Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αντιμισθίας του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2001.