Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμος του 1997 και ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμοι του 1997 και 1998.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

Οι όροι “ανάπηρος”, “εξαφανισθείς” και “πεσών” έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο·

“ευρύτερος δημόσιος τομέας” περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, καθώς και υπηρεσία σε οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία·

“θέση” σημαίνει θέση μόνιμη, προσωρινή ή έκτακτη·

“παθών” σημαίνει-

(α) Τη σύζυγο πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένης και της μνηστής που τεκνοποίησε με τον πεσόντα ή εξαφανισθέντα και τα τέκνα πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένων και των εξώγαμων·

(β) τον ανάπηρο, τη σύζυγο και τα τέκνα του αναπήρου· και

(γ) τις αδελφές ή τους αδελφούς άγαμων πεσόντων ή εξαφανισθέντων.

Προτεραιότητα παθόντων και τέκνων εγκλωβισμένων κατά την πλήρωση κενών θέσεων

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού με βάση τον οποίο πληρούνται κενές θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των θέσεων κάθε μισθολογικής κλίμακας που προκηρύσσονται ή κενούνται κατ’ έτος σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα πληρούται από υποψηφίους που είναι παθόντες ή τέκνα εγκλωβισμένων, νοουμένου ότι κατέχουν τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς ή σχέδια υπηρεσίας προσόντα.

(2) Το εδάφιο (1) τυγχάνει εφαρμογής, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα γραπτού ή προφορικού διαγωνισμού που διενεργείται μεταξύ όλων των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων:

Νοείται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα του γραπτού ή προφορικού διαγωνισμού λαμβάνονται υπόψη, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που είναι παθόντες ή τέκνα εγκλωβισμένων υπερβαίνει το ποσοστό του 10% που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και μόνο για σκοπούς επιλογής μεταξύ αυτών.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ανάπηρος που είναι υποψήφιος για συγκεκριμένη θέση έχει προτεραιότητα για σκοπούς πρόσληψης σε σχέση με οποιοδήποτε εξαρτώμενο αναπήρου.

Μεταβατική διάταξη

4. Πρόσωπα που διορίστηκαν με σύμβαση δυνάμει του περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμου συνεχίζουν τη με σύμβαση απασχόληση τους μέχρι το μόνιμο διορισμό τους με βάση τη σειρά τους στους πίνακες διοριστέων δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.

Κατάργηση

5. Ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμος καταργείται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
5 του Ν.87(I)/2004Κατάργηση

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.87(I)/2004] ο περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Παθόντων και των Τέκνων των Εγκλωβισμένων Νόμος καταργείται.