Ειδικό φορολογικό καθεστώς οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ

140. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, τα κέρδη των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου φορολογούνται με το πενήντα τοις εκατόν (50%) των φορολογικών συντελεστών όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο (2) του Δεύτερου Παραρτήματος, που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι η επιφύλαξη της παραγράφου (2) του Δευτέρου Παραρτήματος που προνοείται στο άρθρο 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, και η παράγραφος (2) του άρθρου 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου δεν εφαρμόζονται και ουδεμία ισχύ έχουν στην περίπτωση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι οργανισμός προσώπων ο οποίος συστήνεται στη Δημοκρατία ή του οποίου ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία που καταβάλλει μέρισμα προς οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ, δεν υποχρεούται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Για σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ΟΣΕΚΑ που λαμβάνει μέρισμα, υποχρεούται να εφοδιάσει τον καταβάλλοντα το μέρισμα με βεβαίωση από την Επιτροπή που να πιστοποιεί την έγκριση και λειτουργία του οργανισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαλλαγή μεριδιούχων από φορολογία

141. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόμου που επιβάλλει φορολογία ή εισφορά, εξαιρουμένης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς που καταβάλλεται σύμφωνα με τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, οι μεριδιούχοι ενός οργανισμού ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται της φορολογίας ή εισφοράς αναφορικά με εισόδημα ή κέρδος ή οποιοδήποτε άλλο όφελος που προσπορίζονται από την επένδυση και διάθεση μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων όπως αυτός καθορίζεται στο Μέρος αυτό.

Απαλλαγή οργανισμών επενδύσεων ΟΣΕΚΑ από υποχρέωση παρακράτηση φόρου

142. Ο Οργανισμός Επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εξαιρουμένου του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, απαλλάσσεται οποιασδήποτε υποχρέωσης για αποκοπή φόρου ή εισφοράς από πληρωμές που κάνει προς μεριδιούχους.

Ισχύς διατάξεων του παρόντος μέρους έναντι άλλων Νόμων

143. Οι διατάξεις των άρθρων 139, 140, 141 και 142 του παρόντος Νόμου υπερισχύουν οποιαδήποτε διάταξης άλλου νόμου προς την οποία τυχόν προσκρούουν.