Διορισμοί

5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1995 και 1997, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 3(2), η Επιτροπή αρχίζει την εξέταση των αιτήσεων, για να αποφασίσει για την πλήρωση των θέσεων που αναφέρονται στον Πίνακα και δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να προβαίνει σε προφορικές συνεντεύξεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή αποφασίζει για την πλήρωση των θέσεων με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996.

(3) Αν η Επιτροπή κρίνει ότι υποψήφιος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), προσφέρει προς το εν λόγω πρόσωπο διορισμό, στη θέση για την οποία αυτός υπέβαλε αίτηση, από την 25η Ιανουαρίου 1991.