Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 20ή Δεκεμβρίου 2000, ημερομηνία διορισμού του Προέδρου από το Υπουργικό Συμβούλιο.