Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πληρώσεως Κενωθεισών Θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1998.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“δημόσια υπηρεσία” σημαίνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία εκτός από τη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή τις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας ή του Γενικού Ελεγκτή ή των βοηθών του ή, τηρουμένων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 126 του Συντάγματος, του Γενικού Λογιστή ή των βοηθών του.

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας που συστάθηκε με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996.

“θέσεις” σημαίνει τις μόνιμες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία που έχουν κενωθεί και παραμένουν κενές ως αποτέλεσμα συμμόρφωσης προς την ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις προσφυγές 48/92 κ.ά. με ημερομηνία 7 Ιουλίου 1997.

“Πίνακας” σημαίνει τον Πίνακα που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 3.

“υποψήφιος” σημαίνει κάθε πρόσωπο που είχε απασχοληθεί σε ωρομίσθια βάση στη δημόσια υπηρεσία σε πλήρη βάση για τρία τουλάχιστο χρόνια μέχρι τις 26.9.1988.

Καταρτισμός Πίνακα

3.-(1) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού καταρτίζει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, Πίνακα στον οποίο καθορίζονται οι θέσεις, τον οποίο αποστέλλει στην Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δημοσιεύει τον Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση περιέχει τις προϋποθέσεις για διορισμό στις θέσεις, όπως αυτές εκτίθενται στο άρθρο 4, και καθορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Προϋποθέσεις για διορισμό

4. Κανένας δε διορίζεται στις θέσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα εκτός αν-

(α) κατέχει τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία υπέβαλε αίτηση, που ίσχυαν κατά τις 25.1.1991, εκτός από την απαίτηση για επιτυχία σε οποιεσδήποτε εξετάσεις που προβλέπονται στα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα

(β) κατέχει τα άλλα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996

(γ) είναι υποψήφιος, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στη λέξη αυτή στο άρθρο 2

(δ) εξακολουθεί χωρίς διακοπή από τις 26.9.1988 να βρίσκεται στη δημόσια υπηρεσία και να απασχολείται είτε σε ωρομίσθια βάση ή άλλως πως κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου και κατά την ημερομηνία λήψης από την Επιτροπή της απόφασης για διορισμό στις θέσεις:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που αφυπηρέτησαν από τη δημόσια υπηρεσία πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά απασχολούνταν στη δημόσια υπηρεσία χωρίς διακοπή από τις 26.9.1988 μέχρι την αφυπηρέτηση τους

(ε) κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από την Επιτροπή.

Διορισμοί

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1995 και 1997, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 3(2), η Επιτροπή αρχίζει την εξέταση των αιτήσεων, για να αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων που αναφέρονται στον Πίνακα και δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε προφορικές συνεντεύξεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή αποφασίζει για την πλήρωση των θέσεων με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996.

(3) Αν η Επιτροπή κρίνει ότι υποψήφιος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), προσφέρει προς το εν λόγω πρόσωπο διορισμό, στη θέση για την οποία αυτός υπέβαλε αίτηση, από την 25η Ιανουαρίου 1991.