Προϋποθέσεις για διορισμό

4. Κανένας δε διορίζεται στις θέσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα εκτός αν-

(α) κατέχει τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία υπέβαλε αίτηση, που ίσχυαν κατά τις 25.1.1991, εκτός από την απαίτηση για επιτυχία σε οποιεσδήποτε εξετάσεις που προβλέπονται στα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα

(β) κατέχει τα άλλα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996

(γ) είναι υποψήφιος, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδεται στη λέξη αυτή στο άρθρο 2

(δ) εξακολουθεί χωρίς διακοπή από τις 26.9.1988 να βρίσκεται στη δημόσια υπηρεσία και να απασχολείται είτε σε ωρομίσθια βάση ή άλλως πως κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου και κατά την ημερομηνία λήψης από την Επιτροπή της απόφασης για διορισμό στις θέσεις:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που αφυπηρέτησαν από τη δημόσια υπηρεσία πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, αλλά απασχολούνταν στη δημόσια υπηρεσία χωρίς διακοπή από τις 26.9.1988 μέχρι την αφυπηρέτηση τους

(ε) κρίνεται κατάλληλος για διορισμό από την Επιτροπή.