Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

“δημόσια υπηρεσία” σημαίνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία εκτός από τη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή τις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας ή του Γενικού Ελεγκτή ή των βοηθών του ή, τηρουμένων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 126 του Συντάγματος, του Γενικού Λογιστή ή των βοηθών του.

“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας που συστάθηκε με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996.

“θέσεις” σημαίνει τις μόνιμες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία που έχουν κενωθεί και παραμένουν κενές ως αποτέλεσμα συμμόρφωσης προς την ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις προσφυγές 48/92 κ.ά. με ημερομηνία 7 Ιουλίου 1997.

“Πίνακας” σημαίνει τον Πίνακα που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 3.

“υποψήφιος” σημαίνει κάθε πρόσωπο που είχε απασχοληθεί σε ωρομίσθια βάση στη δημόσια υπηρεσία σε πλήρη βάση για τρία τουλάχιστο χρόνια μέχρι τις 26.9.1988.