Μεταβατική διάταξη

4. Πρόσωπα που διορίστηκαν με σύμβαση δυνάμει του περί Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Αναπήρων και των Εξαρτωμένων των Πεσόντων, Αγνοουμένων, Αναπήρων και Εγκλωβισμένων Νόμου συνεχίζουν τη με σύμβαση απασχόληση τους μέχρι το μόνιμο διορισμό τους με βάση τη σειρά τους στους πίνακες διοριστέων δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.