Προτεραιότητα παθόντων και τέκνων εγκλωβισμένων κατά την πλήρωση κενών θέσεων

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού με βάση τον οποίο πληρούνται κενές θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των θέσεων κάθε μισθολογικής κλίμακας που προκηρύσσονται ή κενούνται κατ’ έτος σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα πληρούται από υποψηφίους που είναι παθόντες ή τέκνα εγκλωβισμένων, νοουμένου ότι κατέχουν τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς ή σχέδια υπηρεσίας προσόντα.

(2) Το εδάφιο (1) τυγχάνει εφαρμογής, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα γραπτού ή προφορικού διαγωνισμού που διενεργείται μεταξύ όλων των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων:

Νοείται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα του γραπτού ή προφορικού διαγωνισμού λαμβάνονται υπόψη, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που είναι παθόντες ή τέκνα εγκλωβισμένων υπερβαίνει το ποσοστό του 10% που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και μόνο για σκοπούς επιλογής μεταξύ αυτών.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ανάπηρος που είναι υποψήφιος για συγκεκριμένη θέση έχει προτεραιότητα για σκοπούς πρόσληψης σε σχέση με οποιοδήποτε εξαρτώμενο αναπήρου.