 200, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν δικής τους επιλογής, ως εκλογείς των κοινοτήτων αυτών και πρόσωπα που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους εκεί, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Ο εκλογέας κατάγεται από την κοινότητα ή είναι σύζυγος ή παιδί τέτοιου εκλογέα, και

(β) κατέχει κατοικία στην εν λόγω κοινότητα είτε ο ίδιος ή συγγενής του ως ανωτέρω:

Νοείται ότι, οι εκλογείς που εγγράφονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται να αλλάξουν την εγγραφή τους πριν παρέλθουν δέκα χρόνια από την εν λόγω εγγραφή.