Μονομερής έκπτωση

36. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 34, όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι καταβλήθηκε φόρος εισοδήματος πάνω σε εισόδημα που κτήθηκε σε ξένη χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας, και αυτό το εισόδημα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Έφορος χορηγεί έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το εν λόγω εισόδημα, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό του φόρου ο οποίος καταβλήθηκε στη ξένη χώρα για το εισόδημα αυτό.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ακολουθείται, στο βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό, η καθορισμένη στο άρθρο 35 διαδικασία.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, κέρδη προσώπου από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο:

Νοείται ότι όταν εκπτώσεις έχουν παραχωρηθεί, σε προηγούμενο ή προηγούμενα φορολογικά έτη, δυνάμει του άρθρου 13 αναφορικά με ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, ποσό κερδών ίσο με το ποσό των ζημιών που παραχωρήθηκαν με αυτό τον τρόπο θα περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται -

(α) Αν η μόνιμη εγκατάσταση άμεσα ή έμμεσα επιδίδεται περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(β) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης είναι σημαντικά ολιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση του προσώπου που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή του προσώπου που ελέγχει τη μόνιμη εγκατάσταση και κατοίκου στη Δημοκρατία.

(5) Η αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας για συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των ενενήντα ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή σε μόνιμη εγκατάσταση εργοδότη που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από το φόρο.