Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ετήσιων Εξετάσεων για Εισαγωγή σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή για Παροχή Πιστοποιητικού Σπουδών Νόμος του 1992.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου “εξετάσεις” σημαίνει τις εξετάσεις που διεξάγει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας είτε για εισαγωγή σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε για παροχή πιστοποιητικού σπουδών.

Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων

3. Η διαδικασία καθορισμού της ύλης, διεξαγωγής των εξετάσεων και παροχής των σχετικών πιστοποιητικών ρυθμίζεται με Κανονισμούς.

Έκταση εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για τις εξετάσεις που διεξάγονταν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.