Καταρτισμός Πίνακα

3.-(1) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού καταρτίζει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, Πίνακα στον οποίο καθορίζονται οι θέσεις, τον οποίο αποστέλλει στην Επιτροπή.

(2) Η Επιτροπή δημοσιεύει τον Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση περιέχει τις προϋποθέσεις για διορισμό στις θέσεις, όπως αυτές εκτίθενται στο άρθρο 4, και καθορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.