Μονομερής έκπτωση

36. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 34, όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι καταβλήθηκε φόρος εισοδήματος πάνω σε εισόδημα που κτήθηκε σε ξένη χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας, και αυτό το εισόδημα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Έφορος χορηγεί έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το εν λόγω εισόδημα, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό του φόρου ο οποίος καταβλήθηκε στη ξένη χώρα για το εισόδημα αυτό.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ακολουθείται, στο βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό, η καθορισμένη στο άρθρο 35 διαδικασία.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, κέρδη προσώπου από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο:

Νοείται ότι όταν εκπτώσεις έχουν παραχωρηθεί, σε προηγούμενο ή προηγούμενα φορολογικά έτη, δυνάμει του άρθρου 13 αναφορικά με ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, ποσό κερδών ίσο με το ποσό των ζημιών που παραχωρήθηκαν με αυτό τον τρόπο θα περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο δύναται να επιλέγει όπως τα κέρδη για κάθε μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού,  μη απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, αλλά φορολογούνται σύμφωνα με τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων των άρθρων 35 και 36 ως προς την έκπτωση υπό μορφή πίστωσης του αλλοδαπού φόρου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 σε σχέση με εκπτώσεις στις περιπτώσεις διπλής φορολογίας δε θα εφαρμόζονται στο βαθμό που το πρόσωπο επέλεξε τη διεκδίκηση έκπτωσης για ζημιές δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9), αντί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 13.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται -

(α) Αν η μόνιμη εγκατάσταση άμεσα ή έμμεσα επιδίδεται περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(β) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης είναι σημαντικά ολιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση του προσώπου που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή του προσώπου που ελέγχει τη μόνιμη εγκατάσταση και κατοίκου στη Δημοκρατία.

(5) Η αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας για συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των ενενήντα ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας εργοδότη που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από το φόρο.

Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παροχής μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας -

(α) η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας·

(β) η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα  στη Δημοκρατία·

(γ) η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα  λογίζεται ως μια ημέρα στη Δημοκρατία· και

(δ) η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας.

(7) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου,  όταν εταιρεία κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που είναι κάτοικος σε άλλο κράτος μέλος και τα μερίσματα αυτά υπόκεινται σε φορολογία δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο φόρος επί των μερισμάτων αυτών που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος μέλος,  ο οποίος χορηγείται ως έκπτωση από το φόρο που είναι καταβλητέος δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει και την αναλογία του φόρου που καταβλήθηκε επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας και κάθε χαμηλότερου επιπέδου εξαρτημένης αυτής εταιρείας, από τα οποία προέρχεται το μέρισμα:

Νοείται ότι η έκπτωση αναφορικά με την αναλογία του φόρου επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά την  οποία η διανομή των κερδών υπό μορφή μερίσματος γίνεται στα πλαίσια διάλυσης της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας.

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής όταν υφίσταται ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την αποκόμιση φορολογικού οφέλους με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες∙ μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη και για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στο βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.