ΜΕΡΟΣ VIII ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας

34. (1) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα διακηρύξει ότι έγινε ειδικά καθοριζόμενη στο εν λόγω διάταγμα σύμβαση με την Κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό να παρασχεθεί έκπτωση λόγω διπλής φορολογίας αναφορικά με το φόρο εισοδήματος και οποιοδήποτε άλλο φόρο παρόμοιας φύσης, που επιβάλλεται από τους νόμους της εν λόγω χώρας, και ότι είναι σκόπιμο όπως η σύμβαση αυτή τεθεί σε ισχύ, τέτοια σύμβαση θα ισχύει σε σχέση με φόρο εισοδήματος ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται σε οποιοδήποτε Νόμο.

(2) Διάταγμα που έγινε δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να ανακληθεί με μεταγενέστερο διάταγμα.

Εκπτώσεις υπό μορφή πιστώσεων

35. (1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται όταν, με βάση σύμβαση που έγινε δυνάμει του άρθρου 34, Ο φόρος πληρωτέος σε εισόδημα στη χώρα με την Κυβέρνηση της οποίας έγινε η σύμβαση, θα εκπίπτει υπό μορφή πίστωσης έναντι του φόρου του πληρωτέου στη Δημοκρατία αναφορικά με το εισόδημα αυτό, στο παρόν δε άρθρο ο όρος «αλλοδαπός φόρος» σημαίνει κάθε φόρο που είναι πληρωτέος στη χώρα με την οποία έγινε η σύμβαση, ο οποίος δυνάμει της σύμβασης θα εκπίπτει υπό μορφή πίστωσης.

(2) Το ποσόν του φόρου που επιβάλλεται στο εισόδημα θα μειώνεται με το ποσό της πίστωσης.

(3) Το ποσό της πίστωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα εξευρίσκετο αν το εισόδημα υπολογιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και φορολογείτο με φορολογικό συντελεστή ο οποίος εξευρίσκεται αν διαιρεθεί ο φόρος ο επιβλητέος (πριν να χορηγηθούν εκπτώσεις για πιστώσεις με βάση τη σύμβαση που έγινε δυνάμει του άρθρου 34 του παρόντος Νόμου) επί του συνολικού εισοδήματος του προσώπου το οποίο δικαιούται το εισόδημα με το ποσό του συνολικού εισοδήματος του προσώπου αυτού.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), το συνολικό ποσό πίστωσης το οποίο θα μπορεί να επιτραπεί ως έκπτωση σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος αναφορικά με αλλοδαπό φόρο με βάση σύμβαση που έγινε δυνάμει του άρθρου 34 δεν θα υπερβαίνει το συνολικό φόρο τον καταβλητέο από αυτόν για το υπό εξέταση φορολογικό έτος.

(5) Κατά τον υπολογισμό του ποσού του εισοδήματος -

(α) δεν θα επιτρέπεται έκπτωση αναφορικά με αλλοδαπό φόρο είτε τέτοιος φόρος αναφέρεται στο ίδιο είτε σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα·

(β) σε περιπτώσεις στις οποίες ο επιβλητέος φόρος εξαρτάται από το ποσό που λήφθηκε στη Δημοκρατία, τέτοιο ποσό θα επαυξάνεται με το ανάλογο ποσό του αλλοδαπού φόρου αναφορικά με το εισόδημα αυτό·

(γ) σε περιπτώσεις στις οποίες το εισόδημα περιλαμβάνει μερίσματα εταιρειών και δυνάμει της σύμβασης αλλοδαπός φόρος μη επιβλητέος άμεσα ή με παρακράτηση πάνω στα μερίσματα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να αποφασισθεί κατά πόσο θα χορηγηθεί οποιαδήποτε πίστωση έναντι του φόρου αναφορικά με τα μερίσματα αυτά, το ποσό του εισοδήματος θα επαυξάνεται με το ποσό του αλλοδαπού φόρου που δεν επιβάλλεται με αυτό τον τρόπο, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού της πίστωσης:

Νοείται ότι ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται στις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος εδαφίου, θα αφαιρείται από το θεωρητικό ποσό του αλλοδαπού εισοδήματος κάθε ποσό κατά το οποίο ο αλλοδαπός φόρος υπερβαίνει την αντίστοιχη πίστωση.

(6) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5) θα εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του θεωρητικού συνολικού εισοδήματος με σκοπό όπως καθορισθεί ο συντελεστής που αναφέρεται στο εδάφιο (3)· θα εφαρμόζονται δε με τον ίδιο τρόπο σε τέτοιους υπολογισμούς αναφορικά με κάθε εισόδημα στην περίπτωση του οποίου δέον να χορηγηθεί πίστωση για αλλοδαπό φόρο δυνάμει της εκάστοτε σε ισχύ σύμβασης που έγινε δυνάμει του άρθρου 34.

(7) Οσάκις-

(α) η σύμβαση προβλέπει, αναφορικά με μερίσματα ορισμένων τάξεων, όχι όμως με μερίσματα άλλων τάξεων, ότι αλλοδαπός φόρος, που δεν επιβάλλεται άμεσα ή με παρακράτηση πάνω σε μερίσματα, θα λαμβάνεται υπόψη για να αποφασισθεί κατά πόσο θα χορηγηθεί πίστωση έναντι του φόρου αναφορικά με τα μερίσματα αυτά· και

(β) πληρώνονται μερίσματα που δεν εμπίπτουν σε κάποια τάξη για την οποία έγινε τέτοια πρόβλεψη στη σύμβαση, τότε, αν τα μερίσματα πληρώνονται σε εταιρεία η οποία ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, όχι ολιγότερο του πενήντα τοις εκατόν των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα, θα χορηγείται πίστωση ως εάν τα μερίσματα ενέπιπταν σε κάποια τάξη για την οποία έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη στη σύμβαση.

(8) Η πίστωση που χορηγείται δυνάμει τέτοιας σύμβασης έναντι του φόρου που επιβάλλεται στο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου για οποιοδήποτε φορολογικό έτος δεν θα παρέχεται αν το πρόσωπο αυτό ήθελε επιλέξει έτσι για το υπό εξέταση έτος.

(9) Απαιτήσεις για έκπτωση υπό μορφή πίστωσης θα υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε έξι έτη από το τέλος του οικείου φορολογικού έτους, σε περίπτωση δε διαφοράς ως προς το ποσό που εκπίπτει, η απαίτηση θα υπόκειται σε ένσταση και προσφυγή με τον ίδιο τρόπο όπως και η φορολογία.

(10) Όταν το ποσό οποιασδήποτε πίστωσης που χορηγείται δυνάμει σύμβασης καθίσταται υπέρμετρο ή ανεπαρκές ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του ποσού του φόρου του πληρωτέου στη Δημοκρατία ή αλλού, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες περιορίζουν το χρόνο μέσα στον οποίο μπορεί να επιβληθεί φορολογία ή να υποβληθούν αιτήσεις για έκπτωση, δεν θα εφαρμόζονται σε φορολογίες ή απαιτήσεις οι οποίες αποτελούν αναγκαίο επακόλουθο της τροποποίησης που έγινε, εφόσον οι φορολογίες αυτές και απαιτήσεις γίνονται πριν την παρέλευση έξι ετών από το χρόνο στον οποίο είχαν γίνει, στη Δημοκρατία ή αλλού, όλες οι φορολογίες, τροποποιήσεις ή άλλες επιλύσεις οι οποίες ήταν ουσιώδεις για να αποφασισθεί κατά πόσο πρέπει να χορηγηθεί κάποια πίστωση.

Μονομερής έκπτωση

36. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 34, όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι καταβλήθηκε φόρος εισοδήματος πάνω σε εισόδημα που κτήθηκε σε ξένη χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας, και αυτό το εισόδημα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Έφορος χορηγεί έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το εν λόγω εισόδημα, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό του φόρου ο οποίος καταβλήθηκε στη ξένη χώρα για το εισόδημα αυτό.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ακολουθείται, στο βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό, η καθορισμένη στο άρθρο 35 διαδικασία.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, κέρδη προσώπου από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο:

Νοείται ότι όταν εκπτώσεις έχουν παραχωρηθεί, σε προηγούμενο ή προηγούμενα φορολογικά έτη, δυνάμει του άρθρου 13 αναφορικά με ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, ποσό κερδών ίσο με το ποσό των ζημιών που παραχωρήθηκαν με αυτό τον τρόπο θα περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο δύναται να επιλέγει όπως τα κέρδη για κάθε μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού,  μη απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, αλλά φορολογούνται σύμφωνα με τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων των άρθρων 35 και 36 ως προς την έκπτωση υπό μορφή πίστωσης του αλλοδαπού φόρου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 σε σχέση με εκπτώσεις στις περιπτώσεις διπλής φορολογίας δε θα εφαρμόζονται στο βαθμό που το πρόσωπο επέλεξε τη διεκδίκηση έκπτωσης για ζημιές δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9), αντί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 13.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται -

(α) Αν η μόνιμη εγκατάσταση άμεσα ή έμμεσα επιδίδεται περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(β) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης είναι σημαντικά ολιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση του προσώπου που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή του προσώπου που ελέγχει τη μόνιμη εγκατάσταση και κατοίκου στη Δημοκρατία.

(5) Η αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας για συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των ενενήντα ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας εργοδότη που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από το φόρο.

Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παροχής μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας -

(α) η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας·

(β) η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα  στη Δημοκρατία·

(γ) η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα  λογίζεται ως μια ημέρα στη Δημοκρατία· και

(δ) η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας.

(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου,  όταν εταιρεία κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που είναι κάτοικος σε άλλο κράτος μέλος και τα μερίσματα αυτά υπόκεινται σε φορολογία δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο φόρος επί των μερισμάτων αυτών που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος μέλος,  ο οποίος χορηγείται ως έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει και την αναλογία του φόρου που καταβλήθηκε επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας και κάθε χαμηλότερου επιπέδου εξαρτημένης αυτής εταιρείας, από τα οποία προέρχεται το μέρισμα:

Νοείται ότι η έκπτωση αναφορικά με την αναλογία του φόρου επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την  οποία η διανομή των κερδών υπό μορφή μερίσματος γίνεται στα πλαίσια διάλυσης της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας.

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής όταν υφίσταται ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την αποκόμιση φορολογικού οφέλους με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες∙ μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη και για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στο βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.

Κανόνες για ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες

36Α.(1) Εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας ή μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας, τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται του φόρου στη Δημοκρατία, θεωρείται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Στην περίπτωση εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας, η εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας, είτε μόνη είτε από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, έχει, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει την άμεση ή έμμεση κυριότητα επί ποσοστού άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κεφαλαίου ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών της εν λόγω . εταιρείας και

(β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που καταβλήθηκε επί των κερδών της εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας ή της μόνιμης εγκατάστασης εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας είναι χαμηλότερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που θα επιβαλλόταν στην εν λόγω εταιρεία ή στη μόνιμη εγκατάσταση, εάν τέτοια κέρδη φορολογούνταν στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (β):

(i) Η μόνιμη εγκατάσταση ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, που δεν φορολογείται ή απαλλάσσεται του φόρου στην περιοχή δικαιοδοσίας της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, δεν λαμβάνεται υπόψη·  και

(ii) ο εταιρικός φόρος που θα επιβαλλόταν  στη Δημοκρατία υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας ή μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας αντιμετωπίζεται ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία, στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας προστίθεται το μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο προκύπτει από μη γνήσιες ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με ουσιαστικό σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος βάσει του παρόντος Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (6), μη διανεμηθέν εισόδημα, θεωρείται το μετά του φόρου λογιστικό κέρδος της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αυτής, οι οποίες ετοιμάζονται με βάση αποδεκτές από τον Έφορο λογιστικές αρχές και το οποίο δεν διανεμήθηκε στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους στο οποίο τα εν λόγω κέρδη περιλαμβάνονται, καθώς και κατά τους επόμενους επτά (7) μήνες από το τέλος της φορολογικής αυτής περιόδου, όπως ορίζεται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, το εισόδημα που προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας υπολογίζεται, αφού προστεθεί στο μη διανεμηθέν εισόδημα της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας ο αλλοδαπός φόρος που καταβλήθηκε επί του εν λόγω εισοδήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν στο μη διανεμηθέν εισόδημα που  προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση που η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία πραγματοποιεί ζημία αντί κέρδος:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια, στον βαθμό που η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία δεν θα είχε την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων ή δεν θα είχε αναλάβει τους κινδύνους που δημιουργούν το σύνολο ή μέρος του εισοδήματός της, εάν δεν ελεγχόταν από την εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας στην οποία εκτελούνται τα καθήκοντα των σημαινόντων στελεχών τα οποία άπτονται των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία του εισοδήματος της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας ή μόνιμης εγκατάστασης εξωτερικού που διατηρεί εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας, η οποία έχει-

(α) Λογιστικά κέρδη που δεν υπερβαίνουν τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000) και εισόδημα από μη εμπορική δραστηριότητα που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000)· ή

(β) λογιστικά κέρδη που δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) των δαπανών λειτουργίας της για τη φορολογική περίοδο.

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) της πέμπτης επιφύλαξης του εδαφίου (3), οι λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαμβάνουν το κόστος των αγαθών που πωλούνται εκτός της χώρας της οποίας είναι φορολογικός κάτοικος η εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας ή στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού που διατηρεί η εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας, καθώς και τις πληρωμές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

(5) Το εισόδημα ή η ζημία, ανάλογα με την περίπτωση, που προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας υπολογίζεται σύμφωνα με το ποσοστό των κερδών που δικαιούται να εισπράττει από την ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία:

Νοείται ότι, το εισόδημα ή η ζημία, ανάλογα με την περίπτωση, που πρέπει να περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, περιορίζεται στα ποσά που έχουν προκύψει μέσω περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων συνδεόμενων με τα καθήκοντα των σημαινόντων στελεχών που εκτελούνται στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, η κατανομή του εισοδήματος των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών, υπολογίζεται σύμφωνα με την αρχή των εμπορικών συναλλαγών όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του μη διανεμηθέντος εισοδήματος της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας όπως ορίζεται στο εδάφιο (3), το οποίο έχει προκύψει μέσω περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων συνδεδεμένων με τα καθήκοντα των σημαινόντων στελεχών που εκτελεί η ελέγχουσα εταιρεία κάτοικος της Δημοκρατίας.

(6) Το μη διανεμηθέν εισόδημα ή η ζημία, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται στο φορολογικό έτος της εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας, στη διάρκεια του οποίου λήγει το φορολογικό έτος της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας στο οποίο προέκυψε το εισόδημα ή η ζημία.

(7) Σε περίπτωση που ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία  διανέμει κέρδη στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα της  εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας και δεν απαλλάσσονται του φόρου δυνάμει του άρθρου 8, τα ποσά του εισοδήματος που είχαν περιληφθεί στο φορολογητέο εισόδημα σε προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4), ανεξάρτητα εάν κατά το εν λόγω φορολογικό έτος απαλλάχθηκαν του φόρου δυνάμει του άρθρου 8, αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου επί των διανεμηθέντων κερδών κατά το τρέχον έτος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτει διπλή φορολόγηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση είσπραξης κερδών προερχόμενων από ποσά του εισοδήματος ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας που είχαν περιληφθεί στο φορολογητέο εισόδημα της  εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας σε προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4), ανεξάρτητα εάν κατά το εν λόγω έτος απαλλάχθηκαν του φόρου δυνάμει του άρθρου 8, τα εν λόγω κέρδη δεν θεωρούνται μέρισμα για σκοπούς του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου.

(8) Σε περίπτωση διάθεσης από εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας της συμμετοχής της σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία ή της επιχείρησης που ασκεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί εκτός της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος διάθεσης το οποίο περιλήφθηκε στο φορολογητέο εισόδημα σε προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με το εδάφια (2) έως (4), ανεξάρτητα εάν κατά το εν λόγω έτος απαλλάχθηκε του φόρου δυνάμει του άρθρου 8, αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου επί του προϊόντος διάθεσης κατά το τρέχον έτος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτει διπλή φορολόγηση.

(9) Ο αλλοδαπός φόρος που καταβλήθηκε επί του εισοδήματος ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα εταιρείας κατοίκου της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, παραχωρείται ως έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 36.

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «συνδεδεμένη επιχείρηση», έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (16) του άρθρου 11.

(11) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης στη Δημοκρατία εταιρείας μη κατοίκου της Δημοκρατίας.