Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2000.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου—

"αυγά" σημαίνει αυγά ορνίθων με κέλυφος κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για χρησιμοποίηση στις βιομηχανίες ειδών διατροφής, εξαιρουμένων των σπασμένων αυγών, των αυγών που έχουν υποστεί επώαση και των βρασμένων αυγών·

"αυγά που έχουν υποστεί επώαση" σημαίνει αυγά από τη στιγμή που τοποθετούνται στην εκκολαπτική μηχανή·

"αυγά προς επώαση" σημαίνει αυγά που προορίζονται για την παραγωγή νεοσσών, προσδιοριζόμενα σύμφωνα με το σχετικό νόμο για τα αυγά προς εκκόλαψη·

"βιομηχανικά αυγά" σημαίνει αυγά ορνίθων με κέλυφος, εκτός από τα αυγά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων των σπασμένων αυγών και των αυγών που έχουν υποστεί επώαση, αλλά εξαιρουμένων των βρασμένων αυγών-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"εμπορία" σημαίνει την κατοχή, την έκθεση προς πώληση, την προσφορά προς πώληση, την πώληση, παράδοση ή κάθε άλλη μορφή εμπορίας αυγών-

"Εντεταλμένη Υπηρεσία" σημαίνει το δυνάμει του Άρθρου 20 οριζόμενο Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή Λειτουργό όπως ήθελε ορισθεί από τον Υπουργό·

"Επιθεωρητής" σημαίνει το Λειτουργό που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 21 ·

"Κανονισμοί" σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

"κέντρο συσκευασίας" σημαίνει επιχείρηση ή εγκατάσταση στην οποία η Εντεταλμένη Υπηρεσία επιτρέπει να ταξινομεί αυγά κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους·

"μεγάλες συσκευασίες" σημαίνει συσκευασίες, ανοικτά κιβώτια ή δοχεία που περιέχουν περισσότερα από 36 αυγά·

"μικρές συσκευασίες" σημαίνει συσκευασίες, δίσκοι ή θήκες καλυμμένες με λεπτό φύλλο πλαστικού, εξαιρουμένων των ακάλυπτων δίσκων ή θηκών, που περιέχουν μέχρι 36 αυγά·

"παρτίδα" σημαίνει σύνολο αυγών που προέρχονται από το ίδιο κέντρο συσκευασίας, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο μέρος, συσκευασμένα ή χύμα, με την ίδια ημερομηνία συσκευασίας ή ελάχιστης χρονικής διατηρησιμότητας ή της ίδιας κατηγορίας ποιότητας και βάρους·

"πώληση χύμα" σημαίνει διάθεση αυγών στη λιανική πώληση εξαιρουμένων των αυγών σε μεγάλες ή μικρές συσκευασίες·

"ραγισμένα αυγά" σημαίνει αυγά, το κέλυφος των οποίων έχει υποστεί ζημιές και χωρίς θραύση της μεμβράνης·

"σπασμένα αυγά", σημαίνει αυγά που παρουσιάζουν σπασίματα στο κέλυφος και στις μεμβράνες τους, τα οποία οδηγούν σε έκθεση του περιεχομένου τους·

"συλλέκτης", σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο η Εντεταλμένη Υπηρεσία επιτρέπει να συλλέγει αυγά από τον παραγωγό για να τα παραδίδει—

(α) Σε ένα κέντρο συσκευασίας·

(β) σε μία αγορά στην οποία προσέρχονται ως αγοραστές μόνο οι χονδρέμποροι, των οποίων η επιχείρηση έχει εγκριθεί ως κέντρο συσκευασίας ή·

(γ) στη βιομηχανία.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Εφαρμογή του παρόντος Νόμου

3. Τα αυγά γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας για επαγγελματική απασχόληση ή για το εμπόριο, σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας μόνο εάν ικανοποιούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εξαιρέσεις εφαρμογής του Νόμου

4.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ως προς την ταξινόμηση κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους δεν εφαρμόζονται—

(α) Στα αυγά τα οποία μεταφέρονται απευθείας από τον τόπο παραγωγής σε ένα κέντρο συσκευασίας ή σε αγορά στην οποία προσέρχονται ως αγοραστές οι χονδρέμποροι των οποίων η επιχείρηση έχει εγκριθεί ως κέντρο συσκευασίας ή σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας ειδών διατροφής για μεταποίηση ή και σε άλλες βιομηχανίες εκτός από τη βιομηχανία ειδών διατροφής·

(β) στα αυγά τα οποία παράγονται σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας και παραδίδονται για μεταποίηση σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας ειδών διατροφής και σε άλλες βιομηχανίες εκτός από τη βιομηχανία ειδών διατροφής.

(2) Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου—

(α) Τα αυγά που εισάγονται στη Δημοκρατία από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μικρές ποσότητες, που δεν υπερβαίνουν τα 60 αυγά, από τον καταναλωτή για τις προσωπικές του ανάγκες,

(β) στα αυγά που παραδίδονται από τον παραγωγό απευθείας στον καταναλωτή, για τις προσωπικές του ανάγκες στον τόπο όπου βρίσκεται η εγκατάσταση του παραγωγού, είτε σε μια τοπική λαϊκή αγορά, (με εξαίρεση τις αγορές όπου διεξάγονται δημοπρασίες ή τις πωλήσεις κατ' οίκον),

υπό τον όρο ότι τα αυγά του παραγωγού προέρχονται από τη δική του παραγωγή, ότι δεν είναι συσκευασμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, και 16 και ότι δε χρησιμοποιείται καμιά από τις ενδείξεις σχετικά με τις κατηγορίες ποιότητας και βάρους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δε θίγουν τις διατάξεις άλλου νόμου που αφορά θέματα υγείας των ζώων ή των ανθρώπων και σε θέματα τροφίμων, οι οποίες θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υγειονομικών προδιαγραφών που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά ή για να προστατευθεί η υγεία των ζώων ή των ανθρώπων.

Απαγόρευση ανάμιξης αυγών με βιομηχανικά αυγά ή αυγά επώασης

5. Τα αυγά δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αυγά άλλου είδους.

Τόποι παράδοσης αυγών από τους παραγωγούς

6.—(1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4(1) ο παραγωγός παραδίδει—

(α) Αυγά, μόνο στους συλλέκτες, στα κέντρα συσκευασίας, στις αγορές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας ειδών διατροφής και σε άλλες βιομηχανίες, εκτός από τη βιομηχανία ειδών διατροφής·

(β) βιομηχανικά αυγά, εκτός από τα αυγά που έχουν υποστεί επώαση, μόνο στα κέντρα συσκευασίας ή στη βιομηχανία, εκτός της βιομηχανίας ειδών διατροφής· και

(γ) αυγά που έχουν υποστεί επώαση, μόνο σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στη βιομηχανία, με εξαίρεση τη βιομηχανία ειδών διατροφής.

(2) Τα αυγά που έσπασαν στα κέντρα συσκευασίας παραδίδονται μόνο στη μεταποιητική βιομηχανία εκτός από τη βιομηχανία ειδών διατροφής.

Άδεια εγγραφής κέντρου συσκευασίας

7.—(1) Ουδείς λειτουργεί εγκατάσταση ως κέντρο συσκευασίας εκτός εάν είναι κάτοχος σχετικής άδειας.

(2) Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11, μόνο ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του κέντρου συσκευασίας ο οποίος ασκεί τον έλεγχο στην εγκατάσταση μπορεί να ταξινομεί, υποβαθμίζει, σημαίνει αυγά και συσκευασίες και συσκευάζει αυγά κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους.

(3) Τα κέντρα συσκευασίας πρέπει να τηρούν ενημερωμένο πίνακα των προμηθευτών τους.

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία με βάση τα κριτήρια του άρθρου 12, και βάσει των λεπτομερών κανόνων που θα οριστούν με Κανονισμούς, παρέχει άδεια λειτουργίας κέντρου συσκευασίας για την ταξινόμηση και σήμανση των αυγών και χορηγεί, ύστερα από σχετική αίτηση, ένα διακριτικό αριθμό σε κάθε επιχείρηση ή παραγωγό που διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ταξινόμηση των αυγών κατά κατηγορία ποιότητας και βάρους.

(5) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της εγκατάστασης ο οποίος ασκεί έλεγχο σ' αυτή και απευθύνεται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία.

(6) Οποιαδήποτε άδεια εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους έκδοσής της. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι η εγκατάσταση που λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υποβάλλει αίτηση εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

(7) Η άδεια αυτή μπορεί να ανακαλείται και πριν την εκπνοή της αν ο κάτοχος της παραβεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας ή όταν παύσουν να πληρούνται οι απαιτούμενες για την έγκριση προϋποθέσεις.

Κατηγορίες αυγών ανά ποιότητα και βάρος

8.—(1) Τα αυγά ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες ποιότητας:

(α) Κατηγορία Α ή "αυγά φρέσκα",

(β) κατηγορία Β ή "αυγά δευτέρας ποιότητας ή διατηρημένα",

(γ) κατηγορία Γ ή "υποβαθμισμένα αυγά προοριζόμενα για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας ειδών διατροφής".

(2) Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να ταξινομούνται κατά βάρος.

(3) Τα αυγά ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β βάσει των κριτηρίων που καθιερώνονται με το άρθρο 12.

Αποκλεισμός άλλων ενδείξεων

9. Τα αυγά δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ένδειξη εκτός των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο.

Σήμανση αυγών κατηγορίας Α

10. Επί των αυγών της κατηγορίας Α δύναται να αποτυπώνονται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις:

(α) Η ημερομηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιμότητας·

(β) μία ή περισσότερες επιπλέον ημερομηνίες, για συμπληρωματική πληροφόρηση του καταναλωτή·

(γ) η κατηγορία ποιότητας.

(δ) η κατηγορία βάρους·

(ε) ο αριθμός του κέντρου συσκευασίας·

(στ) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία του κέντρου συσκευασίας·

(ζ) η εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα·

(η) η αναφορά της πτηνοτροφικής μεθόδου εκτροφής·

(θ) η ένδειξη της προέλευσης των αυγών και

(ι) ο κωδικός αναγνώρισης της εκμετάλλευσης του παραγωγού.

Οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους (στ) και (ζ) χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14.

Οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (η) και θ) χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με Κανονισμούς.

Σήμανση αυγών κατηγορίας Β και Γ

11.—(1) Τα αυγά των κατηγοριών Β και Γ, εκτός από τα ραγισμένα αυγά, φέρουν διακριτικό σήμα ενδεικτικό της κατηγορίας ποιότητας. Μπορούν επίσης να φέρουν μία ή περισσότερες από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10.

(2) Τα αυγά των κατηγοριών Α και Β τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλέον στα χαρακτηριστικά που ορίζονται για τις κατηγορίες αυτές, υποβαθμίζονται και μπορούν να επαναταξινομηθούν στην κατηγορία Β ή Γ, αντίστοιχα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Στην περίπτωση αυτή, τα αυγά φέρουν διακριτικό σήμα σύμφωνα με το εδάφιο (1). Οι ενδείξεις που έχουν ενδεχομένως τεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, μπορούν να διατηρηθούν, με εξαίρεση την ένδειξη που αφορά την κατηγορία βάρους η οποία εφόσον χρειάζεται τροποποιείται.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (2), τα αυγά των κατηγοριών Α και Β, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλέον στα χαρακτηριστικά που ορίζονται για τις κατηγορίες αυτές, μπορούν να διατίθενται απευθείας στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας ειδών διατροφής χωρίς τις ενδείξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2), υπό τον όρο ότι στη συσκευασία τους αναφέρεται σαφώς ο προορισμός τους.

Κριτήρια ταξινόμησης/ σήμανσης

12.—(1) Προκειμένου για τη θέσπιση παραμέτρων που θα εφαρμόζονται σε κάθε ποιοτική κατηγορία για τα αυγά Α και Β λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Η μορφή του κελύφους,

(β) η σύσταση του λευκού του αυγού,

(γ) το ύψος του αεροθαλάμου,

(δ) η μορφή και η θέση του κρόκου,

(ε) η απουσία κηλίδων ή/και ξένων σωματιδίων,

(στ) η ανάπτυξη του βλαστικού δίσκου.

Αποκλεισμός άλλων ενδείξεων

13. Οι συσκευασίες δε φέρουν άλλες ενδείξεις εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Σήμανση συσκευασιών

14.—(1) Οι μεγάλες συσκευασίες και οι μικρές συσκευασίες, ακόμη και όταν αυτές περιέχονται μέσα σε μεγάλες συσκευασίες, φέρουν σε μία από τις εξωτερικές όψεις με ευκρινή και ευανάγνωστα γράμματα—

(α)(i) Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης που έχει συσκευάσει τα αυγά ή μερίμνησε για τη συσκευασία τους.

(ii) το όνομα, την εταιρική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται από την εν λόγω επιχείρηση, το οποίο μπορεί να είναι ένα εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται συλλογικά από πολλές επιχειρήσεις, μπορεί να αναγράφεται στη συσκευασία εάν δεν περιλαμβάνει καμία δήλωση ή σύμβολο ασυμβίβαστο με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ως προς την ποιότητα, τη φρεσκάδα των αυγών ή τον τύπο εκτροφής που εφαρμόστηκε για την παραγωγή τους ή την προέλευση των αυγών·

(β) το διακριτικό αριθμό του κέντρου συσκευασίας·

(γ) την κατηγορία ποιότητας και την κατηγορία βάρους. Τα αυγά της κατηγορίας Α διακρίνονται με τον όρο "κατηγορία Α" ή με το γράμμα "Α", σε συνδυασμό ή μη με τον όρο "φρέσκα"·

(δ) τον αριθμό αυγών που περιέχει η συσκευασία·

(ε) την ημερομηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιμότητας που ακολουθείται από τις κατάλληλες συστάσεις αποθήκευσης για τα αυγά της κατηγορίας Α, και την ημερομηνία συσκευασίας για τα αυγά των άλλων κατηγοριών και

(στ) τις ενδείξεις όσον αφορά την ψύξη ή τη μέθοδο διατήρησης, σε μη κωδικοποιημένη μορφή, όσον αφορά τα ευρισκόμενα σε ψύξη ή τα διατηρημένα αυγά·

(2) Επιπρόσθετα, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές συσκευασίες μπορούν να φέρουν στις εσωτερικές ή εξωτερικές όψεις τις εξής συμπληρωματικές ενδείξεις:

(α) Την τιμή πώλησης·

(β) κωδικούς που αφορούν τη διαχείριση λιανικής πώλησης ή/και τον έλεγχο των αποθεμάτων·

(γ) μία ή περισσότερες επιπλέον ημερομηνίες που παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στον καταναλωτή·

(δ) ενδείξεις σχετικά με ειδικές συνθήκες αποθήκευσης· και

(ε) ενδείξεις ή σύμβολα που αποβλέπουν στην προώθηση των πωλήσεων αυγών ή άλλων προϊόντων, νοουμένου ότι οι ενδείξεις αυτές ή τα σύμβολα και ο τρόπος με τον οποίο αναφέρονται δε δημιουργούν παραπλάνηση του αγοραστή.

(3)(α) Οι συμπληρωματικές ημερομηνίες και οι ενδείξεις σχετικά με την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής και την προέλευση των αυγών θα καθορίζονται με Κανονισμούς.

(β) Εάν η χρήση των ενδείξεων που αφορούν την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής ή την προέλευση των αυγών έχει δυσμενείς συνέπειες στην καλή λειτουργία της αγοράς, η εάν προκύψουν σοβαρές δυσκολίες, όσον αφορά τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των ενδείξεων αυτών ή την αποτελεσματικότητά του, η Εντεταλμένη Υπηρεσία μπορεί να αναστείλει τη χρησιμοποίηση των εν λόγω ενδείξεων.

(4) Σε περίπτωση που μεγάλες συσκευασίες περιέχουν μικρές συσκευασίες ή αυγά που φέρουν οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με τη μέθοδο εκτροφής ή την προέλευση των αυγών, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται και στις μεγάλες συσκευασίες.

Σφράγιση με ταινία των μεγάλων συσκευασιών

15.—(1) Οι μεγάλες συσκευασίες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ταινία ή ετικέτα, η οποία φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14, η οποία δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας και η οποία χορηγείται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία. Αυτή η ταινία ή ετικέτα δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση μεγάλων συσκευασιών με τη μορφή ανοικτών κιβωτίων ή δοχείων, υπό τον όρο ότι οι συσκευασίες αυτές δεν εμποδίζουν την εξακρίβωση των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 14 και οι οποίες αναγράφονται στις μικρές συσκευασίες που περιέχονται εντός αυτών.

(2) Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση απ' ευθείας παράδοσης από το συσκευαστή στο λιανικό εμπόριο αυγών που προορίζονται για πωλήσεις χύμα σε μικρές ποσότητες, τα αυγά αυτά δύνανται να μη συσκευάζονται σε μεγάλες συσκευασίες σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με Κανονισμούς δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Υποχρεωτική σφράγιση των μικρών συσκευασιών που περιέχου\ αυγά "έξτρα"

16. Οι όροι "έξτρα" ή "έξτρα φρέσκα" μπορούν να χρησιμοποιούνται στις μικρές συσκευασίες που περιέχουν αυγά της κατηγορίας Α, και οι οποίες είναι εφοδιασμένες με ταινία ή ετικέτα. Αυτοί οι όροι πρέπει να είναι τυπωμένοι στην ταινία ή στην ετικέτα, η οποία πρέπει να αφαιρείται και να καταστρέφεται την έβδομη ημέρα μετά τη συσκευασία ή την ένατη μετά την ωοτοκία.

Έκθεση των αυγών προς λιανική πώληση

17.—(1) Τα αυγά που εκτίθενται ή προσφέρονται προς πώληση στο λιανικό εμπόριο πρέπει να παρουσιάζονται χωριστά ανάλογα με την κατηγορία ποιότητας και βάρους και ανάλογα με το εάν έχει χρησιμοποιηθεί ψύξη ή άλλη μέθοδος διατήρησης. Οι ενδείξεις που αφορούν την κατηγορία ποιότητας και την κατηγορία βάρους καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για αυγά που έχουν υποστεί ψύξη ή άλλη μέθοδο διατήρησης, εφόσον πρόκειται γα τέτοια περίπτωση, πρέπει να αναφέρονται κατά τρόπο απόλυτα σαφή και ευδιάκριτο, που να μην προκαλεί παρερμηνείες στον καταναλωτή.

(2) Σε περίπτωση πώλησης αυγών χύμα πρέπει επίσης να αναφέρονται ο διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας που ταξινόμησε τα αυγά, ή στην περίπτωση των εισαγομένων αυγών από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα εισαγωγής καθώς και η ημερομηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιμότητας, ακολουθούμενη από τις κατάλληλες συστάσεις αποθήκευσης.

(3) Ωστόσο, αυγά της ίδιας κατηγορίας ποιότητας, εκτός από τα αυγά της κατηγορίας Α τα οποία φέρουν την ένδειξη "έξτρα" σύμφωνα με το άρθρο 16, μπορούν να εκτίθενται ή να προσφέρονται προς πώληση σε μικρές συσκευασίες και να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες βάρους με την προϋπόθεση ότι στις συσκευασίες αναφέρεται το συνολικό καθαρό βάρος και οι λέξεις "αυγά διάφορων μεγεθών" ή οι διάφορες κατηγορίες βάρους.

Αυγά εισαγόμενα

18. Τα εισαγόμενα αυγά από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Δημοκρατίας μόνο εάν—

(α) Ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις των άρθρων 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16 και 17(2)· και

(β) περιέχονται σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών συσκευασιών που περιέχονται σε μεγάλες συσκευασίες, οι οποίες φέρουν με ευκρινείς και ευανάγνωστους χαρακτήρες τις ακόλουθες ενδείξεις:

(i) τη χώρα προέλευσης,

(ii) το όνομα της επιχείρησης συσκευασίας στη χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(iii) την κατηγορία ποιότητας και βάρους,

(iν) στις μεγάλες συσκευασίες, το βάρος σε χιλιόγραμμα των συσκευασμένων αυγών καθώς και τον αριθμό τους, και όσον αφορά τις μικρές συσκευασίες, τον αριθμό τους,

(ν) την ημερομηνία συσκευασίας και την ημερομηνία ελάχιστης χρονικής διατηρησιμότητας ακολουθούμενη από τις κατάλληλες συστάσεις αποθήκευσης για τα αυγά της κατηγορίας Α και την ημερομηνία συσκευασίας για τα αυγά των άλλων κατηγοριών, και

(νi) το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα στην περίπτωση μεγάλων συσκευασιών.

Αυγά προς εξαγωγή.

19.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και στα συσκευασμένα αυγά που προορίζονται για εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Τα συσκευασμένα αυγά τα οποία προορίζονται για εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν υποβληθεί σε εμβάπτιση, δε θεωρούνται ότι έχουν υποστεί επεξεργασία διατήρησης.

(3) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1) και για να ανταποκριθούν προς τις διατάξεις ορισμένων χωρών εισαγωγής, τα συσκευασμένα και προοριζόμενα για εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυγά μπορούν—

(α) Να ανταποκρίνονται προς αυστηρότερες απαιτήσεις από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ως προς την ποιότητα, τη σήμανση και την τοποθέτηση ετικετών, ή προς πρόσθετες απαιτήσεις·

(β) να φέρουν επί των συσκευασιών σήματα ή ενδείξεις διαφορετικής φύσεως εφόσον δεν προκαλούν σύγχυση μεταξύ των σημάτων και των ενδείξεων αυτών και εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Τα συσκευασμένα και προοριζόμενα για εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυγά μπορούν να είναι ταξινομημένα σε συσκευασίες βάρους διαφορετικές από εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 12. Στην περίπτωση αυτή η κατηγορία βάρους αναγράφεται ευκρινώς στις συσκευασίες.

Ορισμό; Εντεταλμένης Υπηρεσίας

20.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει οποιοδήποτε Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή Λειτουργό του Υπουργείου του ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για έναν ή περισσότερους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) ορισμός γίνεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ορισμός, αρμοδιότητες και Εξουσίες Επιθεωρητή

21.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ή άλλης Υπηρεσίας, για να ενεργούν ως Επιθεωρητές στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατό να ανατίθενται ειδικά δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Επιθεωρητής—

(α) Συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση άδειας, έγκρισης ή εξαίρεσης των πιστοποιητικών δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και σκοπούμενες ανακλήσεις ή διαφοροποιήσεις αυτών

(β) αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και συμβουλεύει όσον αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ήθελαν ανατεθεί σ' αυτόν για τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(3) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, κάθε Επιθεωρητής, σ' οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού επιδείξει το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του—

(α) Επιθεωρεί οποιαδήποτε εγκατάσταση και εξετάζει βιβλία, έγγραφα ή το αρχείο αυτής σχετικά με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(β) προβαίνει σε σήμανση οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου αυγών ή αρχείου σχετικά με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(γ) εισέρχεται σ' οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους όπου έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι διεξάγονται εργασίες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(δ) επισκέπτεται χώρους, κέντρα συσκευασίας, εγκαταστάσεις και υποστατικά για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

(ε) κατάσχει αυγά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που πιστεύει ότι θα χρειασθούν σε μελλοντική ποινική διαδικασία για το αδίκημα αυτό, σε περίπτωση που εύλογα πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(στ) εξετάζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και ανοίγει οποιαδήποτε συσκευασία ή κιβώτιο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει αυγά αναφορικά με τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος· και

(ζ) προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των αυγών ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 22.

Δειγματοληπτικός έλεγχος

22.—(1) Ο έλεγχος των αυγών διενεργείται από τον Επιθεωρητή δειγματοληπτικά σε όλα τα στάδια της εμπορίας κυρίως κατά την παραγωγή, ταξινόμηση, σήμανση καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

(2) Σε περίπτωση εισαγόμενων αυγών από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος πρέπει να διενεργείται επιπλέον και κατά τον εκτελωνισμό.

Παρτίδα που δε συνάδει με τις πρόνοιες του Νόμου

23.—(Ι) Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι αποφάσεις της Εντεταλμένης Υπηρεσίας θα λαμβάνονται και θα αφορούν ολόκληρη την ελεγχθείσα παρτίδα.

(2) Εάν η ελεγχθείσα παρτίδα δεν ανταποκρίνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ο Επιθεωρητής που διενήργησε τον έλεγχο ενημερώνει την Εντεταλμένη Υπηρεσία η οποία μπορεί να απαγορεύσει την εμπορία ή την εισαγωγή της, αν η παρτίδα προέρχεται από χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός αν και μέχρις ότου αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε η συμμόρφωσή της προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Επιθεωρητής που διενήργησε τον έλεγχο πρέπει να διαπιστώνει εάν επιτεύχθηκε η συμμόρφωση της απορριφθείσας παρτίδας προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή εάν η διαδικασία για την επίτευξη του στόχου αυτού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αδικήματα

24.—(1) Πρόσωπο το οποίο—

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονισμών αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, φύλαξη, ταξινόμηση, έλεγχο ποιότητας και βάρους, συσκευασία, σήμανση και εμπορία των αυγών

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ' αυτόν·

(γ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ζητηθεί για έλεγχο με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς·

(δ) παρεμποδίζει ή παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Επιπρόσθετα δε, το εκδικάζον δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως τα αυγά κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης ή και να διατάξει το κλείσιμο των κέντρων συσκευασίας ή εγκαταστάσεων σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διεπράχθη το αδίκημα.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Να καθορίζει και γενικά ρυθμίζει τις προδιαγραφές οποιασδήποτε κατηγορίας ποιότητας αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

(β) να επιβάλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει την προσθήκη οιασδήποτε πρόσθετης ουσίας στα αυγά για βελτίωση της ποιότητας και θρεπτικότητάς τους·

(γ) να περιλάβει πρόνοιες που αφορούν την τοποθέτηση και σήμανση των ετικετών και ταινιών

(δ) να απαγορεύει ή ρυθμίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση, προσφορά, έκθεση προς πώληση και εν γένει την εμπορία των αυγών.

(ε) να θέτει τις υποχρεώσεις των παραγωγών, χοντρεμπόρων και συλλεκτών κατά την εμπορία των αυγών

(στ) να ρυθμίζει την υποβάθμιση και χρήση αυγών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα χαρακτηριστικά τους·

(ζ) να ορίσει τα όρια επιτρεπτών αποκλίσεων κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο·

(η) να θέτει τους όρους στη συσκευασία των αυγών·

(θ) να τροποποιεί για σκοπούς των Κανονισμών οποιαδήποτε διάταξη του παρόντα Νόμου που προνοεί για την έγκριση παραχώρησης άδειας λειτουργίας ή αναστολή της λειτουργίας των κέντρων συσκευασίας, συλλεκτών και των εγκαταστάσεων, για τους σκοπούς του Νόμου καθώς και για τις υποχρεώσεις αυτών

(ι) να προνοεί για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που παράγουν ή συσκευάζουν ή αποθηκεύουν αυγά και τη λήψη δειγμάτων·

(ια) να καθορίζει τη διαδικασία που θα λαμβάνει η Εντεταλμένη Υπηρεσία και τα μέτρα για την εξασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που της παρέχονται·

(ιβ) να θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου κυρίως όσον αφορά τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση και το χειρισμό των αυγών, τα κριτήρια ποιότητας και τις κατηγορίες βάρους, τις ενδείξεις πάνω στα αυγά και τις συσκευασίες·

(ιγ) να προνοεί για τις συμπληρωματικές ημερομηνίες και ενδείξεις σχετικά με τη μέθοδο εκτροφής και την προέλευση των αυγών, την ορολογία που χρησιμοποιείται στις εν λόγω ενδείξεις και όσον αφορά την προέλευση των αυγών τα σχετικά κριτήρια· και

(ιδ) να ρυθμίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημείωση
10 του Ν.276(Ι)/2004Καταργήσεις και επιφυλάξεις

(1) Ο Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2000 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί καταργούνται.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την ανάκλησή τους.