Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αντιμισθίας του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

«Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού» σημαίνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 9 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 έως (Αρ. 2) του 2000.

Αντιμισθία του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

3. Η αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού καθορίζονται όπως πιο κάτω:

(α) Ετήσιος βασικός μισθός £8.482. Στο μισθό αυτό θα προτίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν με νομοθεσία. Επιπλέον θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά που εγκρίνονται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

(β) Έξοδα παραστάσεως £200 το μήνα.

(γ) Δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος πάνω στην ίδια βάση που παραχωρούνται παρόμοια οχήματα στους Γενικούς Διευθυντές και σε άλλους αξιωματούχους του κράτους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 20ή Δεκεμβρίου 2000, ημερομηνία διορισμού του Προέδρου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημείωση
52(2) του Ν.13(I)/2008Κατάργηση

Καταργείται ο περί της Αντιμισθίας του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2001.