Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

Οι όροι “ανάπηρος”, “εξαφανισθείς” και “πεσών” έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς από τον περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο·

“ευρύτερος δημόσιος τομέας” περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένης υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, καθώς και υπηρεσία σε οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία·

“θέση” σημαίνει θέση μόνιμη, προσωρινή ή έκτακτη·

“παθών” σημαίνει-

(α) Τη σύζυγο πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένης και της μνηστής που τεκνοποίησε με τον πεσόντα ή εξαφανισθέντα και τα τέκνα πεσόντος ή εξαφανισθέντος, περιλαμβανομένων και των εξώγαμων·

(β) τον ανάπηρο, τη σύζυγο και τα τέκνα του αναπήρου· και

(γ) τις αδελφές ή τους αδελφούς άγαμων πεσόντων ή εξαφανισθέντων.