Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

«Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού» σημαίνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 9 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 έως (Αρ. 2) του 2000.