Συμβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας

34. (1) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα διακηρύξει ότι έγινε ειδικά καθοριζόμενη στο εν λόγω διάταγμα σύμβαση με την Κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρας εκτός της Δημοκρατίας με σκοπό να παρασχεθεί έκπτωση λόγω διπλής φορολογίας αναφορικά με το φόρο εισοδήματος και οποιοδήποτε άλλο φόρο παρόμοιας φύσης, που επιβάλλεται από τους νόμους της εν λόγω χώρας, και ότι είναι σκόπιμο όπως η σύμβαση αυτή τεθεί σε ισχύ, τέτοια σύμβαση θα ισχύει σε σχέση με φόρο εισοδήματος ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται σε οποιοδήποτε Νόμο.

(2) Διάταγμα που έγινε δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να ανακληθεί με μεταγενέστερο διάταγμα.