Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους του 1998 μέχρι 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμοι του 1998 μέχρι 2012.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“άδεια” σημαίνει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων˙

“αδειούχος οργανισμός” σημαίνει κάθε τύπου τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό, πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στον οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του παρόντος Nόμου·

“αδειούχος σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“αλλοδαπός” σημαίνει φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και νομικό πρόσωπο που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

“ανήλικος” σημαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών.

“αρνητική διαφήμιση” σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου ή κόμματοςֹ

“Αρχή” σημαίνει την ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3˙

“διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφής ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής˙

“ελεύθερος τηλεοπτικός οργανισμός” περιλαμβάνει τηλεοπτικό οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συνολικά σε τουλάχιστον 75%του πληθυσμού με δωρεάν λήψη, καθώς και τηλεοπτικό οργανισμό κωδικοποιημένων εκπομπών μόνο αναφορικά με το πρόγραμμά του που μεταδίδεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή·

“ελεύθερος τηλεοπτικός σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων˙

“Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας” σημαίνει την Επιτροπή, η οποία καθιδρύθηκε με βάση τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την Ιδρυτική Πράξη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και των Ιδιοκτητών Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 21ης Μαΐου 1997 και προσυπογράφηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου∙

“Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση επί της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως, η οποία έγινε στο Στρασβούργο στις 5 Μαΐου 1989 και η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον Κυρωτικό της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως επί της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως Νόμο του 1991, και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής το οποίο έγινε στο Στρασβούργο στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 και το οποίο έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία με τον περί Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση (Κυρωτικό) Νόμο του 1999˙

“θεματικός σταθμός” [Διαγράφηκε]

“θεματικός τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός” σημαίνει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό που προσφέρει καθορισμένου είδους ειδικό πρόγραμμα·

“θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους” σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από την υποβολή προς αυτό καταλόγου τέτοιων θέσεων από την Αρχή, ο οποίος καταρτίζεται από αρμόδια για το σκοπό αυτό επιτροπή που συστήνεται από την Αρχή·

“Κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους  σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 51˙

“κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων” (ήτοι μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

“μετάδοση” σημαίνει την πρώτη/αρχική μετάδοση του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος που προορίζεται για το κοινό και η οποία μπορεί να είναι ασύρματη ή όχι, να γίνεται απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς και περιλαμβάνει τη διαβίβαση προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν με προσωπική κλήση πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, οι τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές συναφείς υπηρεσίες˙

“μικρός τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός” σημαίνει ραδιοφωνικό  οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει μια σχετικά μικρή κοινότητα ή περιοχή και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων·

“μικρός τοπικός σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“Οδηγία 2010/13/ΕΕ” σημαίνει την Οδηγία 2010/13/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

“οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση” σημαίνει εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας  ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεαγορά και η τοποθέτηση προϊόντων·

“παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός” σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο∙

“παγκύπριος σταθμός” ή “δίκτυο” [Διαγράφηκε]˙

“παγκύπριος τηλεοπτικός οργανισμός” σημαίνει τηλεοπτικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της  Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο·

“πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων” σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται·

“πολιτική διαφήμιση” σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο κατά την έννοια του άρθρου 34Δ σε προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές ή εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή οποιεσδήποτε άλλες εκλογές·

“πρόγραμμα” σημαίνει σειρά κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής, και περιλαμβάνει ταινία μεγάλου μήκους, αθλητική διοργάνωση, κωμική σειρά, ντοκιμαντέρ, παιδικό πρόγραμμα και δραματοποιημένο έργο·

“ραδιοφωνική διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφής ραδιοφωνική ανακοίνωση που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής∙

“ραδιοφωνική εκπομπή” (ήτοι, γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει ραδιοφωνική εκπομπή οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων∙

“ραδιοφωνικός οργανισμός” σημαίνει  πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει ραδιοφωνικές εκπομπές∙

“ραδιοφωνικός σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“σταθμός κωδικοποιημένων εκπομπών” [Διαγράφηκε]˙

“συγκαλυμμένη διαφήμιση” [Διαγράφηκε]˙

“συγκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση” σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών,   εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα ιδίως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

“συναφής υπηρεσία” σημαίνει κάθε υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή τηλεπικοινωνιακών σημάτων για μεταφορά με ασύρματη τηλεγραφία, με τη χρήση της ελεύθερης χωρητικότητας μέσα στα σήματα που μεταφέρουν, και κάθε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική υπηρεσία που προσφέρεται σε συχνότητα που καθορίζεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων:

Νοείται ότι για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς ο υποτιτλισμός και η τηλεκειμενογράφηση (teletext) δε θεωρούνται συναφείς υπηρεσίες˙

“συντακτική ευθύνη” σημαίνει την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων∙

“τηλεαγορά” σημαίνει τις άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·

“τηλεμπορία” [Διαγράφηκε]˙

“τηλεοπτική διαφήμιση” σημαίνει κάθε μορφής τηλεοπτική ανακοίνωση που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής·

“τηλεοπτική εκπομπή” (ήτοι, γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων·

“τηλεοπτικός οργανισμός” σημαίνει πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκπομπές·

“τηλεοπτικός οργανισμός κωδικοποιημένων εκπομπών” ή “συνδρομητικός τηλεοπτικός οργανισμός” σημαίνει παγκύπριο τηλεοπτικό  οργανισμό που μεταδίδει ή αναμεταδίδει προγράμματα μέσω συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας ανεξάρτητα από τεχνική μέθοδο ή μέσο μετάδοσης,  του οποίου το 75%  τουλάχιστον, σε ετήσια βάση, των εκπομπών μεταδίδεται σε κωδικοποιημένη μορφή·

“τηλεοπτικός σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός” σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος∙

“τοπικός σταθμός” [Διαγράφηκε]˙

“τοπικός τηλεοπτικός οργανισμός” σημαίνει  τηλεοπτικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος∙

“τοποθέτηση προϊόντων” σημαίνει κάθε μορφής οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται μέσα σε  πρόγραμμα, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος·

“τρίτη χώρα” σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος ή που δεν έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση˙

“υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων” σημαίνει υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέως κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων περιλαμβάνουν τηλεοπτικές εκπομπές, κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις και  ραδιοφωνικές εκπομπές·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών˙

“χορηγία” σημαίνει κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της εν λόγω επιχείρησης ή του εν λόγω προσώπου˙

“χρονοθυρίδα ή παράθυρο τηλεαγοράς” σημαίνει χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών ή μηνυμάτων τηλεαγοράς το οποίο ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης·

“χρονοθυρίδα ή τηλεμπορικό παράθυρο” [Διαγράφηκε].

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

3.-(1) Ιδρύεται ανεξάρτητη Αρχή, καλούμενη “Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου”.

(2) Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Χορηγεί, ανακαλεί, ανανεώνει και τροποποιεί άδειες  με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος∙

(β) εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες και συστάσεις για την τήρηση των αρχών του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και του κώδικα διαφημίσεων, μηνυμάτων τηλεαγοράς και προγραμμάτων χορηγίας, όπως αυτοί καθορίζονται με Κανονισμούς, προς τις οποίες οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται·

(γ) εξετάζει αυτεπάγγελτα ή μετά από παραστάσεις ζητήματα σχετικά με την τήρηση των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 26, καθώς και παραβάσεις που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 29 και 30·

(δ) παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υποβάλλει εισηγήσεις στο Yπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της σχετικής νομοθεσίας·

(ε) ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, καθώς και τον αποκλεισμό τάσεων, ενεργειών ή επιδιώξεων για συγκέντρωση, ολιγοπώληση ή μονοπώλησή τους·

(στ) εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων σε πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και την αποτροπή επεμβάσεων, παρεμβάσεων και επηρεασμών στο έργο του δημοσιογράφου και του δημιουργού·

(ζ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ ΧΙA του παρόντος Νόμου·

(η) συντάσσει έκθεση κάθε τρία χρόνια σχετικά με την ανάπτυξη της πολυφωνίας και τη συγκέντρωση μετοχών σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, την οποία καταθέτει στο Yπουργικό Συμβούλιο και στη Bουλή των Aντιπροσώπων και της οποίας περίληψη δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον καθημερινές  εφημερίδες·

(θ) ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν∙

(ι) επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τους  παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις·

(ια) ασκεί έλεγχο αναφορικά με την τήρηση από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3Α,  των διατάξεων του παρόντος Nόμου και των Kανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, καθώς και των εγκυκλίων, οδηγιών ή συστάσεων που εκδίδονται από την ίδια με βάση την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου·

(ιβ) ασκεί έλεγχο αναφορικά με την τήρηση, από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, των διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ ΙΧ του παρόντος Νόμου που διέπουν θέματα δικαιοδοσίας αναφορικά με τις διασυνοριακές μεταδόσεις·

(ιγ) ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου ειδικού νόμου που αφορά στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ή που της ανατίθενται δυνάμει διεθνών συμβάσεων που συνάπτει η Δημοκρατία και αφορούν στον ευρύτερο τομέα  των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(ιδ)  συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για την ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3) Η Αρχή μπορεί-

(α) Nα ενάγει και να ενάγεται˙

(β) να αποκτά, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών της˙

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να δωρίζει, να εκμισθώνει, να εκχωρεί ή με οποιοδήποτε τρόπο να διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει την περιουσία της για την εκπλήρωση των σκοπών της˙

(δ) να εκτελεί κάθε πράξη που απαιτεί η εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντος Νόμου σκοπών της ή που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της.

(4) Η αρχή μπορεί να εργοδοτεί επ’ αμοιβή εμπειρογνώμονες ή άλλα κατάλληλα πρόσωπα, για να τη συμβουλεύουν σε θέματα της αρμοδιότητας τους, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων δεοντολογίας των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών οργανισμών και να συνιστά επιτροπές για το σκοπό αυτό.

Υποχρέωση τήρησης της νομοθεσίας από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας

3Α.-(1) Η Αρχή ασκεί έλεγχο, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας να τηρούν τον παρόντα Νόμο και Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας νοούνται –

(α) εκείνοι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (3), ή

(β) εκείνοι στους οποίους εφαρμόζεται το εδάφιο (4).

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία στις εξής περιπτώσεις:

(α) όταν έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Δημοκρατία και οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται στη Δημοκρατία∙

(β) όταν έχει τα κεντρικά του γραφεία σε άλλο κράτος μέλος, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται στη Δημοκρατία και ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, εργάζεται στη Δημοκρατία·

(γ) όταν έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Δημοκρατία, αλλά ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, εργάζεται τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε άλλο κράτος μέλος·

(δ) όταν άρχισε για πρώτη φορά να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία και διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία  αυτής,  παρόλο που σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, που ασχολείται με τη δραστηριότητα της προσφοράς υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, δεν εργάζεται ούτε στη Δημοκρατία ούτε σε άλλο κράτος μέλος∙

(ε) όταν έχει τα κεντρικά γραφεία του στη Δημοκρατία, αλλά οι αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε τρίτη χώρα, ή αντιστρόφως, εφόσον ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων εργάζεται στη Δημοκρατία.

(4) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3), θεωρείται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν χρησιμοποιούν ανερχόμενη δορυφορική ζεύξη (up-link) από εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας∙

(β) όταν, μολονότι δεν χρησιμοποιούν ανερχόμενη  δορυφορική ζεύξη (up-link) από εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του παρόντος άρθρου ποιο κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία αναφορικά με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, αρμόδιο είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια των άρθρων  49 έως 55 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Οι διατάξεις των άρθρων 3(2)(ιδ), 3Α και 27 έως 34Γ του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται αποκλειστικά σε τρίτες χώρες και των οποίων δεν γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό από το κοινό στη Δημοκρατία και/ή σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη.

Μετάδοση μηνυμάτων

3Β.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν οποιαδήποτε μηνύματα καθορίσει η Αρχή, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και την αποστολή της.

(2) Τα μηνύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μεταδίδονται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς μεταξύ των ωρών 19.00 και 22.00 και από τους ραδιοφωνικούς οργανισμούς μεταξύ των ωρών 12.00 και 14.00:

Νοείται ότι, ο χρόνος μετάδοσης των εν λόγω μηνυμάτων δεν λογίζεται ως χρόνος διαφήμισης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “μήνυμα” περιλαμβάνει οπτικό ή/και ηχητικό μήνυμα, ανακοίνωση ή οδηγία.

Διορισμός και σύνθεση της Αρχής

4.-(1) Η Αρχή απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και πέντε (5) μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα µέλη της Αρχής διορίζονται για περίοδο έξι (6) ετών και προέρχονται από το χώρο των γραµµάτων, των τεχνών, της επιστήµης ή της τεχνολογίας ή είναι πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και αναγνωρισµένη πείρα στα θέµατα µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µε υψηλό επαγγελµατικό και ηθικό επίπεδο:

Νοείται ότι, η θητεία του Προέδρου δύναται να ανανεωθεί µόνο µία φορά.

(3) Κανένα πρόσωπο δε διορίζεται μέλος της Αρχής, αν έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

(4) Ο πρώτος διορισμός της Αρχής από το Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται μετά την πάροδο δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Περιπτώσεις κένωσης θέσης στην Αρχή

5.-(1) Η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους της Αρχής κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση θανάτου˙

(β) σε περίπτωση παραίτησης που υποβάλλεται γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο˙

(γ) σε περίπτωση έκπτωσης που αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο-

(i) λόγω ανάληψης αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα˙ ή

(ii) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

(2) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους της Αρχής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε νέο διορισμό για πλήρωση της κενής θέσης για το υπόλοιπο της θητείας του.

Προσωρινή αντικατάσταση του προέδρου ή του αντιπροέδρου της Αρχής

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Αρχής αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει προσωρινό αντικαταστάτη. Ο προσωρινός αυτός διορισμός τερματίζεται μόλις ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ανάλογα με την περίπτωση, αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα του:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται σύμφωνα με τα πιο πάνω πρέπει να έχουν τα προσόντα και να τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 4.

Συνεδρίες και άλλες διαδικασίες της Αρχής

7.-(1) Οι συνεδρίες της Αρχής συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, από τον αντιπρόεδρο της Αρχής. Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Αρχής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ημερομηνία.

(2) Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία της Αρχής κατά τα πιο πάνω συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη της Αρχής σε εύλογο χρόνο πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ημερομηνία. Η πρόσκληση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τηλεγράφημα, τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα.

(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία της Αρχής όποτε το κρίνει αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστο μέλη, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται μία φορά τουλάχιστο το μήνα.

(4) Στις συνεδρίες της Αρχής προεδρεύει ο πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος και των δύο, προεδρεύει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παριστάμενα μέλη.

(5) Τέσσερα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Μέλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα οφείλει να το γνωστοποιεί στην Αρχή και να απέχει της συζήτησης και της ψηφοφορίας που γίνεται γι’ αυτό.

(7) Η Αρχή ρυθμίζει η ίδια τη διαδικασία που θα ακολουθείται στις συνεδριάσεις της.

(8) Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής καταβάλλεται η προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό της Αρχής αποζημίωση.

(9) Η χηρεία θέσης της Αρχής ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους της δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή των διαδικασιών της.

Προστασία μελών της Αρχής

7Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αρχής δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν υπέχουν αστική ευθύνη για οτιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε κατά την καλόπιστη εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Εκπροσώπηση της Αρχής

8.-(1) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικής ή άλλης αρχής εκπροσωπείται από το διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από την Αρχή γι’ αυτό το σκοπό.

(2) Όλες οι συμβάσεις που συνάπτει η Αρχή υπογράφονται από τον πρόεδρο ή το διευθυντή της Αρχής ή από πρόσωπο το οποίο η Αρχή ορίζει γι’ αυτό το σκοπό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Υπηρεσίες της Αρχής

9.-(1) Η Αρχή έχει το δικό της γραφείο και υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την προώθηση των σκοπών της.

(2) Η γενική διεύθυνση των εργασιών της Αρχής ανατίθεται στο διευθυντή της.

(3) Ο διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι της Αρχής διορίζονται από την ίδια και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό της έλεγχο.

(4) Ο διευθυντής της Αρχής διορίζεται με συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται.

(5) Η οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, τα σχέδια και οι όροι υπηρεσίας του υπαλληλικού προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Κανονισμούς.

(6) Ο διευθυντής, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Αρχής, προϊσταται των υπηρεσιών της, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της και ασκεί κάθε άλλο καθήκον, όπως αυτό καθορίζεται, υποκείμενος στις οδηγίες που εκάστοτε δίδονται σε αυτόν από την Αρχή.

(7) Η Αρχή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της στο διευθυντή ή σε επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από μέλη της Αρχής και στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και ο διευθυντής ή και άλλοι λειτουργοί της Αρχής. Η πιο πάνω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μπορεί να ανακαλείται από την Αρχή οποτεδήποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο.

(8) Ο διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις της Αρχής και των επιτροπών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν η Αρχή αποφασίσει διαφορετικά.

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίες Υπουργού

10. Ο Υπουργός μπορεί να δίδει προς την Αρχή οδηγίες γενικής φύσεως σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης

11.-(1) Η Αρχή συστήνει Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, για να τη συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

(2) Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, η σύνθεση της οποίας πρέπει να αντανακλά την κοινή γνώμη, συμμετέχει εκπρόσωπος καθενός από τους πιο κάτω φορείς:

(α) Υπουργείο Εσωτερικών.

(β) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

(γ) Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(δ) Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(ε) Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί.

(στ) Ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί.

(ζ) Ένωση Συντακτών.

(η) Τοπική αυτοδιοίκηση.

(θ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις.

(ι) Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

(ια) Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(ιβ) Πανεπιστήμιο Κύπρου.

(ιγ) Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών.

(ιδ) Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων και Ψυχολόγων Κύπρου. Ο εκπρόσωπος του σχετικού συνδέσμου υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Κύπρου.

(ιε) Σύνδεσμος Διαφημιστών.

(ιστ) Εκκλησία Κύπρου.

(ιζ) Οργανώσεις καλλιτεχνών θεάματος και ακροάματος.

(ιη) Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου.

(3) Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται με κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ VI ΑΔΕΙΑ
Άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού

12. Η Αρχή χορηγεί άδεια για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.

Αριθμός αδειών με βάση σχέδιο ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης

13.-(1) Ο αριθμός και η κάλυψη των ραδιοφωνικών οργανισμών καθορίζονται από την Αρχή με βάση σχέδιο ραδιοφωνικής κάλυψης που εκπονείται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και που προβλέπει τις συχνότητες, την ισχύ και τις τοποθεσίες από τις οποίες θα εκπέμπουν οι αδειούχοι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί.

(2) Το δυνάμει του εδαφίου (1) σχέδιο ραδιοφωνικής κάλυψης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παρέχεται χρόνος τριών εβδομάδων για την υποβολή ενστάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ισχυρίζεται ότι παραβλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα του.

(3) Ένσταση κατά του σχεδίου αυτού υποβάλλεται στον πρόεδρο της Αρχής και περιέχει τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.

(4) Η Αρχή μεριμνά για την ταχύτερη δυνατή εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται εναντίον του σχεδίου και υποβάλλει στον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σχετική έκθεση με τις εισηγήσεις της.

(5) Σε περίπτωση που υποβάλλονται ενστάσεις κατά του σχεδίου, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων μεριμνά όπως η έκθεση της Αρχής μαζί με το σχέδιο και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και οι δικές του εισηγήσεις υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης ως προς τις ενστάσεις και για επικύρωση του σχεδίου με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αποφασιστούν.

(6) Σχέδιο που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως πιο πάνω αναφέρεται, καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(7) Σχέδιο για το οποίο δεν υποβάλλονται ενστάσεις δεν υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση, καθίσταται τελικό και δημοσιεύεται σε σχέση με αυτό γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(8) Σε περίπτωση αναθεώρησης του σχεδίου μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εφαρμόζεται η αναφερόμενη στα εδάφια (1) έως (7) διαδικασία.

(9) Η συχνότητα, η ακτινοβολούμενη ισχύς και η τοποθεσία από την οποία θα εκπέμπει αδειούχος ραδιοφωνικός οργανισμός καθορίζεται από τον Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και αναγράφονται στη σχετική άδεια που χορηγείται από την Αρχή.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου οι υφιστάμενοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια συχνότητα, την ακτινοβολούμενη ισχύ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής του ραδιοτηλεοπτικού σήματος και την τοποθεσία από την οποία εκπέμπουν, όπως αυτά καθορίζονται στις προσωρινές άδειες που κατέχουν, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο ραδιοφωνικής κάλυψης.

Τύποι άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

14.-(1) Oι άδειες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων χορηγούνται με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

(2) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι ακόλουθοι τύποι άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων:

(α) άδεια παγκύπριου τηλεοπτικού οργανισμού, η οποία χορηγείται αναφορικά με τηλεοπτικό οργανισμό που σκοπό έχει την αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, καθώς και ψυχαγωγίας και που οφείλει να εξασφαλίζει το ψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκπομπών του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αποστολή του και να προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας∙

(β) άδεια τοπικού τηλεοπτικού οργανισμού, η οποία χορηγείται αναφορικά με τηλεοπτικό οργανισμό που σκοπό έχει να ανταποκρίνεται στην κοινωνική του αποστολή, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε τοπικά θέματα σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του∙

(γ) άδεια  θεματικού  τηλεοπτικού  οργανισμού, η οποία χορηγείται αναφορικά με τηλεοπτικό οργανισμό που σκοπό έχει τη μετάδοση θεματικών τηλεοπτικών εκπομπών, που περιορίζονται στα ειδικά θέματα για τα οποία του παρέχεται η άδεια∙

(δ) άδεια τηλεοπτικού  οργανισμού κωδικοποιημένων τηλεοπτικών εκπομπών, η οποία χορηγείται αναφορικά με τηλεοπτικό οργανισμό που σκοπό έχει τη μετάδοση κωδικοποιημένων τηλεοπτικών εκπομπών  γενικού ενδιαφέροντος και θεματικών εκπομπών, και που οφείλει να διασφαλίζει το ψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκπομπών του∙

(ε) άδεια   που  χορηγείται  αναφορικά με τηλεοπτικό οργανισμό που διατηρεί εγκαταστάσεις ανερχόμενης ζεύξης προς δορυφόρο στη Δημοκρατία και που οι εκπομπές του δεν απευθύνονται αποκλειστικά στο κοινό της Δημοκρατίας αλλά είναι προσβάσιμες στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή/και άλλων κρατών μελών∙

(στ) άδεια  παρόχου  υπηρεσίας   βίντεο   κατά  παραγγελία, η οποία χορηγείται αναφορικά με πάροχο τηλεοπτικό οργανισμό που σκοπό έχει την κατ’ επιλογήν παροχή οπτικοακουστικής υπηρεσίας∙

(ζ) άδεια   ραδιοφωνικού   οργανισμού,   η   οποία  χορηγείται αναφορικά με παγκύπριο ή τοπικό ή μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό που σκοπό έχει την αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, καθώς και ψυχαγωγίας και που οφείλει να εξασφαλίζει το ψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκπομπών του, ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική αποστολή του και να προάγει την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας ή της περιοχής που καλύπτει, αντίστοιχα.

Σημεία εκπομπής και μεταφορά σημάτων

15.-(1) Η άδεια που χορηγείται από την Αρχή περιλαμβάνει τα σημεία εκπομπής όπως αυτά καθορίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Η άδεια που χορηγείται από την Αρχή περιλαμβάνει τον τρόπο και τη μέθοδο μεταφοράς των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων από τους θαλάμους του αδειούχου ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού οργανισμού στα καθορισμένα σημεία εκπομπής, καθώς και την εκπομπή των σημάτων αυτών, όπως καθορίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 και 2003 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Ο τρόπος και η μέθοδος μεταφοράς του σήματος μπορούν να παρέχονται και μέσω τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αδειούχων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών οργανισμών, με βάση όρους που καθορίζει η Αρχή έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 και 2003, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κανονισμούς:

Νοείται ότι η κατοχή άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού οργανισμού δεν απαλλάσσει τον αδειούχο από την υποχρέωση του να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 και 2003, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Χορήγηση άδειας

16.-(1) Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού οργανισμού μπορεί να εκδοθεί και να χορηγηθεί μόνο:

(α) Σε εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, ή αντίστοιχο νόμο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

(β) σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που γράφτηκε με βάση τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμο, ή αντίστοιχο νόμο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

(γ) σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, που συστάθηκε στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

(δ) σε φυσικό πρόσωπο, που είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο για λειτουργία τηλεοπτικού οργανισμού μικρής τοπικής κάλυψης.

(2) Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού οργανισμού μπορεί να εκδοθεί και να χορηγηθεί μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα με βάση νόμο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απόκτηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού στη Δημοκρατία πρέπει να ικανοποιεί την Αρχή ότι -

(α) Πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για πολίτη της Δημοκρατίας ή εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα στη Δημοκρατία˙

(β) διατηρεί μόνιμο και διαρκή δεσμό με την οικονομία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙και

(γ) προκειμένου περί εταιρείας -

(i) διατηρεί έδρα δραστηριοτήτων της σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙ και

(ii) είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Δημοκρατίας.

Είδη άδειας

17.-(1) Η άδεια παρόχου ραδιοφωνικού οργανισμού μπορεί να είναι για-

(α) Παγκύπρια κάλυψη˙ή

(β) τοπική κάλυψη˙ ή

(γ) μικρή τοπική κάλυψη.

(2) Οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί μικρής τοπικής κάλυψης είναι ερασιτεχνικοί και λειτουργούν σύμφωνα με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένο σκοπό που αναγράφεται στην άδεια τους.

(3) Το άρθρο 26 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται σε ραδιοφωνικούς οργανισμούς μικρής τοπικής κάλυψης.

(4) Η άδεια λειτουργίας παρόχου τηλεοπτικού οργανισμού μπορεί να είναι για-

(α) Παγκύπρια κάλυψη˙ ή

(β) τοπική κάλυψη.

Αριθμός αδειών

18. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται να χορηγηθούν περισσότερες από μια άδειες για ραδιοφωνικό οργανισμό και στο ίδιο νομικό πρόσωπο απαγορεύεται να χορηγηθούν περισσότερες από μια άδειες για τηλεοπτικό οργανισμό.

Περιορισμοί στην έκδοση αδειών

19.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δεν παρέχεται άδεια σε εταιρεία, είτε σε ομόρρυθμη είτε σε ετερόρρυθμη εταιρεία είτε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως προνοείται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, που στο παρόν άρθρο αναφέρονται ως η “εταιρεία”, εκτός αν πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών αδειούχου εταιρείας είναι άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος μετοχών σε αυτή ή αυτές τις εταιρείες είναι άλλη ή άλλες εταιρείες, το σύνολο των μετοχών της τελευταίας ή των τελευταίων άλλων εταιρειών πρέπει να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα και ο αριθμός των μετοχών, που κάθε φυσικό πρόσωπο θα κατέχει στην άλλη ή άλλες εταιρείες καθορίζεται από τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι σε περίπτωση που εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών αδειούχου εταιρείας είναι άλλη δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο Αξιών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή σε Χρηματιστήριο Αξιών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγεγραμμένος ή νόμιμα δικαιούχος μετοχών σε αυτή ή αυτές τις εταιρείες είναι άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες δεν είναι αναγκαίο το σύνολο των μετοχών της τελευταίας ή των τελευταίων άλλων εταιρειών να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα:

Νοείται περαιτέρω ότι στην αναφερόμενη στην πιο πάνω επιφύλαξη περίπτωση η τελευταία ή οι τελευταίες εταιρείες δεν μπορεί να κατέχουν ή να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα η καθεμιά, ποσοστό πέραν του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή στο Χρηματιστήριο Αξιών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημόσιας εταιρείας που είναι νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών αδειούχου εταιρείας.

(β) Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να ελέγχει περισσότερο από το 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

Νοείται ότι ο μέτοχος ραδιοφωνικού οργανισμού τοπικής κάλυψης μπορεί να ελέγχει μέχρι το 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(γ) Το σύνολο των μετοχών εταιρείας που ανήκουν σε πρόσωπα που είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας:

Νοείται ότι σε περίπτωση ραδιοφωνικού οργανισμού τοπικής κάλυψης το σύνολο των μετοχών εταιρείας που ανήκουν σε πρόσωπα που είναι μεταξύ τους συγγενείς πρώτου βαθμού ή είναι σύζυγοι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(δ) Αλλοδαπός μπορεί να αποκτήσει, με άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, μετοχές εταιρείας που να μην υπερβαίνουν το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

(δ1) Πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρεία που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να ελέγχει περισσότερο από το 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του τροποποιητικού Νόμου 78(I)/2001, καταργείται με την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση].

(ε) Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που μπορεί να ανήκει σε αλλοδαπούς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

(ε1) Το συνολικό ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου αδειούχου εταιρείας που μπορεί να ανήκει σε πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρείες που γράφτηκαν και απέκτησαν νομική προσωπικότητα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 49%. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 5(3) του τροποποιητικού Νόμου 78(I)/2001, καταργείται με την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση].

(στ) Άδεια για ραδιοφωνικό οργανισμό μικρής τοπικής κάλυψης παρέχεται σε εταιρεία ανεξάρτητα από τη μετοχική της σύνθεση.

(2)(α) Καμιά άλλη εταιρεία που είναι μέτοχος άλλης εταιρείας δεν μπορεί να κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό περισσότερο από το 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(β) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι περισσότερες από μια άλλη εταιρεία, αυτές οι άλλες εταιρείες δεν μπορούν να κατέχουν συνολικά ή να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό περισσότερο από το 74% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(γ) Φυσικό πρόσωπο που είναι μέτοχος άλλης εταιρείας η οποία είναι μέτοχος της εταιρείας, δεν μπορεί να κατέχει ή να είναι νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών σε ποσοστό περισσότερο από 10% στην άλλη εταιρεία.

(δ) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι περισσότεροι από μια άλλη εταιρεία κανένα πρόσωπο που είναι μέτοχος σε περισσότερες από μια άλλη εταιρεία, δεν μπορεί να είναι μέτοχος ή να ελέγχει μετοχές ή να είναι νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών σε τέτοιες άλλες εταιρείες, το ποσοστό των οποίων συνολικά συμποσούται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών της εταιρείας.

(ε) Καμιά άλλη εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη ή νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών ή που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν μπορεί να είναι μέτοχος της εταιρείας, αν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας και της άλλης εταιρείας είναι ουσιαστικά τα ίδια ή έχουν πλειοψηφία πέραν του 50% των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και της άλλης εταιρείας.

(ζ) Σε περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες πέραν της μίας, καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να είναι μέτοχος της εταιρείας, αν το διοικητικό συμβούλιο οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή αν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των άλλων εταιρειών είναι ουσιαστικά τα ίδια ή έχουν πλειοψηφία πέραν του 50% των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις άλλες εταιρείες που είναι μέτοχος της εταιρείας.

(η) Το σύνολο των μετοχών άλλης ή άλλων εταιρειών που ανήκουν σε πρόσωπα που είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι δεν μπορεί να είναι περισσότερο από το 25% του συνολικού αριθμού ή αξίας, ως ήθελε είναι η περίπτωση των μετοχών που η άλλη ή που συνολικά οι άλλες εταιρείες έχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

(θ) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, κάθε άλλη εταιρεία, που μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα θεωρείται ως ιθύνουσα, θυγατρική, εξηρτημένη ή συνδεδεμένη εταιρεία, αν οι μετοχές κάθε τέτοιας άλλης εταιρείας κατέχονται ή ελέγχονται από μετόχους άλλης εταιρείας ή από την εταιρεία ή αν οι νόμιμοι δικαιούχοι κατέχουν ή ελέγχουν ποσοστό περισσότερο από 51% σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που είναι μέτοχος της εταιρείας.

(3) Άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δε χορηγείται-

(α) Σε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή το οποίο πάσχει από διανοητική ασθένεια·

(β) σε εταιρεία στην οποία μέτοχος που ελέγχει περισσότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της είναι ένα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου πρόσωπα.

(4)(α) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δε χορηγείται άδεια ραδιοφωνικού οργανισμού σε φυσικό πρόσωπο ή σε εταιρεία που κατέχει ή ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο-

(i) Ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή περιοδικό˙

(ii) ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε τηλεοπτικό οργανισμό με παγκύπρια εμβέλεια.

(β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δε χορηγείται άδεια παγκύπριου ή τοπικού ή θεματικού τηλεοπτικού οργανισμού ή τηλεοπτικού οργανισμού κωδικοποιημένων εκπομπών σε εταιρεία η οποία κατέχει ή ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο-

(i) ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή περιοδικό˙

(ii) ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε ραδιοφωνικό οργανισμό με παγκύπρια εμβέλεια.

(γ) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δε χορηγείται άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού σε εταιρεία της οποίας οι μέτοχοι κατέχουν ή ελέγχουν με οποιοδήποτε τρόπο-

(i) ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 5% σε εκδοτικό οίκο, εφημερίδα ή περιοδικό˙

(ii) ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό οργανισμό με παγκύπρια εμβέλεια, αντίστοιχα.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου στο ποσοστό των μετοχών συνυπολογίζεται το ποσοστό μετοχών που κατέχουν πρόσωπα που είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι.

(5) Οι μέτοχοι εταιρείας, καθώς και οι νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών, οι οποίοι κατέχουν μετοχές εταιρείας μέσω εντολοδόχων, στην οποία παραχωρείται άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού οργανισμού υποβάλλουν ένορκη δήλωση για τις μετοχές που κατέχουν αναφορικά με την αποκλειστική κυριότητα τους πάνω σ’ αυτές.

(6) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή μέχρι 85.400 ευρώ ή και στις δύο ποινές.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής και για αδειούχο εταιρεία της οποίας τίτλοι εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Δημοσιοποίηση ονομάτων ιδιοκτητών σταθμών

20.-(1) Τα ονόματα των μετόχων, καθώς και των νόμιμων δικαιούχων μετοχών, που κατέχουν πέρα από το 5% των μετοχών σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό με παγκύπρια ή τοπική κάλυψη δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες τον Ιανουάριο κάθε έτους.

(2) Αλλαγές στην ιδιοκτησία ή την κατοχή των μετοχών σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται με τον πιο πάνω τρόπο μέσα σε ένα μήνα από την αλλαγή.

(3) Στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αλλαγές στην ιδιοκτησία ή την κατοχή μετοχών δημοσιοποιούνται όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου μέσα σε ένα μήνα από την αλλαγή, εφόσον μέτοχος κατέχει ή αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(4) Στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο γραμματέας, οι ελεγκτές και τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της οφείλουν να ανακοινώνουν προς την Αρχή, κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στην ίδια προθεσμία, οποιαδήποτε πληροφορία ή ανακοίνωση έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ανεξάρτητα από την πιο πάνω υποχρέωση, η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από την αδειούχο εταιρεία της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες κρίνει αναγκαία, σύμφωνα με το δικαίωμα που της παρέχει ο παρών Νόμος.

Όροι χορήγησης και διάρκεια άδειας

21.-(1) Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμο να επιβάλει, περιλαμβανομένων όρων ή περιορισμών ως προς τη θέση και τη φύση του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν η θα χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο οποίος θα καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και του περιβάλλοντος.

(2) Η άδεια ισχύει, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως, για τηλεοπτικό οργανισμό για περίοδο δέκα ετών και για ραδιοφωνικό οργανισμό για περίοδο επτά ετών:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Αρχή ήθελε -

(α) χορηγήσει νέα άδεια τηλεοπτικού οργανισμού, ή

(β) ανανεώσει άδεια υφιστάμενου αδειούχου τηλεοπτικού οργανισμού,

μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009 και της 1.7.2011, η οποία αποφασίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως η ημερομηνία μετάβασης της Δημοκρατίας σε πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον, ή οποιασδήποτε άλλης ημερομηνίας ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, τέτοια άδεια δεν θα ισχύει πέραν της 1.7.2011 ή πέραν της ημερομηνίας που ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως την ημερομηνία μετάβασης της Δημοκρατίας σε πλήρες ψηφιακό τηλεοπτικό περιβάλλον.

(3) Διακοπή της λειτουργίας αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού για περίοδο τριών συνεχών μηνών συνεπάγεται λήξη της άδειας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής.

(4) Ο αδειούχος δεν μπορεί να θέσει σε λειτουργία το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό, πριν ικανοποιήσει την Αρχή και τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τους όρους της άδειας σε ό,τι αφορά τους όρους που είναι της αρμοδιότητας τους.

(5) Η άδεια μπορεί να περιλαμβάνει όρους και περιορισμούς αναφορικά και με την παράλληλη ή ταυτόχρονη προσφορά άλλων συναφών υπηρεσιών.

Αξιολόγηση αίτησης για χορήγηση άδειας

22.-(1) Oι αιτήσεις που υποβάλλονται για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού αξιολογούνται κυρίως αναφορικά με-

(α) Την πληρότητα και ποιότητα του προγράμματος:

Νοείται ότι η πληρότητα του προγράμματος δεν αφορά τους θεματικούς τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς ούτε τους τηλεοπτικούς οργανισμούς κωδικοποιημένων εκπομπών αναφορικά με το πρόγραμμα τους που μεταδίδεται σε κλειστή ζώνη˙

(β) τις γνώσεις, την πείρα, την ικανότητα και την αριθμητική επάρκεια του τακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα αυτού που ασχολείται με τις ενημερωτικές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές˙

(γ) την προγραμματική δέσμευση για την ανάπτυξη των τομέων της ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και της ψυχαγωγίας και την προσφορά προς όλες τις μορφές του λόγου και της τέχνης, καθώς και την ικανότητα τήρησης των δεσμεύσεων αυτών˙

(δ) την ικανότητα και τη δέσμευση των αιτητών να εξασφαλίσουν την πολυφωνία στα προγράμματα και τις εκπομπές τους και τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε αυτές, τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και άλλων δημιουργών στον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό και τη ρύθμιση των όρων απασχόλησης των συντακτών και των άλλων εργαζομένων στο σταθμό με συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική σύμβαση εργασίας με το νόμιμα αναγνωρισμένο επαγγελματικό τους φορέα με βάση τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων˙

(ε) την τεχνική αρτιότητα του σταθμού˙

(στ) την οικονομική βιωσιμότητα του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού˙

(2) Η διαδικασία για χορήγηση ή ανανέωση άδειας γίνεται με πλήρη διαφάνεια. Οι αιτητές έχουν την ευθύνη να υποβάλουν όλα τα αναγκαία έγγραφα για υποστήριξη της αίτησης τους και να τεκμηριώσουν ενώπιον της Αρχής την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν και να τηρήσουν τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις, για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον και την ανεξαρτησία του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού.

Με ταβίβαση της άδειας

23.-(1) Η άδεια που χορηγείται με βάση τον παρόντα Νόμο είναι προσωποπαγής.

(2) Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ούτε οποιαδήποτε μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Αρχής:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αδειούχου εταιρείας της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, συγκατάθεση της Αρχής απαιτείται για μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή, εφόσον μέτοχος που κατέχει πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας μεταβιβάζει, σε μια ή περισσότερες συναλλαγές, πέραν του 40% των μετοχών του ή εφόσον πρόσωπο αποκτά σε μια ή περισσότερες συναλλαγές ποσοστό πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας.

(3) Κατά τη μελέτη της για παραχώρηση ή μη της συγκατάθεσης της για τροποποίηση στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό της εταιρείας ή για μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή αναφορικά με τις μετοχές της, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην αρχική διαδικασία επιλογής.

(4) Σε περίπτωση θανάτου προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ραδιοφωνικού οργανισμού μικρής τοπικής κάλυψης, η μεταβίβαση της άδειας στους κληρονόμους του γίνεται με τη γραπτή συγκατάθεση της Αρχής, εφόσον τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην αρχική διαδικασία επιλογής εξακολουθούν να πληρούνται.

Καταβολή τελών

24.(1) Για την παραχώρηση άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων καταβάλλονται ετησίως προς την Aρχή τα πιο κάτω τέλη:

(α) 51.400 ευρώ, για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή παγκύπριου τηλεοπτικού οργανισμού·

(β) 12.000 ευρώ, για τοπικό τηλεοπτικό οργανισμό∙

(γ)  5.100 ευρώ, για παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό∙

(δ)  850 ευρώ, για τοπικό και μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό.

Καταβάλλεται, επίσης, ως ετήσιο τέλος προς την Aρχή, το 0,5% επί των εσόδων των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που προβάλλουν στο πρόγραμμά τους.

(2)  Πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη διαχείρισης των διαφημίσεων και οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που απευθύνονται στο Κυπριακό κοινό και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τηλεοπτικού οργανισμού που εδρεύει σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα, το οποίο μεταδίδεται, μετά από εξουσιοδότηση της Αρχής, μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οφείλει να καταβάλλει στην Αρχή το προβλεπόμενο από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ποσοστό 0.5% επί των εσόδων από τις εν λόγω διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις.

Ανάκληση της άδειας

25.-(1) Η Αρχή μπορεί, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της, η οποία λαμβάνεται από το ήμισυ τουλάχιστο του όλου αριθμού των μελών της, και αφού προηγουμένως ακούσει τον ενδιαφερόμενο, να ανακαλέσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε άδεια παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων-

(α) Αν αποδειχθεί ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 22, βάσει των οποίων εγκρίθηκε αρχικά η χορήγηση της άδειας, έπαυσαν να πληρούνται˙ ή

(β) αν αποδειχθεί ότι δεν τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 26˙ ή

(γ) αν διαπιστωθεί σοβαρή ή επανειλημμένη παράβαση των όρων της άδειας˙ ή

(δ) αν αποδειχθεί οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν˙ ή

(ε) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης από τη χορήγηση ή την τελευταία ανανέωση της άδειας λόγω της διάπραξης οποιουδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται στο Μέρος IΙ του Ποινικού Κώδικα˙ ή

(στ) αν η άδεια εξασφαλίστηκε με βάση ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης˙ ή

(ζ) σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των τελών που προβλέπει το άρθρο 24 ή διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 41Α η οποία υπερβαίνει τους δύο μήνες˙ ή

(η)σε περίπτωση που ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων το ζητήσει, δυνάμει των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 και 2003 και με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής˙ ή

(θ) σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης πέραν των έξι μηνών στην έναρξη λειτουργίας του παρόχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε με την αίτηση.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας δεν επιστρέφονται τα τέλη που έχουν καταβληθεί σε σχέση με αυτή.

ΜΕΡΟΣ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Αρχές που διέπουν τις εκπομπές

26.-(1) Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να διέπονται από τις αρχές-

(α) Της αντικειμενικότητας, της πληρότητας και της επικαιρότητας της πληροφόρησης. Η πληρότητα του προγράμματος μη θεματικού τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού διαφαίνεται-

(i) Από το ποσοστό των ενημερωτικών προγραμμάτων, εξαιρουμένων των δελτίων ειδήσεων, που μεταδίδονται μεταξύ των ωρών 12.00 και 24.00, το οποίο δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο του 7% του ολικού χρόνου εκπομπής στη διάρκεια μιας εβδομάδας˙

(ii) από το ποσοστό των πολιτιστικών προγραμμάτων που μεταδίδονται μεταξύ των ωρών 12.00 και 24.00, το οποίο πρέπει να αποτελεί τουλάχιστο το 2% του χρόνου της εκπομπής, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών παιγνιδιών, διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεαγοράς:

Νοείται ότι τα πιο πάνω ποσοστά θα εφαρμόζονται και για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς κωδικοποιημένων εκπομπών μόνο αναφορικά με το πρόγραμμα τους που μεταδίδεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή˙

(β) της ψηλής ποιότητας˙

(γ) της πολυφωνίας και της μεγαλύτερης δυνατής πρόσβασης του κοινού και των φορέων του˙

(δ) της διαφύλαξης της ποιότητας της γλώσσας˙

(ε) του σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού βίου του ατόμου˙

(στ) του σεβασμού των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων˙

(ζ) της διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού της Κύπρου.

(2) Τα δελτία ειδήσεων και τα επικαιρικά προγράμματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και πολυφωνία, ιδιαίτερα αναφορικά με πολιτικά θέματα αλλά και οποιαδήποτε κοινωνικά θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

(3)  [Καταργήθηκε]

(4) Απαγορεύεται η μετάδοση προγραμμάτων στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

Προαγωγή της διανομής και παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκά έργα και ανεξάρτητες παραγωγές

27.-(1) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί αφιερώνουν σε ευρωπαϊκά έργα, κατά την έννοια του άρθρου 28, το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου της εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιγνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεκειμενογραφίας και τηλεαγοράς. Το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών του τηλεοπτικού οργανισμού έναντι του κοινού του, όσον αφορά την ενημερωτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή του, επιτυγχάνεται σταδιακά βάσει κατάλληλων κριτηρίων που καθορίζει η Αρχή.

(2) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί αφιερώνουν, όπου αυτό είναι εφικτό και με τα κατάλληλα μέσα, τουλάχιστον το 10% του χρόνου εκπομπής τους, εκτός από τις ειδήσεις, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιγνίδια, τις διαφημίσεις ή τις υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας και τηλεαγοράς ή, εναλλακτικά κατ’ επιλογήν των  οργανισμών, το 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού τους σε ευρωπαϊκά έργα παραγωγών ανεξάρτητων από τηλεοπτικούς οργανισμούς. Το ποσοστό αυτό, λαμβανομένων υπόψη των ευθυνών των τηλεοπτικών οργανισμών έναντι του κοινού τους, όσον αφορά την ενημερωτική, επιμορφωτική, πολιτιστική και ψυχαγωγική αποστολή τους, επιτυγχάνεται σταδιακά, βάσει κατάλληλων κριτηρίων που καθορίζει η Αρχή, αφιερώνοντας κατάλληλο ποσοστό σε πρόσφατα έργα, δηλαδή σε έργα που μεταδίδονται μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την παραγωγή τους.

(3)(α) Η  Αρχή  ετοιμάζει  και  αποστέλλει στην Επιτροπή  κάθε δύο χρόνια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, στατιστική κατάσταση αναφορικά με την επίτευξη των ποσοστών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) για κάθε τηλεοπτικό οργανισμό που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, τους λόγους για τους οποίους, σε κάθε περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθούν τα ποσοστά αυτά, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν ή που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξή τους.

(β) H Aρχή  γνωστοποιεί την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) έκθεση στο Yπουργικό Συμβούλιο και τη Bουλή των Aντιπροσώπων.

(4) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται-

(α) σε τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται σε τοπικά ακροατήρια και δεν αποτελούν μέρος εθνικού δικτύου∙

(β) σε θεματικούς τηλεοπτικούς οργανισμούς που προβάλλουν αθλητικά ή μουσικά προγράμματα.

Αποκλειστική μετάδοση

27Α. [Διαγράφηκε]
Ορισμός ευρωπαϊκών έργων

28.-(1) Για σκοπούς του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ, ο όρος «ευρωπαϊκά έργα» σημαίνει:

(α) έργα καταγωγής κρατών μελών∙

(β) έργα καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, οι οποίες είναι μέρη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου∙

(γ) έργα συμπαραγωγής στο πλαίσιο συμφωνιών που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα και έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεμία από τις εν λόγω συμφωνίες:

Νοείται ότι, η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) προϋποθέτει ότι τα έργα καταγωγής κρατών μελών δεν υπόκεινται σε μέτρα που εισάγουν διακρίσεις στις εν λόγω τρίτες χώρες.

(2) Τα έργα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) είναι έργα τα οποία πραγματοποιούνται κυρίως από δημιουργούς και εργαζομένους που κατοικούν σε ένα ή περισσότερα κράτη τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν μία εκ των τριών ακόλουθων προϋποθέσεων:

(i) πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, ή

(ii) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται πραγματικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη, ή

(iii) οι συμπαραγωγοί των εν λόγω κρατών συνεισφέρουν τα μέγιστα στις συνολικές δαπάνες συμπαραγωγής και η συμπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός των εν λόγω κρατών.

(3) Τα έργα τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια του εδαφίου (1), αλλά παράγονται στο πλαίσιο διμερών συνθηκών συμπαραγωγής που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, λογίζονται ως ευρωπαϊκά, εφόσον οι συμπαραγωγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστημένους εκτός του εδάφους των κρατών μελών.

Εκδηλώσεις μείζονος σημασίας και αποκλειστική μετάδοση

28Α. (1) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δε μεταδίδουν αποκλειστικά εκδηλώσεις οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2), ως εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού στη Δημοκρατία να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

(2) Η Αρχή καθορίζει με Γνωστοποίησή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και  σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε Κανονισμούς, κατάλογο των εθνικών ή άλλων εκδηλώσεων τις οποίες θεωρεί μείζονος σημασίας για την κοινωνία και καθορίζει εάν οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες για ολική ή μερική κάλυψη ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ολική ή μερική αναμεταδιδόμενη κάλυψη.

(3) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, δεν ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα κατά τρόπο ώστε σημαντική μερίδα του κοινού σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να εμποδίζεται να παρακολουθήσει εκδηλώσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, από το άλλο κράτος μέλος ως εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης ετεροχρονισμένης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

(4) Η Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή των εδαφίων (1), (2) και (3).

(5) Τα εδάφια (3) και (4) τίθενται σε ισχύ από την 1η Μαίου 2004.

(6) Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος άρθρου εκδίδονται Κανονισμοί, οι οποίοι δύνανται να καθορίζουν μεταξύ άλλων:

(α) Την έννοια των εκδηλώσεων μείζονος σημασίας·

(β) τον καθορισμό της σημαντικής μερίδας του κοινού·

(γ) τις διαδικασίες καθορισμού των εκδηλώσεων μείζονος σημασίας·

(δ) τον τρόπο μετάδοσης των εκδηλώσεων μείζονος σημασίας·

(ε) τους περιορισμούς στην άσκηση αποκλειστικών δικαιωμάτων·

(στ) τις σχετικές θεραπείες σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου.

Μετάδοση σύντομων αποσπασμάτων διοργανώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος

28Β.-(1) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης εκδηλώσεων μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, οφείλουν να παρέχουν σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος-μέλος περιλαμβανομένου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, σύντομα αποσπάσματα από εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά προγράμματα, με δίκαιους, εύλογους και ίσους, οικονομικούς ή άλλους, όρους. Οι εν λόγω όροι ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την εκδήλωση από τον τηλεοπτικό οργανισμό με τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος σε ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση του δικαιώματος.

(2) Εάν ένας άλλος τηλεοπτικός οργανισμός εγκατεστημένος στο ίδιο κράτος μέλος με τον τηλεοπτικό οργανισμό που ζητεί πρόσβαση, έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα της εν λόγω εκδήλωσης, η πρόσβαση ζητείται από τον πρώτο οργανισμό.

(3) Ο τηλεοπτικός οργανισμός, ο οποίος κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα, οφείλει να  μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) πρόσβαση δίνοντας στους τηλεοπτικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο εδάφιο (4), σύντομα αποσπάσματα από το σήμα του κατέχοντος τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικού οργανισμού.

(4) Η μετάδοση των αποσπασμάτων από τηλεοπτικό οργανισμό που αποκτά πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

(α) τα αποσπάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, ήτοι δελτία ειδήσεων και επικαιρικά προγράμματα:

Νοείται ότι, τα υπό αναφορά αποσπάσματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε κατά παραγγελία υπηρεσίες, μόνο εάν το ίδιο πρόγραμμα προσφέρεται σε μαγνητοσκόπηση από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(β) η μετάδοση των αποσπασμάτων γίνεται μετά τη λήξη της συγκεκριμένης εκδήλωσης, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες από τη λήξη της εκδήλωσης∙

(γ) η διάρκεια της μετάδοσης των αποσπασμάτων της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 180 δευτερόλεπτα και δεν δύναται να επαναλαμβάνεται περισσότερο από τρεις (3) φορές μέσα στο εικοσιτετράωρο από τη λήξη της εκδήλωσης∙

(δ) εφόσον απαιτηθεί αποζημίωση αυτή, δεν θα υπερβαίνει τα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή πρόσβασης∙

(ε) καθ’ όλην   τη   διάρκεια   προβολής    των    εν λόγω αποσπασμάτων ο τηλεοπτικός οργανισμός που τα προβάλλει οφείλει να διατηρεί στην οθόνη το λογότυπο του τηλεοπτικού οργανισμού από τον οποίο τα εξασφάλισε την πρόσβαση στα εν λόγω αποσπάσματα.

Προστασία ανηλίκων

29.-(1) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές τους δεν περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας.

(2) Η πιο πάνω στο εδάφιο (1) προβλεπόμενη υποχρέωση, επεκτείνεται επίσης και σε άλλα προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός αν εξασφαλίζεται, με την επιλογή του κατάλληλου χρόνου μετάδοσης του προγράμματος ή με άλλα τεχνικής φύσεως μέτρα, ότι οι ανήλικοι δε βλέπουν ή ακούν κατά κανόνα και συστηματικά τις εκπομπές αυτές.

(3) Για τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) και (2) προγράμματα που μεταδίδονται σε μη κωδικοποιημένη μορφή, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι προηγείται ακουστική προειδοποίηση ή να αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκεια τους.

(4) Η Αρχή, σε επαφή με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης, διερευνά κατά περιόδους τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τυχόν περαιτέρω μέτρων για τη διευκόλυνση του ελέγχου, εκ μέρους των γονέων και των κηδεμόνων, προγραμμάτων που μπορούν να παρακολουθούν οι ανήλικοι. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει  τη σκοπιμότητα-

(α) Της υποχρέωσης οι νέες συσκευές τηλεόρασης να είναι εξοπλισμένες με τεχνικό μέσο που να επιτρέπει στους γονείς και κηδεμόνες να εμποδίζουν την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων από παιδιά·

(β) της δημιουργίας κατάλληλων συστημάτων κατάταξης των προγραμμάτων·

(γ) της ενθάρρυνσης πολιτικών οικογενειακής τηλεόρασης και άλλων μέτρων διαπαιδαγώγησης και ευαισθητοποίησης·

(δ) της συνεκτίμησης της πείρας που έχει αποκτηθεί στη Δημοκρατία, στα άλλα κράτη μέλη και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και των απόψεων των ενδιαφερομένων, όπως των οργανισμών, των παραγωγών, ειδικών για την παιδεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και των σχετικών οργανώσεων.

Συμμετοχή ανηλίκου σε προγράμματα, εκπομπές, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή διαφημίσεις

29Α.(1)  Η συμμετοχή ανηλίκου σε εμπορικά προγράμματα, εκπομπές, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις ή διαφημίσεις, εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου καλούμενη «συμμετοχή ανηλίκου», επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση της εξασφάλισης προηγουμένως της γραπτής συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου και νοουμένου ότι αυτή κρίνεται ως συμφέρουσα για τον ίδιο.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 7 του περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νόμου αναφορικά με την απασχόληση παιδιού σε δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσεως, η συμμετοχή ανηλίκου σε πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά προγράμματα, εκπομπές ή οπτικοακουστικές ανακοινώσεις ανάλογου περιεχομένου, επιτρέπεται χωρίς όρους νοουμένου ότι διασφαλίζεται η ελεύθερη συμμετοχή του ανηλίκου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η συμμετοχή ανηλίκου εμπίπτει στην έννοια της απασχόλησης με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας των Νέων στην Απασχόληση Νόμου, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αυτού.

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας άνω των δεκαπέντε (15) ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του ιδίου του ανηλίκου.

(4) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (1), για τη συμμετοχή ανηλίκου ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, λαμβάνεται υπόψη η ωριμότητα του ανηλίκου, ενώ σε περίπτωση που ο ανήλικος εκφράζει με οποιοδήποτε τρόπο άρνηση συμμετοχής ή άρνηση συνέχισης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ανεξαρτήτως της φύσεως αυτής, τότε η συμμετοχή ανηλίκου αποκλείεται ή διακόπτεται, αντίστοιχα.

(5) Η Αρχή οφείλει εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, να υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμοστέου από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου αναφορικά με τη συμμετοχή ανηλίκου, κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων οργανωμένων συνόλων ανηλίκων, στον οποίο να καθορίζονται οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη συμμετοχή ανηλίκου, ο τρόπος συμπεριφοράς των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου για σκοπούς διασφάλισης, προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του ανηλίκου και άλλα συναφή θέματα:

Νοείται ότι, ουδέν στο παρόν εδάφιο παρακωλύει τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου από του να υιοθετήσουν επιπροσθέτως του εκάστοτε ισχύοντος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, Κώδικα Δεοντολογίας, επιμέρους κανόνες συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα καθεστώτος αυτορρύθμισης ή/και καθεστώτος συρρύθμισης μεταξύ περισσότερων παρόχων οπτικοακουστικού περιεχομένου.

(6) Η Αρχή διαβιβάζει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τον προβλεπόμενο στο εδάφιο (5) Κώδικα Δεοντολογίας προς ενημέρωσή της, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας των έξι (6) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5).

ΜΕΡΟΣ VIII ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Καταπολέμηση των διακρίσεων

30. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας απαγορεύεται να μεταδίδουν προγράμματα που να περιέχουν πρόκληση μίσους βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας.

Διαφάνεια

30Α.-(1) Οι   πάροχοι    υπηρεσιών   οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της  Δημοκρατίας διασφαλίζουν ότι διαθέτουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους εύκολη, άμεση και μόνιμη πρόσβαση  τουλάχιστον στις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(β) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(γ) στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του δικτυακού τόπου του, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία, άμεση και αποτελεσματική επαφή μαζί του∙

(δ) κατά περίπτωση, τον αρμόδιο ρυθμιστικό ή εποπτικό φορέα.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να δημοσιοποιούν τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) στοιχεία ως ακολούθως:

(α) με την καθημερινή προβολή από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς σχετικής «κάρτας» ή κυλιόμενης ταινίας, κατά τρόπο που να είναι ευανάγνωστη από το κοινό, μία τουλάχιστον φορά μεταξύ των ωρών 09.00 και 12.00 και δυο τουλάχιστον φορές μεταξύ των ωρών 19.00 και 22.00∙

(β) σε μόνιμη βάση στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων (EPG) και τηλεκειμενογράφησης (teletext) και σε περίοπτη θέση στην επίσημη ιστοσελίδα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες

30Β.-(1) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας  μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες τους να καθίστανται σταδιακά προσβάσιμες σε ανθρώπους με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

(2) Κάθε τηλεοπτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να μεταδίδει μεταξύ των ωρών 18.00 και 22.00 ειδικό δελτίο ειδήσεων καταληπτό από κωφά άτομα, διάρκειας τουλάχιστο πέντε λεπτών της ώρας:

Νοείται ότι, η προβολή του πιο πάνω αναφερόμενου ειδικού δελτίου ειδήσεων γίνεται τουλάχιστον στο ήμισυ της τηλεοπτικής οθόνης.

(3) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μετά από διαβουλεύσεις με την Αρχή, υποβάλουν σε αυτή χρονοδιάγραμμα σε διάστημα ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου, που να καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους για σταδιακή αύξηση των ποσοστών των προγραμμάτων τους, τουλάχιστον κατά 5% πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίσταται προσβάσιμο σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία.

Παιδεία για τα Μέσα

30Γ.-(1) Η Αρχή αναλαμβάνει, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους κρατικούς, ημικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, να προωθήσει το σχεδιασμό και συντονισμό της ανάπτυξης και της εφαρμογής προγραμμάτων (ερευνητικών, εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και άλλων) για την αναβάθμιση των επιπέδων Παιδείας για τα Μέσα στη Δημοκρατία.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να συμμετέχουν στις προσπάθειες αυτές, στη βάση του σχεδιασμού της Αρχής, ειδικότερα στη διάδοση προς τους πολίτες σαφών και εύχρηστων πληροφοριών και στη στήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον τρόπο παραγωγής, προώθησης και διανομής πληροφοριών και δημιουργικού περιεχομένου στο ψηφιακό περιβάλλον, για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου γενικότερα, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και της βέλτιστης χρήσης τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Παιδεία για τα Μέσα» σημαίνει την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και κριτικής αξιολόγησης των διαφόρων πτυχών των μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου τους, καθώς και η δυνατότητα έκφρασης σε διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

(4) Η Αρχή αποστέλλει έκθεση, σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου (1), στην Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,  το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 και στη συνέχεια ανά τριετία.

Προβολή κινηματογραφικών έργων

30Δ. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων δεν μεταδίδουν κινηματογραφικά έργα εκτός των συμφωνημένων με τους κατόχους των δικαιωμάτων χρονικών περιόδων.

Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις

30Ε. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων διασφαλίζουν ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδουν συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις και/ή τους περιορισμούς που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις πρέπει να  αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες. Απαγορεύονται οι συγκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις∙

(β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.

(γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:

(i)  Να θίγουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας˙

(ii) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού˙

(iii) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια˙

(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος∙

(δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων  για τσιγάρα και λοιπά προϊόντα καπνού∙

(ε) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών∙

(στ) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φάρμακα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία∙

(ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται-

(i) Να  θίγουν ηθικά  ή σωματικά τους ανήλικους, ή

(ii) να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, ή

(iii) να τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, ή

(iv) να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους διδάσκοντες ή σε άλλα πρόσωπα, ή

(v) να παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ανθυγιεινά τρόφιμα

30ΣΤ.-(1) Οι παρόχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποχρεούνται να αναπτύξουν, μαζί με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε προγράμματα για παιδιά, σχετικά με τρόφιμα και ποτά που περιέχουν διατροφικές ή άλλες ουσίες με διατροφικές ή οργανικές επιπτώσεις, ιδίως συστατικά και ουσίες, όπως τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα τρανς-λιπαρά οξέα (υδρογονωμένα λίπη), το αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οποίων δεν συνιστάται η υπερβολική κατανάλωση στη συνολική δίαιτα.

(2) Για σκοπούς τήρησης της υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, περιλαμβανομένου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, υποβάλλουν προς έγκριση στην Αρχή το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, και μετά από τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, κοινό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με ακατάλληλες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, στη βάση καταλόγου ανθυγιεινών τροφίμων, που συντάσσεται και αναθεωρείται περιοδικά από τις αρμόδιες  υπηρεσίες  του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας.

Τοποθέτηση προϊόντων

30Ζ.-(1) Η τοποθέτηση προϊόντων απαγορεύεται.

(2) Κατ΄ εξαίρεση από την απαγόρευση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η τοποθέτηση προϊόντων επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Σε κινηματογραφικά έργα, ταινίες και σίριαλ για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αθλητικά προγράμματα και ελαφρά ψυχαγωγικά προγράμματα∙

(β) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληρωμή αλλά μόνο δωρεάν παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία, με σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραμμα:

Νοείται ότι, οι περιπτώσεις εξαιρέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) δεν ισχύουν σε ό,τι αφορά τα προγράμματα για παιδιά.

(3) Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων οφείλουν να πληρούν σωρευτικά όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους  σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται κατά τρόπον ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων∙

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες∙

(γ) δεν επιτρέπεται να δίνουν υπερβολική προβολή σε αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένης της κοντινής και / ή παρατεταμένης προβολής.

(δ) Οι θεατές   ενημερώνονται   σαφώς   για   την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντων ως εξής:

(i) προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν τοποθέτηση προϊόντων  επισημαίνονται σαφώς, οπτικά και ακουστικά, με την επωνυμία, κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος, καθώς και όταν το πρόγραμμα ξαναρχίζει μετά από διαφημιστικό διάλειμμα ή από οποιαδήποτε άλλη διακοπή προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης εκ μέρους των θεατών∙

(ii) ο συνολικός χρόνος προβολής και/ή αναφοράς σε προϊόντα/υπηρεσίες, σε μηνύματα τοποθέτησης προϊόντων περιορίζεται στο ελάχιστο του συνολικού χρόνου του προγράμματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί και, εν πάση περιπτώσει, σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) λεπτά, στις περιπτώσεις κινηματογραφικών έργων και τηλεταινιών και το ένα (1) λεπτό, στις περιπτώσεις επεισοδίων σειρών, αθλητικών και ελαφράς ψυχαγωγίας προγραμμάτων:

Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται προγράμματα που δεν είναι παραγωγή ή ανάθεση του ίδιου του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή επιχείρησης συνδεόμενης με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, με την προϋπόθεση ότι ο πάροχος δεν ωφελείται οικονομικά ή με άλλο τρόπο από την τοποθέτηση προϊόντων.

(4) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης, απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προγράμματα των ακόλουθων προϊόντων:

(α) προϊόντων  καπνού  ή  τσιγάρων ή προϊόντων από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού∙

(β) ειδικών φαρμακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται στη Δημοκρατία μόνο με ιατρική συνταγή∙

(γ) παιδικών παιγνιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου∙

(δ) οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, εμπορεύματος ή υπηρεσίας, του οποίου ή της οποίας η διαφήμιση δεν επιτρέπεται βάσει του παρόντος Νόμου  και  των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(5) Απαγορεύεται ρητώς η ενσωμάτωση μηνύματος τοποθέτησης προϊόντος σε κάθε στάδιο μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

(6) Απαγορεύεται η δωρεάν παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χορηγία.

(7) Απαγορεύεται η κοντινή εστίαση και/ή η παρατεταμένη προβολή των προϊόντων:

(8) Οι διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων (2) μέχρι (7) εφαρμόζονται μόνο για προγράμματα που παράγονται μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Χορηγία

30Η. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που δέχονται χορηγία  πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά στις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται κατά τρόπο ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

(β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες·

(γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για την ύπαρξη συμφωνίας χορηγίας. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή  στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα κατά κατάλληλο τρόπο για προγράμματα, κατά την έναρξη, τη διάρκεια ή/και το τέλος των προγραμμάτων.

Απαγόρευση χορηγίας από επιχειρήσεις καπνού

30Θ. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή πώληση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού.

Πρόνοια για χορηγία για φάρμακα ή θεραπείες που διατίθενται μόνο με ιατρική συμβουλή

30Ι. Η χορηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών δύναται να προωθεί το όνομα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στη Δημοκρατία, στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Απαγορεύσεις στη χορηγία

30ΙΑ.-(1) Προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας, όπως δελτία ειδήσεων και πολιτικά ενημερωτικά προγράμματα, δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία:

Νοείται ότι, από την πιο πάνω απαγόρευση, εξαιρούνται τα δελτία καιρού, τα περιβαλλοντικά δελτία, τα χρηματιστηριακά δελτία και τα δελτία συναλλάγματος, καθώς και η αθλητική ενημέρωση, τα οποία διακρίνονται σαφώς από τα δελτία ειδήσεων.

(2) Η  εμφάνιση λογότυπου χορηγίας κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ και θρησκευτικών προγραμμάτων επιτρέπεται μόνο για διάρκεια τριών λεπτών στην έναρξη του προγράμματος και τριών λεπτών πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Προστασία της γλώσσας

31. (1) Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, για την εξυπηρέτηση των στόχων της γλωσσικής πολιτικής, μπορεί, όταν το θεωρεί αναγκαίο, με οδηγίες του προς την Αρχή να καθορίζει, όσον αφορά ορισμένες εκπομπές ή το σύνολο των εκπομπών των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, γενικά ή ειδικά κριτήρια που να διέπουν την ποιότητα της χρησιμοποιούμενης γλώσσας και τη συμμόρφωση προς τη γλωσσική πολιτική της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι υπότιτλοι ακολουθούν τους κανόνες της γλωσσικής πολιτικής της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VIIIA ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Οπτικοακουστικές υπηρεσίες κατά παραγγελία

31A.-(1)(α) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν υπηρεσίες κατά παραγγελία (μη γραμμικές), οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι αυτές παρέχονται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν βλέπουν ή δεν ακούν κατά κανόνα τις εν λόγω κατά παραγγελία υπηρεσίες.

(β)  Για την τήρηση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά παραγγελία πρέπει να διαθέτουν και να ενημερώνουν προς τούτο την Αρχή, πέραν από τη σήμανση, και πρόσθετα τεχνικά μέσα - ιδίως εύχρηστο σύστημα φιλτραρίσματος περιεχομένου και κωδικών πρόσβασης σε αυτό -  με τα οποία θα προμηθεύονται γονείς/κηδεμόνες ανηλίκων όταν εγγράφονται συνδρομητές σε πάροχο, ώστε να  μπορούν να διασφαλίσουν την παρεμπόδιση της πρόσβασής των ανηλίκων σε υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τη φυσική, πνευματική ή ηθική τους ανάπτυξη.

(2)(α) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων διασφαλίζουν ώστε οι υπηρεσίες κατά παραγγελία προωθούν, όπου αυτό είναι εφικτό και χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένα μέσα, την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά.

(β) Για την τήρηση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) υποχρέωσης, οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών κατά παραγγελία περιλαμβάνουν, ανά πάσα στιγμή, στον κατάλογο έργων που είναι προσβάσιμα στους καταναλωτές,  τίτλους ευρωπαϊκών έργων σε ποσοστό τουλάχιστον 20%:

Νοείται ότι, το πιο πάνω ποσοστό είναι δυνατό να αναθεωρείται περιοδικά από την Αρχή μετά από διαβουλεύσεις με τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(γ) Η Αρχή αποστέλλει έκθεση στην Επιτροπή για τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της, περιλαμβανομένου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2011 και, εφεξής, ανά τετραετία, σχετικά με την υλοποίηση της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Ελευθερία λήψης υπηρεσιών οπτικοακου-στικών μέσων και συναφείς παρεκκλίσεις

32.-(1) Η Αρχή εξασφαλίζει την ελευθερία λήψεως και δεν περιορίζει την αναμετάδοση στο έδαφος της Δημοκρατίας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για λόγους που εμπίπτουν στα πεδία τα οποία διέπει ο παρών Νόμος.

(2)  Όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, η Αρχή δύναται προσωρινά να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Μια τηλεοπτική εκπομπή, η οποία προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, παραβαίνει προφανώς, σοβαρώς και βαρέως τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 29 ή/και του άρθρου 30·

(β) ο τηλεοπτικός οργανισμός παρέβη τις διατάξεις της παραγράφου (α) τουλάχιστον δύο (2) φορές εντός των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών·

(γ) η Αρχή έχει κοινοποιήσει γραπτώς στον τηλεοπτικό οργανισμό και στην Επιτροπή τις καταγγελλόμενες παραβάσεις, καθώς και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει σε περίπτωση νέας παράβασης·

(δ) οι διαβουλεύσεις με το κράτος μέλος μετάδοσης και την Επιτροπή δεν κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (γ) και η καταγγελλόμενη παράβαση εξακολουθεί.

(3) Το εδάφιο (2) εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής οποιασδήποτε διαδικασίας, θεραπείας ή κύρωσης για τις εν λόγω παραβάσεις εντός του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός οργανισμός.

(4) Όσον αφορά τις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η Αρχή δύναται να παρεκκλίνει από το εδάφιο (1) σε σχέση με συγκεκριμένη υπηρεσία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) τα μέτρα πρέπει:

(i)   να είναι αναγκαία για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(αα) δημόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, ανίχνευση και δίωξη εγκλημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται η προστασία των ανηλίκων και η καταπολέμηση της πρόκλησης μίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και οι παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα∙

(ββ) προστασία της δημόσιας υγείας∙

(γγ) δημόσια ασφάλεια, συμπερι-λαμβανομένης της προάσπισης της εθνικής ασφάλειας και άμυνας·

(δδ) προστασία του καταναλωτή, περιλαμβανομένου και του επενδυτή∙

(ii)  να στρέφονται κατά μιας κατά παραγγελία υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων η οποία βλάπτει τους στόχους που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί να βλάψει τους προαναφερόμενους στόχους˙

(iii)   να είναι ανάλογα προς τους στόχους αυτούς˙

(β) πριν από τη λήψη των εν λόγω μέτρων και ανεξαρτήτως τυχόν δικαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών διαδικασιών και ενεργειών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια ποινικών ερευνών, η Αρχή οφείλει-

(i) να έχει ζητήσει από το κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, να λάβει μέτρα και το τελευταίο να μην έλαβε μέτρα ή τα μέτρα να ήταν ανεπαρκή, και

(ii) να έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών, την πρόθεσή της να λάβει τέτοια μέτρα.

(5)Η Αρχή δύναται, σε επείγουσες περιπτώσεις, να παρεκκλίνει από τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4). Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους η Αρχή κρίνει ότι πρόκειται για επείγουσα περίπτωση.

(6) Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αρχής να λάβει τα κοινοποιηθέντα στην Επιτροπή μέτρα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (4) και (5), εάν η Επιτροπή, εξετάζοντας τη συμβατότητα των κοινοποιηθέντων μέτρων προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίσει ότι τα μέτρα δεν συμβιβάζονται με το εν λόγω δίκαιο, η Αρχή τερματίζει επειγόντως τα ληφθέντα μέτρα ή, αν δεν έχει λάβει ακόμη τα μέτρα αυτά, τότε αποφεύγει να τα λάβει.

Διασυνοριακές μεταδόσεις από κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση

32Β.-(1) Η Αρχή εξασφαλίζει την ελευθερία λήψεως και δεν εμποδίζει την αναμετάδοση στη Δημοκρατία των εκπομπών που προέρχονται από άλλα κράτη που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση.

(2) Η Αρχή δύναται να αναστέλλει προσωρινά  την αναμετάδοση εκπομπών που προέρχονται από τηλεοπτικούς οργανισμούς κρατών που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, για τους λόγους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στον Κυρωτικό της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως επί της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως Νόμο του 1991 και τον περί του Πρωτοκόλλου το οποίο Τροποποιεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση (Κυρωτικό) Νόμο του 1999.

Εξουσία της Αρχής να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες

32Γ.-(1) Η Αρχή έχει την ευχέρεια, όσον αφορά παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, να προβλέπει λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες στα πεδία που καλύπτει η Οδηγία 2010/13/ΕE, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί συνάδουν με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή-

(α) κάνει χρήση της ελευθερίας που της παρέχεται μέσω του εδαφίου (1) για τη θέσπιση λεπτομερέστερων ή αυστηρότερων κανόνων γενικού δημοσίου συμφέροντος, και

(β) εκτιμά ότι ένας τηλεοπτικός οργανισμός, ο οποίος εμπίπτει στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους παρέχει τηλεοπτική εκπομπή η οποία κατευθύνεται στο σύνολό της ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην επικράτεια της Δημοκρατίας,

μπορεί να έλθει σε επαφή με το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία προκειμένου να εξεύρουν αμοιβαία ικανοποιητική λύση σε προβλήματα που ανακύπτουν.

(3) Αφού λάβει τεκμηριωμένο αίτημα από την Αρχή, το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία καλεί τον τηλεοπτικό οργανισμό να συμμορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες γενικού δημοσίου συμφέροντος. Το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία ενημερώνει εντός δύο μηνών την Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα που είχε το αίτημά της. Η Αρχή, δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή Επαφών που συστήνεται βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ να εξετάσει την υπόθεση.

(4)  Στην περίπτωση που η Αρχή εκτιμήσει ότι-

(α) τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των εδαφίων (2) και (3) δεν είναι ικανοποιητικά, και

(β) ο εν λόγω τηλεοπτικός οργανισμός έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος που έχει τη δικαιοδοσία με σκοπό να παρακάμψει τους αυστηρότερους κανόνες στους τομείς που συντονίζει η Οδηγία 2010/13/ΕΕ και οι οποίοι θα ίσχυαν στην περίπτωσή του εάν είχε εγκατασταθεί στη Δημοκρατία,

η Αρχή δύναται να λάβει μέτρα κατά του εν λόγω τηλεοπτικού οργανισμού. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικώς αναγκαία, να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν επιφέρει διακρίσεις και να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους τους.

(5) Η Αρχή δύναται να λάβει μέτρα κατ’ εφαρμογήν του εδαφίου (4) μόνον εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

(α) έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τηλεοπτικός οργανισμός, την πρόθεσή της να λάβει τα μέτρα αυτά θεμελιώνοντας επίσης τους λόγους στους οποίους στηρίζει την εκτίμησή της˙ και

(β) η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως ότι οι εκτιμήσεις της Αρχής, που λαμβάνει τα εν λόγω μέτρα σύμφωνα με τα εδάφια (2), (3) και (4), είναι ορθώς θεμελιωμένες.

(6) Η Αρχή μεριμνά, με κατάλληλα μέσα και στα πλαίσια της νομοθεσίας, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.

(7) (α) Η Αρχή ενθαρρύνει καθεστώτα συρρύθμισης ή/και αυτορρύθμισης από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, μεμονωμένα ή/και από κοινού μεταξύ περισσοτέρων, καθώς και την υιοθέτηση από αυτούς κοινών κατευθυντηρίων γραμμών ή/και κωδίκων δεοντολογίας.

(β) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) σε καμιά περίπτωση δεν δύναται να είναι αντίθετες ούτε να καταστρατηγούν τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

(8) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζεται ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διάταξης του εν λόγω Νόμου και διάταξης του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εκτός εάν ο παρών Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Όροι και τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται αποκλειστικά στην επικράτεια της Δημοκρατίας

32Δ.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 32Γ, η Αρχή δύναται, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθορίζει όρους διαφορετικούς από εκείνους του εδαφίου (2) του άρθρου 33 και του άρθρου 34, όσον αφορά τηλεοπτικές εκπομπές που απευθύνονται αποκλειστικά στην επικράτεια της Δημοκρατίας και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται, άμεσα ή έμμεσα, από το κοινό σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

Υποχρέωση τήρησης της νομοθεσίας

32Α. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ Χ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΑΓΟΡΑ
Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεαγορά

33.-(1) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) Η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο και  με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η τηλεοπτική διαφήμιση και οι τηλεαγορές διακρίνονται σαφώς από τα άλλα μέρη της υπηρεσίας του προγράμματος, μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων:

Νοείται ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, τα μεμονωμένα τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα και τα μεμονωμένα μηνύματα τηλεαγοράς μεταδίδονται μόνο κατ’ εξαίρεση·

(β) εάν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων παρεμβάλλονται τηλεοπτικές διαφημίσεις ή τηλεαγορές, δεν θίγεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις και τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων.

(2) Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων περιορισμών:

(α) Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών (εκτός των σειρών αυτοτελών εκπομπών, των σίριαλ και των ντοκιμαντέρ), κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις ή/και τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο 30 λεπτών τουλάχιστον∙

(β) Η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για τηλεοπτικές διαφημίσεις και/ή τηλεαγορές μία φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

(3) Απαγορεύεται:

(α) η παρεμβολή τηλεοπτικών διαφημίσεων ή τηλεαγορών κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών∙

(β) η τηλεοπτική διαφήμιση των φαρμάκων και των θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή δυνάμει του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 έως 2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, από τηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας∙

(γ) η τηλεαγορά φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια εμπορίας δυνάμει των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και η τηλεαγορά θεραπευτικών αγωγών από τηλεοπτικούς οργανισμούς  οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας.

(4) Για την τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεαγορά αλκολούχων ποτών πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να μην απευθύνονται ειδικά στους ανήλικους, ούτε, ιδίως να εμφανίζει ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά∙

(β) να   μη   συσχετίζει  την  κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων∙

(γ) να  μην  προκαλεί  την  εντύπωση   ότι  η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία∙

(δ)  να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά∙

(ε) να μην ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μην δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης κατανάλωσής τους∙

(στ) να μην τονίζει ως προτέρημα των ποτών την ψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.

(5)   Η τηλεοπτική διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών απαγορεύεται:

(α)Aπό τις 06.00 μέχρι και τις 22.00 καθημερινά·

(β)από τις 06.00 μέχρι τις 23.00 κατά τη διάρκεια –

(i) των σχολικών αργιών όπως αυτές καθορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης,

(ii)  του Σαββάτου και της Κυριακής,

(iii) των ημερών που προηγούνται των πιο   πάνω.

(6) H τηλεοπτική διαφήμιση γραφείων στοιχημάτων και τυχερών παιγνιδιών απαγορεύεται από τις 06.00 μέχρι τις 23.00 καθημερινά.

(7)Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων τηλε-υπηρεσιών αισθησιακού περιεχομένου και τηλεγνωριμιών επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 00.00 και 05.00.

(8)Η μετάδοση τηλεδιαγωνισμών και συνδεδεμένων με αυτούς προγραμμάτων των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται από την τύχη επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 22.00 και 05.00:

Νοείται ότι, από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται οι τηλεψηφοφορίες και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων γενικά και ιδιαίτερα για σκοπούς συμμετοχής σε πρόγραμμα.

(9)Απαγορεύεται η μετάδοση εκπομπών ή  προγραμμάτων αφιερωμένων σε ηλεκτρονικά στοιχήματα και παχνίδα καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση (on line καζίνο), περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παιχνιδιών τύπου on line ρουλέτα και on line πόκερ, καθώς και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, με ή χωρίς τη διαδραστική συμμετοχή των θεατών ή ακροατών.

Χρονική διάρκεια τηλεοπτικής διαφήμισης και τηλεαγοράς

34.-(1) Η αναλογία του χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς μέσα σε κάθε δεδομένη ωρολογιακή ώρα δεν δύναται να υπερβαίνει το 20%.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η τηλεοπτική διαφήμιση δεν περιλαμβάνει-

(α)   ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανισμό για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά, ή

(β) ανακοινώσεις χορηγίας και τοποθέτηση  προϊόντων.

Παράθυρα τηλεαγοράς

34Α.-(1) Τα παράθυρα τηλεαγοράς διακρίνονται σαφώς ως τέτοια με οπτικά και ακουστικά μέσα και έχουν ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια 15 λεπτών.

(2) Τα παράθυρα τηλεαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα οκτώ ημερησίως, η συνολική διάρκειά τους δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις ώρες ημερησίως και προσδιορίζονται σαφώς ως παράθυρα  τηλεαγοράς με οπτικά και ακουστικά μέσα.

Εφαρμογή ορισμένων άρθρων σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αφιερωμένους στη διαφήμιση -τηλεαγορά

34Β. Ο παρών Νόμος, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, των εδαφίων (1)(β) και (2) του άρθρου 33 και του άρθρου 34, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά αφιερωμένους στη αφιερωμένους στη διαφήμιση και στην τηλεαγορά.

Εφαρμογή ορισμένων άρθρων σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αφιερωμένους στην αυτοπροβολή

34Γ. Ο παρών Νόμος, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, των εδαφίων (1)(β) και (2) του άρθρου 33 και του άρθρου 34, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε τηλεοπτικούς οργανισμούς αποκλειστικά αφιερωμένους στην αυτοπροβολή.

Ειδικές διατάξεις που αφορούν την πολιτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

34Δ- (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή οποιωνδήποτε  δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται από τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Πριν από τη μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης πρέπει να χρησιμοποιείται οπτικό και ακουστικό μέσο επισήμανσής της ως πληρωμένης πολιτικής διαφήμισης, ούτως ώστε να διακρίνεται σαφώς από τα υπόλοιπα προγράμματα και άλλες διαφημίσεις·

(β) στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών,  η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης επιτρέπεται μόνο υπέρ των υποψηφίων  και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς ο υποψήφιος υπέρ του οποίου μεταδίδεται η πολιτική διαφήμιση·

(γ) στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης επιτρέπεται  μόνο υπέρ των υποψηφίων και θα προσδιορίζεται σ΄ αυτήν ευκρινώς , ο υποψήφιος υπέρ του οποίου μεταδίδεται η πολιτική διαφήμιση·

(δ) η πολιτική διαφήμιση δεν αποτελεί αρνητική διαφήμιση κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2·

(ε) ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός μεταδίδει την πολιτική διαφήμιση υπό τους ίδιους  οικονομικούς ή άλλους όρους για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και για όλους τους υποψήφιους σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση·

(στ) ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός διασφαλίζει κατά το δυνατό τις προϋποθέσεις ίσου ποσοστού χρόνου της πολιτικής διαφήμισης μεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση προεδρικών εκλογών και μεταξύ των υποψηφίων σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, τόσο εντός της οικογενειακής ζώνης όσο και εκτός αυτής, καθώς επίσης και όταν αυτή μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής τηλεθέασης ή υψηλής ακροαματικότητας.

(2) (α) Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για πολιτική διαφήμιση για κάθε υποψήφιο πρόεδρο καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για όλους συνολικά τους τηλεοπτικούς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και των τηλεοπτικών εκπομπών που λειτουργούν με βάση τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο  και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό λεπτά:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών δεν εκλεγεί πρόεδρος οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους και θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία με βάση τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμο, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ο αναφερόμενος στην παρούσα παράγραφο χρόνος από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας μέχρι τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε λεπτά.

(β) Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για πολιτική διαφήμιση για κάθε υποψήφιο σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ΄όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για όλους συνολικά τους τηλεοπτικούς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και των τηλεοπτικών εκπομπών που λειτουργούν με βάση τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο   και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό λεπτά και τα τριάντα λεπτά όταν ο υποψήφιος είναι πρόσωπο που κατέρχεται μεμονωμένως.

(γ)  Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για πολιτική διαφήμιση για κάθε υποψήφιο πρόεδρο καθ΄ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από όλους συνολικά τους ραδιοφωνικούς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και των ραδιοφωνικών εκπομπών που λειτουργούν με βάση τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο  και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών δεν εκλεγεί πρόεδρος οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους προέδρους και θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ο αναφερόμενος στην παρούσα παράγραφο χρόνος, από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας μέχρι τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε λεπτά.

(δ) Ο συνολικός χρόνος που διατίθεται για πολιτική διαφήμιση για κάθε υποψήφιο σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών  ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ΄όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από όλους συνολικά τους ραδιοφωνικούς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και των ραδιοφωνικών εκπομπών που λειτουργούν με βάση τον περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα λεπτά και τα δώδεκα λεπτά όταν ο υποψήφιος είναι πρόσωπο που κατέρχεται μεμονωμένως.

(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), απαγορεύεται η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης πενήντα πέντε ώρες πριν από την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας κατά την ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών ή βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι υποψήφιοι στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών και οι υποψήφιοι στην περίπτωση των βουλευτικών εκλογών  ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή ο ανεξάρτητος υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση,  οφείλουν, πέντε ημέρες πριν από τη μετάδοση της πρώτης πολιτικής διαφήμισης, να καταθέτουν στην Αρχή το συμφωνηθέν με τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς πρόγραμμα καταχώρησης και μετάδοσης της  πολιτικής τους διαφήμισης.

(5) Κάθε τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός πριν από τη μετάδοση οποιασδήποτε πολιτικής διαφήμισης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στην Αρχή τη συμφωνία για τη μετάδοσή της, το περιεχόμενό της, καθώς και το χρόνο μετάδοσής της.

(6) (α) Σε περίπτωση που η Αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε πολιτική διαφήμιση έχει καλύψει τον καθοριζόμενο με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου χρόνο, δίδει οδηγίες στους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς να μην μεταδώσουν οποιαδήποτε άλλη τέτοια πολιτική διαφήμιση, και ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός έχει υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω μετάδοση τέτοιας διαφήμισης.

(β) Σε περίπτωση που τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“προεκλογική περίοδος” σημαίνει τη χρονική περίοδο των σαράντα ημερών που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των προεδρικών  ή των βουλευτικών εκλογών ή εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση προεδρικών εκλογών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των οποίων δεν εκλέγεται πρόεδρος, οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους προέδρους, και θα διεξαχθεί νέα ψηφοφορία σε μεταγενέστερη ημερομηνία, περιλαμβάνει και την περίοδο  από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας μέχρι τη νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί∙

“σταθμός” [Διαγράφηκε]

"τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός" σημαίνει παγκύπριο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό ή τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό∙

“υποψήφιος” σημαίνει:

(α) στην περίπτωση προεδρικών εκλογών υποψήφιο πρόεδρο κατά την έννοια του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου·

(β) στην περίπτωση βουλευτικών εκλογών:

(i) πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως·  ή

(ii) το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ· και

(γ) στην περίπτωση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

(i) πρόσωπο που υποβάλλει υποψηφιότητα με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό εκτίθεται στην εκλογή μεμονωμένως, ή

(ii)  το συνδυασμό ενός κόμματος ή το συνδυασμό συνασπισμού πλειόνων συνεργαζομένων κομμάτων ή το συνδυασμό ανεξαρτήτων όταν οι υποψήφιοι με βάση τον περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο εκτίθενται ή πρόκειται να εκτεθούν στην εκλογή εν συνδυασμώ:

Νοείται ότι όπου απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους υποψηφίου, για την περίπτωση συνδυασμού, εκ μέρους αυτού θα ενεργεί πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί.

“υψηλή τηλεθέαση” σημαίνει τη χρονική περίοδο εκπομπής τηλεοπτικού οργανισμού μεταξύ των ωρών 19:00 μέχρι 22:00 ∙

“υψηλή ακροαματικότητα” σημαίνει τη χρονική περίοδο εκπομπής ραδιοφωνικού οργανισμού μεταξύ των ωρών 6:00 μέχρι 9:00 και 12:00 μέχρι 14:00.

Χορηγία προγράμματος

35. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός

36.-(1) Η Αρχή έχει δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

(2) Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε χρόνου και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(3) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της Αρχής για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό έτος της Αρχής αρχίζει την ημέρα της λειτουργίας της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

(4) Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των προϋπολογισμών του κράτους.

Τήρηση βιβλίων

37.-(1) Η Αρχή τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες της, όπως ορίζει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται, με μέριμνα της Αρχής, απολογισμός, με τον τρόπο που ορίζει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(3) Οι λογαριασμοί της Αρχής ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών της η Αρχή υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση τον απολογισμό οικονομικής διαχείρισης μαζί με αντίγραφο της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Έσοδα Αρχής

38.-(1) Η Αρχή έχει χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται-

(α) Τέλη προερχόμενα από παραχώρηση αδειών˙

(β) τέλη προερχόμενα από την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση αδειών˙

(γ) κάθε χορηγία ή άλλο έσοδο που παρέχεται στην Αρχή ή εισπράττεται από αυτή˙

(δ) έσοδα που προέρχονται από την επιβολή διοικητικού προστίμου στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου˙

(ε) όλα τα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής˙

(στ) οποιαδήποτε κυβερνητική χορηγία˙

(2) Από το Ταμείο της Αρχής καταβάλλονται-

(α) Όλοι οι μισθοί του προσωπικού της και η αποζημίωση των μελών της˙

(β) συνδρομές της Αρχής προς άλλους συναφείς οργανισμούς˙

(γ) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου το οποίο έχει συνάψει η Αρχή˙

(δ) κάθε άλλο ποσό που οφείλει νόμιμα η Αρχή.

(3) Τα χρήματα της Αρχής που δεν είναι άμεσα αναγκαία για τις νόμιμες πληρωμές της μπορεί να επενδυθούν με όποιο τρόπο αποφασίσει η Αρχή.

Δάνεια

39. Η Αρχή μπορεί για την προώθηση των σκοπών της να συνάπτει δάνεια με τους όρους και από την πηγή που της επιτρέπουν η οικονομική της ευρωστία και δυνατότητα.

Απαλλοτρίωση και εκποίηση περιουσίας

40.-(α) Η Αρχή έχει την εξουσία να αποκτά ιδιοκτησία με αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου.

(β) Η Αρχή δεν μπορεί να διαθέτει ή να επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την ακίνητη ιδιοκτησία που της ανήκει χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Απαλλαγή φορολογίας

41. Η Αρχή απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής-

(α) Οποιωνδήποτε τελών ή δασμών που καταβάλλονται, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, για οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά, εφόσον αυτά εισάγονται από ή εκ μέρους της Αρχής για εξυπηρέτηση των σκοπών της˙

(β) Οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα περί Χαρτοσήμων νομοθεσία˙

(γ) οποιουδήποτε φόρου πάνω στο εισόδημα της που καταβάλλεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρου Εισοδήματος νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΑ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

41Α. (1) Η Αρχή επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους για παράβαση των διατάξειων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και ειδικότερα για παράβαση:

(α) Του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας όπως αυτός καθορίζεται σε Κανονισμούς έπειτα από σχετική αίτηση της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας·

(β) του κώδικα διαφημίσεων, μηνυμάτων τηλεαγοράς και προγραμμάτων χορηγίας, όπως αυτός καθορίζεται σε Κανονισμούς·

(γ) των διατάξεων των άρθρων 29 και 30·

(δ) των διατάξεων του άρθρου 44 που αφορούν στο δικαίωμα απάντησης του παρόντος Νόμου·

(ε) των όρων της άδειας·

(στ) των διατάξεων του άρθρου 24 για  την καταβολή οποιωνδήποτε τελών επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(στ) εγκυκλίων, οδηγιών ή συστάσεων που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «διοικητική κύρωση» σημαίνει σύσταση, προειδοποίηση, προσωρινή αναστολή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ανάκληση της άδειας λειτουργίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου ή επιβολή διοικητικού προστίμου, δυνάμει του άρθρου 41Β.

Διοικητικό πρόστιμο

41Β.-(1) Η Αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο για κάθε ημέρα παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει το ακόλουθο ποσό:

(α) 8.500 ευρώ, για παράβαση από παγκύπριο τηλεοπτικό οργανισμό·

(β) 3.400 ευρώ, για παράβαση από παγκύπριο ραδιοφωνικό οργανισμό·

(γ) 1.700 ευρώ, για παράβαση από τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό∙

(δ)   850 ευρώ, για παράβαση από μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό.

(2) Τα πιο πάνω προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια της παράβασης τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την Αρχή διοικητικών προστίμων, η Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έκδοση προσωρινών διαταγμάτων

41Γ.-(1) Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, και ανεξάρτητα από την επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, η Αρχή δύναται να ζητήσει με αίτησή της προς το Δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ο οποίος, κατά την κρίση της, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή.

(2) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, έχει εξουσία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 μέχρι (αρ.2) του 1999 και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να διατάσσει –

(α) την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης, και/ή

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της παράνομης κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση, και/ή

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της παράβασης, και/ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ποινικά αδικήματα

41Δ.-(1) Πρόσωπο το οποίο-:

(α) Παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων χωρίς την άδεια της Αρχής ή κατά παράβαση των όρων που καθορίζονται στην άδειά του,

(β) σκόπιμα και συστηματικά παρενοχλεί την εκπομπή αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού,

(γ) εκ προθέσεως επιδιώκει να επηρεάσει μέλος της Αρχής ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 34.500 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τον άμεσο τερματισμό της λειτουργίας του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού ο οποίος ανήκει στο εν λόγω πρόσωπο, για όσο χρόνο και με τέτοιους όρους που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(3) Πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδίδεται διάταγμα δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου και το οποίο αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τις 34.500 ευρώ.

Ευθύνη νομικών προσώπων

41Ε. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιεσδήποτε από τις αναφερόμενες στον παρόντα Νόμο ή στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού Κανονισμούς παραβάσεις ή οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για την παράβαση αυτή ή το αδίκημα αυτό φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα-

(α) Όλα τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νομικού προσώπου·

(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος του νομικού προσώπου,

και η διοικητική κύρωση για την παράβαση ή η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και εναντίον όλων ή οποιουδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα.

Δικαιώματα άμεσα θιγόμενων τρίτων

41ΣΤ.(1)- Οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων των κρατών μελών, το οποίο θίγεται άμεσα από την παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας, έχει δικαίωμα:

(α) Να υποβάλει παράπονο ενώπιον της Αρχής και να ζητήσει τη λήψη μέτρων από την εν λόγω Αρχή για συμμόρφωση του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού με τις εν λόγω διατάξεις·

(β) να προσφύγει ενώπιον των δικαστικών αρχών με αγωγή εναντίον του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού ο οποίος έχει παραβεί τις εν λόγω διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δυσφήμηση

42. Η δυσφήμηση οποιουδήποτε προσώπου μέσω αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού συνιστά λίβελο και διέπεται από τις διατάξεις του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου και του Ποινικού Κώδικα.

Αντίγραφα εκπομπών

43.-(1) Πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει θιγεί από την εκπομπή αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού δικαιούται, μετά την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους, να ζητήσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την εκπομπή και να λάβει μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του αντίγραφο της σχετικής εκπομπής.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δικαιούται, χωρίς την καταβολή τέλους, να ζητήσει εγγράφως την άμεση λήψη αντιγράφου οποιασδήποτε εκπομπής που δυνατό να συνιστά αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, ο αδειούχος τηλεοπτικός οργανισμός παγκύπριας κάλυψης είναι υποχρεωμένος να φυλάσσει και να διατηρεί αυτούσια την ταινία-κασέτα για διάστημα σαράντα πέντε ημερών από τη μετάδοση της. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί τοπικής κάλυψης, οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί τοπικής κάλυψης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μικρής τοπικής κάλυψης είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν και να φυλάσσουν αυτούσια την ταινία-κασέτα δισκέτα για διάστημα δεκαπέντε ημερών από τη μετάδοση της:

Νοείται οτι σε περίπτωση αναφοράς στην Αρχή ή έναρξης ένδικης διαδικασίας η ταινία-κασέτα δισκέτα διατηρείται αυτούσια μέχρι την ημέρα ακρόασης και σε περίπτωση που χρειαστεί να προσαχθεί ως τεκμήριο στη διαδικασία μέχρι την ημέρα προσαγωγής της ως τεκμήριο.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, η Αρχή μπορεί να διατάξει τη φύλαξη και διατήρηση συγκεκριμένης ταινίας-κασέτας δισκέτας ή του ηχητικού μέρους της για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε ή των δεκαπέντε ημερών, ανάλογα, αν αυτό, κατά την κρίση της, απαιτείται.

(5) Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις, η Αρχή μπορεί να ζητήσει αντίγραφο οποιουδήποτε προγράμματος.

Δικαίωμα απάντησης σε τηλεοπτικές εκπομπές

44.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται άλλες ισχύουσες αστικές, διοικητικές ή ποινικές διατάξεις, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή της χώρας εγγραφής του, του οποίου θίγονται τα νόμιμα συμφέροντα και ιδίως η τιμή και η υπόληψή του δια της αναφοράς εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχει έναντι του τηλεοπτικού οργανισμού το δικαίωμα να απαντήσει ή να προσφύγει σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας.

(2) Η Αρχή μεριμνά ώστε η πραγματική άσκηση του δικαιώματος απάντησης ή του δικαιώματος  σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας, να μην παρεμποδίζεται από την επιβολή αναιτιολογήτων προϋποθέσεων ή  όρων.

(3) Το δικαίωμα απάντησης ή προσφυγής σε ισοδύναμα μέτρα μπορεί να ασκείται έναντι όλων των τηλεοπτικών οργανισμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας

(4) Το αίτημα για απάντηση ή η προσφυγή σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας μπορεί να απορρίπτεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό στις εξής περιπτώσεις:

(α) Αν  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του εδαφίου (1)∙ ή

(β) αν η ικανοποίηση του αιτήματος αυτού  συνεπάγεται τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή επισύρει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισμού ή αντίκειται στα χρηστά ήθη.

(5) Σε περίπτωση απόρριψης από τον τηλεοπτικό οργανισμό του αιτήματος για να απαντήσει ή μη ανταπόκρισης μέσα σε δεκαπέντε μέρες, ο αιτητής δύναται να προσφύγει στην Αρχή για επανεξέταση του αιτήματός του. Αν η Αρχή κρίνει δικαιολογημένο το αίτημα, ζητά από τον τηλεοπτικό οργανισμό, την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(6) Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται μέσα σε επτά μέρες από την παραλαβή της ή από τη μέρα που η Αρχή ζητά από τον τηλεοπτικό οργανισμό την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η απάντηση προβάλλεται ή ανακοινώνεται κατά προτίμηση στο ίδιο πρόγραμμα που έγινε η  σχετική αναφορά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει, ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντος.

(7) Σε περίπτωση μετάδοσης απάντησης οι πάροχοι θα έχουν δικαίωμα περιορισμού της έκτασής της, οσάκις είναι δυσανάλογα μακροσκελής σε σχέση με την αναφορά που την προκάλεσε, χωρίς να θίγεται, σε κάθε περίπτωση, η  ουσία της.

Ισότιμη μεταχείριση πολιτικών κομμάτων και άλλων

45.-(1) Οι αδειούχοι τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί οργανισμοί οφείλουν να μεταχειρίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα, τους υποψήφιους Προέδρους, τους Βουλευτές τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιους τόσο για ανάδειξη των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και για ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές και τους πολίτες γενικά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το δικαίωμα του δημοσιογράφου στην αξιολόγηση των γεγονότων και καταστάσεων σύμφωνα με την ειδησεογραφική τους αξία και σημασία.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει περίοδο τριών μηνών πριν από οποιεσδήποτε εκλογές.

(2) Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η αγορά χρόνου σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η οποία αντίκειται στις πρόνοιες του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

Προβολή δημοσκοπήσεων

46.-(1) Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς οργανισμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη δημοσίευση της, να καταθέσει στην Αρχή την ταυτότητα της έρευνας, υπόμνημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτή, καθώς και δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης:

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που κατατίθενται στην Αρχή τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου της Αρχής. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.

Οικονομικά σταθμών

47.-(1) Ο ετήσιος ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες μέσα σε εννέα μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

(2) Αντίγραφο του ισολογισμού και απολογισμού αποστέλλεται μέσα στην ίδια προθεσμία στην Αρχή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ποινικά αδικήματα

48. [Διαγράφηκε]
Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων

49. [Διαγράφηκε]
Έλεγχος τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού

50. Ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να επιτρέπει, ύστερα από λογική προειδοποίηση, σε εξουσιοδοτημένα από την Αρχή πρόσωπα την είσοδο στον τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό, να τους παρέχει τις διευκολύνσεις που είναι αναγκαίες για τεχνικό ή άλλο έλεγχο, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες, οποτεδήποτε του ζητείται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

51.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου η Αρχή εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν τα πιο κάτω θέματα:

(α) Τον τύπο της αίτησης που υποβάλλεται για την έκδοση άδειας.

(β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ο αδειούχος τηλεοπτικός ή  ραδιοφωνικός σταθμός, όσον αφορά τους θαλάμους και τους εγκαταστάσεις εκπομπής.

(γ) Την ελάχιστη οργανωτική δομή και στελέχωση του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού.

(δ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας.

(ε) Την ίση μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου, καθώς και των υποψήφιων Προέδρων και Βουλευτών και των δημοτικών, κοινοτικών και κοινωνικών φορέων, χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και ελευθερία στην ειδησεογραφική αξιολόγηση, διατύπωση και προβολή θεμάτων, γεγονότων και καταστάσεων.

(στ) Τρόπους ελέγχου αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, όσον αφορά την τήρηση από αυτόν των όρων της άδειας του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(ζ) Κώδικα που να διέπει με λεπτομέρεια τα των διαφημίσεων, ο οποίος ετοιμάζεται από την Αρχή έπειτα από διαβουλεύσεις με το Σύνδεσμο Διαφημιστών.

(η) Τον ελάχιστο αριθμό των ωρών εκπομπής.

(θ) Το ποσό και την εξασφάλιση της πληρωμής του με τραπεζική εγγύηση για εκτέλεση δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε κατά του αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού για οποιαδήποτε αιτία.

(ι) Τον τρόπο τήρησης και δημοσίευσης των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως οποιουδήποτε τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, έτσι που να δηλώνονται οι πόροι του σταθμού, καθώς επίσης οι διαφημίσεις, τα δάνεια και οι συνεισφορές.

(ια) Τη διασφάλιση της ισότητας σε περίπτωση κομματικών εκπομπών.

(ιβ) Τις αρχές που διέπουν τις εκπομπές, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο.

(ιγ) Την επιβολή από την Αρχή τελών και δικαιωμάτων για υπηρεσίες που θα παρέχονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(ιδ) Την επιβολή χρηματικών ποινών λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, σε περίπτωση που αυτές δεν προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(ιε) Θέματα κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας που αφορούν τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

(ιστ) Τα προσόντα, την κατάρτιση και τη μόρφωση των δημοσιογράφων και των άλλων φορέων του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού.

(ιζ) Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας του συντακτικού προσωπικού.

(ιη) Τον καθορισμό των πολιτιστικών και ενημερωτικών εκπομπών.

(ιηΑ) τη ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται των εκδηλώσεων μείζονος σημασίας και την άσκηση αποκλειστικών δικαιωμάτων από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς.

(ιθ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου θα πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μέσα σε τέσσερις το αργότερο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Σε Κανονισμούς που εκδόθηκαν ή που θεωρείται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(α) ο όρος “αδειούχος σταθμός” αντικαθίσταται με τον όρο “αδειούχος οργανισμός”∙

(β) ο όρος “ελεύθερος τηλεοπτικός σταθμός” αντικαθίσταται με τον όρο “ελεύθερος τηλεοπτικός οργανισμός”∙

(γ) ο όρος “θεματικός σταθμός” αντικαθίσταται με τον όρο “θεματικός τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός”∙

(δ) ο όρος “παγκύπριος σταθμός ή δίκτυο” αντικαθίσταται με τους όρους “παγκύπριος τηλεοπτικός οργανισμός” ή “παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός”, ανάλογα με την περίπτωση∙

(ε) ο όρος “ραδιοφωνικός σταθμός” αντικαθίσταται με τον όρο “ραδιοφωνικός οργανισμός”∙

(στ) ο όρος “σταθμός” αντικαθίσταται με τον όρο “πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων”∙

(η) ο όρος “σταθμός κωδικοποιημένων εκπομπών” αντικαθίσταται με τον όρο “τηλεοπτικός οργανισμός κωδικοποιημένων εκπομών” ή “συνδρομητικός τηλεοπτικός οργανισμός”∙

(ζ) ο όρος «τηλεμπορία» αντικαθίσταται με τον όρο “τηλεαγορά”∙

(θ) ο όρος “τηλεοπτικός σταθμός” αντικαθίσταται με τον όρο “τηλεοπτικός οργανισμός”∙

(ι) ο  όρος  “τοπικός  σταθμός”  αντικαθίσταται με τους όρους “τοπικός τηλεοπτικός οργανισμός” ή “τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός”, ανάλογα με την περίπτωση∙

(ια) ο όρος “χρονοθυρίδα ή τηλεμπορικό παράθυρο” αντικαθίσταται με τον όρο “χρονοθυρίδα ή παράθυρο τηλεαγοράς”, στην κατάλληλη γραμματική παραλλαγή και έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.

Έκτακτη ανάγκη

52.-(1) Σε περίπτωση που κηρύσσεται οποτεδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή προνοείται στο Σύνταγμα ή κατάσταση πολιτικής άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, κατά την οποία κρίνεται σκόπιμο για λόγους εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος να θέσει η κυβέρνηση υπό τον έλεγχο της τη μετάδοση μηνυμάτων ή οποιουδήποτε άλλου θέματος μέσω των πομπών τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, ο Υπουργός μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να αναλάβει τον έλεγχο του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού.

(β) Να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως αρμόδιο για τον έλεγχο του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού ή του εξοπλισμού του.

(γ) Να διατάξει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό να παραδώσει σε αυτόν όλα τα μηνύματα που δόθηκαν για μετάδοση.

(δ) Να σταματήσει ή να καθυστερήσει τη μετάδοση οποιωνδήποτε τέτοιων μηνυμάτων ή να δώσει οδηγίες σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό, ώστε να σταματήσει ή να καθυστερήσει τη μετάδοση τους ή να τα παραδώσει σε αυτόν.

(ε) Να διατάξει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό να συμμορφωθεί προς όλες τις οδηγίες τις οποίες ο Υπουργός κρίνει σκόπιμο να δώσει σχετικά με τη μετάδοση μηνυμάτων.

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός δικαιούται να λάβει από την Κυβέρνηση-

(α) Αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά υφίσταται η περιουσία του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού που οφείλεται άμεσα στην άσκηση των πιο πάνω εξουσιών˙

(β) οποιαδήποτε έξοδα τα οποία, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της έκτακτης ανάγκης, έχει αναπόφευκτα υποστεί ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός λόγω της άσκησης των πιο πάνω προβλεπόμενων εξουσιών.

Μετάδοση ειδικών μηνυμάτων

53. -(1) Οποτεδήποτε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Σύνταγμα ή κατάσταση πολιτικής άμυνας, σύμφωνα με τον περί Πολιτικής Άμυνας Νόμο, ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός οφείλει να μεταδίδει με δικά του έξοδα, οποτεδήποτε του ζητηθεί αυτό από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οποιαδήποτε ανακοίνωση ή μήνυμα ή εικόνα.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου ο όρος “εξουσιοδοτημένο πρόσωπο” σημαίνει οποιοδήποτε που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Υπουργό με γραπτή γνωστοποίηση προς το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό και περιλαμβάνει αξιωματικό της αστυνομίας όχι κατώτερο του βαθμού του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να ζητά από το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό με γραπτή γνωστοποίηση του προς αυτόν να αποφεύγει σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο να μεταδίδει ή να στέλλει τα μηνύματα που καθορίζονται στη γνωστοποίηση.

(3) Ο τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός έχει τη διακριτική ευχέρεια να ανακοινώσει ή να αποφύγει να ανακοινώσει ότι έχει δοθεί ή τροποποιηθεί ή αποσυρθεί τέτοια γνωστοποίηση.

Δωρεάν κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος

54. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επιφύλαξη

55. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 3 του παρόντος νόμου σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής, τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζουν ούτε δύναται να ερμηνευτεί ότι επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό οργανισμό που λειτουργεί με βάση ειδικό νόμο ή με βάση διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψε ή που θα υπογράψει η Δημοκρατία.

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

56.-(1) Οι άδειες των ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2010, λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011, υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις των εν λόγω Νόμων και ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

(1α) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει του εδαφίου (1), θα συνεχίσουν να καταβάλλουν προς την Αρχή, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, ποσοστό των προβλεπομένων από τις παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 24 τελών, ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, καθώς και ποσοστό 0.5% επί των εσόδων τους από διαφημίσεις.

(1β) Οι άδειες των τηλεοπτικών σταθμών που έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2010, λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί δυνάμει των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011. Οι άδειες αυτές υπόκεινται στο εξής, τηρουμένων των λοιπών μεταβατικών διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε όλες τις διατάξεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011 και ισχύουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2011  ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ως ημερομηνία μετάβασης σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον.

(1γ) Η Αρχή δύναται να χορηγήσει προσωρινές άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2012 στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(i) σε τηλεοπτικούς οργανισμούς των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει του εδαφίου (1β)∙

(ii) σε τηλεοπτικούς οργανισμούς ή εκπομπές που ήδη λειτουργούν ή μεταδίδονται μέσα σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια της Αρχής δυνάμει των περί  Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2010∙

(iii) σε νέους τηλεοπτικούς οργανισμούς ή εκπομπές.

(1δ) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1γ) τηλεοπτικοί οργανισμοί υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση προσωρινής άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εντός ενός μηνός από την έναρξη της ισχύος του περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή με βάση σχετικό έντυπο της Αρχής:

Νοείται ότι, η ακριβής διαδικασία παραχώρησης προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων, καθορίζονται με σχετική απόφαση της Αρχής.

(1ε) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στους οποίους χορηγείται προσωρινή άδεια, υποχρεούνται να καταβάλουν προς την Αρχή για έκαστη τηλεοπτική εκπομπή, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011, ποσοστό του προβλεπόμενου από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 τέλους ανάλογο με την χρονική διάρκεια της ισχύος της προσωρινής άδειάς τους, καθώς και ποσοστό 0.5% επί των εσόδων τους από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. Οι άδειες αυτές υπόκεινται στο εξής, τηρουμένων των λοιπών μεταβατικών διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε όλες τις διατάξεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011.

(1εΑ) Η Αρχή δύναται να ανανεώνει τις χορηγηθείσες με βάση το εδάφιο (1γ) προσωρινές άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

(1εΒ)(α) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1εΑ) πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση προσωρινής άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για κάθε τηλεοπτική εκπομπή, με βάση σχετικό έντυπο της Αρχής.

(β) Η Αρχή καθορίζει, με σχετική απόφασή της, την περαιτέρω διαδικασία ανανέωσης προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων.

(1εΓ)(α) Η Αρχή δύναται να χορηγεί προσωρινές άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε νέους τηλεοπτικούς οργανισμούς ή εκπομπές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

(β) Η Αρχή καθορίζει, με σχετική απόφασή της την περαιτέρω διαδικασία χορήγησης προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων.

(1εΔ) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους χορηγείται ή/και ανανεώνεται προσωρινή άδεια με βάση τα εδάφια (1εΑ) και (1εΓ), υποχρεούνται να καταβάλουν προς την Αρχή για κάθε τηλεοπτική εκπομπή, ποσοστό του προβλεπόμενου από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 τέλους, ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της ισχύος της προσωρινής άδειάς τους, καθώς και ποσοστό 0.5% επί των εσόδων τους από διαφημίσεις ή οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις.

(1εΕ) Οι άδειες ανανεώνονται ή χορηγούνται βάσει του παρόντος άρθρου, εάν ικανοποιούν όλες τις διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή οι εκπομπές τους συνδέονται ή σχετίζονται με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η Αρχή δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να ανανεώνει προσωρινές άδειες σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή να χορηγεί νέες άδειες σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή εκπομπές με ισχύ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020, έστω και αν δεν ικανοποιούνται όλες οι διατάξεις του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(1στ) Από την ημερομηνία μετάβασης σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον απαγορεύεται η λειτουργία τηλεοπτικού οργανισμού και των εκπομπών που προσφέρει σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει προσωρινή άδεια από την Αρχή και έχει καταβάλει το ετήσιο τέλος άδειας του προς την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 24.

(2) Μέχρι το διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών της Αρχής, οι δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες και εξουσίες της Αρχής θα ασκούνται προσωρινά από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών.

(3) Ο περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμος και ο περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος καταργούνται.

(4) Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 δεν επηρεάζει την όποια υποχρέωση ή ευθύνη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί και ισχύουν δυνάμει του εδαφίου (1), ούτε και διαδικασίες διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Αρχή.

(5) Οι ραδιοφωνικοί οργανισμοί, που κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού σταθμού από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους τηρώντας τις διατάξεις των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 μέχρι 2011.

(6) Η Γνωστοποίηση Καταλόγου Εκδηλώσεων Μείζονος Σημασίας, η οποία εκδόθηκε το 2001 δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 27 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμων του 1998 έως 2000, καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010.

Σημείωση
4 του Ν88(Ι)/98Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς της παραγράφου (α) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Νοεμβρίου 1998.

Σημείωση
3 του Ν13(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 1999.

Σημείωση
4 του Ν55(Ι)/2000Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 29η Μαρτίου 2000.

Σημείωση
3 του Ν18(Ι)/2001Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2001.

Σημείωση
5 του Ν78(Ι)/2001Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 2 και 4 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι παράγραφοι (δ1) και (ε1) όπως προστίθενται στο βασικό νόμο υπό του παρόντος Νόμου, καταργούνται με την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
3 του Ν.126()/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.126()/2001

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.126(I)/2001] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2001.

Σημείωση
22 του Ν.97(I)/2004Σημείωση Συντάκτη

Η Βουλή εκ λάθους με την προσθήκη του νέου άρθρου 41Α πρόσθεσε δύο παραγράφους (στ) στο εδάφιο (1) του σχετικού άρθρου.

Σημείωση
3 του Ν. 88(Ι)/2012Έναρξη Ισχύος

3.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 88(Ι)/2012] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιουνίου 2012.

(2) Οι διατάξεις του νέου εδαφίου (1εΔ), που προστίθεται στο άρθρο 56 του βασικού νόμου όπως αυτές περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 88(Ι)/2012], τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 88(Ι)/2012] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν. 77(Ι)/2016Έναρξη ισχύος του Ν. 77(Ι)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 77(Ι)/2016] λογίζεται ότι άρχισε την 30ή Ιουνίου 2016.